Tải bản đầy đủ

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại CÔNG TY TNHH tân BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Mã số: 60.34.01.02
Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Văn Hồng

HẢI PHÒNG - NĂM 2015


TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
- Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì mọi quản
trị suy cho cùng là quản trị con người.
- Yếu tố con người đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển
của bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào.

- Quản trị nhân sự giúp cho doanh nghiệp đánh giá cụ thể số lượng
chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp mình.
- Qua thời gian nghiên cứu tại Công ty TNHH Tân Bình, bên cạnh
những ưu điểm đạt được, công tác quản trị nhân sự của Công ty vẫn
còn một số hạn chế nhất định.


KẾT CẤU LUẬN VĂN
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty
TNHH Tân Bình
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại
Công ty TNHH Tân Bình


CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
1. Tổng quan về quản trị nhân sự
2. Nội dung của công tác quản trị nhân sự
3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản trị nhân sự
trong doanh nghiệp
4. Các nhân tố tác động tới công tác quản trị nhân sự


- Quản trị nhân sự là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động
chức năng về thu hút, đào tạo phát triển, duy trì và sử dụng con
người của tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn
nhân viên.
- Nội dung của công tác quản trị nhân sự
+ Hoạch định nhu cầu nhân sự
+ Công tác tuyển dụng nhân sự
+ Phát triển đội ngũ lao động
+ Sử dụng đội ngũ nhân sự


- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản trị nhân sự
+ Chỉ tiêu năng suất lao động
+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên
+ Chỉ tiêu về thu nhập bình quân của một lao động
+ Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương
+ Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng chi phí tiền lương

- Các nhân tố tác động tới công tác quản trị nhân sự
+ Nhân tố môi trường kinh doanh
+ Nhân tố con người
+ Nhân tố nhà quản trị


THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1. Tổng quan về Công ty TNHH Tân Bình
2. Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH
Tân Bình giai đoạn 2010 - 2014
3. Đánh giá chung hiệu quả công tác quản trị nhân sự


TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Tân Bình
- Ngày thành lập: 24/10/1998
- Trụ sở chính: Số 56 - Nguyễn Văn Linh - quận Lê Chân - thành
phố Hải Phòng.
- Chi nhánh: Số 39 - Mai Văn Vinh - quận 7 - thành phố Hồ Chí
Minh.
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải, kinh doanh mua bán
tàu, dịch vụ môi giới hàng hải, môi giới và cho thuê thuyền viên,
kinh doanh và dịch vụ xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư phụ tùng
phương tiện vận tải, sửa chữa phương tiện vận tải.


Biểu đồ so sánh doanh
thu thuần của Công ty
TNHH Tân Bình

Biểu đồ so sánh lợi
nhuận của Công ty
TNHH Tân Bình


THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

Cơ cấu lao động theo chức
năng nhân sự

Cơ cấu lao động theo
trình độ


Tình hình tuyển dụng nhân sự qua các năm
Chỉ tiêu

Năm

Năm

Năm

(Đơn vị tính: Người)
Năm Năm

2010

2011

2012

2013

2014

1

-

2

-

4

-

Thuyền trưởng,đại phó

3

NV phòng vật tư, phòng kinh
doanh và dự án
Thủy thủ,máy,hoa tiêu…

3
2

5

Tổng

2

8

3

7

(Nguồn phòng kế toán tài chính)
Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên trong Công ty
(Đơn vị: 1000 Đồng)
2011 với 2010
Các chỉ tiêu

Lương bình
quân
Thưởng bình
quân
Phục cấp bq
Tổng thu nhập
bq

Năm

Năm

Năm

Năm

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2012 với 2011

2013 với 2012

2014 với 2013

Tuyệt

Tỷ lệ

Tuyệt

Tỷ lệ

Tuyệt

Tỷ lệ

Tuyệt

Tỷ lệ

đối

(%)

đối

(%)

đối

(%)

đối

(%)

9500

9500

9650

9680

9680

0

0,00

150

1,58

30

0,31

0

0,00

2000

1950

1950

1960

1970

-50

-2,50

0

0,00

10

0,51

10

0,51

2250

2350

2250

2280

2330

100

4,44

-100

-4,26

30

1,33

50

2,19

13750

13800

13850

13920

13980

50

0,36

50

0,36

70

0,51

60

0,43

(Nguồn phòng kế toán tài chính)


Biến động về năng suất lao động
và khả năng sinh lời của một lao
động qua các năm

Biến động theo thời gian của các chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả và hiệu suất sử dụng
chi phí tiền lương


ĐÁNH GIÁ CHUNG
Ưu điểm:

- Ban lãnh lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, có sự phân công công
việc cụ thể, có chủ trương chính sách phát triển kinh doanh đúng đắn
- Đội ngũ thuyền viên, cán bộ kỹ thuật có năng lực, trình độ chuyên
môn cao.
- Công tác tổ chức lao động linh hoạt, hợp lý
- Công tác đời sống: điều kiện làm việc của người lao động được
cải thiện, thu nhập bình quân ổn định


Nhược điểm:
- Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực chưa được làm tốt.
- Công tác tuyển dụng nhân sự chưa chú trọng vào các phòng ban,
khối lao động gián tiếp.
- Phân tích công việc chưa được thực hiện chuyên sâu.
- Công tác khuyến khích vật chất như tiền lương, tiền thưởng chưa
phát huy được vai trò của mình.


MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TÂN BÌNH
1. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nhân sự
2. Nâng cao hiệu quả sử dụng làm việc của cán bộ công nhân viên
trong Công ty.
3. Nâng cao chất lượng phân tích công việc
4. Hoàn thiện công tác tuyển dụng
5. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự
6. Xây dựng lại quy trình đánh giá thành tích và chế độ đãi ngộ đối
với lao động.


KẾT LUẬN
Đề tài đã nêu được một số nội dung cơ bản sau:
-Tổng hợp, đánh giá thực trạng quản trị nhân sự cũng như ảnh hưởng của
công tác quản trị nhân sự đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Luận văn đã nêu lên cơ cấu trình độ nhân lực để thấy được hạn chế của
công tác quản trị nhân sự của Công ty hiện nay.
- Luận văn đã có những nhận xét đánh giá, nhìn nhận về hiệu quả, xu
hướng nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng
thời qua đó đề xuất, một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệ quả công
tác quản trị nhân sự của Công ty.


EM XIN TRÂN TRỌNG
CẢM
ƠN !x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×