Tải bản đầy đủ

Quản lý dự án lắp đặt màn hình quảng cáo

1|Page

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
HADA

Lắp đặt màn hình quảng cáo cho thế giới di động
tại 2 cở sở trên địa bàn tp Vĩnh Long

Họ và tên các thành viên nhóm dự án:
1. Nguyễn Tuấn Anh
2. Nguyễn Trung Hiếu
3. Hồ Tấn Đạt
4. Huỳnh Công Vĩnh An


2|Page

2. MỤC LỤC
Nội dung
Giới thiệu về dự án thực hiện
Mục tiêu của dự án (theo SMART)

Nguồn nhân lực dự án
Thời gian thực hiện dự án

Trang
2
2
2
3

- Các công việc của dự án
- Sơ đồ các mốc quan trọng
- Ước lượng thời gian cho các công việc theo Pert
- Vẽ sơ đồ Gantt
- Vẽ sơ đồ mạng và tính toán thời gian
Chi phí dự án

7

- Nguyên tắc ước lượng chi phí
- Ước lượng chi phí (sử dụng ước lượng từ trên
xuống hoặc từ dưới lên)
Quản lý truyền thông dự án
15
Quản lý rủi ro dự án
16
Phụ lục: Các hình ảnh quản lý dự án bằng phần
mềm MS Project

3. Nội dung chi tiết từng phần
A. Giới thiệu về dự án thực hiện


3|Page

Công nghệ thông tin phát triển, các nhà làm dịch vụ quảng
cáo, marketing, cũng như các chủ doanh nghiệp luôn có
nhiều sự lựa chọn trong việc tìm kiếm phương thức nhằm
triển khai các chiến lược quảng bá thương hiệu, quảng bá
dịch vụ, sản phẩm của mình. Rất nhiều các công cụ quảng
cáo truyền thống đã dần được thay thế bằng các hình thức

quảng bá hiện đại như trên internet, trên mobie,...để tiết
kiệm chi phí, để tăng độ phủ cũng như thiết lập các quan hệ
tương tác đa chiều.
Tuy vậy, đối với phương thức quảng cáo ngoài trời không
thể có giải pháp nào thay thế hoàn hảo và tuyệt đối.
Những biển quảng cáo khổ lớn nơi công cộng; những bảng
quảng cáo cho hệ thống các cữa hàng, showroom, nhà
hàng; những trang trí quảng cáo cho hội chợ, hội thảo,...vẫn
luôn là hình thức quảng bá rất cần thiết và rất hữu hiệu.
Kết hợp với sự phát triển của Công nghệ thông tin, công ty
chúng tôi chuyên cung cấp và lắp đặt bảng cáo hiện đại, là
màn hình quảng cáo ngoài trời có độ phân giải cao.
Bản chất của quảng cáo không chỉ đơn thuần tạo cho người
tiêu dùng lý do để mua hàng vào ngay thời điểm quảng cáo,
mà còn giúp khắc sâu thương hiệu vào tâm trí người tiêu


4|Page

dùng. Một ý tưởng quảng cáo được thiết kế sáng tạo sẽ
mang lại ấn tượng và giúp doanh nghiệp đạt được cả hai
mục đích ngắn hạn và dài hạn.
Công ty HADA chúng tôi tự hào là một công ty đứng đầu
ngành quảng cáo, đặt biệt là về lĩnh vực thiết kế và lắp đặt
các bảng quảng cáo. Sự uy tín trong nghề cộng với sự chất
lượng của từng sản phẩm chúng tôi cung cấp cho khách
hàng.
Công ty có chính sách bảo hành cho khách hàng khi xảy ra
các sự cố trục trặt kỹ thuật. Thực hiện bảo trì thiết bị theo
định kỳ hằng năm.
Ngày 20/5/2016, công ty nhận được 1 cuộc gọi qua đường
dây nóng 01653289897 của công ty, đó là đại diện bên Thế
Giới Di Động nhờ lắp đặt bảng quảng cáo cho họ tại 2 cơ
sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Chính vì lẽ đó mà có
dự án này.

B. Mục tiêu của dự án (theo SMART)
- Hoàn thành việc khảo sát và lắp đặt bảng quảng cáo tại 2
cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long vào ngày 5/6/2016.


5|Page

- Lắp đặt đúng theo yêu cầu khách hàng:
+ Khảo sát: khảo sát hiện trạng, mong muốn của khách
hàng, xem xét vị trí lắp đặt hợp lý
+Thiết kế: thẩm mỹ, theo mong muốn của khách hàng.
+ Lắp đặt: Lắp đặt đúng vị trí, hoàn thành vào ngày
5/6/2016.
C. Nguồn nhân lực dự án
Gồm 3 nhóm:
Nhóm 1: Khảo sát & thiết kế (4 người)
Chia làm 2 đội: + 1a: Khảo sát & thiết kế cơ sở
p1 (2 người)
+ 1b: Khảo sát & thiết kế cơ sở p2 (2
người)
Nhóm 2: Lắp đặt & kĩ thuật ( 5 người )
Nhóm 3: Mua sản phẩm (1 người)
Công ty sẽ tuyển thêm 6 người vào các vị trí như: 2
người khảo sát và thiết kế, 4 người lắp đạt và kĩ thuật.
Thông tin tuyển dụng sẽ được đăng trên các diễn đàn, sàn
giao dịch việc làm…
- Trưởng nhóm 1a: Nguyễn Tuấn Anh


6|Page

Ngày sinh: 16/8/1995
Địa chỉ: Vĩnh Long
Email: anhn572@gmail.com
Bằng cấp: Tiến sĩ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật
Kinh nghiệm chuyên môn: 1 năm phân tích thiết kế hệ
thống, 2 năm quản lý dự án tại công ty FPT software, có
kinh nghiẹm trong viêc khảo sát.
- Trưởng nhóm 1b: Huỳnh Công Vĩnh An
Ngày sinh: 1/4/1995
Địa chỉ: Trà Vinh
Email: huynhan@gmail.com
Bằng cấp: Đại học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Kinh nghiệm chuyên môn: 2 năm làm tại BKAV, có kinh
nghiẹm trong viêc khảo sát
-

Trưởng nhóm 2: Nguyễn Trung Hiếu

Ngày sinh: 2/3/1995
Địa chỉ: Vũng Liêm
Email: hieutrung@gmail.com


7|Page

Bằng cấp: Tiến sĩ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Kinh nghiệm chuyên môn: 1,5 năm làm tại FPT Media, có
kinh nghiệm trong việc lắp đặt, am hiểu về máy tính và
điện.
- Trưởng nhóm 3: Hồ Tấn Đạt
Ngày sinh: 5/6/1995
Địa chỉ: Hà Nội
Email: dattan@gmail.com
Bằng cấp: Thạc sĩ
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Kinh nghiệm chuyên môn: 3 năm làm tại FPT Media, có
kinh nghiêm trong việc giao tiếp khách hàng, lĩnh vực thị
trường.


8|Page

Nhóm
1b

D. Thời gian thực hiện dự án
D1. Các công việc của dự án
STT Tên công việc ML
1
Xác định vị 1 ngày
2

trí lắp đặt
Đo kích thức 1 ngày

MO
0.5
ngày
0.5

MP
2 ngày
1,5

EST
1,2
1


9|Page

bảng
3

quảng

cáo
Liên hệ & đặt 5 ngày

ngày

ngày

4 ngày

7 ngày

hàng với nhà
4

cung cấp sp
Vận chuyển 1 ngày

5,3
0.5

giàn dáo và

ngày

1 ngày

linh kiện đến
5

nơi lắp đặt
Lắp các giá 2 ngày

1
1 ngày

đỡ màn hình

2,5
ngày

7

quảng cáo
Lắp
đường 1 ngày

2
0.5

1,5

8

dây dẫn điện
Lắp màn hình 2 ngày

ngày
1 ngày

ngày
3 ngày

1

vào đúng vị
9

trí
Kết nối màn 1 ngày

0.5

hình

ngày

quảng

2
2 ngày

cáo với máy
10

chủ
Kiểm tra đã 1 ngày

1,2
0.5

kết nối chưa

ngày

3 ngày
1,3


10 | P a g e

11

12

Tháo

giàn 1 ngày

dáo

và

chuyển

về

công ty
Tổng

16

0.5

1,5

ngày

ngày

9,5

25

1
17

D2. Sơ đồ các mốc quan trọng
Đo kích thức bảng quảng cáo -> Liên hệ & đặt hàng với
nhà cung cấp sp -> Lắp các giá đỡ màn hình quảng cáo ->
Lắp màn hình vào đúng vị trí

Mốc quan Ngày

Ngày

trọng
22/5/2016 27/5/2016
Đo
kích
thức bảng
quảng cáo
Liên hệ &
đặt

hàng

với

nhà

Ngày

Ngày

30/5/2016

3/6/2016


11 | P a g e

cung

cấp

sp
Lắp các giá
đỡ

màn

hình quảng
cáo
Lắp

màn

hình

vào

đúng vị trí

D3. Sơ đồ Gantt


Công

hiệu
A

việc
Xác định
vị trí lắp

B

đặt
Đo kích
thức
bảng
quảng

C

cáo
Liên hệ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


12 | P a g e

& đặt
hàng với
nhà cung
D

cấp sp
Vận
chuyển
giàn dáo
và linh
kiện đến
nơi lắp

E

đặt
Lắp các
giá đỡ
màn hình
quảng

F

cáo
Lắp
đường
dây dẫn

G

điện
Lắp màn
hình vào
đúng vị

H

trí
Kết nối


13 | P a g e

màn hình
quảng
cáo với
I

máy chủ
Kiểm tra
đã kết

J

nối chưa
Tháo
giàn dáo
và
chuyển
về công
ty


14 | P a g e

D4. Sơ đồ mạng và tính toán thời gian


15 | P a g e

Nút
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ts
0
1,2
2,2
7,5
8,5
10,5
8,5
10,5
11,7
13
14

Tm
0
1,2
2,2
7,5
12
14
8,5
10,5
11,7
13
14

di
0
0
0
0
3,5
3,5
0
0
0
0
0


16 | P a g e

33
,,
55

Đường Gain: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 độ dài là 14


17 | P a g e


18 | P a g e

E. Chi phí dự án
Nguyên tắc ước lượng chi phí:
- Các yêu cầu nghiệp vụ có rõ ràng và cụ thể không?
- Các yêu cầu chức năng có hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ
không?
- Quan trọng nhất là các yêu cầu kỹ thuật có được phác
thảo rõ ràng và đầy đủ không?
- Đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về mục đích của ước
tính và đang dùng kỹ thuật ước lượng đúng hay không?
- Ước tính sẽ được dùng để đánh giá tiềm lực dự án hay
quản lý dự án hay không?
Không sử dụng ước lượng trên xuống nếu dự án chưa từng
được thực hiện trước đây. Đảm bảo rằng ước lượng chính
quy có các thành phần chính sau:
Danh sách các giả định dùng trong xây dựng ước
lượng.
- Phạm vi biến động cho ước lượng đề ra.
- Giai đoạn thời gian dự án có hiệu lực.
Đảm bảo rằng thời hạn ước tính của tất cả các dự án theo
nguồn lực được chuyên gia về nội dung chuyên ngành xét
duyệt cẩn thận. Chuyên gia về nội dung chuyên ngành hiểu
các yêu cầu nguồn lực và các kỹ thuật liên quan tới việc
thực hiện hoạt động thực sự:
- Nhiệm vụ nào là theo năng lực?
- Kỹ năng nào cần để thực hiện công việc?
Đảm bảo rằng nỗ lực cần đến được trình bày bằng các thuật
ngữ cụ thể:
- Trình bày ước tính bằng đơn vị đo lường phù hợp với
những thứ đã được theo dõi về phương diện lịch sử.


19 | P a g e

- Đừng quên tính cả chi phí nguồn lực bên trong quá
trình tính toán toàn bộ nỗ lực.
Đảm bảo rằng cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cần đến được
trình bày bằng các thuật ngữ, trong đó sức mua sẽ được
hiểu là:
- Lập chi phí theo đơn giá, định mức hoặc giá thị trường
theo cách tính trên đơn vị tính của nguyên vật liệu, cơ sở
vật chất.
- Lập hoá đơn, chứng từ nguyên vật liệu cho dự án.
- Đảm bảo rằng yêu cầu cơ sở vật chất, nguyên vật liệu
được trình bày bằng thuật ngữ tài chính.
Tổng chi phí
168,500,000đ

Khảo sát
& thiết kế
1,600,000đ

Lắp đặt
9,700,000đ

Khảo sát
800,000đ

Vận chuyển
700.000đ

Thiết kế
800.000đ

Lắp đặt
9,000,000đ

Nhập hàng
157,200,000đ

Mua 2 màn hình quảng
cáo
150.200.000đ

Mua dây điện, cab, linh
kiện
7,000,000đ


20 | P a g e

STT

Tên chi phí

Ước lượng

1

(VND)
Nhân lực khảo sát (4 200.000*4*2=1.600.000

2

người làm trong 2 ngày)
Nhân lực lắp đặt (5người 200.000*5*9=9.000.000
làm trong ít nhất 8 ngày

3

nhiều nhất 9 ngày)
Nhân lực đặt hàng (1 200.000

4
5
6

ngày)
Xe vận chuyển
700.000
Khung, giá đỡ
2.000.000
Màn hình quảng cáo( 2 150.000.000

7

cái)
Dây cáp, dây điện, phụ 5.000.000

8
STT

kiện
Tổng
Tên chi phí

1

(VND)
Nhân lực khảo sát (4 200.000*4*2=1.600.000

2

người làm trong 2 ngày)
Nhân lực lắp đặt (5người 200.000*5*9=9.000.000

168.500.000
Ước lượng

làm trong ít nhất 8 ngày
3

nhiều nhất 9 ngày)
Nhân lực đặt hàng (1 200.000


21 | P a g e

4
5
6

ngày)
Xe vận chuyển
700.000
Khung, giá đỡ
2.000.000
Màn hình quảng cáo( 2 150.000.000

7

cái)
Dây cáp, dây điện, phụ 5.000.000

8

kiện
Tổng

168.500.000

F. Quản lý truyền thông dự án
Sau khi kết thúc các mốc quan trọng ta tiến hành báo cáo.
Những công việc

Thời gian báo
cáo

Báo cáo việc khảo Kết thúc khảo

Phương
tiện báo
cáo
Cuộc họp

Nhóm

sát

mặt-đối-

trưởng

sát

Người nhận
báo cáo


22 | P a g e

Báo cáo thiết kế

Kết thúc việc
thiết kế

mặt
Cuộc
Cấp trên
thuyết
trình đứng

Giới thiệu bản

Sau khi cấp

Cuộc gặp

thiết kế

trên thông qua

mặt-đối-

Đặt hàng

bản thiết kế
Khách hàng

mặt
Telephone Nhà cung
– Cách
cấp
giao tiếp
truyền
thống

chấp nhận bản
thiết kế
Báo cáo nguồn

Sau khi đặt

hàng

hàng

Tiến độ lắp đặt

Sau mỗi công
việc

Bàn giao

Sauk hi hoàn
thành lắp đặt

Cuộc gặp
mặt-đốimặt
Cuộc gặp
mặt-đốimặt
Cuộc gặp
mặt-đốimặt

G. Quản lý rủi ro dự án

Khách hàng

Cấp trên
Nhóm
trưởng
Khách hàng


23 | P a g e

Qui trình Quản lý Rủi ro. Thế nào là rủi ro?
- Một từ điển đã định nghĩa về rủi ro là “sự mất mát hoặc
tổn thương có thể xảy ra”
- Rủi ro dự án liên quan tới sự thấu hiểu những vấn đề
tiềm tàng ở phía trước có thể xuất hịện trong dự án mà
chúng sẽ cản trở sự thành công của dự án ra sao
Mục đích của việc quản lý rủi ro dự án là giảm tối thiểu khả
năng rủi ro trong khi đó tăng tối đa những cơ hội tiềm
năng. Những tiến trình chính bao gồm:
ƒ Lập Kế họach quản lý rủi ro: quyết định tiếp cận
và họach định những công việc quản lý rủi ro cho dự án
như thế nào
ƒ Nhận biết rủi ro: xác định yếu tố rủi ro nào ảnh
hưởng tới một dự án và tài liệu về những đặc điểm của
chúng
ƒ Phân tích tính chất rủi ro: đặc điểm, phận tích rủi
ro ưu tiên xem xét những ảnh hưởng của chúng tới mục
tiêu của dự án
ƒ Phân tích mức độ rủi ro: xem xét khả năng có thể
xảy ra và hậu quả của những rủi ro
ƒ Kế hoạch đối phó rủi ro: thực hiện những bước đề
cao những cơ hội và cắt giảm bớt những mối đe doạ đáp
ứng những mục tiêu của dự án.
ƒGiám sát và kiểm soát rủi ro: giám sát rủi ro đã
phát hiện, nhận biết rủi ro mới, cắt giảm rủi ro, và đánh giá
hiệu quả của việc cắt giảm rủi ro.
1 Lập Kế họach quản lý rủi ro.
ƒ Thành viên trong dự án nên xem xét các tài liệu của
dự án và nắm được nguy cơ dẫn tới rủi ro của nhà tài trợ
của công ty


24 | P a g e

ƒ Mức độ chi tiết sẽ thay đổi những yêu cầu của dự án
Trong Lập Kế họach rủi ro, cần phải có thêm Kế họach
dự phòng, Kế họach rút lui, Quỹ dự phòng:
ƒ Kế hoạch dự phòng (đối phó những bất ngờ) là những
hoạt động xác định trước mà thành viên của dự án sẽ
thực hiện nếu một sự kiện rủi ro xuất hiện
ƒ Kế hoạch rút lui được thực hiện cho những rủi ro có
tác động lớn tới những yêu cầu mục tiêu của dự án
ƒ Quỹ dự phòng (bất ngờ) hay tiền trợ cấp được giữ bởi
nhà tài trợ và có thể dùng giảm nhẹ chi phí hay rủi ro
lịch biểu nếu có những sự thay đổi về phạm vi hay chất
lượng
2 Nhận biết rủi ro. Nhận biết rủi ro là quy trình nắm bắt
những gì không thoả mãn tiềm tàng từ bên ngoài liên quan
tới mỗi dự án.
3 Kế hoạch đối phó rủi ro. Sau khi nhận biết mức độ rủi
ro, bạn phải quyết định đối phó như thế nào.
Ta có 4 chiến lược chính:
- Tránh rủi ro: loại trừ mộ các rõ ràng mối đe dọa hay
rủi ro, thường loại trừ nguyên nhân
- Chấp nhận rủi ro: chấp nhận kết quả nếu rủi ro xảy ra
- Thuyên chuyển rủi ro: luân phiên hậu quả rủi ro và
giao trách nhiệm quản lý cho bên thứ ba.
- Giảm nhẹ rủi ro: việc giảm bớt ảnh hưởng một sự kiện
rủi ro bằng việc cắt giảm những gì có thể khi sự cố xảy
ra.
4 Giám sát và kiểm soát rủi ro.
- Giám sát và kiểm soát rủi ro liên quan tới việc hiểu
biết tình trạng của chúng


25 | P a g e

- Kiểm soát rủi ro liên quan đến việc thực hiện kế
hoạch quản lý rủi ro khi chúng xảy ra
Kết quả chính của việc giám sát và kiểm soát rủi ro
là điều chỉnh hoạt động, yêu cầu thay đổi dự án, cập nhật
những kế hoạch mới
Kiểm soát đối phó rủi ro liên quan đến việc chấp
hành những quy trình quản lý rủi ro và kế hoạch rủi ro để
đối phó với những sự kiện rủi ro.
Rủi ro phải được kiểm soát cơ bản theo đặc điểm
từng giai đoạn cụ thể, có sự quyết định đối với những rủi
ro và có chiến lược làm giảm nhẹ rủi ro

Rủi ro

Hướng giải

quyết
-Thiếu vốn. Vay ngân

Giảm thiểu rủi ro
Ước tính trước chi phí cần bỏ ra sau

hàng, nhờ

đó xem xét nguồn vốn hiện tại của

giúp đỡ từ

công ty, hoặc mời gọi nhà đầu tư .

bạn bè
- Lắp sai vị Lắp lại.

Cần xác định vị trí lắp đặt trước khi

trí.

lắp đặt

- Không kết Kiểm tra dây

Cần có chuyên viên kĩ thuật xem xét

nối máy

kết nối, cấu

trước khi lắp đặt và những rủi ro có

chủ
- Thiết kế

hình,..
Tiến hành

thể xảy ra.
Bản thảo thiết kế cần gửi cho khách


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×