Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty cổ phần nội thất 190

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN
Sinh viên: Vũ Thị Kim Ngân
Lớp: Kinh tế ngoại thương 13A
GVHD: Th.S Tạ Thị Thanh Hà

Hải Phòng, năm 2016
1


TÊN ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH

DOANH NHẬP KHẨU LINH PHỤ
KIỆN NỘI THẤT CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN NỘI THẤT 190
2


TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Bố cục của đề tài

 Cơ sở lí luận về hoạt động nhập khẩu

 Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu linh
phụ kiện nội thất của công ty Cổ phần nội thất

190
 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
nhập khẩu linh phụ kiện nội thất của công ty Cổ
phần nội thất 190
3


TỔNG QUAN ĐỀ TÀI
Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả
kinh doanh nhập khẩu của công ty Cổ phần nội thất 190

Phạm vi nghiên cứu
 Không gian: tiến hành tại công ty Cổ phần nội thất 190

 Thời gian: tiến hành lấy số liệu giai đoạn năm 2013-2015

Phương pháp nghiên cứu
 Phân tích và xử lí số liệu bằng Excel và biểu đồ, đồ thị
 Cứu hồi các tài liệu, đề tài đi trước có liên quan
4


TỔNG QUAN CỦA ĐỀ TÀI
Mục đích
nghiên cứu
Tìm ra các
nguyên nhân tác
động đến hoạt
động nhập khẩu
linh phụ kiện
của công ty

Tìm hiểu thực
trạng hoạt động
nhập khẩu linh

phụ kiện nội
thất của công ty

Một số biện
pháp
5


CƠ SỞ LÝ LUẬN
Khái niệm: “Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt
Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được
coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”.
Vai trò:
 Bổ sung hàng hóa NVL còn thiếu trong nước, không sản xuất được, sản
xuất kém hiệu quả
 Tìm kiếm nguồn NVL giá rẻ, đa dạng mặt hàng, tiếp thu KHCN, thúc đẩy
xuất khẩu
Đặc điểm:
 Nguồn luật điều chỉnh
 Đồng tiền thanh toán
 Phương thức thanh toán
 Phương thức giao dịch
Hình thức:
 Nhập khẩu trực tiếp
 Nhập khẩu ủy thác
 Nhập khẩu hàng đổi hàng
 Nhập khẩu liên doanh
 Nhập khẩu gia công
6


TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190
 Địa chỉ trụ sở chính: km 89, thôn Mỹ Tranh, xã Nam

Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Ngô Hữu Hòa
 Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất nội thất và thép
 Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày
05/01/2006

7


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
Đơn vị tính: VNĐ
So sánh 2014/2013
Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

So sánh 2015/2014

Năm 2015
(+/-)

(%)

(+/-)

(%)

Tổng doanh thu

644,839,923,131 726,451,305,833 705,914,683,720 55,011,184,001

Tổng chi phí

628,067,331,717 707,841,116,457 675,519,659,932 75,952,535,803 12.09 -32,321,456,525 -4.57

Tổng lợi nhuận
trước thuế
Thuế thu nhập
DN
Tổng lợi nhuận

sau thuế

8.53 -20,536,622,113 -2.83

16,875,584,161

25,158,574,688

30,978,819,598

2,888,493,262 17.12

5,819,614,910 23.13

4,218,896,040

5,534,886,431

6,815,340,312

1,219,988,964 28.92

650,453,881 23.13

12,656,688,121

19,623,688,257

24,163,479,286

1,265,668,121 10.00

4,539,791,030 23.13

Bảng 1.1: Kết quả hoạt động SXKD của công ty Cổ phần nội thất 190 giai đoạn
2013-3015
8


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
Biểu đồ 1.1: Tổng lợi nhuận sau thuế của công ty (VND)
24,163,479,286
19,623,688,257

12,656,688,121

năm 2013

năm 2014
9

năm 2015


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
Biểu đồ 1.2: Kim ngạch nhập khẩu theo thị trường (VND)
Trung Quốc

Italia
2,525,551,079

2,602,725,610

1,922,650,896

1,326,809,219
1,190,908,864
714,909,025

Năm 2013

Năm 2014
10

Năm 2015


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
Biểu đồ 1.3: Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng (VND)
Linh phụ kiện của bàn

Linh phụ kiện của ghế

Linh phụ kiện của tủ

Linh phụ kiện của giường

Linh phụ kiện của giá sách
1,166,252,447

Phụ kiện khác
1,055,128,139

952,252,447

877,128,139
822,325,778

748,663,954

699,755,388
582,170,493
494,227,471
400,569,730
394,506,211

387,773,995

210,994,525

208,907,398

595,345,024

324,016,818
254,128,447

109,408,289
Năm 2013

Năm
11 2014

Năm 2015


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

So sánh 2014/2013
(+/-)

(%)

Tổng doanh thu (1) VND 644,839,923,131 726,451,305,833 705,914,683,720 55.011.184.001

So sánh 2015/2014
(+/-)

(%)

Tổng chi phí (2)

VND 628,067,331,717 707,841,116,457 675,519,659,932 75.952.535.803

-20,536,622,113
12.09 32,321,456,525

Tổng vốn (3)

VND 353,075,749,423 386,360,104,908 436,049,221,708 26,687,811,946

7.56 43,689,116,811

Tổng lợi nhuận
trước thuế

VND

16,875,584,161

25,158,574,688

30,978,819,598

2.888.493.262

17.12

5,820,244,910

23.13

Thuế thu nhập DN VND

4,218,896,040

5,534,886,431

6,815,340,312

1,315,990,391

31.15

1,280,453,881

23.13

Tổng lợi nhuận sau
thuế (4)
VND

12,656,688,121

19,623,688,257

24,163,479,286

1.265.668.121

10.00

4,539,791,029

23.13

lần

0.02

0.03

0.03

0.01

150

0

100

lần

0.02

0.03

0.04

0.01

150

0.01

150

lần

0.04

0.05

0.06

0.01

125

0.01

120

lần

21560.81

21552.12

21944.90

-8.69

99.96

Tỷ suất lợi
nhuận theo
doanh thu [=4/1]
Tỷ suất lợi nhuận
theo chi phí
[=4/2]
Tỷ suất lợi nhuận
theo vốn [=4/3]
Tỷ suất ngoại tệ
nhập khẩu
[=(1)*2100/(2)]

8.53

2.83
4.57
11.31

392.77 101.82

Bảng 1.2: Một số chỉ tiêu đánh
12 giá hiệu quả HĐKD nhập khẩu


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
Điểm mạnh:
 Mở cửa nền kinh tế, tham gia WTO
 Nền chính trị ổn định, hệ thống ngân hàng dần

hoàn thiện
 Tính kỷ luận trong bộ máy quản lý của công ty
Điểm yếu:
 Sức ép từ quá trình hội nhập
 Hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ
13


ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
Nguyên nhân:
 Thị trường nhập khẩu, hình thức nhập khẩu hạn hẹp

 Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng đa dạng và
thường xuyên thay đổi
 Nguồn nhân lực
 Hạn chế trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu thay thế
 Chi phí đầu vào

14


MỘT SỐ BIỆN PHÁP
Định hướng phát triển
Mục tiêu:
• Mở rộng thị trường nhập khẩu
• Nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng cho cán
bộ công nhân viên
• Nâng cao thương hiệu và uy tín, tăng lợi nhuận, củng cố vị thế
cạnh tranh.
 Định hướng:
• Tiếp tục khai thác, giữ vững thị trường hiện có
• Mở rộng chủng loại sản phẩm dịch vụ kinh doanh
• Tiềm kiếm nguồn cung cấp hiệu quả
• Cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ
công nhân viên
15


MỘT SỐ BIỆN PHÁP
Biện pháp chính:
 Thiết lập những mối quan hệ lâu dài với đối tác bạn hàng
đồng thời mở rộng thị trường nhập khẩu
 Đa dạng mặt hàng nhập khẩu, tìm kiếm mặt hàng thay thế

16


MỘT SỐ BIỆN PHÁP
Biện pháp chính:
Tiết kiệm chi phí trong
hoạt động nhập khẩu đặc
biệt là khâu đầu vào

Đào tạo, nâng cao trình độ
cho cán bộ, công nhân viên
17


MỘT SỐ BIỆN PHÁP
Biện pháp bổ sung:

Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường đầu vào
 Hình thành và phát triển hệ thống kênh phân phối
 Đa dạng hóa hình thức nhập khẩu

18


LOGO
www.themegallery.com

19x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×