Tải bản đầy đủ

Quản lý tài nguyên vô tuyến động trong LTE

MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................................................................i
DANH MỤC HÌNH VẼ........................................................................................................................iii
MỤC LỤC i..........................................................................................................................................iii
MỤC LỤC i i........................................................................................................................................iii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i..................................................................................................................iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i.............................................................................................................iii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i................................................................................................................iii
LỜI MỞ ĐẦU vii i................................................................................................................................iii
CHƯƠNG I: 1 i....................................................................................................................................iii
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i............................................................................................iii
1.1 Định nghĩa 1 i..................................................................................................................................iii
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 i................................................................................................................iii
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 i...................................................iii
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 i.......................................iii
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 i.......................................iii
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 i............................................................................................................................iii
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 i....................iii
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 i..............................................................................................................iii
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao

để giảm thời gian ngắt 8 i......................................................................................................................iii
1.4 Tổng kết chương 9 i........................................................................................................................iii
CHƯƠNG II: 11 i.................................................................................................................................iii
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i.................................................................................iii
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i...............................................................................................................iii
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i........................................................................................iii
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i................................................iii
2.2 Lớp vật lý 17 i.................................................................................................................................iii
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i.........................................................................iii
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i.....................iii
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i..............................................................................iii
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i.........................................................................iii
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i................................................iii
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i...........................iii
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i..............................................................iii
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 i.....................................................................iii
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

i


Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 i..................................................................iv
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i..............................................................................iv
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i..............................................................................................iv
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 ii.....................................................................................................iv
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 ii.......................................................................................iv
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 ii.........................................iv
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 ii.......................................................................................................................................................iv
33 ii......................................................................................................................................................iv
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 ii..............................................................iv
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii...............................................................................iv
2.4 Tổng kết chương 35 ii......................................................................................................................iv
CHƯƠNG III: 37 ii..............................................................................................................................iv
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii........................................................................iv
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii...........................................................................................iv
3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii..........................................................................................................iv
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 ii........................................................................................iv
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 ii..................................................................iv
3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii...................................................................................................................iv

Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii...............................................................................................................iv
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 ii...................................................................................................iv
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 ii.........................................................................iv
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 ii...................................................................iv
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 ii.............................iv
3.4 Tổng kết chương 50 ii......................................................................................................................iv
TỔNG KẾT 52 ii...................................................................................................................................iv
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii.............................................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH VẼ iii....................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv...............................................................................................................iv
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v..................................................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU vii..................................................................................................................................iv
CHƯƠNG I: 1......................................................................................................................................iv
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1..............................................................................................iv
1.1 Định nghĩa 1....................................................................................................................................iv
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2...................................................................................................................iv
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3.....................................................iv
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4...........................................v
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

ii


Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5..........................................v
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6...............................................................................................................................v
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7........................v
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8..................................................................................................................v
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8.........................................................................................................................v
1.4 Tổng kết chương 9............................................................................................................................v
CHƯƠNG II: 11....................................................................................................................................v
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11....................................................................................v
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11...................................................................................................................v
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14............................................................................................v
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16....................................................v
2.2 Lớp vật lý 17.....................................................................................................................................v
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18.............................................................................v
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19........................v
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20.................................................................................v
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21............................................................................v
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21....................................................v
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23..............................v
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23.................................................................v
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24.........................................................................v
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25......................................................................v
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25..................................................................................v
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26..................................................................................................v
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26.........................................................................................................v
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26...........................................................................................v
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29.............................................v
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32............................................................................................................................................................v
33...........................................................................................................................................................v
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33..................................................................v
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33...................................................................................v
2.4 Tổng kết chương 35..........................................................................................................................v
CHƯƠNG III: 37...................................................................................................................................v
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37.............................................................................v
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37..............................................................................................vi
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

iii


3.2 Các thuật toán triển khai 39.............................................................................................................vi
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40............................................................................................vi
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42......................................................................vi
3.3 Phân tích hiệu suất 45......................................................................................................................vi
Hình 3.3: Thông lượng ô 46..................................................................................................................vi
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47.......................................................................................................vi
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48............................................................................vi
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49......................................................................vi
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50................................vi
3.4 Tổng kết chương 50.........................................................................................................................vi
TỔNG KẾT 52......................................................................................................................................vi
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54................................................................................................................vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU...................................................................................................................iv
MỤC LỤC i...........................................................................................................................................iv
MỤC LỤC i i.........................................................................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i..................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i.............................................................................................................iv
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i................................................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU vii i................................................................................................................................iv
CHƯƠNG I: 1 i....................................................................................................................................iv
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i............................................................................................iv
1.1 Định nghĩa 1 i..................................................................................................................................iv
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 i.................................................................................................................iv
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 i...................................................iv
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 i........................................iv
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 i.......................................iv
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 i............................................................................................................................iv
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 i.....................iv
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 i...............................................................................................................iv
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 i......................................................................................................................iv
1.4 Tổng kết chương 9 i.........................................................................................................................iv
CHƯƠNG II: 11 i.................................................................................................................................iv
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i.................................................................................iv
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i...............................................................................................................iv
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i.........................................................................................iv
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

iv


Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i.................................................iv
2.2 Lớp vật lý 17 i.................................................................................................................................iv
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i..........................................................................iv
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i.....................iv
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i..............................................................................iv
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i.........................................................................iv
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i................................................iv
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i...........................iv
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i..............................................................iv
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 i......................................................................iv
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 i....................................................................v
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i................................................................................v
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i...............................................................................................v
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 ii......................................................................................................v
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 ii........................................................................................v
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 ii..........................................v
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 ii........................................................................................................................................................v
33 ii.......................................................................................................................................................v
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 ii...............................................................v
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii................................................................................v
2.4 Tổng kết chương 35 ii.......................................................................................................................v
CHƯƠNG III: 37 ii...............................................................................................................................v
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii..........................................................................v
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii............................................................................................v
3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii...........................................................................................................v
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 ii..........................................................................................v
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 ii....................................................................v
3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii....................................................................................................................v
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii................................................................................................................v
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 ii.....................................................................................................v
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 ii..........................................................................v
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 ii....................................................................v
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 ii..............................v
3.4 Tổng kết chương 50 ii.......................................................................................................................v
TỔNG KẾT 52 ii....................................................................................................................................v
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii..............................................................................................................v
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

v


DANH MỤC HÌNH VẼ iii.....................................................................................................................v
MỤC LỤC i iii.......................................................................................................................................v
MỤC LỤC i i iii.....................................................................................................................................v
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iii...............................................................................................................v
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iii..........................................................................................................v
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iii.............................................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU vii i iii.............................................................................................................................v
CHƯƠNG I: 1 i iii.................................................................................................................................v
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i iii.........................................................................................v
1.1 Định nghĩa 1 i iii..............................................................................................................................vi
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 i iii............................................................................................................vi
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 i iii...............................................vi
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 i iii...................................vi
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 i iii...................................vi
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 i iii........................................................................................................................vi
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 i iii................vi
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 i iii..........................................................................................................vi
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 i iii..................................................................................................................vi
1.4 Tổng kết chương 9 i iii....................................................................................................................vi
CHƯƠNG II: 11 i iii.............................................................................................................................vi
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i iii.............................................................................vi
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i iii...........................................................................................................vi
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i iii....................................................................................vi
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iii............................................vi
2.2 Lớp vật lý 17 i iii.............................................................................................................................vi
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iii.....................................................................vi
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iii.................vi
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii..........................................................................vi
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii.....................................................................vi
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i iii............................................vi
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iii.......................vi
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iii..........................................................vi
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 i iii.................................................................vi
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 i iv..............................................................vi
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i iv..........................................................................vi
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

vi


Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i iv..........................................................................................vi
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 ii iv.................................................................................................vi
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 ii iv...................................................................................vi
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 ii iv.....................................vi
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 ii iv...................................................................................................................................................vi
33 ii iv..................................................................................................................................................vi
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 ii iv..........................................................vi
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii iv...........................................................................vi
2.4 Tổng kết chương 35 ii iv................................................................................................................vii
CHƯƠNG III: 37 ii iv.........................................................................................................................vii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii iv...................................................................vii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii iv......................................................................................vii
3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii iv.....................................................................................................vii
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 ii iv...................................................................................vii
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 ii iv.............................................................vii
3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii iv..............................................................................................................vii
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii iv..........................................................................................................vii
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 ii iv..............................................................................................vii
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 ii iv....................................................................vii
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 ii iv..............................................................vii
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 ii iv........................vii
3.4 Tổng kết chương 50 ii iv................................................................................................................vii
TỔNG KẾT 52 ii iv..............................................................................................................................vii
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii iv........................................................................................................vii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii iv...............................................................................................................vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv iv..........................................................................................................vii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v iv.............................................................................................................vii
LỜI MỞ ĐẦU vii iv.............................................................................................................................vii
CHƯƠNG I: 1 iv.................................................................................................................................vii
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 iv.........................................................................................vii
1.1 Định nghĩa 1 iv...............................................................................................................................vii
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 iv..............................................................................................................vii
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 iv................................................vii
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 v......................................vii
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 v.....................................vii

Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

vii


Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 v..........................................................................................................................vii
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 v...................vii
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 v.............................................................................................................vii
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 v....................................................................................................................vii
1.4 Tổng kết chương 9 v.......................................................................................................................vii
CHƯƠNG II: 11 v...............................................................................................................................vii
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 v...............................................................................vii
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 v............................................................................................................viii
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 v......................................................................................viii
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 v..............................................viii
2.2 Lớp vật lý 17 v..............................................................................................................................viii
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 v......................................................................viii
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 v..................viii
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 v...........................................................................viii
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v......................................................................viii
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 v.............................................viii
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 v........................viii
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 v...........................................................viii
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 v...................................................................viii
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 v...............................................................viii
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 v...........................................................................viii
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 v...........................................................................................viii
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 v...................................................................................................viii
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 v.....................................................................................viii
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 v.......................................viii
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 v.....................................................................................................................................................viii
33 v....................................................................................................................................................viii
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 v............................................................viii
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 v.............................................................................viii
2.4 Tổng kết chương 35 v....................................................................................................................viii
CHƯƠNG III: 37 v............................................................................................................................viii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 v.......................................................................viii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 vi........................................................................................viii
3.2 Các thuật toán triển khai 39 vi.......................................................................................................viii
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

viii


Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 vi.....................................................................................viii
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 vi...............................................................viii
3.3 Phân tích hiệu suất 45 vi................................................................................................................viii
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 vi............................................................................................................viii
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 vi................................................................................................viii
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 vi......................................................................viii
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 vi................................................................viii
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 vi..........................viii
3.4 Tổng kết chương 50 vi.....................................................................................................................ix
TỔNG KẾT 52 vi..................................................................................................................................ix
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi............................................................................................................ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv...............................................................................................................ix
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v..................................................................................................................ix
LỜI MỞ ĐẦU vii..................................................................................................................................ix
CHƯƠNG I: 1......................................................................................................................................ix
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1..............................................................................................ix
1.1 Định nghĩa 1....................................................................................................................................ix
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2...................................................................................................................ix
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3.....................................................ix
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4..........................................ix
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5.........................................ix
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6..............................................................................................................................ix
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7.......................ix
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8.................................................................................................................ix
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8........................................................................................................................ix
1.4 Tổng kết chương 9...........................................................................................................................ix
CHƯƠNG II: 11...................................................................................................................................ix
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11...................................................................................ix
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11.................................................................................................................ix
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14...........................................................................................ix
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16...................................................ix
2.2 Lớp vật lý 17...................................................................................................................................ix
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18............................................................................ix
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19.......................ix
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20................................................................................ix
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

ix


Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21...........................................................................ix
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21...................................................ix
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23.............................ix
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23................................................................ix
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24........................................................................ix
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25.....................................................................ix
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25.................................................................................ix
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26..................................................................................................x
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26.........................................................................................................x
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26...........................................................................................x
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29.............................................x
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32............................................................................................................................................................x
33...........................................................................................................................................................x
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33..................................................................x
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33...................................................................................x
2.4 Tổng kết chương 35..........................................................................................................................x
CHƯƠNG III: 37...................................................................................................................................x
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37.............................................................................x
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37...............................................................................................x
3.2 Các thuật toán triển khai 39..............................................................................................................x
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40.............................................................................................x
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42.......................................................................x
3.3 Phân tích hiệu suất 45.......................................................................................................................x
Hình 3.3: Thông lượng ô 46...................................................................................................................x
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47........................................................................................................x
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48.............................................................................x
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49.......................................................................x
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50.................................x
3.4 Tổng kết chương 50..........................................................................................................................x
TỔNG KẾT 52.......................................................................................................................................x
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54.................................................................................................................x
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT......................................................................................................................v
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................................................vii
CHƯƠNG I: ..........................................................................................................................................1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE..................................................................................................1
1.1 Định nghĩa........................................................................................................................................1
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

x


1.2 Mục tiêu thiết kế LTE.......................................................................................................................2
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng.........................................................3
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA..............................................4
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000.............................................5
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai ..................................................................................................................................6
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng...........................7
1.3 Kiến trúc mô hình LTE.....................................................................................................................8
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt............................................................................................................................8
1.4 Tổng kết chương...............................................................................................................................9
CHƯƠNG II: .......................................................................................................................................11
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE.......................................................................................11
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập.....................................................................................................................11
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA...............................................................................................14
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số.......................................................16
2.2 Lớp vật lý.......................................................................................................................................17
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE................................................................................18
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD...........................19
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE....................................................................................20
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE...............................................................................21
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE.......................................................21
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường.................................23
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM....................................................................23
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE............................................................................24
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe.........................................................................25
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE.....................................................................................25
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE....................................................................................................26
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP)............................................................................................................26
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC..............................................................................................26
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn................................................29
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
..............................................................................................................................................................32
..............................................................................................................................................................33
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ.....................................................................33
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song......................................................................................33
2.4 Tổng kết chương.............................................................................................................................35
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xi


CHƯƠNG III: ......................................................................................................................................37
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN................................................................................37
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên..................................................................................................37
3.2 Các thuật toán triển khai.................................................................................................................39
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô................................................................................................40
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết..........................................................................42
3.3 Phân tích hiệu suất..........................................................................................................................45
Hình 3.3: Thông lượng ô......................................................................................................................46
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên...........................................................................................................47
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động................................................................................48
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động..........................................................................49
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau....................................50
3.4 Tổng kết chương.............................................................................................................................50
TỔNG KẾT..........................................................................................................................................52
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................................................54

Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xii


Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xiii


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

DANH MỤC HÌNH VẼ
MỤC LỤC...............................................................................................................................................i
MỤC LỤC i.............................................................................................................................................i
DANH MỤC HÌNH VẼ iii......................................................................................................................i
MỤC LỤC i iii........................................................................................................................................i
MỤC LỤC i i iii......................................................................................................................................i
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iii................................................................................................................i
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iii...........................................................................................................i
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iii..............................................................................................................i
LỜI MỞ ĐẦU vii i iii..............................................................................................................................i
CHƯƠNG I: 1 i iii..................................................................................................................................i
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i iii..........................................................................................i
1.1 Định nghĩa 1 i iii................................................................................................................................i
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 i iii..............................................................................................................i
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 i iii.................................................i
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 i iii.....................................i
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 i iii.....................................i
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 i iii..........................................................................................................................i
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 i iii..................i
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 i iii............................................................................................................i
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 i iii....................................................................................................................i
1.4 Tổng kết chương 9 i iii......................................................................................................................i
CHƯƠNG II: 11 i iii...............................................................................................................................i
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i iii...............................................................................i
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i iii.............................................................................................................i
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i iii......................................................................................i
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iii..............................................i
2.2 Lớp vật lý 17 i iii...............................................................................................................................i
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iii.......................................................................i
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iii...................i
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii............................................................................i
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii.......................................................................i
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i iii..............................................i
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

iii


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iii.........................i
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iii............................................................i
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 i iii...................................................................i
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 i iv...............................................................ii
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i iv...........................................................................ii
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i iv...........................................................................................ii
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 ii iv..................................................................................................ii
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 ii iv....................................................................................ii
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 ii iv......................................ii
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 ii iv....................................................................................................................................................ii
33 ii iv...................................................................................................................................................ii
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 ii iv...........................................................ii
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii iv............................................................................ii
2.4 Tổng kết chương 35 ii iv..................................................................................................................ii
CHƯƠNG III: 37 ii iv...........................................................................................................................ii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii iv.....................................................................ii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii iv........................................................................................ii
3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii iv.......................................................................................................ii
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 ii iv.....................................................................................ii
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 ii iv...............................................................ii
3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii iv................................................................................................................ii
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii iv............................................................................................................ii
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 ii iv................................................................................................ii
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 ii iv......................................................................ii
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 ii iv................................................................ii
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 ii iv..........................ii
3.4 Tổng kết chương 50 ii iv..................................................................................................................ii
TỔNG KẾT 52 ii iv................................................................................................................................ii
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii iv..........................................................................................................ii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii iv.................................................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv iv............................................................................................................ii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v iv...............................................................................................................ii
LỜI MỞ ĐẦU vii iv...............................................................................................................................ii
CHƯƠNG I: 1 iv...................................................................................................................................ii
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 iv...........................................................................................ii
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

iv


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

1.1 Định nghĩa 1 iv.................................................................................................................................ii
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 iv................................................................................................................ii
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 iv..................................................ii
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 v........................................ii
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 v......................................iii
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 v...........................................................................................................................iii
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 v....................iii
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 v..............................................................................................................iii
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 v.....................................................................................................................iii
1.4 Tổng kết chương 9 v........................................................................................................................iii
CHƯƠNG II: 11 v................................................................................................................................iii
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 v................................................................................iii
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 v..............................................................................................................iii
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 v........................................................................................iii
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 v................................................iii
2.2 Lớp vật lý 17 v................................................................................................................................iii
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 v........................................................................iii
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 v....................iii
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 v.............................................................................iii
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v........................................................................iii
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 v...............................................iii
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 v..........................iii
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 v.............................................................iii
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 v.....................................................................iii
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 v.................................................................iii
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 v.............................................................................iii
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 v.............................................................................................iii
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 v.....................................................................................................iii
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 v.......................................................................................iii
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 v.........................................iii
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 v.......................................................................................................................................................iii
33 v......................................................................................................................................................iii
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 v..............................................................iii
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 v...............................................................................iii
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

v


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

2.4 Tổng kết chương 35 v......................................................................................................................iii
CHƯƠNG III: 37 v..............................................................................................................................iii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 v........................................................................iii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 vi..........................................................................................iii
3.2 Các thuật toán triển khai 39 vi.........................................................................................................iv
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 vi........................................................................................iv
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 vi..................................................................iv
3.3 Phân tích hiệu suất 45 vi..................................................................................................................iv
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 vi..............................................................................................................iv
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 vi...................................................................................................iv
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 vi........................................................................iv
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 vi..................................................................iv
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 vi............................iv
3.4 Tổng kết chương 50 vi.....................................................................................................................iv
TỔNG KẾT 52 vi..................................................................................................................................iv
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi............................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv...............................................................................................................iv
MỤC LỤC i iv.......................................................................................................................................iv
MỤC LỤC i i iv....................................................................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iv..............................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iv.........................................................................................................iv
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iv............................................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU vii i iv............................................................................................................................iv
CHƯƠNG I: 1 i iv................................................................................................................................iv
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i iv........................................................................................iv
1.1 Định nghĩa 1 i iv..............................................................................................................................iv
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 i iv.............................................................................................................iv
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 i iv...............................................iv
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 i iv....................................iv
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 i iv...................................iv
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 i iv........................................................................................................................iv
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 i iv.................iv
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 i iv...........................................................................................................iv
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 i iv..................................................................................................................iv
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

vi


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

1.4 Tổng kết chương 9 i iv.....................................................................................................................iv
CHƯƠNG II: 11 i iv.............................................................................................................................iv
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i iv.............................................................................iv
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i iv...........................................................................................................iv
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i iv.....................................................................................iv
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iv..............................................v
2.2 Lớp vật lý 17 i iv..............................................................................................................................v
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iv.......................................................................v
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iv..................v
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iv...........................................................................v
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iv......................................................................v
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i iv..............................................v
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iv........................v
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iv...........................................................v
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 i iv...................................................................v
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 i v.................................................................v
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i v.............................................................................v
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i v.............................................................................................v
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 ii v...................................................................................................v
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 ii v.....................................................................................v
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 ii v.......................................v
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 ii v......................................................................................................................................................v
33 ii v.....................................................................................................................................................v
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 ii v............................................................v
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii v.............................................................................v
2.4 Tổng kết chương 35 ii v....................................................................................................................v
CHƯƠNG III: 37 ii v.............................................................................................................................v
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii v.......................................................................v
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii v.........................................................................................v
3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii v........................................................................................................v
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 ii v.......................................................................................v
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 ii v.................................................................v
3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii v.................................................................................................................v
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii v.............................................................................................................v
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 ii v..................................................................................................v
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

vii


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 ii v.......................................................................v
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 ii v.................................................................v
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 ii v...........................v
3.4 Tổng kết chương 50 ii v....................................................................................................................v
TỔNG KẾT 52 ii v.................................................................................................................................v
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii v...........................................................................................................v
DANH MỤC HÌNH VẼ iii v.................................................................................................................vi
MỤC LỤC i iii v...................................................................................................................................vi
MỤC LỤC i i iii v.................................................................................................................................vi
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i iii v...........................................................................................................vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i iii v......................................................................................................vi
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i iii v.........................................................................................................vi
LỜI MỞ ĐẦU vii i iii v.........................................................................................................................vi
CHƯƠNG I: 1 i iii v.............................................................................................................................vi
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i iii v.....................................................................................vi
1.1 Định nghĩa 1 i iii vi..........................................................................................................................vi
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 i iii vi........................................................................................................vi
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 i iii vi...........................................vi
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 i iii vi...............................vi
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 i iii vi...............................vi
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 i iii vi....................................................................................................................vi
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 i iii vi............vi
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 i iii vi......................................................................................................vi
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 i iii vi..............................................................................................................vi
1.4 Tổng kết chương 9 i iii vi................................................................................................................vi
CHƯƠNG II: 11 i iii vi.........................................................................................................................vi
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 i iii vi.........................................................................vi
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 i iii vi.......................................................................................................vi
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 i iii vi................................................................................vi
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 i iii vi........................................vi
2.2 Lớp vật lý 17 i iii vi.........................................................................................................................vi
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 i iii vi.................................................................vi
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 i iii vi.............vi
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 i iii vi......................................................................vi
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

viii


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 i iii vi.................................................................vi
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 i iii vi........................................vi
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 i iii vi...................vi
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 i iii vi......................................................vi
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 i iii vi.............................................................vi
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 i iv vi..........................................................vi
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 i iv vi......................................................................vi
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 i iv vi.....................................................................................vii
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 ii iv vi............................................................................................vii
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 ii iv vi..............................................................................vii
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 ii iv vi................................vii
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 ii iv vi..............................................................................................................................................vii
33 ii iv vi.............................................................................................................................................vii
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 ii iv vi.....................................................vii
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 ii iv vi......................................................................vii
2.4 Tổng kết chương 35 ii iv vii...........................................................................................................vii
CHƯƠNG III: 37 ii iv vii....................................................................................................................vii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 ii iv vii..............................................................vii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 ii iv vii.................................................................................vii
3.2 Các thuật toán triển khai 39 ii iv vii................................................................................................vii
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 ii iv vii..............................................................................vii
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 ii iv vii........................................................vii
3.3 Phân tích hiệu suất 45 ii iv vii........................................................................................................vii
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 ii iv vii.....................................................................................................vii
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 ii iv vii.........................................................................................vii
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 ii iv vii...............................................................vii
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 ii iv vii.........................................................vii
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 ii iv vii...................vii
3.4 Tổng kết chương 50 ii iv vii...........................................................................................................vii
TỔNG KẾT 52 ii iv vii.........................................................................................................................vii
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 ii iv vii...................................................................................................vii
DANH MỤC HÌNH VẼ iii iv vii..........................................................................................................vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv iv vii.....................................................................................................vii
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v iv vii........................................................................................................vii
LỜI MỞ ĐẦU vii iv vii........................................................................................................................vii
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

ix


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

CHƯƠNG I: 1 iv vii............................................................................................................................vii
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 iv vii....................................................................................vii
1.1 Định nghĩa 1 iv vii..........................................................................................................................vii
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 iv vii........................................................................................................vii
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 iv vii...........................................vii
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 v vii................................vii
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 v vii................................vii
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 v vii....................................................................................................................viii
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 v vii.............viii
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 v vii......................................................................................................viii
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 v vii..............................................................................................................viii
1.4 Tổng kết chương 9 v vii................................................................................................................viii
CHƯƠNG II: 11 v vii.........................................................................................................................viii
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 v vii.........................................................................viii
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 v viii......................................................................................................viii
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 v viii...............................................................................viii
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 v viii.......................................viii
2.2 Lớp vật lý 17 v viii........................................................................................................................viii
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 v viii................................................................viii
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 v viii............viii
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 v viii.....................................................................viii
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 v viii................................................................viii
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 v viii.......................................viii
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 v viii..................viii
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 v viii.....................................................viii
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 v viii............................................................viii
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 v viii.........................................................viii
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 v viii.....................................................................viii
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 v viii.....................................................................................viii
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 v viii.............................................................................................viii
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 v viii...............................................................................viii
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 v viii.................................viii
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 v viii...............................................................................................................................................viii
33 v viii..............................................................................................................................................viii
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

x


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 v viii......................................................viii
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 v viii.......................................................................viii
2.4 Tổng kết chương 35 v viii.............................................................................................................viii
CHƯƠNG III: 37 v viii......................................................................................................................viii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 v viii................................................................viii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 vi viii..................................................................................viii
3.2 Các thuật toán triển khai 39 vi viii.................................................................................................viii
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 vi viii.................................................................................ix
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 vi viii...........................................................ix
3.3 Phân tích hiệu suất 45 vi viii............................................................................................................ix
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 vi viii........................................................................................................ix
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 vi viii............................................................................................ix
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 vi viii..................................................................ix
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 vi viii............................................................ix
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 vi viii......................ix
3.4 Tổng kết chương 50 vi ix.................................................................................................................ix
TỔNG KẾT 52 vi ix..............................................................................................................................ix
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 vi ix........................................................................................................ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv ix...........................................................................................................ix
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v ix..............................................................................................................ix
LỜI MỞ ĐẦU vii ix..............................................................................................................................ix
CHƯƠNG I: 1 ix..................................................................................................................................ix
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 ix..........................................................................................ix
1.1 Định nghĩa 1 ix................................................................................................................................ix
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2 ix...............................................................................................................ix
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3 ix.................................................ix
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4 ix......................................ix
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5 ix.....................................ix
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6 ix..........................................................................................................................ix
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7 ix...................ix
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8 ix.............................................................................................................ix
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8 ix....................................................................................................................ix
1.4 Tổng kết chương 9 ix.......................................................................................................................ix
CHƯƠNG II: 11 ix...............................................................................................................................ix
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xi


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11 ix...............................................................................ix
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11 ix.............................................................................................................ix
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14 ix.......................................................................................ix
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16 ix...............................................ix
2.2 Lớp vật lý 17 ix...............................................................................................................................ix
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18 ix........................................................................ix
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19 ix...................ix
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20 ix............................................................................ix
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21 ix........................................................................x
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21 ix................................................x
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23 ix..........................x
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23 ix.............................................................x
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24 ix.....................................................................x
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25 ix..................................................................x
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25 ix..............................................................................x
Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26 x...............................................................................................x
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26 x......................................................................................................x
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26 x.........................................................................................x
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29 x..........................................x
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32 x.........................................................................................................................................................x
33 x........................................................................................................................................................x
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33 x...............................................................x
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33 x................................................................................x
2.4 Tổng kết chương 35 x.......................................................................................................................x
CHƯƠNG III: 37 x................................................................................................................................x
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37 x..........................................................................x
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37 x............................................................................................x
3.2 Các thuật toán triển khai 39 x...........................................................................................................x
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40 x..........................................................................................x
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42 x....................................................................x
3.3 Phân tích hiệu suất 45 x....................................................................................................................x
Hình 3.3: Thông lượng ô 46 x................................................................................................................x
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47 x.....................................................................................................x
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48 x..........................................................................x
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49 x....................................................................x
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xii


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50 x..............................x
3.4 Tổng kết chương 50 x.......................................................................................................................x
TỔNG KẾT 52 x....................................................................................................................................x
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 x..............................................................................................................x
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v...................................................................................................................x
LỜI MỞ ĐẦU vii...................................................................................................................................x
CHƯƠNG I: 1.......................................................................................................................................x
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1...............................................................................................x
1.1 Định nghĩa 1.....................................................................................................................................x
1.2 Mục tiêu thiết kế LTE 2...................................................................................................................xi
Bảng 1.1: Các yêu cầu về hiệu suất phổ và lưu lượng người dùng 3.....................................................xi
Bảng 1.2: Yêu cầu về thời gian gián đoạn, LTE-GSM và LTE-WCDMA 4..........................................xi
Hình 1.1: Phân bố phổ băng tần lõi tại 2 GHz của nguyên bản IMT-2000 5.........................................xi
Hình 1.2: Một ví dụ về cách thức LTE thâm nhập từng bước vào phân bố phổ của một hệ thống GSM
đã được triển khai 6..............................................................................................................................xi
Hình 1.3: Kiến trúc mô hình B1 của E-UTRAN cho trường hợp không chuyển mạng 7.......................xi
1.3 Kiến trúc mô hình LTE 8.................................................................................................................xi
Hình 1.4: Kiến trúc mô hình B2 của E-UTRAN trong đó Rh đảm bảo chức năng chuẩn bị chuyển giao
để giảm thời gian ngắt 8........................................................................................................................xi
1.4 Tổng kết chương 9...........................................................................................................................xi
CHƯƠNG II: 11...................................................................................................................................xi
CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG LTE 11...................................................................................xi
2.1 Kỹ thuật đa truy nhập 11.................................................................................................................xi
Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống DFTS-FDMA 14...........................................................................................xi
Hình 2.2: Lập biểu phụ thuộc kênh trong miền thời gian và tần số 16...................................................xi
2.2 Lớp vật lý 17...................................................................................................................................xi
Hình 2.3: Mạng lưới thời gian – tần số trong LTE 18............................................................................xi
Hình 2.4: Ví dụ về ấn định khung con đường lên/đường xuống trong TDD và FDD 19.......................xi
Hình 2.5: Tài nguyên vật lý đường xuống LTE 20................................................................................xi
Hình 2.6: Cấu trúc miền tần số đường xuống LTE 21...........................................................................xi
Hình 2.7: Cấu trúc khung con và khe thời gian đường xuống LTE 21...................................................xi
Hình 2.8: Khối tài nguyên đường xuống dành cho tiền tố chu trình bình thường 23.............................xi
Hình 2.9: Kiến trúc cơ bản của truyền dẫn DFTS-OFDM 23................................................................xi
Hình 2.10: Cấu trúc miền tần số của đường lên LTE 24........................................................................xi
Hình 2.11: Khung con đường lên LTE và cấu trúc khe 25.....................................................................xi
Hình 2.12: Ấn định tài nguyên đường lên LTE 25.................................................................................xi
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xiii


Đồ án tốt nghiệp

Danh mục hình vẽ

Hình 2.13: Nhảy tần đường lên LTE 26................................................................................................xi
2.3 Lớp 2 (MAC, RLC, PDCP) 26........................................................................................................xi
Hình 2.14: Phân đoạn và hợp đoạn RLC 26..........................................................................................xi
Hình 2.15: Ví dụ về sự ánh xạ các kênh logic với các kênh truyền dẫn 29............................................xi
Hình 2.16: Việc lựa chọn định dạng truyền dẫn trong đường xuống (bên trái) và đường lên (bên phải)
32...........................................................................................................................................................xi
33..........................................................................................................................................................xi
Hình 2.17: Giao thức HARQ đồng bộ và không đồng bộ 33.................................................................xi
Hình 2.18: Nhiều tiến trình HARQ song song 33..................................................................................xi
2.4 Tổng kết chương 35.........................................................................................................................xi
CHƯƠNG III: 37................................................................................................................................xii
CÁC THUẬT TOÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 37...........................................................................xii
3.1 Các thuật toán lập biểu tài nguyên 37.............................................................................................xii
3.2 Các thuật toán triển khai 39............................................................................................................xii
Hình 3.1: Cấu trúc mạng lưới của các ô 40...........................................................................................xii
Hình 3.2: Các đường cong mô phỏng mức độ liên kết 42.....................................................................xii
3.3 Phân tích hiệu suất 45.....................................................................................................................xii
Hình 3.3: Thông lượng ô 46.................................................................................................................xii
Hình 3.4:Thông lượng ô tại biên 47......................................................................................................xii
Hình 3.5: Triển khai mạng cho cơ chế ICIC động 48...........................................................................xii
Hình 3.6: Thông lượng ô của hai cơ chế tĩnh và động 49.....................................................................xii
Hình 3.7: Tỉ lệ tắc nghẽn cho các cơ chế phân bổ tài nguyên tần số khác nhau 50...............................xii
3.4 Tổng kết chương 50........................................................................................................................xii
TỔNG KẾT 52.....................................................................................................................................xii
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54...............................................................................................................xii
DANH MỤC HÌNH VẼ........................................................................................................................iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU...................................................................................................................iv
MỤC LỤC i...........................................................................................................................................iv
MỤC LỤC i i.........................................................................................................................................iv
DANH MỤC HÌNH VẼ iii i..................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv i.............................................................................................................iv
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v i................................................................................................................iv
LỜI MỞ ĐẦU vii i................................................................................................................................iv
CHƯƠNG I: 1 i....................................................................................................................................iv
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ LTE 1 i............................................................................................iv
1.1 Định nghĩa 1 i..................................................................................................................................iv
Sinh viên: Lê Thu Hiền–Lớp D08VT1

xiv


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×