Tải bản đầy đủ

Ebook câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng phần 1

TS. L Ê HỔ N G THÁI

CÂU HỎI VA B À I TẬ P THỰ C HÀN H

rổ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG


(Tái bản)

N H À X U Ấ T BẢN X Â Y D ựN G
HÀ NỘI - 2 0 1 0


L ÓI N O I Đ À U

7 'f) c ì ỉ t ù ■ iìĩi co/ìl; 1(1 "'ìun k h o a h o c ử ì ì g dụỉìLỊ, k ê ỉh ừ c í nììicỉẨ m ò n h ọ c k ỹ
ỉ h u u ỉ c ù NƠ r a ch UỴCH n ^ d ỉ ỉ ì ì , ứ ì ì g d ụ ì ì i ị v a p ì ì á ỉ ( r i c n n h i ừ u l y t h u y O Ì q u ả n t r ị

s a n x u ấ ỉ , l u m Ciỉ s ù (■/}(} C(IC q u x c ì d i n h truì ĩí ị t h ự c Ỉicìỉ t h i côi ìíị x á x d ự n g .

ì Ái họ p h ậ n c a u t h a n h ỉìănsỉ ìự c tỏììíỊ h ợ p \v// c á u đ ỏ i với n g ư ờ i k ỹ SƯ xcỉy

(1 1ìỉịLị, ỉỉỉũỉì học lo c h ù v ỉ/li CŨỈÌÍỊ trang bị cho siỉìh VỈCỈÌ thu ộc các n g à n h x â y
(ỉtàìLì hiìiHìí^ ììhtíiiLì ÌÌÌUỈ ị(lị) h ụ Ị) có hệ thoìiiị các / v thuyết kỹ ịìmật, tỏ c h ứ c
(ỊHuỉề / v rfí ììÌHììì raỉi m n

COÌÌ ca ìĩhừììíị k\ ìỉùììg c ả n thiết về ra íỊỉivết đ ị n h

iỊuaìi ly, rc ỉ lí d u y h ỉ c u iịiKỉ va a n ỉoàìì đ ỏ i V(ỉị các vủỉĩ đ ố k ỹ t h u ậ t v ù tô c h ứ c
sa/ì

Xíiaỉ...

J)r (Idỉìì Ì)(U) chi) siìih 1'ii‘ìì icliónư nt>ơ Ĩ1LỊ(UÌL>' khi đủi)} (tương c h ứ c ììũììíỊ
(Ịỉỉiỉỉỉ Ịri s a n xucìỉ ỉrom> Ỉỉùỉìììị Ỉíỉỉ, ììgax từ khi ỉrén íịho n h à trườììiỊ, s o n g y.oniỊ

Ctỉị Ị ) h ả n / ý t h ỉ i \ v ỉ v u a ìỉìôtì h<)(\ ỈU) cải ì p h a i d ư ợ c đ ộ c l ậ p t ư d u y , t h ử s ứ c
ỉì-ĩíúc các v á n (!(' (V) ///(' ^<ÍỊ) troni* ỉlìực U\ ỉihữỉìL* r àn d ề tuv đ ủ (tược lý thuyct
(/.' t-(iỊ) s o n g k h i I * i a i ( Ị ỉ i v c ! l(ti c a lì c o K(ỊỈỈ'LỈ !(I(>. ( ' u ỏ n s á c h

C ả u h ủ i vả b à i táp

t / ì i í ' c h ù ì i ì ì t ỏ c h ứ c t / ì i CỎỈILỊ x a y ( l ư n g Si’ 1(1 (Ịịfiu k i ê ì i , ỉ à ììiỏi t r ư ờ n g cỉc

Sỉ ỉ ì/ì ỉ'H‘ỉi co (Ỉi/tỉc hììCí ìiã ììg du. N o id c ả u lì nì g i ữ a “h.iừu ý ” v á
Ì(íỉ)ì" rà

1b i ế t V" với 'hiéỉ

'lam (ỉiùic" ỊruỉìỉỊ (ịỉia Ỉỉiỉììì d à o tao ììiịuòìì n h â n ìực có pììâỉìĩ chát

ì ì ^ h e C(H).
L y thuyct ỉo c h ứ c sa ìì xuáỉ ì(í rất n)ììL>\ ('hu\)ììíị m ụ c (rong các tài liệu co
klìdc n h a u . Vỉ v úx ơ (íà\\ ỉdc ựỉd khũììíị ch ị(Ị Ịhàỉìh c h ư ơ n g m à p h ú n t h à n h
ỉiùìiỊ ỉìội (ÍUỈIÍỊ Ị)/ìu ho'Ị) r ơ / ỉihtcm ru cua côììg tác Ịỏ c h ứ c thi c ô n g x ã y dự n g .
\'u'i t i h ừ ì ì g c á u h o i v a h a i ỉ a/) (tiíìi^ ì ì í ị h ĩ a là c ù n g r ỏ c à t h ự c h à n h , CLIOÌI s á c h
ủiAỉc Ìriììỉì h ã y ìììnỉ C(ỉí‘/ì (Ỉíí’V i / r

ịì'(lỉiíị hi ỉroììíị "ciỉd" I\ íh.uxcỉ. T u x Í.Y/V, ìĩlĩỉỉ' ìììỏỉ su' n h ủ c n h o (m á v h

ỉ h e m I. r a o đ ấ u m ù i p h à ì i scii-h I r iì ì h h à x vãỉì ỉ (ĩ Ị ì ì h ữ n q c â n d ê c ấ t ìõỉ c ù a n ộ ỉ

(.,'iri^, ìh ự c hỉciì "r(ic còìì^ CÌCC chiiủìi b ị Mc ho Sỉỉĩiĩ viìnì trước khi h ọ "bỏ Ị ỉav
í (li) (■/(/(■’' S á c h (ỉaìì/ị (-hu Sỉìilì ricỉì m ọ i cìĩuvrỉi ìì^dììh h x s ư x â y dựỉìíị.

( V/V r a u /ì (ti r a h a i ị(ỊỊ) Ị u y {‘(ì p / ỉâ ỉì á n h ỉ h ự c ũ ’ s a n x u à ỉ , s o ì Lí r âỉì maỉìi*
ỉrì/ì huc tliấ.ỉìỉ^". con ềhìrỉi cac hai Ịập nựhirn c ử u Ỉìỉỉh hunỉìự.
Ỉh ỉứ u

SDỈ

ỉìã y

S i’ (h ííù -

l : / ĩ u c Ị)Ỉ'Ỉ!C ì ì l ì iĩ r á c

ỉh á v .

c ò ^I(IỈ) ờ

n h ữ ỉìíỊ

Vi)ì'v ị (ĩ ỉ l ì ự c

h à n h .


Nội dung 1.

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT XÂY DỤNG VÀ PHƯDNG ÁN
THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

T Ó M T Á '1' L Ý T H U Y Ế T

1. Đặc điểm của sản xuát xảy dựiì
T u y c ũ n g là m ộ t n g à n h s à n xuất ra c ú a cai vật chấ t c h o xã h ộ i , s o n g s o với m ọ i n g à n h
c ô n g n g l ì i ệ p k h á c , q u á tr ìn h s an xuấ t ( Q T S X ) x ây d ự n g có n h i ề u nót đ ặ c thù , d ó là
- Q u á tr ìn h s à n x u ấ t d i ễ n ra ng o à i trời Iiôn m ọ i n g u ồ n lực t h a m 2 Ĩa v à o q u á tr ìn h đ ề u
c h ị u rủi ro, ti ế n đ ộ và c h ấ t lư ợn g c ô n g tác phụ th u ộ c n h iề u v à o đ i é u k i ê n tự n h iê n ;
- Q u á tr ì n h sản x u ấ t p h ứ c tạp. izổm n h iề u q u a trình bộ p h ậ n c ó liên hệ tổ c h ứ c và
c ô n g n g h ệ c h ặ t ch ẽ, sâ n p h á n i q u á trình đi ĩ rước là “ m ã t trậ n c ó n g t á c " ( M T C T ) c ù a q u á
trìn h s a u , íhời g ia n th ự c h iệ n dài;
- Sản p h ẩ m xây d ự n g g ồ m phán lớn các bo phàn khỏníi the làm lai và c ó tính dư n chiếc;
- L ự c l ư ợ n g san x u a t t h a m ụia vào I|ua trinh co s • liíựne 1Ớ11 và t h u ộ c sự q u à n lv trực
íi ê p k h á c n h a u , h ọ phái di c h u y ê n ih e o tiến (to coiìr. lác;
- P h ư ơ n g p h á p lổ c h ứ c va hiện p h á p kỹ thiỉậl

CỎ1U’ n g h ê thi c ổ n g p h á n lớn là m c m

dẻo, đa dạng;
C á c đ ặ c đ i ể m n à v c ó tác d o n g lơn đón cniik lác tó ch ứ c q u á n trị d ự á n đ â u tư và x ay
d ự n g , đ ặ c biệt là t ro n g uiai (loan tlì'
2. P h â n loạ i q u á t r ì n h s ả n x u â t xav dự»ị»
C á c q u á tr ì n h thi CÔI1G c ó thể ph ân làm n h iề u .oai c ă n c ứ v à o m ộ t s ố d ấ u h i ệ u n h ất
đ ị n h c ủ a q u á trìn h, c h ả n g h ạn n h ư th e o m ứ c đ ộ phứ c tap ( c ó q u á tr ìn h g i á n đ ơ n và q u á
tr ì n h t ổ n g h ợ p ) , th e o c ô n g Iinhè thi c ò n ụ (ìióm q u á trình thu c õ n g , q u á trìn h c ơ giới
hoá ... ), t h e o c h ứ c n ă n g c u a q u á trình (có q u a n i n h vận c h u y ê n , q u á tr ì n h c h u ẩ n bị, q u á
tr ìn h x â v lắ p c h í n h , q u á tr ìn h láp dặt thicí hị, .). Y.Y. .
Sự p h â n loại n h ư v ây cỏ V nu h ĩa ỉíVn UonLi 10 chức các q u á tr ìn h, tổ c h ứ c và h u y d ộ n g
lực l ư ợ n 2 la o đ ộ n g , xe m á v thi co n g . f!ac bịệi lù khi áp d ụ n e p h ư ơ i m p h á p d ã y c h u y é n .
3. T ỏ c h ứ c q u á t r ì n h r an xu ấ t XÚY dựnịỉ và " P h ư ơ n g án t h i è t k e tổ c h ứ c tlìi c ô n g
cùng trình"
- K hái niệm:
T ổ c h ứ c q u á trình san xuất xay đ ự n g la m ộ t khâu củ a q u à n I n s á n xu ất t r o n s xây
đ ự n ' 2 , g á n l i ề n với LIKŨ đ o a n tlìi C(Miii c ò n e ỉ r i n h . N o h a o Ì1Ỏm c á c h o ạ t đ ộ n g c h u á n bị và

5


x â v lắp trực tiếp, c á c CÒI1S tác c u n e ứnu, đ iề u đ ỏ lưc l ư ợ n e sản x u a t , tổ c h ứ c m ặ t b ầ i m
thi c ỏ n c và cấ c h o ạt đ ộ n ẹ k h á c n h ă m k iê m soát q u á tr ìn h thi CÒIIU CỎI1ÍỊ t r ì n h d ứ n g ke'
h o ạ c h dã lạp.
P h u ơ i m án thiết ke tổ ch ứ c thi c ỏ i m ( T K T C T C ) là m ộ t hô sư, t r o n u đ ó t ò i m h ợ p c á c
q u y ò t địnli ve p h ư ơ n g p h á p lổ c hứ c, qium lý và c á c h iệ n p h á p kỹ í h u ậ t - c ò n g n g h ệ thựt'
hiộn c á c q u á trì n h x â v láp n h à m c h u v c n cá c c ó i m tr ìn h từ trên u i ấ y t h à n h h iệ n thực.
P l u r ơ n s ấn tliK' k ế tổ c h ứ c thi c o i m có íhé elirợc lập c h o m ộ t q u á t r ì n h / c ó n g tác x ây lã p
d ơ n lé, m ộ t h ạ n g m ụ c c ò n g trì nh h oặ c mội liên h ơ p n h à và c ô n g tr ìn h x â y d ự n g trọ n v ẹ n .
T r o n à hai t n r ừ n g h ợ p c u ố i , p h ư ơ n e án clirơc eọi là phươniz á n thiết kê tổ c h ứ c thi c ô n g
c ò n g trìn h ( P A T K T C T C C T ) .
- N h i ệ m vu:
Plu rơ nc án thỉê't k ố tổ c h ứ c ihi cônií cỏ n h i ệ m vu đ é x u ất c á c p h ư ơ n a á n kỹ tliuâí c ò n g n g h ệ và tổ c h ứ c thi c ô n g cá c c ỏ n n tác xáy lắp c ũ n g nlnr to à n c ô n e t r ì n h n ó i - c h u n g
m ỏ l c á c h h iệ u L|uủ, p h ù h ợ p với ciicu kièn cu thc c ủ a tỉm 2; c ỏ n e trình. M o i c ô r m tác c h í n h
d c u c ó s ự so s á n h và lựa c h o n plurơnu án to ch ứ c " kv t h u ậ t . T h ự c h iệ n n h i ệ m vu tố c h ứ c
c h o t ổ n e th ế c ò n g irư ừ im , rhici ke lổ chức ihi c ỏ n ^ c ỏ n c trì n h b a o ỉí ổ m t ố n e tiến d ộ thi
c o n u ( T T Đ T C ) , kè h o u c h h u y d ò n e các loại nsuiồn lực và íốníí m ặ t bà n u thi c ỏ n u
( T M B T C ) c ó i m trình.
- Nộ i d u n u :
M ột p h ư o i m án thièí ke tổ clnív thi coiiíi cõnn tr inh đ a v d u sè b a o u ổ m p h ư ơ n g pluíp
lổ c h ứ c sá n xuất c h o lừ n u c ỏ i m tác xay láp ch í n h và c á c b iệ n p h á p kv t h u ậ t đ ê tlìực hiện
c á c c ỏ n e t á c đ ó , t ổ i m í i ẽ n d o l i u c ó n u . c á c h t l u í c tổ c h ứ c c o n u t r i r ờ i m v à t ó c h ứ c CỎIU’

tác c u i m ứim c á c loại I11>UỒI1 lực c h o e ò i m irưừim. T u y n h i c n , đ o d ự án d ầ u tư và x ây
đ ụ i m ( D A Đ T X D ) trải q u a n h ic u giai đ o a n ncn p h ầ n tổ e lu íe x â y đựnt h f e h h ợ p íưonLI írrm với t ừ n e UKII đ o a n (lau u r đ ó .

+ ) 0 uiai đ o ạ n d u i a n bị d â u tư, troim h áo c á o d ầ u tư, pluĩorm ấ n lổ c h ứ c thi CÔIH’
c o n u trì nh d ư ợc p h á n á n h b ã n u t õn u tiõn dỏ ihi c o i m ( 1 T Đ T C ) va t ổ n e m ặ t h ằ n e tlìi
c o n u ( T M B T C ) c ô i m trình.
+ ) V à o m a i đ o ạ n t l ì u v h i ệ n ( hui tư, pluriíiií: a n t ổ c h ứ c thi c õ n e c ò n u t r ì n h c ó t h e đ ư o v
nhà íliáu

lãp k h i d ự iluui h o ã c in ro c kin

t r iên k h a i

thi c o nu í r ê n c ò n ụ

Iriròììii.

[ 1'OIU’

t r u ò i m h ợ p này p h ư o i m an thi COI1U cỏ im trình có nôi clune e1;I\ đú n h ư đ ã nói trẽn đáy.
- C ă n cứ:

+ ) Mỏ so' thiết kê c u a cỏn ií lỉiiili- cỏ ihc là thièl ké co' so' (I 1CU p l m o i m ấn tổ ch ứ c ihi
CÓIIU clirọv tlẽ x u ấ t t r o i ì u ui ai đ o ạ n c h u á n W\ đ á u lu') l i o ạ c t l i i cl k ê k v t h u ậ t ( n õ u p h i r o n ' ’

Ún lo cliức thi c ò n u lãp ờ uiai lỉo.Hi (liuc hiỌn đau Ui);

6


+ Số liệu t h ă m đ ò k h a o sát kinh tố -kv thuật tại nơi x á y d ự n g . Đ c p h ụ c vụ c h o c ô n g
uic lo c h ứ c thi c ỏ n u , n h à q u à n trị s a n xuất cá n n h iề u s ố liệu đ ầ u v à o q u a n t r ọ n g c ó th ể
í lược n h ó m iĩộp n h ư s ơ d ổ dưới đ à y ( h ìn h 1.1).

H ì n h L I . ( 'úi' l(>(i! s ò h c u ỉ l ì à m (li) k h a o s u í p í m c vtỉ \ â \ d i ũ ỉ i ị

S) I íộ LI c ú a íùìm loai khiio s;íl d ư ợc sử d u n g c h o q u á trình ra q u y ế t đ ị n h vé c á c
p h ư c im án tố ch ứ c va kỹ ílniật ĩivn m o i Ì2IUÌ đ o a n (i;ìu lir. đạc bicl c h o c ó i m tác tố ch ứ c
sá n u iấ t trẽ n c ỏ n u trườnu.
+ ) CVic tài liêu kỹ Ihuậi liên q u a n đốn q u v trình, q u v p h ạ m k ỹ th u â t, c ô n u Iiạhệ, xc
m á y và p h u ơ n u p h á p thi cỏ n u , ycu Lất! ve an loan và vệ sinh m o i triíờnc.
-H H ổ s ơ n ãn tĩ lực c u a nhà tháu
+ ) C á c đ i ề u k h o a n ve thi CÒI 1 2 t r o n u h ợ p đ ỏ i m ỉiiao n h ã n th a u ...
- N g u v ê n tác tổ c h ứ c san xual:
Các i m u y c n tắc c a n q u á n triệt khi tổ chứ c c á c q u á trình s àn x u ấ t trê n côniỊ t r ư ờ n g x â y
d i m ũ là:
+ ) K ỹ t h u ậ t là trên lict
4} K h o a h ọ c và liên tiến
4) C h í n h x á c và k h a thi
-+) K i n h t ố

-+) A n to à n
- C á c bưó'c thieí lãp phưoìiu án tò chứ c ilìi c ỏ n e :

7


+) N h ậ n xét về đ i ề u k iệ n thi c ô n g và đề xuất phtroìm hirớne thi c ô i m t ổ n s q u á t : p h â n
tích giâi p h á p thiết k ế c ô n g trình và d iề u kiện thi c ô n e , khái qu át khối l ư ợ n s CÔ11S. tác. tír
đ ó n êu đ ị n h h ư ớ n g t ổ n g q u á t về tố ch ứ c thi c ô n g toàn CÓI1ÍĨ trình và b iệ n p h á p c ò r m n c h ò
c h ủ yếu.
+) T ổ c h ứ c thi c ô n g c á c c ô n e tác x ây láp ch ín h: C h o n ra m ộ t số c ô n g việc c h ú \ ế u
s au đ ó đối với fừ n g c ô n g tấc, tiến h à n h x e m xct và trình bày đú 2 phan là “ p h ư ơ n g án to
c h ứ c " và “ b iệ n p h á p kỹ t h u ậ t 1', ơ ph an đẩu, tlurờne d c xuất n h ié u phirơnn án cỏ thể á p
đ ụ r m . s a u d ó d ự a v à o ch ỉ tiêu c ơ b á n là £ÌÚ th à n h và thời íiian đ ế lưa c h ọ n p h ư o ì m án lìựp
lý nhất.
Nội d u n g t ừ n g p h ư ơ n g án phải b a o q u á t đ ư ợ c thiết bị thi c ỏ n ạ , c á c h ph àn ciỉiia cỊuá
trìn h và m ậ t tr ậ n c ô n g tác, c á c h tố c h ứ c tổ thợ, sơ đ ổ phát triển q u á trình san xmất, m ặ t
h ầ n g và tiến đ ô thi c ô n g . T r ì n h tự thiết lạp m ộ t p h ư ơ n g án tổ ch ứ c thi c ô i m c h o l ù n ”
c ó n g việc phụ t h u ộ c v ào c ỏ n g ng h ẹ: q u á trình dược c ơ giới hoá là ch í n h hay llìiưc hiện
b a n g thủ c ô n g là ch í n h .
T u ỳ th u ộ c giài p h á p kiên trúc và kcì c ấ u c u a c ó n ẹ trình, khá Iiãnu c u a n h à Iháiii vù các
tiiéu k iệ n k h á c m à hướnsí ph ái t r i c n / m ở r ộn g q u á trình san xuất có thổ c h ọ n th e o phưo‘n^
im ai m , đ ứ n g , x iê n h ay phối h ơ p £Ĩữa clìúiì” nlur n,unn<:-đứrm (lên ho ac x u ố n g ) , đứ ng n g a n g (lèn h o ặ c x u ố n g ) , x iê n - (li lên ho ăc xiẽ n - đi x u ỏ n u , v . \ ...
+ ) L ạ p tố n g ticn d ộ thi c ỏ i m c o ca sơ dỏ liến đ o và biê u dồ n h â n lực ( H Đ N L ) . T r o nu
trườiìíi h ọ p tổ n u íicn đ ỏ thi c ỏ i m lâp ờ d ạ i m so' dỏ Iiiạim lưó'i ( S Đ M L ) thì can II'U hoá so'
đ ổ munsi lưới, sa u đ ó nìới dưn.ìĩ biêu đ ỏ n h â n lơc.
+ ) X á c đ ị n h n h u c ẩ u c ủ a c ô i m triíờim ve c á c loại n u u ỏ n lực và c ơ sơ hạ tầnii p h ụ c vu
thi c ỏ n c
+ ) T h i ế t lậ p t ổ n g m ặ t hầiiG thi c ò i m
+ ) D ự trù

t h à n h thi c ò n s và tính cá c chí tiêu kinh tế - kỹ thuật của p hư ơnm án tổ

c h ứ c thi c ô n g c ô n g trình.
+ ) Đ á n h e i á p h ư ơ n u án tổ c h ứ c thi c ỏ n u cỏiìii tr ì n h đ ã đ ư ợ c lập. Plurơn:íz án tổ
c h ứ c thi c ô n g c ỏ i m t r ì n h đirơc đ á n h ei á b ằ i m c á c c h i tiêu k i n h tố kỹ íh u à l n h ư eiá
t h à n h thi c ô n g , th ờ i h a n thi c ô n e , c á c h i ệ u q u à k in h tế d o v ậ n h à n h só'm c ó m u MI tú
( d ầ u tư), d o g i a m bói c h i p h í bât b i ế n q u y U'ó'c tro n u p h ụ p h í thi c ỏ i m (iìihờ đny
n h a n h t i ế n d ộ ) và d o p h â n b ổ v o n m ộ t c ấ c h h ợ p lý. N u o à i ra c ó the x e m xci phươn.ụ
án lổ c h ứ c thi CỎIÌ2 c ổ n n t r ì n h tlico lìrnu m ặ t n h ư tra im bị co' uiới, m ứ c c ơ LM'Ó'1 h o a .
h a o p h í l a o đ ộ i m . . . , và d ặ c biẹ t c o ih ế d ù n g đ ộ tin c â y c u a p h ơ ơ n u án ve thời íỊÌan vá
ve “ c h í ti ê u liu c ậ y t ổ i m h ự p " .


CÂU HỞI:
1. P h ư ơ n g á n tổ c h ứ c thi c ô n g là gì? T ạ i s a o lại c ầ n thiết p h ả i l ậ p p h ư ơ n g á n tổ c h ứ c
thi c ô n g ?
2. So với t r ư ờ n g h ợ p ở cá c n g à n h c ô n g n g h i ệ p k h á c , c ô n g t á c tổ c h ứ c s ả n x u ấ t tr o n g
x â y d ự n g ( h a y tổ c h ứ c thi c ô n g - T C T C ) c ó k h ó k h ã n , p h ứ c tạ p h ơ n k h ô n g ? T ạ i s a o ?
3. P h â n tí c h sự k h á c n h a u tr o n g c ô n g việc của hai vị g i á m đ ố c đ i ề u h à n h t u y c ù n g
m ộ t q u á tr ì n h sả n x u ấ t là c ấ u k iệ n bê t ô n g cốt th é p đ ú c sẵ n n h ư n g m ộ t n g ư ờ i ớ t r o n g n h à
m á y b ê t ố n g c ố t t h é p đ ú c sẵn , c ò n ng ư ời ki a l à m việc tại c á c c ô n g t r ư ờ n g x â y d ự n g .
4. So s á n h n ộ i d u n g c ủ a “ Ph ư ơn g án tổ chức thi c ô n g c ô n g trì nh ” tr o n g 3 trư ờn g h ợ p sau:
a) L ậ p B á o c á o d ự á n d ầ u tư x âv d ự n g
b) L ậ p h ồ s ơ d ự th ầ u
c) L ậ p thi ết k ế tổ c h ứ c thi c ô n g m ộ t c ố n g trì n h đ ã đ ư ợc ch ỉ đ ị n h th ầ u.
5. P h á n biệ t n ộ i d u n g v à trìn h tự thiết lập “ p h ư ơ n g án tổ c h ứ c thi c ô n g c ô n g t r ì n h ” với
“ p h ư ơ n g án thi c ô n g CÔI1S tác x â y lắ p” ?
6. T ó m lư ợc trì nh tự lậ p m ộ t p h ư ơ n g án thiết kê tổ ch ứ c thi c ô n g c ô n g t r ì n h x â y d ự n g .
Ớ m ỗ i b u ớ c / i ậ c c ầ n th iế t c ó n h ữ n g số liệu c ơ sớ n à o ?
7. N ê u c á c lo ai t h ă m d ò - k h à o sát c u n g c ấ p s ố liêu c h o h o a t đ ộ n g đ ầ u tư x â y d ự n g và
đ ô i t ư ợ n g p h ụ c vụ c ủ a t ừ n g loai s ố liệu t h ã m d ò - k h á o sát?
8. C ó s ố li ệu k h á o sát n à o m à cầ n thiết c h o cả giai đ o ạ n l ậ p B á o c á o d ự á n lẫn giai
đ o ạ n thi c ô n g t rê n c ô n g tr ư ờ n g k h ô n g ? G ià i thí ch sự c ẩ n thiết dó.
9. Đ ể lậ p B á o c á o d ự án đ ầ u tư x âv d ự n g , cần có n h ũ n g s ố li ệu k h ả o sát n à o ? D ù n g
t ừ n g loại s ố li ệu đ ê giả i q u v ế t n h i ệ m vụ cụ thê n ào t r o n g q u á tr ì n h tr ê n ?
10. N h ữ n g s ố liệu k h ả o sát n à o cần c ó trước kh i lậ p thi ết k ế tổ c h ứ c thi c ô n g ? M ụ c
đ í c h s ử d ụ n g t ừ n g lo ại sỏ' liệu?
11. So s á n h s ự c ầ n t h i ế t và nội đ u n g c ủ a s ố liệu t h ă m d ò - k h ả o sát t r o n g 2 t r ư ờ n g h ợ p
lậ p p h ư ơ n g á n tổ c h ứ c thi c ô n g là:
a) Đ ể d ự t h ầ u , và
b) C h o c ô n g tr ìn h đ ư ợ c chỉ đ ị n h thầu.
12. Đ ơ n vị x â y d ự n g c ấ n k h ả o sát gì và có s ố liệu n à o t r o n g n h ữ n g t r ư ờ n g h ợ p sau:
a) K h i tổ c h ứ c thi c ô n g m ộ t n h à 4 tầ n g, tư ờn g g ạ c h c h ị u lực, s à n là p a n e l đ ú c s ẵ n ?
b) K h i thi c ô n g lắ p íih ép n h à c ô n g n g h i ệ p 1 tầ ng có to à n bộ c á c k ế t c ấ u là b ê t ô n g cốt
t h é p ti ề n c h è ?
c) K h i thi c ô n a m ộ t đ o ạ n đ ư ừ n ụ ô to?
13. N g ư ờ i ta p h â n c h i a q u á trình thi c ổ n g t h à n h n h i ề u loại. H ã y đ ị n h d a n g c á c loại đ ó
và c h o biết p h â n biệt c á c loai n h ư trẽn đè làm uì?

9


14. P h â n biệt " e i a i đ o ạ n c h u á n b ị " và " c ò n g tác c h u ẩ n b ị ” kh i tổ c h ứ c x ay d ự n u một
c ó i m trình.
15. C ó phái m ọ i c ô n g tác x â y lắ p đ cu phái d ư ợ c lập p lu r ơ n s án thi c ò n c và th e o c ù n u
m ộ t q u y trìn h lập k h ở n s ? Sự p h â n hiẽỉ c ỏ n e uìc đirợc ‘kc ơ íiiói h o á là c h í n h " với c o n o (ác
l à m " b à n g thu c ò n g là ch í n h " ’ có n u ic đ íc h iiì?
16. B ằ n u ilìí d ụ tự c h ọ n , h ăv p h â n biệt sư đ ỏ thi CÒIÌ1I với m ặ t b ă i m ỉhi c ò i m m ộ t cỏ i m
tác (íịiiá trìn h) x a y lắp
17. Sơ d ồ thi c ô n u đ ư ự c x ác đ ị n h tròn c ơ sớ n à o ? (có th í d ụ m i n h hoạ).
IX. C h o một 16 cọ c clirới m ộ t d ày đài m ó n g . H ã y giả đ ịn h sơ đ ồ

b ố trí dài, cọc dưới dài và

c h o biết sơ d ỏ thi c ò n s cá c cọc (tức là thứ tư ílìi cỏ im các cọc) tr o n e c á c trườn u họp:
a) c ọ c b c í ỏ i m cố t t h c p đ ú c sán d ư ợ c đ ó nu bùníi bú a hơi;
b) c ọ c hctònii cố i t h é p đ ú c sa n d ư ợ c d ự n u b a n e m á y ép tĩnh
c) c ọ c là loại k h o a n n h o i ( B T C T đ ổ tại chỏ).
Cìiai t h í c h lý d o c ó d ư ợ c q u y ế t d ị n h c h o tíriìii tr ư ờ n g hợp.
19. M ỏ ui bãnnói là h ư ó im m ở rông q u á trình) trén c ó n g trình và c h o bicl p h ạ m vi á p (lụng chúm*.
20. B a n ^ c ấ c thí d ụ tự c h o n , h ã y c h ứ n y lo i ã n g ứng vối m ỗ i c ò i m tác x â y láp và n ìn ụ
21. T r ì n h bày c á c p h ư ơ n g p h á p so s á n h và lụa c h o n pínrơim án lổ c h ứ c thi cỏniz cho:
a ) M ộ t q u á tr ìn h ( c ỏ n e tác) x à y lãp.
b) M ộ t c ỏ i m trì nh
22. Đ ộ tin c a y c ủ a p h ư ơ n u án tổ ch ứ c thi c ỏ n ” '7 Chỉ tiêu n à o c ó thc p h á n á n h (lộ tin
cãv đỏ?

B
BẢI TẬ P
0

1. H ì n h võ b e n th c h iệ n vi trí c o n e trình sè
đ ư ơe x âv clưníi.
Nêu c a n bố trí h ố tói vôi thì c ấ n so liêu nào
lién q u a n đốn đ i ề u k i ệ n tự n h ic n c u a k h u vực
x ây íiự im? T h ứ ei â đ ị n h s ố liệu và thố h iệ n vi
trí h o vòi tru n ụ trư ờ im h ợ p đó.

H ì n h 1.2. Tổiìíị m ặ í bả nạ thỉ cõỉiiỊ cho
bù i lập 1, 2

2. CTum với vị trí c ô n g trìn h n h u t r o n 1.! hài
ũip s ố I n l u n m y ê u c ầ u tì m vị trí dặt k h o e ỏ và x ư ở n e m ộ c . T r o i m t n rò ì m ho ‘p này cá n
biêl số liêu u 1 7 T ư c h o s ố liêu và võ h ìn h d i u iũà đ i n h dó.


3 C ẩ n đ à o a o sâu 3 m. T h ử hỏi n ê n d ù n g loại m á y đ a o n à o n ế u biế t rằng :
- M ứ c mróc n u ám h iệ n tai co ờ c a o đ ộ - 3 m so với c a o trình ± 0 , 0 0 0 c ủ a c ô n g trình;
- N é n c ỏ i m tr ìn h sẽ đ ư ợ c lỏn th è m 0 , 4 in so với m ặ t đấ t tự nh iê n;
- C h i e u s â u h ố d à o s ứ đ ụ i m h ợp lý m á y x ú c g à u t h u ậ n là h > 2,5 m và g à u n g h ị c h là
h <

111.
ị i l i ú ỷ: c ú n \ ỳ hình m i n h hoạ).

4

C ĩ m ạ c â u hỏi nhu' bài tập s ố 3 trôn đ â y nh irn g n ến đ á y h ố đ à o ở c <’0 đ ộ - 3 m và

k h a o sát th ấ y k h i d à o sa u x u ố n g 2,6 m thì đ à g ặ p nirớc n g ầ m ?
M ặ t h a n g c ô n g í rìn h g ồ m 3 trục d ọ c , 18 trục n g a n g ; k h o á n g c á c h giíra c á c Irục d ọ c
là 6 m c t và 3 m é t , c ò n g i ữ a cá c truc n g a n g đ c u là 3,3 m é t. H ệ t h ố n g m ó n g c ộ t b ằ n g bê
tòiiQ cốt th é p thi c õ i m tai c h ỗ , ỉĩồm I11ÓIÌ2 đ ộ c lạ p nối với n h a u b ằ n g c á c g i ằ n g m ó n g .
H ã y n êu t r ì n h tự lạp p h ư ơ n ẹ ấn tổ c h ứ c thi CÔI1ỈỊ hệ t h ố n c m ó n g nó i trên.
6. rI'hco hổ so', kct c ấ u p h ầ n nổi c u a c ô n g trìn h 9 Uum với m ộ t t ầ n g m á i n h ư sau:
- K l n m u - s à n b c t ỏ n g cố t th é p c h ịu lực đirợc đ ổ tai ch ỏ ;
- T ư ờ i m o ạ c h c a o 2,6 m é t , được trát vữa x -c sau d ó sơn n ư ớc m à k h ô n g bả;
- I lv> thorụ: c u a (ii, n í: i sổ đ ều có klu iò n;
- K im vệ s i n h op m e n k ín h , sàn lát i^ich c e r a n ii c ;
- Hàc CÍUI ihaiìLỉ b ô d ư ợ c trát mu nito ;
- M á i d ó c , l o p l on.

Yru ( \ ỉii;
a) i X ‘ \ i ũ t p h u ơ n u Ún m á y thi c ỏ n n c h o c ô i m t ác v ậ n c h u v ể n l ên c a ơ khi :

- (hì COI1ÍI k h u i m - s à n và xây,
- (1)1 c o n g la-l ỉ m n e , im oà i nhà.
h) l o h ợ p c ấ c q u á trình thi cò im tho.
c) T o h o p cá J I|iiá ĩ rình

tỉii CỎI1LT toàn b ò p h ẩ n nổi c ủ a nhà.

7. (Ytc \VU c áu n h ư trè n (bài lạp b) c h o t r ư ờ n c h ợ p c ô n g trinh c ó c á c loại c ử a đ ề u
khòiii! klìiiõn. s à n và c ấ u tharìe dirơc lát uỏ.
X.
dam

C h o m ọ t n h à c ỏ n u nel ìiộp moi lẩnti có m ó n u là b c t ò n c cốt t h é p đ ố tại c h ỏ , cột,
L \ m e 1KI'

d a m m ỏ i m \ à l a m m n i là b ó t õ n u c ố t t h óp d i i c s a n . d à n m á i b ằ n q t h é p t i ề n

L l i c . N h à c o 3 n h ị p IN m é t vù 10 Inrớc CỘI 6 m é t .

Ycit can:
a ' l ổ h ợ p c ấ j lỊưá trình \ à ) iap u ư đ c \ u a t c ò n e im h è thích

b) \ c so' dỏ m ặ l han ụ, t Cr d ó dỏ MÚI '

họp);

‘- lo !áp đfìí c ấ u kiệ n c ủ a c ô n g trình.


9.

M ặ t b ằ n g m ó n e c ủ a m ộ l c ỏ i m trình cỏ dạ nu n h ư h ì n h vc dưới đ â y ( các d ấu c ộ i m

thê h iệ n tru, dư ới tru là c á c đài c ó c á c c o c , nối các dài c ó c á c d á m niỏnsĩ; ỉruc đ in h VI
c á c h n h a u 4 m, r i ê n e nơi 2 trụ c ạ n h nliau c ó bỏ tri dài kép).
Yêu c ủ a Hệt k è n ộ i chniiỊ p h a i ỉluíc Ìỉictì khỉ lậ p plnío'11i> Ún ỉô c h ứ c

ỉhi í ônt>c h o :

a) Ọ u á trình thi c ô n g hệ thốni! c ọ c c u a c ó i m trìn h n êu c ọ c đ ứ c san

và đ ư ợ c dựníĩ b ả n u

p h ư ơ i m p h ấ p đ ó n g h o ặ c é p tĩnh.
b) Q u a trình thi c ô n e to à n bỏ p h á n Iiíiám c u a c o n u trì nh (ké ca d à o đất, d ư n u cọc . bo
lóniỊ c ố t t h é p ( B T C T ) tại c h ỗ dài và uiă iì” m ó r m , lấp đất h ố m ó n u ) .

+

+

+

+

+

+

+

+•

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

-f

+

+

-f+

+

4

+

+

+

+

+

+

+ +

-f

+

+

4-

+ -f

+

+ +

+

+

+ +

+

-r

+

-f

r-

-r

+

+

+

+

+

+

+

-ỉ'

-r

I l i n l ì Ị . 3. M ù i húti ‘s; ('(>(' B I c I ( c h o ( \ ì c hủi ỉ ô p

-t-

h

, 10)

10. V ớ i s ố l i ệu n h u bài l ậ p 9 I. ,'ỊÌ đ à v . hiól i h è n i NO'đõ h o trí c o c d ư ớ i c a c l o a i clai n h u

(iì dỉíơì Irụ (l(Hỉ

-t-

sair

i } (Ỉiíơỉ //■// kép

1

+

+

+

:

+

+

+

:

+

+

+

:

-Ị-

+

+

1-

*r

H-

4-

+

+

■ ■+■

+■

+

+

:

i-

+

+

-X-

:

.

-r

-i-

-T'

T

~r

r

+

+

++

f

+

+

+

ĩU ỉìh

;

1 .4 .

Jỉf.

M ạ i bcitiiỊ 1)0 Iri cọ c

í 'c/r d à i dic íĩ ì ù r h

í rh(> hủ i ỉa p Ị o ị

l l ã y c!ổ xuàl sơ đ ổ ihi I o i ‘;> ú li d i i . " 0 n niaY v:ỉ

tự r o c tin -c thi eỏniỉ) c!u> ó c

trư ờn g ỈHVỊV
a ) ( \ > c d u c s a n đưọ\. l u hair._, |ỉ!iu'oìiu p h á p đoiiL !\ui)ỉ ỈMK. k(ì'i.
h )

cc

i l t ì c

s a n

đ

ư

o

c ) C o c k h o a n nlioi.

Ỉ2

v

! i a

h i i i i ; . '

p l u i ó n i :

p

L

i p

o

p

u , ! . .


1 1 - 1 u'ò’im iiạch c;i 4 đ o n n iu i y e n ỉrẽn tấ n ụ 4 c ủ a cỏHGi trình là t ư ờ n g 1 10, c a o 4, 5 m
(lo đ o dc \ a \ tườim. to ne d ự kicn c hi a clìicu c a o tư ò ìm th à n h 4 đ ợ t b ằ n g n h a u và n h ư
vậy thì m o i dơi Iioim p h ạ m

đ ơ n i m u v ê n h ọ x â y m ấ t íián 2 giờ . H ã y đ ề x u ấ t h ư ớ n s

v i

phai í n c n c ó n e tác c u a ỉò nc s a o c h o hợp lý nhai.
12.
H

Ì I V

l l ì c

YIỘI n h a chuiiii cu' 5 tá n ụ u ổ m 2 d ơ n n m i y ê n d ộ c lập, k h é p kín bửi t ư ờ n g gạ ch .
ỉ i i c n

s o '

đ

o

đi

c

h

u

v

e

n

l ổ

t r á t

t r o

n

2 :

k h

i

ht h i

c Ò I 1 Í Ĩ

c

ô

n

g

t r ì n h

t r ê n

t ừ

t r ẽ n

x

un

g

(lưoi. Ìũcì r ăn a, khi thi c o n u , m ậ t b ai m m ỗ i t á n e đ ư ợ c c h i a là m 4 p h ầ n ( h ì n h d ư ớ i ) và tổ
Iho phai lam 2 I1UÙY thi đ ư ợ c 1 p h ầ n n h ư vạy.

l.v N c u c á c h ư ớ n u phái ti icn ma i í rặn c o i m lác cun lổ n á t t i o n ^ khi h ọ thi c ô n g m ộ t
k l ì o i V.I . U 1 U cl i ù r n i: 3 taiiLL. 3 dtHì II^UYCII í h c o l u r ớ i m l ừ I r ê n x u ố i m . Biết r ằ n g , t r ê n m ỗ i

l a n e . i-ic tiiíỉ m o i do'!ì iìLMiven ỉõ tlìợ phui m ấ t 2 im ày. Mặ t b ằ i m c ủ a t á n g c ó h à n h Lum
c l ụ y l l i ỏ n u SIIỐĨ c á c đ o ì i n u u v e n đ c vi ìo c á c l ớ p h ọ c n h u h ìn h đ ư ỏ i d â y .

Il i ỉ ì l i 1.6. M ặ ! IklỉỉíỊ n h ủ h ọ c ( c h o b ù i l ậ p / 3 )
l-í. Đõ xuài cá c c á c h mo' ro nu (phái iricn ) d iệ n c ò n u tác c h o q u á trì n h trát n s o à i ơ
a m e ti Iiìlì c o m ậ t h ã n u n l u í l ì i nh vè s a u ( h ỉ n h 1.7):

Bict ih e m :
- ( ' m i u I r ì nh c a o 6 lâiiLi v;'i c h

1 L'o mo t t ò Irái.

- ( ) mai đ o ạ n trước. c á c q u á ln n l ì đượ c tổ c h ứ c llioo p h ư o ì m p h ấ p d â y c h u y ề n , lức là
d u a mậ t ba nu ilKinlì 4 pluiỉì dc t h ự c hiện k iê u c u ố n c h i c u c á c q u á trìn h x â y láp trê n c á c
p l u n đỏ.

13


M ột tô c h u y ê n lìLỉhiệp th ực hiện c õ n u tác trát troim c h o m ột c o n n n i n h n h i e u \MÌ\:

15.

c ó so' đ ồ m ă l b ă n n vù m ặ t cắt nhu' h ìn h 1 .X dưới dãy.
K hi thi e ỏ n e , lổ thọ' c h i a mũt bíuÌU u ì n e ú u m c u a c ỏ i m n i n h tlìành n h i c u p h a n lìỉio
h o à n t h à n h mỏi p h á n t r o n u 4 n u à y , Đó xiiàl c;ìc p h ư ơ im án cl! c h u y ê n c ó ÍỈ1Ó á p t l ụ n e t k ‘
m ú p tổ t h ư ra q u y ẽ ì đ ị n h , n ếu h ọ m u ố n thực lncn coni: việc tLi cl nói lòn tron. PlìAn lích ưu
n h ư ợ c d i ê m c u a t ừ n u plu rơ n u án.

I h ỉ i l i 1 . 7 . Mí / / h ủ n ^ c õ n V trình c á n í/Ú! H^OUỈ (ch(> ihíỉ ĩ a p 14

II

III

ì

I l ì ỉ ỉ h I .s . So' du niáỉ hủỉiX vù ìììậí C(h c<>fỉ'j,
ỉrìiih c h o h à i

ÍỢỊ)

15)

16. Mộl can trực d ự n u 1ãp cọl, làm việc 3 c : i / i ì u à \ . licn lục ỉroni: 3 n u à v ỉi‘cn m<>í
c o i m trườn g. Hoi 11C11 ho Íi'í (.lội thợ lãp u h c p

việc n h u thê IKIO. bicí la im th<"o dn.li

m ứ c . COIÌU irirờim chi c â n 3S nuiìY cõni: lliợ lãp và s Iiu- con u th ợ hàn.
17. X; í c clịiih chi ph í íluiô I m a y lùm và 1 can trục khi cluiiìu p h ụ c VII ] 11KÍ\ cp cc.c
đ ; m u thi c õ i m m ọ t c õ i m trìnli neiKii t) ll;ì Nội . bicl rãnii, lính th e o đ i n h rniìv íln nliu
\v

1 1 1 ti\ đo i m á v c p ki 12 c a . n u í v h à n la ^ c a wi c a n t r ục là Hì c a c o n d ơ n

m o l c;i

1 1 KÍ \ n h u s a u :
l o a i máy
III

14

M a y ó Ị)

M th ỉi.m

( ;tlì IriH

ịí)() m n

! I I i{)( I

1)00

CŨI
ụi;i ỉ l n, -


C h o r a n y uiá t l u i c u v n là tí nh th e o ca m á y có m ậ t trôn c ô n g tr ư ờ ng ; m á y é p l à m việc
I ren c ò n u ư ư ờ n a l i c n lục t o n u 12 n e à v .

I(lo Im'' bo to nu ihư oi m p h à m là: n h â n cỏnii- 0, 4 n u à y c ô i m và m ấ y b ơ m - 0 , 0 2 c a m á y .
i lfiv x á c clmh s ố c ỏ n u n h â n , m á y thi c ò n LI và ihòi eiaiì thi c ô n u c h o q u á trì nh đ ố bê t ỏ n c
(lẩm sà n nói irôn.
19.

So sá nh và c h ọ n p h ư ơ n u Ún thi c ỏ i m c h o niộ( q u á t r ì n h / c ỏ i m tác x â y lắp với c ấ c

so liệu s a u dâv:

C

T h ờ i

( i i u

20-

h

i

Đ

l i è u

e u m

t h à n h

t h i

C O I I U

t h i

c ô

n

o

N

u

n

v ị

P

h

ư

ơ

n

g

á

n

I

P

h

u

ư

í i à y

N i i .
^

3 0 . 0 0 0

c l ó i ì i i
^w-

n

g

1

1 0

á

n

I I

2 9 . 0 0 0

Đ e ihi c ỏ n u h o m ó n u sau 1,5 m, rộnu 12 (I) và dài 3 6 ni, n gư ời ta d ù n g m á y đ à o

l ùu i n d i ị d i . sa Li d ỏ SƯU i a i h ố b a i i u í h u c ỏ n u . T h e o t í n h t o á n , v ớ i c á c h b iê n c h ế lực Iirọìm

snn xu al c u a lổ íhi m á y đ à o to à n bo ho m ó i m sè m â t 6 Miiày, p h ấ n sử a th ủ c ô n g c ũ n g k é o
(lài 6 Ii'j;'iv. H ã y xác ‘lịnli thòi liicm đ e Iop t h ợ ph ổ t h ỏ n u VĨIO sửa h ố m ỏ n g m à vừa
k h o i m k c o dài thoi L!Ì;m vừa (ỉ;im h ao ;m loàn lao d on u .
T i n h 1KII1U k ỹ llni.il a u

' l

D

(

u

i m

' l ì K M ỉ

Ỉ Ỉ . 1 M

í n h

Ì i i ỉ I Ì Í 4

l í c h

í j a u

s ; m

đ a o

k i n h

k

\

I h

m ; i v đ;u> n h u sati:

u

a l

Đ

ơ

n

v ị

m

t í n h

( ỉ i á

'

11 1

t r ị

0 , 3

3 , 5

3 , 5

c ỉ u i o
m

(

' I n c u

B ; i

21.

11

c

; ì o

k í n Ỉ 1

d o

đ i >

i l á i

c.ĩal

Itì

3 , 0

m

4 , 0

( ) i u ỉ ỉ'ì n h t i nh loa n p h ư ơ n g á n t o c h ứ c c h o n i ộ l q u á tr ì n h \ à v láp thu đirợc kết q u ả

nliư sau:
a) z , - 1 1 ív d ó n u . I , = 24 ih á n u ;
bì z

z : = 10 ty đồiììi, T : = 2 0 i h á n c .

-- 1 I [V d o n u , T. - 20 ilìiínu: z

- [0 IV đ ó n u . 'I\ = 2 4 t h á n u

H ã v so s;mh \ à c h o n m ộ l 1101) 1’ Iku pluroiie án nói trôn.

15


Nội dung 2.

TỔ CHÚC THI CÔNG THEO PHƯƯNG PHÁP DÂY CHUYÊN

T Ó M T Á I' L Ý T H U Y Ế T
1. B ả n c h á t c ủ a p h ư ư n g p l ì á p I)av c h u y ê n
a) C á c p h ir ư n e p h á p tổ c h ứ c sàn xuâì troiiii xũv cluìi^
C á c s à n p l i á m x à v d ự i m c ó t hó đ ư ợ c tạt) Ỉ1CỈ1 i h c o p h ư ơ n u p h a p m á n t ự ( h ì n h 2 . 1;i)

s o im s o n s ( h ìn h 2.1 b), uỏi tiêp ( hình 2. lc ) ho ặc dây d u i v c n (hìnli 2 . 1d).
a) Đơn nguyên 1 :

-

Đơn nguyên 2 :

------------ -..........

b) Đơn nguyên 1 :
Đơn nguyên 2 :

c1) Cách liên hệ 1 ; (đẩu 2 sau cuối 1 t ngay)

Đơn nguyên 1 :
Đơn nguyên 2 :

t(ngày)

c2) Cách ỉiên hệ 2 : (đầu 2 sau cuối 1 1 ngày)

Đơn nguyèn 1
Đơn nguyên 2
t(ngaỵ)
c3) Cách liẽn hệ 3 : (cuối 2 sau cuối 1 t ngày)

:/jĐơn nguyên 1
Đơn nguyên 2

tí ngay)

Đơn nguyên 1
Đơn nguyên 2

Ghi chủ :

Làm móng:
H ì n h

16

Xây thô va /7/3/

2 . 1 . c 'úc' p i l l Ú O ỉ V p h á p

Hoan thiên

/ ( ' í 7 / / Í Í ' . N i / / / M í i ì ỉ ỉ!'t >H\‘ . V c / \ ■ ( / / / / ,


I i o n u ['íhutynLi p h á p tỉav clmv eih quá trình san xiuìt dư ợc ch i a t h à n h n h i e ư q u á trình
h ò p h ậ n n h o IIƠI1. c o n s a n pli ai ì ì ( h a \

d o i t i r ợ n e llii c o n ụ) d ư ợ c c h i a t h à n h n h i é u p h á n

nh<> luvn, CỈL' r<'i tròn cá c ph an VUI ph um do lõ clìơc lluiv hiõn tu à n tLí c á c q u á trình bộ
p h a n c i m y l e m \'à son
h) N u u v e n ỉ;ic c u a plì ơơ im p h á p đ u \ d u i v ẽ n : là liên tục và d i é u h o à ( k h õ n u c h ổ i m
chéo).

Cf ỉ lình thiu thô liiộn: c ó ỉlic ih e o so' d ỏ iìiiaim ( S Đ N ) h o ặ c s ơ đ ổ x iê n ( S Đ X ) nlurnụ
t h o n g tlmòìiL' la M>'(Jo xiê n dc ilic hiện mòi c á c h trực q u a n ca k h ỏ n e íiian lan thòi íiiun
lìoaỉ đ o n u o;.] d;i\ d u i v c n (DC).
d ) ( Vr - i I k i m i s ỏ d ạ c t m ì m m ộ l c!ã\ c h u v c n

D n \ c h u \ u i đ ƯỌ'C d ặ c trirnu hoi í h m n s o c o n u i mh ò ( ihé h i ẹ n ỡ s ố l ư ợ i m và t r ì n h t ư
il n k

m e n

c;u

cỊIUI

n i n h

b o

p h ;m ).

t h a m

s o

k h ó m :

uiiin

(b iõ u

thị

q u a

p h à n

đ o a n ,

p h â n

c l ( ) ‘t

(In (.OIỈL ) \ !i n a m s o t h ờ i ì i i a n ( l l i c h i ệ n b ã i m n h ị p vù b ư ớ c ) .
\ i,

p| ] ; m đ t x m . p h ã i ì í ỉ òi c o n u ( l ì n h í ỉ ư o c i h ư c h i ê n ỉ h e o n u u y ê n í ã c đ á i ì ì b a o k ỹ

l l i u. i t. ỉ 110II q i u l a o đ o n t : \ a LIM 10 ,111.

X h ị p c u a 1.IY clni' -cu ia Ilu vi

Ihkií d o n u cua IIO trên một p h â n đ o a n , tính bàim:
V -0
— -mx\

K

(2.1)

Tm iii: tỉ« ■
I\

ii.i • ỉit\ d i u WIỈ I i m a \ Ị;
kl i o i l i rọì i u VICU Ao l o

V

i h ụ v lìK'11 1r ê n p h â n J o ; u i í ỉ l i c n J ơ n vị v ật t h è ) :

ị ) - d i n h m ứ c h u >đò.r^ d i o
\

V.

»‘i!ii v i ệ c c u a l o I LMO'aMìii.áỉoìi Vị k h ố i I ư ự i m Ị ;

- s ò n m r ơ i l!'Oịi‘^ [o;

> - ỉhờ; LMan I ca làm viec
B n o v úM. t iKi 1 &A\ c l ì u w ;n

ỉa k h o á n g t h ò i u u m l ccl i p|];i gi ũ\ ỉ

llìò'i d i ê m t h a m e i a

\ ;i(i lỊUii lỉ iììiì c u a hai di\\ d u i \ ÓIÌ k e n h a n :

Blíov u!ừ;ì d à y c 1ì 11\ c ]1 I v;t clã\ l ì i u y l t i '' + l ì

co iiiá t ] I kỉ ì o n e n h ỏ h o n

n h ịp c ú a d ây

; ' h u \ c n /.

2. Phán loại (lay cluụen:
L);|\ c!)u\ ;ir ỉhi c o n n I [.)("!('■ lược |'iì.’:ì loai caiỉ c ứ \ à o l ì h i c u v ố n t ố k h ấ c n h a u n h ư
l í n h j l u i i CC':.U r,'_:iọ v a s a n p hi ì i l ì u i . i \ ^'iiu\ .'II

d i u \ e n clihv

.i

\'à J â \ c ! ì [ i \ , \
ỉ o ạ i

ỈIÌOII hoấ, cl;i\ c h n y e n c n n g ỉiiniì \ J

d;t\ ch LI \ cn lỉèiì h ọ p ) , I1ÌỨC đ ộ ph ức

. .-ii iloìì \Ì! d â \ lIìuvlmì Ỉ(M1 U ỉìọ]''). t i nh d u i i p h ụ í l u i ỏ c ( d à v c h u y ổ i ì đ ộ c l ập

l ạ p UỈUY

u '

b\UK' c o i ì i : v i ệ c , d ã v c h u y ể n e i a n đ()‘n , d â y

n li ir

PỈHI i l ì uoc) , \ ;; ilìoo n l n p tliọn \ a la ^;ich Iiìirờne eliroc n h ã c dàn

nhài, cỏ

M , I

17


+ ) Đ ẳ n e n h ị p t h ố n s n h ấ t ( D C Đ N T N >: m ọ i kjj ìà uiôYig n h a u v à k h ô n g đ ổ i

+ ) Đ ả n g n h ị p k h ô i m t h ố n 2 nhai i D C Đ N K Y N ) : k tl= k h ò n u đổi t h e o / nh u m e th a y đổi
t h e o ít n h ấ t m ộ t a i á trị /.
+) Đ ẳ n g n h ị p bộ i ( D C Đ N B ) : kị = k h õ n e đổi th e o j , nlurim c ó m ộ t c i á trị là ước s ố
c h u n g c ủ a cá c k c ò n lại.
+) Biến n h ị p t h ố n g n h ất ( D C B N T N ) : k ịị th ay đổi th e o /, n h i r n e k h ô r m đổi t h e o /.
+) Biến n h ị p k h ô n g ĩ h ố n s n h ú ỉ ( D C B N K T N ) : C á c kị b iế n dổi ít n h ất là t h e o m ộ t íiia
trị i và m ộ t giá trị j .
3. P h ư ư n g p h á p t ín h dả> c h u y ề n
T í n h d â y c h u y ề n t ổ n g h ợ p ( D C T I Ỉ ) là xấc đ ịn h thòi h ạ n hoạt đốnII c ủ a từníí d â y
c h u y ề n b ộ p h ậ n ( D C B P ) c ũ n e nlur cua toàn bộ đ ầ y c h u y ề n íổnti hợp. Dướ i đ â y sẽ tr ìn h
b à y c á c h tí nh t o á n t ừ n g loại clúv d u i y c n .
TG (ngày)

p.đoan

- D â y c h u y ề n đ ắ n g n h ị p d ổ n e nhái:

// /
// /
/I / /

m

T ổ n g thời hạn c ú a dây c h u y ê n lổrm hợp la:
1

n- i
T = (m + n - l ) k + ^
t :
I -!

'

-

k
T2

T'

D C đ ẳ n u n h ị p k h ô n u đổiiíỊ n 1ì á ỉ

T
Bước giữ a đ ã v c h u y ề n h ộ ph ân / \ù (/ + /) là:
I ỉ i n ì i 2.2 . So' d ồ Ỉíỉiiỉ clủy c lỉ ny cn
T h l = k i + ( m - l ) ( k 1- k i+l) - r i . , i1(;,.

(2.3)

d à nạ ỉỉlỉip clồỉiiỊ nlỉấí

G i á trị ( m - l ) ( k ị - k l+Ị) chi laV khi I1Ó > 0Thời gian (ngày)

4

l /

3
2
1
k.

k2

r

^3

^bl=
T,

T,
T

H ì n h 2.3. S(>' dò Iiỉil íỉiìx cl m y c n d á n ạ ỉỉhịp khriniỉ (IỒỈÌỊ> ỉíhcíĩ
T h ò i h ạ n c ủ a clây c h u y ê n ù')U- h ợ p ->0 !à :

18

-


T = X k ị + ( m I ) V (kị - k iH ) + ( m - l ) k n + y t iHị(i}
1-1
1!
1-1
(VỚI m ọ i (k,

(2.4 )

k H, ) > 0)

N h ậ n xét:
+ ì So' đ ổ x iê n loai d ã y c h u v é n n àv c ó thò võ n h a n h n h ừ á p d ụ n g q u y tác liên hệ đ ầ u

(khỉ k 1+| > k , ) h o ạ c liên hộ CUOI (khi k l+ Ị < k 1)
+.) Đ e g i a m thời e i a n k’n t ỉ ừ n e trệ c u a m ặ t t r ậ n e ò i m t á e ^ , p h á i “ c â n b ằ n g ” d â v
c h u \ c n , m à ỉ h ô n e t h ư ờ n g là c â n b a n u n h a n h . Đ e c â n hằn iĩ n h a n h , n s ư ờ i ta t h à n h lậ p
i h e m c á c tổ đ ỏ n u t ỉ ạ n e với ỉó cũ. T ó n u s ố tổ đ ổ i m d ạ i m c ù n s t h ự c h i ệ n q u á t r ì n h i
s a u k h i c à n b ă n g là:

I\ = k j k . ^ n

(2.5)

C á c tổ n à y hoại đ ộ n g m ộ t c á c h so le trên cá c p h á n (loan k h á c n h a u , s a o c h o c á c thời
(liem hát (lau c u a d n í n s lệ ch pha n h a u m ộ t k h o à n u thòi m a n h ầ n u :
ko, = k , / n ,

(2.6 )

vói k Md ư ợ c ” ỌÌ là n h ị p (ỈÍCII ihíUìi x ia vào iltiv cliuyi
T h o '1 o ia n hoai (long c u a d à y c h u y c n ÚÌIÌÍI hiip

Sciu

’ 11

c ủ a c á c lổ.

khi c á n b à n g là:

T = V k , + ( m - I ) X (k,,, - k (lilH ) + (m -1 )k|,n + X tydú,
1r-1

(2.7 )

1= 1

với m ọ i (k
p.đoạn

Y

3
2

TG

|/'

...

a

•»

1

I

I
I

ko3.kcò!
i

T,T

ỉ ỉ ì n h 2 A . S ơ đ ó ca n bàỉìỊ> d a y
chỉixeỉỉ (lătiít n h ị p k í i n ỉ i " ảỏnsị n h ấ t

- D â y c h u v é n c ĩ á n u n h ị p hội
Vì c ũ n g là loai d av CỈILIX'en ílána nhịp k h ỏ n u d ỏ n g nhất n ê n sơ d ổ x iê n c ú a nó d ư n ụ đượ c
m ộ t c á c h dỏ đ à n e llìeo q u y tác ỉiỏn hệ đáu. cuối. T u v nhiên, là d ạ n ụ d ặ c biệt c u a d à y c h u v ề n
đ ắ n g n h ị p k h ò n ẹ d n n e nhaỉ nên cán cân bn n a n h an h theo kỹ thuật đã d a n trên dâv.
D o c á c kj là hội c ù a k mm, n ê n ở d à y c h u y ề n này k (t| - k mjir và s ố t ổ đ ồ n <4 d ạ n g sa u kh i
i h à n h lậ p lại c h o một q u á trì n h / sẽ là

19


n, = k, / k mm.
K ế t q u ả , thời h ạ n h o ạ t đ ộ n g c ủ a d à y c h u v é n t ố n s h ợ p sò tí n h t h e o c ô n ẹ th.Vc:

T = (N + m - l ) k min + 1

t gl1(i)

T r o n g đó : N là t ổ n g s ố tổ đ ồ n g d ạ n g sa u kh i c â n b ằ n g n h a n h :

N

Ềki
i= l

(2.9 )

min

- D â v c h u y ề n b i ế n n h ị p đ ồ n g n h ấ t ( h ìn h 2.5):

K h o ả n g g h é p sát g i ữ a d â y c h u y ề n hộ p h ậ n i và ( / + / ) là:
(2.

Tị = m a x { X k i;_ - i k |} j ị:; 11 - k ; , = k m;ix - k , , + t t(i)

10 )

Bư ớc g i ữ a c á c d â y c h u y ề n b ộ p h ậ n là:
thi = k u

(

+ T I = k max + r gdi

2 . 11)

T h ờ i g i a n h o ạt độní> c ủ a d â v c h u y é n t ổ n g hợp:
111
n 1
Tị = ( n - l ) k m;lx + V kj + X t hl
1I ■
I 1
Đ ồ thị là n h ữ n g đ ư ờ n g x i ê n ìiàp k h ú c ‘'so nti s o n a " với n h a u , có t hl = k n

20

. 12 )

+ tj, K


- Dàv c h u y ê n hicn n hị p k h ỏ n u d ổ n e Iihãl
K h o a m uh ép s á t :

ĩ ì = niax Ị X

k

/

1×1

gđ(i

(2.13)

Bưóv L'ừa cấc d á v cl u iy e n / và ( 7 + / ) :

h( I. I+1)

Ã---1

-

p

À-ỉ

i+l,

lịĩr+tgdO )

H ì n h 2.6. sT h ờ i m a n h o ạ i d ộ n g á u clãv c l i u v c n t ổ n ụ h ọ p

(2 .1 5 )

L o ạ i i l á v c h u y ê n n a y l l u r ò n u dượ c lính hunLZ p l u r o ì m p h ấ p l á p b á n u .

4. Đ á n h <:iá d a y c ỉ n i v é n
- Cá c dặc Inrne c ơ hán cúa dav c h u y c n :
+ ) N h ị p và hưf)C c u a d â y chi-ivcn
Đ à i r ì i i l i b a v cV m ụ c " c á c t h u m s ố t h ờ i e i a r T c ứ a cl áv c h u v c n .

+ ) Cơò'nu dô c u a d ãv d u i v e n

(kí hiệu là I) : Là MI . ;'ợnu sa n p h ũ m m à d â v c h u vén

h o à n 1h à n h d i r ơ c t r o n i i m o í clưn Vỉ I l i ò i u i a n .

I = m /T

(2.16)

+ ) Chu k\ CÔIÌU imlic ( h a v ch u kỳ sàn x u ấ t ) củ a d â \ c h u y ê n : L à thời ai an d ã y c h u v é n
h o à n thàiili dược m o i đ ơ n \

1 san pl i áni m ù tlìiròìm là phàn đ o a n 1.

+ ) CViL UKU đo an phát I n e n c u a dà\' e h u v é n
Dã v c h u x c i i ph;í! i nc ỉ i q u a b a m a i đ o ạ n ià t r i e n khui , ôn đ ị n h v a t h u hẹ p.

XÓ! IỊLK1 ĩììòt ỉnrò ìie lio'p d a n e m n là d ã v c h u y ê n lo n e hợp đ n n e n h ị p d ổ ni í n hấ t,
n l m su LI;

la có


Giai đ o ạ n triến khai:

G ia i đ o ạ n thu hẹp:

T !k = (n - 1 )k

T Ih

= (n-l)k

(2.17'

(2.1 s ì

G ia i đ o a n ổn đ ịn h : T à ì câ c á c d â y c h u y ề n b ộ p h ậ n c ù n e ho ại d ộ n e t r o n e d â y c ỉ í U y ề n
tốn II h ọ p
T ôđ = ( m - n + l ) k

(2.19»

H ì n h 2.7. C ú c iỊÌai d o ạ n p h á t ỉricỉì c u a (làv c/ìiívcỉỉ
H o ạ t đ ộ n ự c ủ a d â y c h u y ề n đạ t đ ư ợ c h i ệ u q u á t r ẽ n m ộ t c ổ n ẹ t n r ờ n ụ k h i m ọ i l ực l ơ ợ i m

ciia n ó đượ c khai th á c hối, tức là khi nỏ cỏ d ư ợ c thò i k ỳ ố n đ ị n h , và c à n e d ài c à n g tốỉ.
X u ấ t p h át từ đó đe th â y rằim , n ê u xét m ộ t p h ạ m vi hẹp. m ộ t c ô n e t r ư ờ n u đ ộ c lập thì Ticn
tổ c h ứ c t h e o d â v c h u y c n khi:
T.h1 = ( m - n + 1) k > 0

m > (n - 1 ) +

h a y , kẽ c á c i á n đ o ạ n t h ì :

/ k, h ay

m >11 + ( Z l U(i / k)

(2.20)

5. Ả p d ụ n g p h ư ư n g p h á p d â y c h u y ề n v à o x â y d ự n g
a) T r ì n h tự c á c b ư ớc khi tố c h ứ c q u á Irình thi c ô n c t h e o d â y c h u y e n .

Bướ c 1: L ạ p d a n h m ụ c c ô n s việc ( x á c đ ị n h t h à n h p h á n c ủ a d à y c h u y ề n ) , s ắ p x é p u ình
lự c á c q u á trình bộ ph ận ;
B ư ớ c 2: P h á n đ ị n h c á c t h a m s ố k h ố n e e i a n c ủ a d ả v c h u v c n .

Biíớc 3: X á c đ ị n h c ấ c t h a m s ố thời e i a n c ủ a d â v c h u y ề n
B kớc 4: V ẽ s ơ đ ồ x iê n c ủ a d â y c h u y ê n t ổ n g h ợ p
Bước 5: N h ậ n xét, đ ấ n h uiá về d â y c h u y ề n .
22


b) M ọ t s ỏ (lay c h u y ê n d ặ c bicl
- D â v c h u \ C ỉ 1 UìYeii l í n h
l)â\

duiven

lu YCI1 t í n h là l oai d ã v d u i v e n

thi c ô n e c á c CỎIÌU t r ì n h p h á i t r i ể n i h c o

c l ì i é u dài h a y chi cu L\io Iìlìir dưòrii: e i a o t h ỏ n e , d i ệ n , n ư ớ c , h o ặ c ô n ÍI k h õ ụ xi lô, t h á p . . .

Đ o i \ó'i Kkí ! J;iY d i u \ é ỉ ì HUY. í n n h ur to ch ức vii ti n h to;:iì nhu' sau: irước hòt c á n xác
đ i n h q u a í r ì n h b ộ p h a n c h u \ v u ( c ó uì ì l i c h á t lị Lỉ\’0t d ị n h d o i v ớ i t o à n q u á t r ì n h l ổ n c h ọ p ) ,
t i c p đ e n , l i c ì i l ù m h l o c h ứ c l ự c l ư t v n e s a n XLiát c h o q u á ì Y Ì i ì h v ừ a c h ọ n , t ừ đ ó x ấ c đ ị n h
e ỉ i í ơc l o i ' (Jỏ c o i ì l : l á c c u a d ù v L Ỉ H ỉ \ e n b o p l i â n n u v ;

I.áy c h i é u dai phán đ o ạ n bă nu giá trị \'ận tốc V nói tròn:

1Ì1 - 1. / V (tronu đỏ L là -;hiòu dài cone Irình)

So phân đoíin sc là:

IV) cl uí v c á c qiuí 1r ì nh bộ p h a n kh;L- dê l à m t h à n h m ộ t d â y c h u y ê n t ổ n e h ợ p n h ị p

nlùỉim , có Ả' />í///" ///ộ/ í/í/// vị thơi i>ian tươníỊ íaiK với dơn vi (là dùỉỉí* (lé tính vận tốc
c u a di\\ chuv'ÒIÌ c h í n h t r ư ớc d à v U‘o tlìc la n u à \ , t u ấ n , i h á n n . . . ).

"IV/I1L’. tlìùi m an CUA d à \ d u i \ ô n loni: hợp:
T =

I ( l . / \ 1 í- n -

1 |k - 1 1 , (!

(2.21)

- D ãy chiìvvn com; Irmh co M íd u iv r n ík >L d u iv e n í an ụ
Kh i ỉlìi c õ i m n h a

nỉ 11cu l a n e . c;ic da'.' ciiiiYViì h ú Ị' h;m c ó íliô bỉ ìii án đ o a n khi c h u y c n

lìr k ỉ í i u i h a p l e n lãỉìL! c ; i o k-j ỉ r e n . (lo ỉì<>;

d u r t c ó n n í t r a n CÓI1U t á c ( s à n

lấnu trẽn

chưa

đ ư ợ c h(KÌn th à nh ) ho ạc m u o n de íỊiia irmlì lổnn h ợp ó líHTL' ti ê n d ư ợ c d ic u h o à và ỉi0 11 lục.
Nuưov hu. a m u cú khi mậi trại)

Ku; dã 'lưo'L limh tlìỉm h, sonti lực lưọìm san xuaí

d u ĩ ; i Siin >anu I n c n k h a i VI chuie hận v;ọc (V t;'iiìíi Invp n à \

la phai x á c d m h klìi iKto llìì chi \ L'hu\ cn l o n u h o p bãt đ a u đ ư ợ c ỏ' l án LI I rèn. Đ ò

uiai q u v c l

v i ệ c n à y . (le nli;il

la Xiìc d ị í i h d i c m

băl dĩiỉị CÒÍ1ỈI v i ệ c ỏ' t ấ i m t r ẽ n c ứ a d â y

c ỉ Hỉ \ 0 ]I ỈM) phai) dau ÍICỈ] cua dâ\' clvaxcii tổn.L h ợ p [:p n g n:òị LỊ Lỉan hộ với diêỉiì b ã 1 dấu
COIIU \ ' i c c

l a n u kó d ư ó i cu;i d; ì\ c ỉ m \ ' c i i Ih’> p l i ậ n c u oi c u n ẹ . K h o á n e t h ờ i íĩiaiì li i lìa h a i

lliời CỈ1CI1I nói t r à i uọi là

cl ì i i vcn làiiii". k y liiộu là í,
T; ; .

*

= m

a

.
\

(

i( 2. 22)

'IY oiil ! dó:
t ' nI - \1\Ú ỉ n bu\K' c!ii!\0ii lãỉìe khi \ J ' ! [ỉìoà m à n V*!CII !;iọn \'C m ậ i t r ậ n c ò n e t ấc;
ị1 ’!1
Nk

( l ì a v lài

-

Hkí ỈI'1 b u \ ’)V c l i i u c n (ãnLI kI.i \CĨ t h o a niãiì elicu k iê. n về. Iưc. lư ơ n e sa n \Liât

w

1 1 U U \ C Ì I ).

23


Sau đ â y là c á c h tí nh e i á trị n à y chc à r n s t r ư ờ n u h ọ p , với c á c tổ đ ộ i ( D C B ị ' th ực t 'ện
c ô n e vièc s u ố t c á c tẩ n u nhà.
+ ) T r ư ờ n g h ợ p d â y c h u y ê n l ổ n g h ợ p là đ ẳ n g n h ị p đ ồ r m n h ấ t trẽ n tìrnii tầ rm và tl ố n a
nh ái c h o lât c á c á c tẩ n e:

t bcl = m a x | ( k + t íJ(1(11)); ( m - n + l ) k - z

t gđ(ll

I

C:.23)

+ ) T r ư ờ n ẹ h ợ p d â v c l u iv ề n t ổ n g h ọ p là đ ẳ n e n h ị p đ ồ n 2 n h ấ t trên t ừ n u t a n e n iưno
k l ì ỏ n e*_ t h ố non h ấ t c h o m o. i tấnu:
cr
C

>c

= (k h + th

gil(n)

)+

( 1 1 1 -1 )(k - k

)

(2^4)

( sò h ạ n g t h ứ hai ch í lây khi ( k h - k ll+l) > 0)
c= im -n -l)k h - 'y t
+(n-1 ) ( k h - k h+l )
>c
~ gđii)

(2.25)

(dại l ư ợ n s cuố i chí lấy khi n ó > 0)
+ ) T r ư ờ n g h ự p d â y e h u y e n tổ n g h ợ p ih u ộ c loại h iế n n h ị p k l i ô n e đ ổ n g nh âì

h ê n lừ n g

t a n e n h ư n t i t h ố n g n h à i d ố i với tất c á c á c t á n e :

c

= max I V k | ; , + v

k Ị” > Ị - , + ,

(2.26,

Â.-Ị

1=1

+ ) T r ư ờ n
biếnnhịpkhòim

đổnu

n h à i (rên t ừ n e t ầ n ư và k h ô n LI l l i ỏ n u n h ã t d ố i với tái c a c ấ c t ấ n e :
, V■' 1 h \ ' Ị h+ ĩ 1111
.
\
= m a x ( y k " x - V k ; ; ị ' : , ; + t 1(M))

.1111 _

t

với

o .

(2.28)

. M là b ư ớ c y ê u c a n t í n h c h o t ù ì m t r u ờ n t i h ợ p d à y c h u v é n b ộ p h ậ n k ị p I h a o t ấ c

()' lấnu ( h + 1):
1! n

c( ])

= T ,1
,1 - I - T
h - TÌ!
- T* iI rM '
u 1
* I
1 ik

‘ 2 M)ì

tri n e đó:

/ Ị 1 , -- y lịỊ×i

và T ị 1' 1 - X tiv 1
/.:-■!

tir m u ứ n n ĩ r ê n ỉ a n u h VỈI ( / / + / ) ;

24

n h ữ n e í o n u các bước trước d a y c h u y ề n hộ p h ạ n


111

T h = X k|| là t ổ n g thời gian hoạt d ò n g c ủ a d â y c h u y ề n b ộ p h ậ n /' t r ê n t ầ n g /ỉ ;

n i

T hk = y t|„ là thời kỳ íriến khai c u a d â v c h u y ề n t ổ n g h ợ p t r ê n t ầ n g //;
1-1

T ổ n g thò i han hoai d ộ n e cú a d ày c h i ụ e n t ổ n g h ợ p t r ê n H t ầ n g n h à n ố i t i ế p n h a u là:

T = Ế T Ĩ I + I t L + T!;
h=l

( 2 .3 1 )

h=l

T r o n g c ỏ n e íhứ c (2.3 1) giá trị dư ới tổ n g t h ứ nhất là thờ i k v t r i ể n k h a i c ủ a d â y c h u v ề n
l ổ n " h ợ p trê n t ầ n g //, dưới tổno Ịhú' hai là b ư ớc c h u y ể n tá n g t ừ t ầ n g h lê n t ầ n g ( h + 1 ) và
lưới ĩổ n g thứ b a là thời RÌan hoạt đ ộ n g c ủ a d à y c h u y ề n h ộ p h ậ n c u ố i c ù n g t r ê n t ầ n g H
tánẹ cuối cùng).

C Ả I HỎI:
1 T r ì n h b'ty cá c phưo'pn p h á p 10 chứ c sa n xuất có thế á p d ụ n g đ ể thi c ỏ n g m ộ t c ô n g
u ì n h x â v tlựng.
2 N ê u nhữ nii (iãc (liêm c ú a plnro’ivj p h á p tô chức lliỉ c ỏ n a d â y c h u y ề n .
3 C h o biẽl n m i v v n íac l o c h ứ c diiv c l u ụ c n IroiiiỊ \ á v đựní ị .

4 P h a n tích sư khúc nliau eiữa pỊ lương p h á p thi c o n g gối í i ế p v à thi c ô n g d â y c h u y ề n .
5 M ộ t d ã y c h u v c n xay dự im đượ c (lãc truìie hoi n h ữ n g i h a i n s ố n à o ? C h o b iế t c á c
y ê u : ố / t h ù n h p h á n bí e u tl)i í ì h ữ n e t h a m s o d ó.

6 C h o biêt c á c càn cứ đe phan chi a Iĩìãl h ã n g c ỏ n ẹ trì n h x â y d ự n g t h à n h c á c p h â n
đ o ạ r k h i t ổ c h ứ c thi c ỏ i m t h e o (láy c h u y ê n .

7 Trình bày cá c h xác (lịnh n hị p cua m ỏ i ciAv c h u v é n bộ p h â n t r o n g d â y c h u y ề n tổ n g
hợp. M ố i q u a n hè eiừa n h ịp và bướ c c ú a đ â v c h u v ồ n n h ư th ê n à o k h i d â y c h u y ề n tó n g
h ọ p .à :
a Đ á n ụ lìhịp;
b Bi ên nhịp.

8 Đ ê xác d . n h n h ị p cưa d à \ cluixen hộ p h á n , n e o à i c á c h d ù n e đ ị n h m ứ c la o đ ộ n g c ò n
có Cóch n à o k h á c khõn iì ? T h ư thà nh lãp c u n g (hức tính tr o n g t r ư ờ n g h ợ p “ c ó ” .
N ê u xct ve n h ịp đ iệ u thì iroim thi c o n g x a y d ự n g c ỏ thè’ g ặ p c á c loại d â v c h u y ề n
n à o " loại n à o là tốt nhai■> l a i sa o tronụ thự c tê, imười ta k h õ i m th ể tổ c h ứ c đ ư ợ c loại d â y
c h u v ỉ n n h ư m o n u m u ố n là tót n h a i dó*1

25


10. v ề g iả i p h á p thi ết k ế , loại c ô n g tr in h n à o sẽ tạ o đ i ề u k i ệ n tốt đ e tổ c h ứ c thi c õ n g
dây chuvền?
11. N ê u c ô n g th ứ c tí nh d â v c h u v ề n b ộ p h â n và ch i ra tr ê n h ì n h vẽ (tự c h ọ n ) c á c t h à n h
p h ầ n đ ư ợ c n ê u t r o n g c ô n g th ứ c tính.
12. T h ế n à o là c â n b ằ n g d â y c h u y ề n ? M ụ c đ í c h t h ự c h i ệ n c â n b ằ n a d â y c h u y ỏ n là gì?
13. C h o 2 d â y c h u v ề n b ộ p h ậ n đ ẳ n g n h ị p c ó n h ị p d i ệ u t ư ơ n g ứ n g là 3 v à 2 n g à y hoại
đ ộ n g t r ê n 4 p h â n đ o ạ n c ủ a m ộ t c ô n g trìn h. H ã y n h ậ n x é t về c á c h lô c h ứ c 2 d â y c h u v ề n
t r o n g t ừ n g t r ư ờ n g h ợ p t ư ơ n g ứ n g với b ư ớ c g i ữ a c h ú n g là:
a) 3 n g à y
b) 7 n g à y
c)10 ngày
14. T h ử d ù n g c ô n g t h ứ c t ổ n g q u á t c h o d â y c h u y ề n b i ê n n h ị p k h ó i m d ó n g n h ấ t dò’ d a n
x u ất c ô n g th ứ c t í n h c h o t ừ n g loại d â y c h u v ề n t ổ n g h ợ p k h á c .
15. T ự c h ọ n m ộ t q u á t r ì n h t ổ n g h ợ p t r o n g thi c ô n g x â v d ự n g , t ừ d ó n ê u tr ì n h tụ tỉiiêt
lậ p d â y c h u y ề n thi c ô n g c h o q u á tr ìn h đ ó
16. T r ì n h b à y c á c p h ư ơ n g p h á p tí n h d â y c h u y ề n b i ế n n h ị p k h ô n e d ồ n íỊ n h ấ t vù d ư a ra
ý k i ế n tư v ấ n c h o n g ư ờ i á p d ụ n g .
17. D ù n g sơ đ ồ x iê n giả i t h í c h d i c u k iê n đ ê c á c (lây c h u y ề n h o ạ i d ô n g d ơ o v liên tục
kh i thi c ô n g k h u n g - s à n n h à n h i ề u t ầ n g ?
18. T h ế n à o là m ộ t c ô n g tr ì n h p h át tr i ên t h e o l u y ế n ?

Q u a m ộ t th í d u tự c h ọ n , hãy

n êu nét đ ặ c biệt k h i tổ c h ứ c d â y c h u v é n t ổ n e h ọ p c h o lo ai c ô n g tr ì n h trôn.
19. K h i thi c ỏ n s m ộ t n h à n h i c u tá n g ,

c á c q u á trì n h ( c ò n g tá c x á v lá p) n à o c ó Ihê áp

dụng phương pháp dây chuvền?
20. Thủ' d ù n g c ô n g t h ứ c tí n h b ư ớ c c h u y ể n t ầ n g c ủ a d â y c n u v ề n tổn tì, h ợ p b iê n n h ị p
k h ô n g đ ồ n g n h ấ t đ ể rút r a c ô n g ih ứ c tín h c h o t r ư ờ n g h ợ p d â v c h u y ể n là:
- Đ ẩn g nhịp k h ô n g đ ồ n g nhất nhưng th ố n g nhất cho m ọi tầns.
- Đ ẳ n g n h ị p k h ô n g đ ổ n g n h ấ t và k h ô n g t h ố i m nh át c h o m ọ i t á n e ;
- Đ ẳ n g n h ị p k h ô n g đ ổ n g n h ấ t t h ố n s nh ất c h o m ọ i t ầ n g .
- Biến n h ị p k h ô n g đ ồ n g n h ấ t n h ư n g k h ô n g t h ố n g n h ấ t c h o m ọ i tá n g;
- Bicn n h ị p k h ô n s đ ổ n g n h ấ t t h ố n g n h ấ t c h o m ọ i t ầ n g ,
21. D ầ n x u ất c ô n g th ứ c tí n h t ổ n g thời h ạ n ho ạt đ ộ n g c ủ a d â v c h u y ê n tổníi h ợ p khi có
s ự c h u y ê n t ầ n g / c h u y ể n đợt .

26


22. C á c đ á y chuvèỉi ĩliỉ CÕ1ÌL1 co t hê d ư ợc đặc trưni: hời t h à n h p h ẩ n “ c í n m ” ( k h ô n c đố i
- hu i \ ỉ v v ; u v ) và l l ì ùnh pl ìàn " m e m " ( l i n h t i ộ n e = s o f t w a r e ) . B a n c l ì â t c u a hai t h à n h p h ầ n
!ì;i\ Ỉ;'| iii7 ; l u i n ụ c ó q i u m h ệ nl ur t hè n à o khi t ổ c h ứ c đ â v c h u v é n ?

BAI T Ạ P
N h ậ ỉ i XÓI, t í nl ì và v ẽ >0 ' đ o x i è n c í m nhữi ì L’ t l á v c h u y ê n t ổ n c h ợ p c h o bởi c á c m a

I.

í r ân i h ' p v. unỉ s;iu:

b)

í/j

('}
-1

->

^ ^

1

^ ì
1

1 -1 1 \
Vi

=

1

4 4 4 4 /

cl)

'1

2 4 2Ì

12

4 2

1,1 = 1
, 1 2 4 2,

íì

2 4 2)

3 2

14

tgc. = 4
v3 4 2

lj

2 - Vi c l eỏiiii ilìức và x á c dị nli i rèn h ì n h vc ( l ự c h o n ) b ư ớ c u i ữ a 2 d â y c h u y ề n b ộ p h ậ n
k e n h a u c u a mnỊ J â \

d u i v e n l o n e liợp klìi d â v c l ui Nc n t o n ư

a) Đ N T N

.iĐ N K TN

h) HN 1 \

dì RNK [ \

3. ( ’hi ra n h ữ n g chí) sai

h i VẠC

h ọ p là:

k h o n u l ì ựp lv t r o n li c ấ c s ơ đ ổ x i ê n a) v à h) d ư ớ i đ â y :

/5 5 5 5

ỉ ỉ i n h 2.S. S(>' íìu
4.

MCI

ì của dux

CỈÌKXCỈỈ

tòỉiạ h ợ p { c h o h ù i t ậ p 3)

n

2 9 9 9

C h o d ã y c h u y ê n ton*: h ọ p c ó m a I r an n h ị p d i ệ u nlìir s a u ( h m h b ê n ) .

Đ ề xuấ t 2 p l n r o n u á n c a n b ằ n u n h a n h c ó t hế đ ư ợ c c u a d à y c h u y ề n
h ợ p âv, s a u d ó t í nh va ve s ơ đ ổ x i ê n c h o i ừ n e i r ư ờ n u h ợ p .

tổns

v4 4 4 4 ;

07


×