Tải bản đầy đủ

Nguyên nhân sự khác biệt văn hóa giữa các nước

Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng, được
chấp nhận một cách trực giác và tác động qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn
đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tùy
thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý- văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội
dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác
nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau
* Mặt tích cực: Hầu hết tôn giáo đều hướng con người tới cái thiện, cái tốt đẹp, khuyên
răn con người làm điều hay lẽ phải và nhân từ với đồng loại.
* Tiêu cực:
- Tôn giáo làm cho con người trở nên bằng lòng với thực tế, họ trở nên thụ động, làm mất
tính sáng tạo của con người.
- Tôn giáo dễ làm con người mê tín, tâm lý sợ hãi, chờ đợi và nhờ cậy vào Thần, Phật,
Thánh mỗi khi gặp khó khăn.
- Tôn giáo dễ bị lợi dụng bởi các thế lực khác, điều đó thường dẫn đến những hậu quả
xấu ảnh hưởng đến xã hội.
Tín ngưỡng là hệ thống các niềm tin mà con người tin vào để giải thích thế giới và để
mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Tín ngưỡng đôi khi được hiểu là tôn giáo.
Điểm khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo ở chỗ, tín ngưỡng mang tính dân tộc, dân
gian nhiều hơn tôn giáo, tín ngưỡng có tổ chức không chặt chẽ như tôn giáo. Tín ngưỡng
không có một hệ thống điều hành và một tổ chức như tôn giáo, nếu có thì hệ thống đó
cũng lẻ tẻ và rời rạc. Tín ngưỡng nếu phát triển đến một mức độ nào đó thì có thể thành

tôn giáo.
* Ảnh hưởng:
Tín ngưỡng, tôn giáo là hiện tượng xã hội cổ xưa nhất của nhân loại, quá trình tồn tại và
phát triển của tôn giáo đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống chính trị, văn hoá,
xã hội, tâm lý, đạo đức, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia. Mỗi một dân
tộc, một quốc gia có một lịch sử phát triển khác nhau, điều kiện kinh tế khác nhau, tư duy
nhận thức của người dân ở các vùng đó về văn hóa và tín ngưỡng khác nhau dẫn đến
niềm tin vào các nhân vật, hiện tượng siêu nhiên cũng trở nên khác biệt. Từ đó họ có các
hành động đối với việc tôn sùng, thờ cúng với các lực lượng đó theo các cách riêng tạo
nên đặc trưng, phân biệt với các quốc gia, dân tốc khác. Nếu có sự giống nhau thì cũng


chỉ ở mức độ rất nhỏ. Cho nên tôn giáo, tín ngưỡng là một trong những nguyên nhân dẫn
đến sự khác biệt văn hóa giữa các nước.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×