Tải bản đầy đủ

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN Lập trình căn bản

Nhóm 2


Chương
CÁC
2: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

(tiếp theo)

CẤU TRÚC FOR
CẤU TRÚC WHILE
CẤU TRÚC DO.. WHILE

LỐI RA CỦA VÒNG LẶP


2.2.1. Cấu trúc for:
a. Kiến thức:
-Trình bày được cú pháp vòng lặp for.
-Trình bày được sơ đồ cú pháp, cũng như cách thực hiện của sơ
đồ cú pháp vòng lặp for.

b. Kỹ năng:
-Khai báo đúng cú pháp vòng lặp for.
-Thực hiện được các bài tập áp dụng for.
c. Thái độ:
-Rèn luyện được tính thận trọng lập trình với cấu trúc for.


2.2.1. Cấu trúc for:
2.2.1.1. Cú pháp:
2.2.1.2. Lưu đồ cú pháp:
2.2.1.3. Cách thực hiện:
2.2.1.4. Ví dụ minh họa:
2.2.1.5. Lệnh for lồng
nhau:


2.2.1. Cấu trúc for:
2.2.1.1. Cú pháp:
for (dãy biểu thức 1; điều kiện lặp; dãy biểu thức 2)
khối lệnh lặp;
Ví dụ: In dãy số nguyên từ 0 đến 10.
for (i=0; i<=10; i++)
cout<<”So “<
dãy
điều
biểu
kiện
thức
lặp 2
1
khối
lệnh


2.2.1. Cấu trúc for:
2.2.1.2. Lưu đồ cú
pháp:

dãy biểu thức 1

điều kiện lặp
Đ

khối lệnh lặp
dãy biểu thức 2

S


2.2.1. Cấu trúc for:
2.2.1.3. Cách thực hiện:
Thực hiện dãy biểu thức 1;
Kiểm tra điều kiện lặp, nếu đúng thì thực hiện
khối lệnh lặp  thực hiện dãy biểu thức 2 
quay lại kiểm tra điều kiện lặp và lặp lại quá
trình trên cho đến khi việc kiểm tra điều kiện
lặp cho kết quả sai thì dừng.


2.2.1. Cấu trúc for:
2.2.1.4. Ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Viết chương trình tính tổng n số nguyên
dương đầu tiên, với n được nhập từ bàn phím.


n=3


Ví dụ 2: Viết chương trình tính tổng


2.2.1. Cấu trúc for:
2.2.1.5. Lệnh for lồng

dụ
4:
Bài
toán
cổ:
“Vừa

vừa
chó,

lại
cho
nhau:
tròn, 36 con, 100 chân chẵn”. Hỏi có mấy gà và
mấy chó.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×