Tải bản đầy đủ

PP tu duy logic tim toi loi giai he phuong trinh cua mai xuan vinh

TS. MAI XUÂN VINH (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG – PHẠM CHÍ TUÂN
ĐÀO VĂN CHUNG – DƯƠNG VĂN SƠN
K2P.NET.VN

Dành cho học sinh khối THPT
Dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia
Tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


MỤC LỤC
CHƯƠNG I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. PHƯƠNG PHÁP THẾ ĐẠI SỐ ....................................................................... 3
II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NHÂN TỬ ................................................... 36
III. PHƯƠNG PHÁP TẠO NHÂN TỬ
BẰNG KỶ THUẬT CỘNG, TRỪ, NHÂN CHÉO ...................................... 193
IV. HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ẨN PHỤ HĨA ...... 229
1. Ẩn phụ hóa với hệ hữu tỷ ........................................................................ 229
2. Ẩn phụ hóa với hệ chứa căn thức ............................................................ 270

V. HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ ............... 296
VI. HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ........... 357
CHƯƠNG II. SUY LUẬN TÌM LỜI GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
BẰNG KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT HÓA
A. TÌM MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN
TRÊN MỘT PHƯƠNG TRÌNH CỦA HỆ. .................................................. 413
B. HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHƠNG CĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN
TRÊN MỘT PHƯƠNG TRÌNH. .................................................................. 457
CHƯƠNG III. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TỔNG HP
A. MỘT SỐ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG ....................................... 470
B. PHỤ LỤC ................................................................................................. 520

x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×