Tải bản đầy đủ

Ebook câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng phần 2

Nói dung 4.

LẬP VÁ QUẢN TRỊ TIẾN ĐỘ THI CÔNG
BẰNG Sơ ĐỐ MẠNG LƯỚI
m

TÓM TẮT NỘI DUNG
1. K h á i n i ệ m , p l ì à n loại so đ ổ m ạ n g lưới va c á c p h ư ơ n g p h á p lậ p t iế n đ ộ t h e o s ơ
đ ỏ m ạ n g lưới

o) K h á i niệm vê sơ dồ m a n g lưói
T ro n g so' đổ Iiíians; và sơ do xien, cõng việc dược biếu thị băng đoạn thắng, có độ dài
(hoặc hình chiêu trôn irục thời gian) hàng thừi gian hoàn thành nó, còn lic n hệ giữa các
c ô n e việc thì d ư ợ c xác đ ịn h " n g á i n " n h ờ các d ư ờ n g d a n u thời ấ n dịnlì trôn đ ổ thị.
Khi d ù n g cá c ký hiệu ( mũi lên và h ìn h í ròn h o ặ c vu ô n g ) (lẽ th ể h i ệ n c ô n g việc và c á c
m ố i liên hệ uiữa c h ú n g thì liến đ ộ thực hiện m ộ t quá trình thi c ô n g x â y d ự n g se là m
t h a n h m ộ t m ỏ h ìn h tỉạnu m ạ i m Itrói. có huớnsi (ii ÙI' lúc hãt đ á u đ ố n lúc kết t h ú c q u á
trình. Đ â v c ù n g c h í n h là hán chất ciổ thị c ủ a so' đ o m ạ n ỵ lưới ( S Đ M L ) thi c ô n g x â y d ự n g
c ô n g trình.

b)


Ph an loại sơ (ló m a n g lười

- Theo liên hệ với trục thời gian: phân biệt sơ dó mang lưới theo tv lệ thời gian và sơ
đ ò m ạ n g lưới íự do.
- T h e o đố i t ư ọ n n / sán p h á m . có sơ d ổ mạ rm lưới một m ụ c íi êu và so' đ ồ m a n g lưới đ a
m ụ c t iêu.

- T h e o h ì n h thức thế hiện (cách trình bàv) u ổ m loai mũi t è n - c ô n u v iẹ c ( h ì n h 4 . 2 a ) và
loại n ií t- c ỏ n ụ việc (h ìn h 4.2 h).
- T h e o tính chất s ố licu ban đáu. p h a n bièt 2 loai la m a i m ti cn đ ị n h c ó thời g ia n h o à n
t h à n h lừrm c ỏ n g \ riệc d ư ợ c lính toán trước và COI n h ư hất bicn ( t l ù n ụ t r o n g p h ư ơ n g p h á p
đ ư ờ n e s ă n u ( C P M ) \'à m ạ n ” ỈVSM nhiên, tr o n e (ló thời han th ự c h i ệ n c ô n g việc đ ư ợ c coi
là n h ữ n g dại l ư ợ n e nn au n h iê n. LO uiií trị Ir unu bình với m ộ i p h ư ư n u sai n h ất đ ị n h (ớ
p h ư ơ n g p h a p PI Ỉ R T ì

55


H ì n h 4. 2. IỈCIỈ loại Sơ d ó m ạ n

í*

lưới

a) M ù i Ịéii-cỏniị việc ( A O A ) ; b) Nủĩ-cóềì ự việc ( A O N )
C hu thích: E (6) - Ỉêỉì và ỈỈIỜI hạn thực hiện cónạ việc.

c) Các p h ư ơ n g p h á p SƯ dồ m ạ n g lưới
Đ c l ạ p v à d i c u c h i n h t i e n d ọ c á c q u á t r ì n h s à n XLÙÚ lì Li ư ời ta c ỏ t h e d ù n u so' d o n u m u

l ư ớ i ỉ h c o n h i ề u p h ư ơ i m p h á p k h á c n h a u , d ó là p h ư ơ i m p h á p d ư ờ n u e ă i m ( C P M ) , p h ư ơ i H '

p h á p uối ti ẽp ( P D M ) , p h ư o n e p h ấ p vị the ( M P M ) và p h ư o ì m p h á p kỷ t h u ậ t ước l ư ợ n e v;i
d á n h ei á c h ư ơ ni i trình ( P H R T ) . Bốn p h ư ơ n g p h á p n à v se d ư ợ c x e m xét lán lượt ó' nlũnn'.
m ụ c li ếp i h e o d ướ i đây.
2. P h ư ơ n g p h á p đ ư ờ n g gãiiịỉ với m ạ n g m ù i ( ê n - cỏ!ifỉ v i ệ c
P lu rơ n e p h á p đ ư ờ n e íiă na ( C r i ũ c a l Pa rth Melhocl - C P M ) k i n h d iê n là p h ư ơ n n p h á p
l á p v à d i ề u h a n h t i ế n đ ộ t hi c ỏ n g b á n n SO' đồ m a n e l ưới m ũ i t ê n - c ồ n u v i ệ c ( vi èt lắt t i c n u


A n h là A O A ) , t r o n s đ ó thòi h ạn h o à n t h à n h t ừ n e côiìiĩ việ c dirọ'c coi là n h ữ n a ei á trị ĩiéii
d ị n h và k h ô i m đổi , c ò n viẹc tính ío á n thời h ạ n h o à n t h à n h từ i m c ô n e v iệ c và ca q u á trình
nói c h u n g là để x á c đ ị n h đ ư ò n ụ u ă n e và d ự a v à o đ ư ờ n n iũmu.

a) Các vếu tô của so dồ mạn í* lưới m ũ i tẻn-cỏỉĩg việc tro n g C P M
- Sự kiện: hicu thị s ự hát d ấ u / k c ì t h ú c c ô n n việc, ký h iệ u b ằ n g v ò n u tròn;
- C ò n e việc: ký h iẹ u b a n e m ũ i tòn, hirứnu từ s ự kiện d ấ u đ ế n sự k i ệ n cuố i c ú a c ỏ n u
vi ệc . C ó 3 l oại vi ệc:

Y i c c ỉluìỉ, việc iỊĨci v a vi ệc c h ờ đợi.

- Đ ư ờ n u : là m ộ t t h ứ tư c ô n e vice licn ti ếp n h a u , s a o c h o s ự k iệ n c u ố i c ú a c ỏ nu việc
trướ c là s ự kiẹn d ấ u c ủ a c ô n e việc ti ếp sau. P h â n biệt d ơ ờ n u trư ớc i, d i r ờ n e sa u i, d ơ ờ n ^
to à n plìần và đ ư ờ n g g ă n u

56


- Đ ư ờ n g g ã n g là đườns* t o à n ph ẩn dài nh ất tr o n g s ơ đ ổ m ạ n g lưới.
V é b ả n chất , đ ộ dài đ ư ờ n g gànR c h í n h là thời h ạ n th ự c h i ệ n t o à n b ộ q u á trình.

N ó c h o biết các m á t x íc h q u a n tr ọ n g , y ê u c ầ u n gư ời q u ả n trị s ả n x u ấ t l u ô n q u a n t â m
và phai k i ế m s o á t đ ư ợ c ỉlìời han thực h iệ n c á c m ắ t x íc h áy.

2 )

-(

5 )

- Lá sự kiện đầu và sự kiện cuổi của việc 2 - 5 hay là viặce
-

Cóng việc k có thời gian thực hiện là 1 ngày

7 ] - Viêc giả (íiên hệ) 6 - 7 cho thấy vièc q phâi sau k vả g

h) Q u y lấc thiế t lập Hiạỉìịỉ m ũ i íi‘iỉ CtìiìỊỉ việc.
Sơ đ ổ m a n g lưới A O A phái dược lap với c á c q u v tác Síiu:
- K h ỏ n ụ cỏ vònt! kín;
- C á c việc k h ỏ n s c ù n c h u i m ca sự k iệ n cláu lan s ư kiên c u ố i ;
- N h ũ n g p hu th u ộ c m a o th o a phai d ư ợ c lách riêng;

- TYoim m anu chi cỏ một SƯ' kiện (tẩu tiên và một sự k iệ n c u ố i cùng;
- T h ứ tư c á c sư kión lanII (lán the o c h i ế u m u i tên;
- C h i t i ế l h o a h o ặ c k h u v ế c h (ỉai ( n h ó m n ô p ) c o n g v i ệ c .

c)

T í n h s ơ d ỏ m ạ n q lưới m ũ i ten - c õ n g việc th e o C P M

T h e o C P M , tính sơ d ồ m ạ i m lưới la x á c đ ị n h c á c t h ô n ạ s ố th ờ i g i a n c ủ a c á c s ự k iệ n ,
c a c c ô n e viéc, lù d ỏ n h ã n biéi đ ườn II uan ^ .
c

L.

i.

- T h ô n u s ố í inh toán
+) T h ô n ự

thòi eian c u a sư kiên:

:' ) T h ời h an sớm:
T,s - r n a \ (d ư ờn o trưóv sự k iệ n 1) - m a \ <,T,S+- t íj)
'rs - n

(4.1)

57


VỚI :

a - sự k iệ n d ầ u c ủ a c ô n c việc bất kỳ đi v à o /;
tf/ J - thời ei an thưc
h iê. n c ò n ee. viê7 c ơ.i;
.
''

Số 1 (ờ chỉ số) - biế n thị s ự kiện đ au tiên c ủ a so' đ ổ m ạ n u lưới.
*) T h ò i hạn m u ộ n :
T N1 = t , - m a x ( đ ư ò r m s a u s ư k iê n i) = m i n (T;N1 + tj|))
1
1
T Cm=
t
s
=
t
UOI
CHOI

(4.2)

Vứi:
t(, - d ộ dài d ư ò ì i e g ă n e ;
(5 - sự kiện cu ố i c u a c ô n u việ c bất kv đi ra từ /;
t,ị-ì - íhời e i a n th ự c h iệ n c ô n e việc i(3;
c h ữ cu ố i ( ớ ch i số) - b iể n thị s ự kiệ n cu ố i cù nu c ủ a s ơ d ồ m ạ n e lưới.
-H T h ỏ i m s ố thời ei an c ú a e ỏ i m việc.
*) T h ờ i hạn hát d ấ u s ớ m :
T, rs = m a \ ( d ư ờ i m tr ướ c i) - T . s )

...
t \ ks
lộc

(4.3)
limi

liẽlỉ

—0

*) T h ò i hạn két th ú c sứin c ú a c ỏ n e việc ij :
T ,f = T f

+ t„

( 4 .4 )

Thò'i hạn kết th ú c m u ộ n c ú a c ổ n e việ c ij :
T km = t (, - m a \ ( đ i i ờ n e s a u s ự k iệ n j ) = m i n ( T ^ M - tjj

)= TM
( 4 . 5 )

TV
*Iộc
v rll,
CtlOI CÙ=M'J t

lf
M

':Z) T h ờ i hạn bát d ầ u m u ộ n c ủ a c ỏ n c việ c // :
T f = T f ’ - tụ

(4.6,

-■) C á c loại clự trữ 1hòi ũinn ciìa c ỏ nu việc // :
• D ự t r ữ clìLtỉìii R | ( đ ư ợ c đ ù n u m ù k h ô n e n n h l u i ứ n u đ e n

Ru-

T KM, j - ,r KS||= T Nlj -

L t, ):

(T Sj+ tM)

(4.7,

• D ư t r ữ t hời d a n r i ò n u r 1J, ( d ư ơ. c d ù n i^i m à k h ò n e a n h l ur ỏì i u đ ế n t hòi h a n "-UÌ 1 c ủ a sư

kiệ n / ):

5X


__ -T-US
1 iI1

. ' Ị 'Ks

C.IC \ l ộ c d i

ỉ'íì l i r ị

_ y S _ , 'pS
IỊ

i

v

V
i

i.iy

Dư irứ thòi uian d ọ c lập (được d ù n u nià khó nì i aiìh h ư ở n u đ ô n thời h ạ n bát đ a u s ớ m

L’ú.1 ^ỈC kê s;m Ij ãuiLi nlur klioiiLĩ uà\ nõn hạn c h ế m ch o cá c c ô n u việ c kề trư ớc nó):
m a \ Ị ơ; (T

(4.9)

A7/ư// ,W7

- R

- ( ' o i m vi ệc iiãiiii c ó

R, . = 0

- C; u' phưoì ì t : p h á p t í nh
Sò d ỏ maiiLi lưới c ọ ỉhc du' 0 'c lính l oán h a n e pl ur ơ ne phá]') bánII h o ặ c trực t i ếp trên s o ' đ ổ .
+ ) ỉ>ÍTII\>11u pl i úp Ixuiu:
O i ú n i n h l í n h to a n di r ọ v t h ự c lì i ci i \ v c n h ã iì i Ị c o I1Ũ1 Ĩ1ÒL1 do n h ư s a u .

T h u tu
Con" việc

j

t ks

'ii

^HM

t KM
ij

T s.
ii

4

1
.1.
■' )

_

R ij

r i.i

9

10

11

- ...

í fnìì I : , ( v à T ' 'Mí l ừ ÍIVI 1 xuo i ì í i :

C á c V1 CL' lỉau t i ô n : t r ê n c á c d o n u c u a n h ữ n e vi ọc đ a u t i é n, l â y T HS ( t r o n u c ộ t T BS) = 0
con

I kS (IIOIÌLI CỘI T KS )

t o n u c á c ui á I n ỡ c ộ t T R' v à CỘI tj .

Đ ỏi với cá c \ ICC k h á c (thí du là k - h h cuch làm lìlìư sau; T ì m

t r o n g cột / ( n m r ợ c

lên

Í 1VIÌÍ cấ c NO hã nu Ả, đ a n h LỈau IihừnLL so n ă m trôn c á c d ò n n n à y n h ư n £ t h u ò c cột T KS, sau
d ó c h o n l a y Liiấ trị l ỏ n n h ấ t đ ẽ MCI v a o c ộ t T ÍÌSc ú a V1CC đan
i i r o im CÔI M sò cỏ uiá Irị tr on e CỘI T KS uiốnii n h a u . Tí nh T KS c ủ a c á c việ c n à y lirơn e tự
n h ư đối với việc đàu tiên.
) 1' í ỉ1 h

( vù T BV1; ! ùi' dưới len:

r i n h CỈH) c ấ c \-iộc c u n i c ù n u : t r o n u c ấ c ẹ i á trị T KS( í r 0 í m c ộ t T KS) c ủ a m ọ i v i ệ c c ó s ự
k k / n a i o i la SƯ k i e n a i o i à m n c u a IIKIỈI'^ c h ọ n ỉ ãv ukí
c ột T K! a i a

1 rị m a x . n h ậ n b ằ n u T u v à vi ết v à o

1 ì hữỉ ì u \ i ệ c c u o ị c ì i nu Ji ' . T i c p đ e n . ÍỈVI 1 c ấ c d ò n c v ừ a t h a o l á c , tại c ộ t T BNI

ghi liiệu a u M> tron LI cọl T K11 \\Vi .su li o nu cột [
Đ ô i với

\ í Ọc i i e p ! h c o u h í du v i ệ c k-li ì l à m n h ơ s a u:

K i c m Ira tại cột i ( xu ôi

\UÕ11iỊ dưới). lìm nhlTỉ 1LI doiìLi co so [ruiii; với lì. xúc đ ịn h Iiluìnu ậ\á trị n ằ m trên c á c
J ò n i ! n à \ II!1 irn^ ơ CÕI T h ’‘\ sau J ó c h ọ n sỏ n h ó n h á t I r onu c á c

íiiá trị n à v đ ế vi ết

v à o cột

r KM c l ì o UÌI c a c/iL \ ' i cc có c ì i n u sii’ k u ‘n ti;ìw I r ì u m \\Y\ lì.

59


* ) T í n h R c ủ a việ c ( k - h ): c ộ t T BM - c ộ t T BS (tức c ộ t 7 - cộ t 5 trê n c ù n e d ò n g )
H)T í n h /' c ủ a việ c ( k - h ) :

c ộ t T BS c ủ a d ò n g c ó s ố ở cột / ii iố n e với lì - cộ t 7 BS c u a vièc

( k- h ) (tức là d ò n g c ó s ố ở c ộ t / g i ố n g với k)
+) P h ư ơ n g p h á p tí nh m ạ n g A O A trực ti ếp trê n sơ đổ
*) Q u y ước

Số thứtư của sư kiên
T : Thời hạn sớm của

T

SKi = Thời hạn BĐS của các
việp đi ra từ SKi

Thời hạn muộn

của SKi = Thời hạn KTM của các
viêc đi vào SKi

H i n Ị ĩ 4.6. C á c h c hia vù ịị Ịỉì trên vỏ ng tròn s ự ki ện kh i íínlì m ạ n g A O A
t h e o p h ư ơ n g p h á p t r ự c t i ế p t r ê n so' d ồ .
*) C á c h tính:
• o trái s ự kiện đ ầ u Liên =0;
• Ô trai / = m a x 'í (ỏ trái //) + ( thi) }
• N h ậ n ỏ phai c ủ a SK cu ố i c ù n g c ủ a m ạ n g = T u = ò trái c ủ a S K ấy.
T KMjj = m i n (TKMjk - tjk) với k là SK cu ố i c ủ a cá c v iệ c di ra lừ SK /: T í n h

• Tính

ne irợc, viêì kết q u á v ào c á c ô b ê n ph ải c ủ a c á c s ự kiện /:
Ô phái / -- m i n { (ô phái k) - ( tjk) }
• T í n h Rjj = (ph ái J ) - ( trái /) - (tịj )r ]J = ( trái j ) - (irái /) “ (Iịj)

• Đ á n h d ấ u đ ư ờ n g g ă n g : g ồ m c á c c ô n g viộc g à n g , c ó R = r = 0
• Đ ư ờ n e c ậ n e ă n a : L à đ ư ờ n c k h ô n g g ă n g , c ó đ ộ dài L : c ó d ự t r ữ thời ui an c h u n g
( b ã n e iiiá trị lớn n h ất t r o n g s ố c á c d ự tr ữ thời uian c h u n e c ủ a c ấ c v iệ c tr ê n đ ư ò ‘nn h ỏ h ơ n m ộ t k h o ả n c ỉ n à o đ ó đ ủ n h ỏ m à khi rút n g ắ n d ư ờ n g e ú n e m ộ t k h o ả n c ĩ thì
đ ơ ờn ìi d a i m xct t r ỏ ' n e n >—
n ă n ecr.
•-

(I. Tối ưu hoá s ơ đ ổ m a n g lưới C P M
Khi lập so' đ ổ m ạ n e lưới x o n e , c ó n h ữ n u trườn £ h ợ p b ất c ậ p x â y ra n h ư đ ộ dài đ ư ờ n g
eũ n u lỏn h ơn d ự k iế n, chi p h í q u á lớn, m ứ c tiêu d ù n u riiiuổn lực k h ỏ n e đ ồ n u đ ề u h o ặ c

vượt C|uấ khá PIIIIH CLK1 nhà thấu tại nhiều thời doạn... Lúc bấy ìiiờ can tiến hành tối ưu
hoú -<ơ d ổ m a n u lưới, tủc là c ó n h ữ n e t h a o tác th a y dổ i thờ i h ạn h o ặ c thừi g ia n ihự c h iẹ n
m ộ i s ò CỎIIÌI vi ệc c ủ a SO' d ồ m ạ n g l ưới . K ỹ t h u ậ t n à o đ ư ợ c á p d ụ n e l u v m ự c t i ê u tối uu

hou. Sau đ â y là m ộ i s ố t r ư ờ n g hợp.

60


- rheo mục !icu thưi gian: 7 , > /7 '/; cần rút Iiẹấ/Ì đườnẹ í>ăiìí> một At.
+) U u tiên tr ư ớ c c á c đ o ạ n g ă n g k h ô n ” “ s o n g s o n g ” với c á c đ o ạ n c ậ n g ă n g ;
+) C ó thè rút n g ắ n đ o ạ n Răng v à đ o ạ n c ậ n g ã n g s o n g s o n g với n h a u .

- Theo chi tiêu thời gian- chi phí: T

> Ị T Ị ; cần rút lìíỊắiì T

một ảt nhưng clìi p h í

tăng tlièm ít nhất. Trong trường hợp này cho trước chi phí phải tăng thêm (hoặc giảm

đưực) do rút ngắn (hoặc giãn đài) thời gian thực hiện công việc 1 đơn vị thời gian. Giá
trị nay còn gọi là “hệ số chi phí” , ký hiệu là đlg và được tính bằng:
đ

= ( C gh : C bL)

4 10)

Với :

C|,t và Q ,h- chi phí cho công việc klii độ dài thời gian thực hiện tương ứng với mức
b ì n h I h ư ờ n g và m ứ c n g ắ n n h ất ;

tbl và t„h - thời hạn thực hiện tương ứng ớ mức bình thường và mức ngắn nhất.
A v ilìiiại lõ i lúi h o á :
-+) Xác (.lịnh các đ(l, cho lừng công việc
4) Đ c x u áì p h ư ơ n g á n l út n g á n đ ư ờ n g gă n g :

■) Tìm đưừniVđoạn cậỉ 1 gãng
") T r c n nhũ'n<ĩ đ o ạ n g ã n ẹ k h ỏ n e “ son;: s o n « ” với đ o ạ n c ậ n g ã n g n ó i tr ê n , x á c đ ị n h c á c
việc íiãnii m à c ó đ t(, n h ỏ n h á t .

*) Đ é x u ất c á c p h ư o n í ĩ á n

p h á n bổ At” c h o c á c c ò n g v iệ c g ă n g , tí n h c h i p h í tă n g

i h è r i c ù a từniỊ p h ư ơ i m án.
Có ihô có t h ê m c á c p h ư ơ n g án phối h ợ p g i ữ a việ c rứt n g ắ n thờ i g i a n m ộ t s ố việc
(gãi £ và k h ó n u Siăne) và g i ã n dài thời g ia n m ộ t s ố việc k h ô n g s ã n g k h á c m à c ó d ự trữ
thòi p ia n lớn.
c.

; ) So s á n h và c h ọ n p h ư ơ n g án c ó l ổ n g chi p h í t à n g t h ê m là hc nh ất .
- T h e o chi ú e ư niHtổn lực
Thỏ im ll n rờ n g c ó liic u ă p hai t r u ỡ n g h ợ p là (1 ) cườỉỉi* đ ộ íiêìi dùỉỉíỊ n g u ồ n lực p h ả i

cỉ:'ầ h o ù

( d ổ n e đ ề u h a y sai lệch ít với Iĩiức t r u n g b ì n h ) t r o n g s u ố t th ờ i g ia n thi c ô n g

c ò ru trì nh và ( 2) lại m ọ i thờ i đ i ế m tron II q u á trì n h thi c ô n g , nh u c ầ u vê ỉiqĩiổn lực klĩỏỉỉíỊ

Viíự q u ả k h a thìnạ cum* c ù a n h a t h á u . T r o n g cá ha i t r ư ờ n g h ợ p n ó i t r ê n đ ề u x ét c h o từ ng
loại n g u ồ n lực r i ê n g hiệt.
61


T r ì n h tự tác n e h i ệ p tối ưu h o á m ạ n s t h e o m ộ t n e u ồ n lực n à o d ó n h ư sau:
+ ) L ị c h h o á s ơ đ ồ m ạ n e lưới h a n đ ấ u i h c o q u y lắc võ ihr ừ nu u ã n e len tr ê n c í m a . dưa
c á c việc lên s o d ồ nii an £ th e o T B S , kv h iệ u ỉicn nét c h o thời e i a n tác Iiiihiộp, dứt nci c h o t h ờ i ỉ i i a n d ự t r ữ v à c u ố i c ù n e u h i s ô đ ơ n vị I i s i uổn l ự c c a n t l ì i ôt c h o c ỏ n u v i ệ c l ẽ n s o

dỏ naan c .
+) V ẽ b iê u d ồ tiêu clùne n a u ồ n lực ( n h â n lực, vậi liệu, ...)
+ ) X ấ c d in h s ố k i ế m tra tai t ừ n e thời đ i c m : N è u đ i c u kỈL'11 tối iru chira thoũ m ã n (hì
phai thự c h iệ n tối ưu hoá.
G i á m c ư ờ n u d ô tiêu d ù n e n m i ổ n lưc tai m ó t lhòi đ i ế m d a n <1 xét b a i m c á c h :
*) th a y đối (dịch c h u y c n ) d i ê m bál đ a u h o ặ c kốl t h ú c c ủ a c ỏ n u việ c, h o ặ c
*) uiã n dài Ihời u ia n thự c h iệ n c ỏ n u việc (tronii k h iỉ ỏ n k h ổ R và r c ù a nỏ).
K ỹ ỉhiíậi (lịch c l ìu y c n còỉìiỉ việc:
D ự a tròn "c|Liv tác ưu li ên" : trước hôt cá n đ ịc h c ấ c viẽ c c ỏ d ự tr ữ thòi m a n lớn. cấ i
việc c ó ihời iiian thự c h iệ n dài, c ó thời h ạn bãl đ á u m u ộ n h o ặ c kốí t h ú c m u ộ n k h á trễ.
C ó th ế d ịc h c h u y ế n m ộ t c ô n u việc n à o d ỏ nìòl c á c h d ộ c lặp t r o n e eiới h ạ n r
cĩìnti c ó t h ế d ị c h c h u y ê n t r o i m iỉiới h a n R

c ú a nó.

; ờ trườn e h ạ p sau phái dịch c h u y ê n ca đ o ạ n

liườ nu k h ỏ n u u ă n u sau /, trẽn đ ó R m ộ t việc hát kỳ banII R việ c ké ir ư ớ c n o trừ di / c ú a
c h í n h việc kc trước đ ó ( l ạ m iiọi đ o ạ n k h ổ n a u ă n e naV eọ i là " đ o ạ n k h ỏ n e e a i m liên l ụ c " )
K ỹ ỉhuại

í/ờ/ th ò i ạicỉỉi ỉhi/c lìicỉì CÔỈĨI! vicc ịị m ộ t k l ỉo íl ỉìt,' J/. :

• N ế u lây A ỉ1J < Yl} thì chi việc e i á m bớt lực lưọì m s a n x u ấ t ( x e - m ú y tlìi CÓ11U, lh ợ. ..ì
n h ir n ạ phái chii ý đ ế n v en c ấ u c ủ a cỏn ii n e h ộ llii cỏ i m .
• N ê u lây At^ <

Rị

thì Irưức hct x á c đ ị n h " đ o ạ n k l ì ỏ n e g ă n g liên t ụ c ” s a u sự k iệ n j,

s a u d ó d a y lùi l o à n b ộ• đ o ạ n k h ồ n u*- u ã i m^ n à yJ IÌ1 ỎI khoi ini Lz_. A r1.I d ế t ã n e t;,.
'J

3. P h ư ơ n g p l ì á p s o đ ỏ m ạ n g ILIỏ í g ố i t i ê p vói m ạ n g m ít c ô n g v i ệ c

a) Các phùn t ử của nưuìíị nút- có n g việc troníỊ P I ) M
Sơ dỏ m ạ n u krứi

noi íi ẽp (t i õ n e A n h là

P r e e e d e n c c D i a u r a m i n i i Y le lh o đ - P D M ) là

m ạ n u liró' 1. t r o n e d ó cá c VICC có thô đ ư ợ c thự c h iệ n m ộ t c á c h uối ti ẽ p n h a u (k lì ỏ ii e nhai
ihiól t u ấ n l ư nhu' ti o n u C P M ). Phưoì i G p h ấ p n à y t l ì i n e l oai m a n LI nú i - c ò m \ \cc.

Sơ d o Iiìạnu lưới n ú í - c ô n e vi ộc (vic\ tát t i c n u A n h là A O N ) c ó hai yốu t ố la c ò n Lĩ việc
và liên họ LT!Ù'a c á c c ô n n việc.
C õ n g \ 1 CC đ ư ợ c b i ê u tlìi b í m e h ì n h c h ữ n h ậ t . C á c h ì n h c h ữ n h a i đ ư ợ c c h i a n h ỏ đ c iihỉ
Nố l i ệ u c u a CỎI 1U v i ệ c . C á c h c h i a v à e h i s ố l i ệ u t n v t h u o c \i\o qi Ki n t ì í c m \'à S(V ( h í c h CLKI

t ừ n e n mr ờ i l ậ p n i ạ n n , s o i m c ỏ t hò d ư ợ c dị i ì h h ư ớ n e lìlìir s a u (liinlì 4 , 7 K

62


[ 'iíSI Số thứ lu' cua viec A

4

CUíl \

I IC!1 conr x ;cc ^
T ỈAI cua A

i T Ksc ú a A
1
;l ỉ i ỉ ĩ h 4 . 7 . Cácli chia ỏ và iịlii sô

Ị Thời ui;m thưc hiện

T KM CLKI A

' ìiciỉ

ô công việc ở m ạ n i ị A O N

ciiỏn b a n u m ù i l ê n l i ể n I1CÍ. M ũ i l e n , k è m t h e o c o n

Yloi liên hệ đ ư ợ c bi êu

s ố trcnđ ó ,

i he h i ệ n c h í n h x á c tlìứ ÍƯ và c á c h licn hộ c u a c á c v i ệ j vó'] n h a u . P h â n bi ệí 4 l oại l i ê n h ẹ
n h ư vui:

- Sjli kh i A kcỉ thúc 1 kh tm nu > I llìì B bãt dấu: licn hộ “ CLi ố í - đấLr ’ ( h ì n h 4 . Ha);
- S a u k h i A bãt đ a u 1 k h o a i ì n > / thì B hát đ ấ u : i i en hệ " d a u - đ ấ u ' 1
- Sun k h i A kèt ihiic I k h o a n u > ỉ thì B kết t h ú c : l i ên h ệ " 0

- Sau kh i A bãf dâu I

khoáne >

(hình 4.8b);

1 1 0 1 - 0 1 1 0 ]’' ( h ì n h

í 1hì B k é ì thúc: liên hộ 'vđ n u - c u ố i ” ( h ì n h

4.8c);

4. 8d ).

T r o n u c á c tr ư ò n u hợp trôn, mùi lõn đ èu có c h i c u th u à n và t k h ô n g â m .
N e o i u \\\. c ó nlìỉCLi l r u ò n e lìựp / ám, dó là khi:

T r ư ớ c klìi

A kòt thúc

moi k ho ai m / thì B dà

Trưóv khi

À lx“U (.lâu m ọ t k l ì o a n u / tlìì

có the baí J a u (li ên h ệ c u ố i - đ ấ u ) ,

13 đ ã bat d â u i l i e n lìè đ ẩ u - đ ẩ u ) ,

H k c ỉ ỉ h ú c { r ư ớ c khi A kèì l l u ì c I n iI ù i v^ ( l i ê n h êT CHÕ, - CUỎ1'),1 v à

T n r ớ c kh i

A bắt dan mót kliOíinự I thì

I lình 4 Xc và 4.SI' l;ì ihí (lu vé liên hệ

B dã có 1hè kéì t h ú c rồi (li cn hệ d ầ u - cuố i).
‘'cuối - d;i u" và " d ấ u - đ ấ u ” vói licn hệ âm .
b)

3)

A

B

d)

c)

B
t

e)

A

B

Hình 4 . S . í 'ách lliiíi thi' hici! hen lu; trãi nn/ 11” \( ).\ lỉ co Phươiii’ p h á p MPMIPDM
iii, hi. ri, lI I - l í ' ;■/,/// ílciiii ỉiihìc Ịiiúu ( lo ạ n = 0;
Ỉ'K)

-

ilt "ứ/; l i l i i ' ì i d t i ' I

T r ê n J a \ là nliửni! ỉIc 11 hộ fiẽn e bk'L P D M còn J i : a ra n h ữ m i t r ư ờ n e h ợ p tổ h ọ p (phối
luvp) c á c Iumì hẹ trèn \ó'i nh au . Đ a \ la nh ừ im truòi 1‘_L n op p h ứ c lạ p ca Ironti lập m ạ n 2 lẫn
tr o n u tính

IKII1

63


a)

T í n h s ơ đ ồ m ạ n e lưới n ú t - c ô n g việ c t h e o p h ư ơ n g p h á p P D M

P D M đ ề xu ất p h ư ơ n g p h á p tí n h m ạ n g t ư ơ n e t ự n h ư m ạ n g (i-j) (tức ỉà m ạ n s A O A ) :
c ũ n g x á c đ ị n h c á c t h ô n e s ố thời g i a n c ủ a c á c c ô n c việc sa u đ ó gh i n h ậ n đ ư ò n u u ã n e . Cúi
k h á c ở c h ỏ là c ó t h ê m đại l ư ợ n g “ g i á n đ o ạ n í ” s i ữ a c á c c ô n e việc. S au đ â y la q u y trình
tín h t o á n trực ti ếp tr ê n m ạ n g .
- T í n h xuỗ i: tì m T BS và T KS c ủ a c á c v iệ c ( b ắ t đ ầ u từ v iệ c đ ầ u

tiê n)

+) N h ậ n T bs c ủ a việ c “ Bắ t đ ẩ u ” = 0.
+) T h ờ i h ạ n k ế t t h ú c s ớ m c ủ a c ô n g việ c “ b ắ t đ ầ u ” là:

T KSCV = T BSCV + tcv

+) X á c đ ị n h thời h ạ n bắt đ ầ u s ớ m đ ố i với t ừ n g việc A t i ế p t h e o ( T BSA):
X é t m ọ i m ũ i tên đi v à o b ê n trái A:
• Đ ố i với từ n g m ũ i tôn liên h ệ “ đ ầ u

-đ ầ u ” : tí n h t ổ n g đại s ố c ủ a T BS c ủ a việ c đ ầu m ũ i

tên với g i á n đ o ạ n /;
• Đ ố i với từ ng m ũ i tên licn h ệ “ c u ố i - đ á u ” : lấ y T KS c ủ a v iệ c đ ầ u m ũ i tên c ô n £ đại sỏ'
với g i á n đ o ạ n t;
• T b s x = “ m a x ” c ủ a c ấ c ẹ i á trị vừ a tính.
+) X á c đ ịn h T ks c ủ a việ c A:
X é t m ọ i m ũ i tên đi v à o phả i c ủ a A:
• Đ ố i với từ ng m ũ i tê n liên h ệ “ đ ẩ u - c u ố i ” : tí n h t ổ n g đ ại s ố c ủ a T BS c ủ a v i ệ c đ ầu m ù i
tên với g i á n đ o ạ n t\
• Đ ố i với từ n g m ũ i tên liên h ệ “ c u ố i - c u ố i ” : lấy T KS c ủ a việ c đ ầ u m ũ i tên cộnìi đại s ố
vói g i á n đ o ạ n ĩ;

9 T k s a - “ m a x ” g iữ a um a x ” c ủ a c á c e i á trị v ừ a lín h và t ổ n g T BSA + tA
- T í n h ng ư ợ c: từ việ c cu ố i c ù n a t r ở về tr ư ớ c đ ể tì m T KM và T BM c ủ a t ừ n s việc.
+) N h ậ n T KM c ủ a việc “ K ế t t h ú c ' ’ = T KS c ủ a nó..
4-) T h ờ i h ạ n b ắ t đ ẩ u m u ộ n c ủ a c ô n e việ c “ K ế t t h ú c ” là:

T BMCV = T KN1CV - tcv

+ ) X á c đ ịn h thời h ạn kết t h ú c m u ộ n dối với t ừ n g v iệ c B ( T KMB) :
Xét c á c m ũ i tên đi ra từ p h í a b é n phải B:
• T h e o t ừ n e m ũ i ten liên hệ “ cu ố i - c u ố i ” , tí n h h iệ u c ứ a 7 KM c ú a việc c u ố i m ũ i tên
(việ c kể sa u B) trừ đại s ố với e i á n đ o ạ n /;
• T h e o m ũ i tổn liên hệ tkc u ố i - d á u ’1, tí n h h iệ u c ủ a
sau B) trừ g iá n (loạn /;

64

T B,M c ủ a việ c cu ố i m ũ i tòn (việ c


• T KMU = “ m i n ” c ú a cá c giá trị vừa tính.
+) X á c đ ị n h thời han bắt đ ầu m u ộ n đố i với từ n g việc B ( T BM|ị) :
X ét c á c m ũ i tên đi ra từ ph ía bên trái c ủ a B:
• T h e o t ừ n g m ũ i tôn liên hệ “ đ a u - c u ố i " . lính h iê u T KM

c ủ a v i ệ c c u ố i m ũ i tê n (việc

ké sa u B) trừ đ ai s ố vói e i á n đ o ạ n /;
• T h e o m ũ i tên liên hệ “ đ á u - đ ầ u ” tính hiệu c ủ a T I!M c ủ a v iệ c c u ố i m ũ i tê n (việ c sau
B) trừ g i á n đ o a n r,

• T kmu = “ m i n ”

e i ữ a “ m i n ” c u a c á c giá trị vừa tín h và hiệu

TKN,|j -

tH .

- C ác d ự trữ thời g ia n c u a m ọ i c ò n g v iệ c đ ư ợc t í n h tư ơ n g t ự n h ư t r o n g m ạ n g A O A

4.

Phương pháp the vị (MPM) với tnaĩìg nút céng việc

Đẽ th ê h iệ n tiến đó ,

M P M c ũ m i sư d u n g m ạ ii £ nút c ó n g v i ệ c v ớ i c á c k ý h i ệ u g i ó n g

n h ư m ạ n g i r o n g P D M . n ụ o ạ i trừ c a c h thè h iệ n m ố i liên hẹ e i ữ a c á c c ò n 2 v i ệ c n h ư sau.
B có th e bãt d áu s ớ m n h a i sau khi A d ã bãt đ áu d ư ợ c m ộ t k h o ả n g I ( h ì n h 4 . 9 a )
B phải bat đ á u sau khi Á m ới bai đáu ch ưa q u á n.ỏt k h o à n g t ( h ì n h 4 . 9 b )
R ph ai băl d.tu sau khi A hai đau d u n g m ộ t k h o a n g I . Đ a y là sự p h o i h ợ p ha i m ố i liên
hộ trẽn ( h ì n h 4.9c).

H ì n h 4.9. C ú c liên hè

licp "
C á c h tí n h s ơ đ ó m a n g A O N t r o n c \ 1 P M tư o ìi ” tự nh ư d ố i với m ạ n g ỏ' PD.V1.
V i ệ c tí nh toá n c á c m ạ n ” A O N tươiiìi dối p h ứ c tap. d o v ậy , t u v c á c m ạ n g đ ư ợ c thò
h iê n ỏ' d ạ n ! ’ nút - c ỏ n 11 viec n hư n u đượ c áp duiiú cá c h tính t h e o C P M , k e cả p h ẩ n m ề m
“ iM i: r o so íì Prt>jccĩ" cùnti van d ụ n u kicu nav.

6.i


5. P h ư ơ n g p h á p P E R T

a) Hình thức th ể hiện

Trong phương pháp P E R T người ta dùng mạng mũi tên công việc hoặc nút công việc,
và áp dụng phương pháp tính như phương pháp CPM, tức là trên cơ sở độ dài từng công
việc, tiến hành tính toán các thông số của công việc, xác định đường gãng và các tac
n g h iệ p k há c đa ' trưng c h o p h ư ơn g pháp.

b) Tính chất:
- Thời hạn h oà n thành từng c ô n g v iệ c trong m ạ n g là m ộ t đại lượ ng ngẫu nhiên, x á c

định bằng phương pháp xác suất thống kê, có giá trị trung bình (kỳ vọng) và phương sai
tương ứng. Nó có xác suất phân bố theo dạng chuẩn.
- Lấy “ định lý g iớ i hạn trung t â m ” của

L ia - P u - N o v

là m c ơ sớ, n h ờ đ ó phương sai

cửa đường găng được tính bằng tổng các phương sai của các công việc găng nằm trên
đường găng đó.
c) Cách tính
- X á c đ ị n h s ố li ệ u đ ầ u và o :
+ ) Thời hạn h oà n thành từng việc: tjj = (tmm + 4 tlx + tmax)/ 6

(4.11)

+ ) P h ư ơ n g sai c ủ a t ừ n g v i ệ c :

(4.12)

V = (tmax - tmm ) 2 / 3 6

- T í n h s ơ đ ồ m ạ n g lưới, t r o n g đ ó thờ i h ạ n t h ự c h i ệ n c á c v i ệ c n h ậ n b ằ n g giá trị vừa

tính trên. Việc tính tiến hành như với mạng (i -j).
- X ác định đ ư ờ n g găng;
- T í n h p h ư ơ n g sai v dƯừng găng và đ ộ lệc h c h u ẩ n ơ đưftng

Vd ư ờ n g

găng

^ d u ờ n g ganị

'

của đư ờ ng găng:

^ v iệ c g ă n e (irC n it ư im e ttâ n g )

: - ^ V đưìmg găng

(4 .1 3 )

(4-14)

- Kiểm tra độ tin cậy (mức % ) về thời gian thicôn” không vượt quá T:
+) Tính z =

OV- T ) / ơ đưùng gang

+) Tra bảng Laplace, theo dòng

66

z,

(4.15)
tìm p %


CÁ U IIO I
ỉ. U i c

;1

ỉ Itií Lác h ì n h i l ì ức ( c á c h j t hó h i ệ n s ư d ỏ m ạ n e l ưới . P h ạ m vi t h ô n a d ụ n g h i ệ n

L.m IÙI1U h ì n h i hức.

2. \ ò u SU' khnc n h a u của cấ c phưoìiLi p h á p C P M , P D M . M P M và P E R T .
K i ế m tra x e m VV ki õi i n à o cl úne:
c

.

\ U A la p l n r ơ n u p h á p di ròì iu u ă n u ( C P M )

h) A O N là p h ư ơ n g pháp dirờne uũiìii ( C P M )
c) c p \ 1 clìiim niam: A O A và niạnt: A O N .
d ìP K R T Ia AOA

c i A O A và A O N là các hình thức the h iê n m ạ n g , còn C P M P D M , M P M và P E R T là
n h ơ n : p h ư ơ n e p h ấ p q u à n irị l i ên dỏ.

4. L;'iv m ộ t thí dụ dê (rình hày quv tàc " k n i hó liên hệ iiiao t h o n ”

tronu m ạ n e A O A .

5. B a n u n h ữ n u thí dụ t ư d i o n vô m ạ n ự A O A , irình bày q u v liìc:
.i) K l u i ê c h dai n h a n h c á c c ò r m vi ệc
b) Chi i i n h o LD1 1 U VKX

6. Khi lập so' đổ m ạ n í: krới A O A , nếu c ấ n llure ỉiiọn uối (tầu c ấ c c ô n g việc thì x ử lý
thc m o ? Lũy một thí liu ilơn ụian dô m i n h hoạ.
7. T ừ b an clìaì c u a dirờnu cán uãiiLi. h ã y đ ịn h n e h ĩ a d ư ờ n e c â n

eănụ theomột

cách

k h ú c 1 C h o biẽt y n d i ì a cua d ư ờ n u cận gă n g .
X. ( a u n à o SUL1 cliìv d ú n u :

aj A c ó việc ke trước là B tức là A phụ th u ộ c vào B.
Ỉ V À s a u B n e l ì ĩ a là B pliụ t h u ộ c v à o A.

CJ B là việc liếp trirớc A và c nn h ìa là B x o n e mói dirợc triến k h a ị B và c
LỈ ỈYone CỘI "việc ke trước" kh ôn e có B xuất hiện n d í ĩ u là x o n e B là q u á trình kốl thúc
c; IVonu cột “ viọc kè ỉriíóv" k h ò n u cỏ B xuất hiệ n nLĩhTa là B là việ c d ấ u ticn.
fí lYonu cột “ việc ke tr ư ớc " k h o n a có B xuất hiện ne hĩ a là B là việ c c u ố i c ù n e
LI A. B k h o i m ké trước việc n ào n u h ĩa là x o n n A thì don B s au d ó kết thúc .
9. Đ ố i YÓ‘ị m ộ t A O A . lựa c h ọ n V k i ế n điínỉi:

a Đirờỉii! trước su k iôiỉ / \ à đ ư ờ n e sau s ự kiện / có dỏ dài b a n e n h a u
b N è u / là sư kiện eãni: thì đirờni: trước / và đirờnu sau / có đ ộ dài b ằ n e n h a u

67


c) Đ ư ờ n g trước

s ự k iệ n c u ố i c ù n e là đ ư ờ i m c ă n g

c!) Đ ư ờ n g trước

s ự k iệ n c u ố i c ù n c là đ ư ờ n g to à n p h a n

c) Đ ư ờ n g sau s ự k iệ n đ ầ u tiên dài n h ấ t là đ ư ờ n e g ă n a
f) Đ ư ờ n g toàn p h ầ n dài n h ấ t là đ ư ờ n s g ă n g
g) M ột SO' đổ m ạ n s chí c ó một đường găne
h) M ộ t s ơ đ o m ạ n e c ó n h i ề u n h ấ t là 2 đ ư ờ n g c ă n g
10. C h o m ộ t m ạ n g (i - j), t r o n g đ ó c á c s ự k iệ n / và / đ ề u c ó n h i é u việ c đi v à o và n h iề u
việc di ra. Hỏ i tr o n g t r ư ờ n g h ợ p này :
a) T h ự c ch ấ t thời h ạ n s ớ m c ủ a s ự k i ệ n / là g ì?
b) T h ờ i hạn s ớ m c ủ a s ự k iệ n / c h í n h
c) T h ờ i h ạ n kết

là kết t h ú c s ớ m c ủ a việc (i-j), đ ú n s k h ô n g ?

t h ú c m u ộ n c ủ a việ c (i - j )

se b ằ n e thời h ạn n u i ộ n c ú a s ự k iệ n /, đ ú n ụ

h ay sai?
1

1. L ý giãi ý kiến n à o s a u đ â y đ ú n g :

a) K h i t í n h m ạ n g

t r ực t i ế p t r ê n SƯ đ ồ , n h ấ t t h i ế t p h á i h ắ t đ à u t ừ trái q u a

h) T í n h sơ (J6 m a n e lưứi n h ất th i ế t phái bắt d ầ u

từ llìòi h ạ n báí

phái*

d ầ u .sớm.

12. Đ ư ờ n g g ă n c :
a) T r ì n h b ày khái n i ệ m , b ả n c h ấ t và ý n c h ĩ a c ủ a đ ư ò n e eărm.
h) S ố lirợng đ ư ờ n a g à n g t r o n 2; m ộ t s ơ đ ồ m ạ n g lưới là b a o n h i c u ?
13. D ù n g h ìn h vẽ đ ể giai t h í c h d ự trữ thời g i a n to à n p h ấ n ( h a y d ự tr ữ c h u n g ) và d ự trữ
thời e i a n t ự d o ( h a y d ự trữ r i ê n g ) c ủ a c ô n g việ c (i - j ) .
14. C ó n h ậ n xct sì vổ d ự trữ thời g ia n c h u n u củ a:
a) M ộ t c ô n g việc

n ằ m trê n đ ư ò n a g ã n g ?

b) M ộ t c ỏ n u viộc

n ằ m trên đ ư ờ n g k h ô n g eã ní ĩ?

c) M ộ t c ô n u việc nó i c h u i m c ủ a s ơ đ ồ m ạ n c lưới.
15. K h i n à o cần rút rm ắn đ ư ờ i m e ã n c ? T r ì n h b à v kv t h u ậ t nít n u á n ckrừne 2 ánự
(trình b à y q u a m ộ t thí dụ tự c h ọ n ) .
16. T r ì n h bày c á c bài to á n ( t n r ò n g h ợ p ) tối ưu h o á s ơ đ ổ mạiiíi krứi.
17. C ó phái hễ rút ìmán đư ò im c ã n c là phai rút n g ắ n đ ư ừ im c ận u ã n u ? Giái thích V kiến.
■IS. L ấ y m ộ i c ô n c tấc x âv lấ p
ihì ph ái tãntĩ chi phí?

68

là m thí dụ d ế eiâi t h í c h tại s a o khi nít n u ắ n thòi eia n


19. T r ì n h bàv c á c h ỉicp can d 0 rứi n e ắ n đ ườn lĩ íiãnu m à l ã n e chi p h í ít nhất.

2iV L ậ p s o ' đ o q u v trình (alu ôiií) lỏi ưu h o á sơ đ ổ m ạ n ụ lưới t h e o chí liêu n h â n lực.
2 1. C u c p h a n tư cua irnmt: A O A ? MỐI liên hộ lỏeic tro n e i n ạ n u n à y c ó d ư ợ c coi là
conu: v i ệ c k h o n e ' '

22. D ù n u MUỈỔ A O N đ ê ihế hiên điíki kiệ n sau:
a) ("ôn ì: \'iộc B ch ỉ d ư ợc hãl đau sớ m nhài là 2 ÍIUỈIY sau khi c ô n g việ c A kết th ú c

;

h) CỎIm Vicc B phui hài dau khoiìLi m u ộ n hơn 2 nụày sau khi c ô n e việc A kết th ú c

;

C) (V)IILI \ iệc B phá i hàl d a n d ú n u ! nt i ày s a u MLìàv bai J a u ci ì a v i ệ c A;
d ) Mai c õ n ự vi ec A vù B c ù m : kci llnic;

0 } V i ê e A bãi d â u t r ơ óv B n h ư n u két thiì c s a u B.
( l i o hi è l ù r n ^ trưòìiLi l iơp d ư ợ c Uìm ilụnìi t m n ự pl urơnt: Ị^hấp n à o ?
23. (V) t hô i ha v hiìil

VU'

troiiL: m ạ n n A O N bãiiLỉ các h ì n h t r òn d ư ợ c k h ỏ n u ? L v aiai.

24. T h e o 1^11u o n u p h á p P D M / Y I P M Ihì T KN!t(1|1;, ^ . A - Mn n i ì n c ủ a hiệu s ố iiiữa đ ư ò ì m


di r ò ì ì U dài Iilial s a u A phai k h õ n u 1? P h â n t i d ì V k i c n .

25. Vì s a o UV'h'j i T . R T ( . ỉ ì m u dưòiìi:

lai \ ; ì c c!mh đi r ơc x á c XLiál h o à n I h à n h l o à n

hi > i|iiá n i n h v i n \ n a l ' ỉ

I ỉ A I TAI*:
i.
li

tV


( ’l u i \ c n
i l ại i a

"m iỉ

>()' d o m n n u lu-Ớ! " m ù i ÌCỈI-CÕII^ \ i c c " c l h ■ õ h i u h h é n t h à n h s ơ đ ổ m ạ n u

- c o n LI \ Ỉ C L

íCVic c h ử c á i la lõ 11 c o n t ’ Vị L‘ c i .

ỉỉin ỉt

S(>' íl r ỉ
117/í J hủ i

Ỉi

///V^7 A O A

ỉị) I ì

69


2. H ã y c h u y ể n sơ đ ồ m ạ i m inìt-cônu việc dưới đày s a n c d ạ n u sơ đ ồ m ạ n g c u r m - c ô n g việc.
( C á c c h ữ cái là tê n c ô n g việc).

H i n h 4.1 L S ơ đ ồ m ạ n ỵ lưới A O N (c ho b ù i tậ p 2)
3.

Đ i ề n c á c c ô n g việ c v à o cộ t “ C á c c ô n e việ c ti ếp t r ư ớ c ” ở b án ii “ đ ầ u v à o ” c ủ a m ạ n g

sa u đ â y t h ế hiện q u á trì nh thi c ô n g m ó n g b ê t ô n g cố t t h é p tại c h ỗ c ủ a 3 đ ơ n n g u v ê n n h à
c h o t ừ n e tr ư ờ n g hợp:
a) C á c q u á trìn h đ ư ợ c th ự c h iệ n t u ầ n tự, dứt đ i ế m irên to à n b ộ Iiìặl b à n g ;
b) C á c q u á trì n h đ ư ợ c th ực h iẹ n k iể u c u ố n c h i ế u trẽn t ừ n g p h á n c ủ a m ặ t băn íi, tức là
tổ c h ứ c t h e o d â y c h ư y ể n (tự c h ọ n s ố l ư ợ n u p h â n đ o ạ n )

TT

Mã ( V

1

À

Đ ào dât bằim máy

1

B

Sứa hò móim ban lĩ ihu cóim

3

c

Đổ lớp bêtôim lót

4

D

Láp dãt cốt thcp

5

E

Láp d ụ n ” khuôn

6

\:

Đỏ bctõiìucr

7

G

Tháo khuôn

7

H

Lấp đất lán 1

K

I

Xày cổ móiiíỉ và thi cỏim chân CỘI

y

K

Lấp dât lan 2 và tôn ncn

4.

l ên c ò n g việc

D ù n u s ố liệu c à u I) bài tá p trcn (sa u khi đ iể n đ ẩ y cỉủ), ve so' đ ổ m ạ n ẹ krới c h o CỊIKI

n inh ớ dạne:
a) M ạ n g (i “ j ) ( h a y A O A )
h) M ạ i m A O N .

70

CỎI1" việc tiép t r ư ớ c


5. M ộ t q u á trì nh đ ư ợ c thực h i ê n t h e o t r ì nh lự n h ư sau:
A, B và

c đ ư ợc

bắt

A, B và c đ ư ợ c

đ áu n ẹ a v ;

bắt đ ầ u ngay;

D sau A;

D sa u A;

B trước E;

B tr ư ớ c E;

E s au c.

E sa u C;
May thiết lạp m ổ h ìn h m ạ n e lưới c h o q u á trình trên ờ d ạ n g :
a) M ũ i t ê n - c ỏ n s việc
h) N ú t - c ô n g việc

5. Q u á trình x â y lãp d ư ợc th ế h iệ n h á n g s ơ đ ô n ẹ a n g n h ư sau:
Thoi gian (ngày)
( ' o n g viéc

San dọn mạt háimĐào rãnh mớni’ banu'Thi côna móim bèlònu 0)1 thép
- h
Lấp chít hò mỏ ns
i

Xây chân Iirờng
Lấp cát tôn nển
Hãy chuyên sơ đ ổ

Iiiiu n g

ir ên t h à n h inộ t p h ư ơ n g án s ơ đ ồ m ạ n g lưới n ú t - c ỏ ĩ ìg việc.

7. C h o tổ h ợ p c ô n g VICC sau:
Cõng việc

Việc ké tr ư ớ c

C ông viéc

V iệc kề trước

A, B, c, I)

K hô n cS?ỉ

p. Q. R

o, M

E

A.B

s

N

F

B

T

K. s

G

c

Y

s. K

I-:. 11. L

z

Y

H, K

D

II

p

M

E

V

Q

L

ỉ;. Cì

\v

R

0

M

X

V, II

N1

71


H à v thi ết lập s ơ đ ồ m ạ n g lưới t h ự c h i ệ n q u á trì n h trôn s a o c h o c á c đ ư ờ n c ít cát n h a u
nh ất . M ạ n e đ ư ợ c lậ p ở 2 t r ư ờ n s hợp:
a) d ạ n g m ũ i tê n - c ô n g v i ệ c ( A O A )
b) d a n g m ạ n g n ú t - c ô i m v iệ c ( A O N )
8.

Q u á t r ì n h th i c ô n s m ó n g b c t ô n g c ố t t h é p tại c h ỗ m ộ t c ô n u t r ì n h đ ư ợ c t h e h i ệ n

b à n g s ơ d ồ xiồiỉ n h ư h ì n h d ư ớ i đ â y ( t ự c h ọ n p h ư ơ n g á n t h ờ i g i a n và c h i lẻn h ì n h vẽ).
H ã y c h u v ế n t i ế n đ ộ thi c ô r m t ừ s ơ đ ổ x i ê n n à y s a n a d a n g SƯ đ ổ m ạ n g lưới m ù i tê n côn£Z v i ệ c ( A O A ) .

9.

C h o SO' đ ổ m ạ n c lưới s a u ( c o n s ố là thờ i g i a n th ực hiện c ô n u việc). H a y đ ật tôn c h o

t ừ n u c ô n u viộc và đ á n h s ố s ự k i ệ n , s a u đ ó k h u y ế c h đại n h ữ i m n h ú n h n i a n e có th e dượ c.
V ẽ lại m a n u m ớ i rồi tí n h thờ i h ạ n c ủ a c ấ c s ự kiệ n.

H ì n h 4.1 3 . So' (lổ nụiỉìạ lỉCỚi A O A {c h o b à i ĩạp 9)

10. T u n n h ữ n e c h ỏ sai t i ê n m ạ i m s a u và đ i é u clìin h lại c h o di ìn n rổi lụ c h o thời liạii
tlìực h i ệ n l ừ n e c ô n í i v iệ c đe tín h c á c l l ì ỏ n e s ố thời iiian c ủ a c á c s ự kiện.

72


H ì n h 4. 14. S ơ d ô mcuìiị hcói A O A (c h o b ù i ĩậ p !())
I 1. T h i ế t lập

và tí.ih s ơ đ ồ m ạ n g lưới ( A O A và A O N ) ihi c o n g m ó n ẹ b ê t ô n g cố t

t h é p tai c h ỏ c ứ a m ộ t ( h u n g c ơ 3 đ;)ìi n g u y ê n , g ia ihiêì r à n g q u á tr i n h đ ư ợ c tổ c h ứ c t h e o
đ â v c l u i v ổ n , t hòi m a n c á c tố thọ' thự c h i ệ n cô n a việ c t run t ừ n u đ ơ n n g u y ê n là g i ố n g n h a u
vìi u r ơ i m línu với cá c đo'n ns iu y cn là 5, 6 và 2 n e à y .

( Ỉ l ỉ i c h ú : t ư CÍÌO cá c ỈỈÌUỊÌĨ s ô c ủ a d â y c h u y ê n
I

2. V è n i ạ n c ( i - j h tí n h (trực ti ế p trê n n i ạ n e ) và clánh d â u đ ư ò n e a ã n u với s ố liệu c h o

ớ b;iim d ướ i d â y
( o n ỵ việc

Thòi

” 11111

Liên hệ

(liựL h i ệ n ( Iiị íùv)

A

6

Báỉ đấu

B

3

Phụ thuộc: A

c

4

PỈÌU thuộc A

D

9

Phu thuộc A

E

12

K h ỏ n g p h ụ t l ỉ u ộ c v i ệ c nào c á

F

8

K hố n ỉ* p h ụ ; h u ộ c v i ệ c n à o c á

c;

3

Sau B và D

H

6

Sau c , D

1

............. ................. 4

.1

4

■' ~ ...........

Sau

c

Sau E
P h ụ thuộc 11

K
L

1

Phu thiiục E

M

6

Phu thuộc L , H

N

7

Sau H

o

4

Sau N . I. J

p

1

P h ụ t h u ọ c K, L

ỉ 3. D lui h sỏ I icli c u a bài lá p [vòn. tí nh so’ cỉổ m ạ n u lươi b ũ n u p h ư ơ i m p h ấ p b ái ìe .
] 4.

C h o >ơ d ỏ m a i m l ưới nlìir h ì n h di i ứi , h ã v i h ư c h i ê n lối U'U h o ấ so' d ổ m ạ i m lưới

ấy

s a o c h o sỏ nmrời trôn c ỏ n Li tr ư ờn
73


(Ghi chít: cá c s ố trên m ũ i lẻn lủ sỏ' n ẹ ư ờ i X s ố ngày, c òn c h ữ cái d ư ớ i m ũ i íctì lủ m a
íêỉi côniỊ việc)

H ì n h 4.15. S ơ d ố ỉììụỉì
lưới “citỉỉiị -côtiíỉ VI ực ”
(cho bài tập 14)

15.

D ù n g s ố liệu t ổ n e h ợ p t r o n g b ả n g dư ới đ â y đ ể d ự n g sơ đồ m ạ n g lưới

c ô n e vt ộ c^ sau d ó tí nh m ạ n u (trực ti ế p trê n s ơ đ ổ ) và c h i r õ đ ư ò n g c ậ n gãníĩ. Sau

‘Ì]ìfí! ten -

c và

J

có g iá n đoạn 2 ngày.
Cóng

V iệc

T h ừ i gian t h ự c h iẹ n (ngày)

Viẹc kề s a u

A

22

D, J

B

10

c, F

L

13

D, J

D

8

-

E

15

c, F, G

F

17

M, I, K

G

15

H, I, K

H

6

D, J

I

11

J

J

12

-

K

20

-

[ 6. Tímih cá c t h ô n u s ố và x á c đ ị n h đ ư ờ n e g ả n s c ủ a m ạ n c sa u b à n g p l n r ơ n c p h ấ p trực
t i ế p trèm s ơ đồ:

H ì n h 4.16. So dô mụn\ị hiới

74

"iúịỊ-cóm> v i ẹ c " { c h o b ù i t ậ p J 6 )


! 7. C h o một quá trình g ổ m c ác CÔÍÌỈI việc và m ố i liên hệ e i ữ a c h ú n g n h ư sau:

j

Cnn»

So n g à y

việc

th ực hiên

A

■"I
3

Kl i ỏng ph ụ thuộc việc nào ca

13

y

Khon
c

Liên hộ

PlìLi thuộc A, B

DSau B

H

4

Phụ t huộc B

I

4

Phụ t huộc B

rv)'

7

Sau c , D

11

4

Sau E và sau khi G bắt đấu được 2 ngày

I

5

Sau E, G4

Sau E, Cì

K

->
J

S;m ĩ.ỉ và sau khi G kêí t húc được 1 nuà y

L

5

Phụ t huộc và o I

M

5

Phu l ỉnuV vùo N

N

s
•:

Phu iiuiv>v vào H, K

p

•Ị

Sau I, J

Bi ẽl lliõni: s a u c á c VKV ( ' vìì II đ é u c ó u i á n đ o ạ n 2 niíày.
i l à y t l ựi m và t í nh s ơ đ ò m; t n e lưới ớ t r ư ừ n e họp;
;i) ' í l i c o phironLỉ p h á p C P M vxVi m ạ n t ĩ A O A
b) ' [ ' heo p h ư ơ n a p h á p P D M với m a n u A O N .

IX.

( 1 ) 0 Mí J ổ m a n u 1ir
canli mũi tiMi l’t Iihi tôn cõ.ie YIỌC).

H ì n h 4. 1& S ơ đ ồ
mạniịlỉíới A O A
ị c h o bài lập 19)

75


a) T í n h s ư đ ồ m a n g lưới trẽ n t h e o p h u ơ n u p h á p trực li ế p trc n s ơ đổ;
b) D ự n c biếu di) n h â n lực:
c) Tối ưu hoá
19.

.V

‘ (lổ m ỵ i m hrới, s a o c h o hệ s ố đ iề u h o à k h ô n e virợt q u á 1,2.

Tiến đ ộ ciut một q u á trình thi c ô n a có s ố liệu nlui u o n c h i n e dưới dâv. H ãy thiết lậ p

sơ dổ m ạ n e lưới " m ũ i tê n - c ô n e v iệ c’' c h o q u á trình, sau dó thực hiện c á c ycu cáu sau:

Công việc

Thòi gian thực hiện (ngày)

Viẹc kề sau

A

D. J

B

10

c, F

c

13

D, J

D

8

E

15

c. F. G

F

17

H, I, K

G

15

H, I, K

11

6

ĩ), J11

.]

.1

12

-

K

20

a) Tính so' dỏ manii lưới iheo phưư im p h á p irực liòp trẽn s ơ t ỉ ổ \'à chí rõ đ ư ờ n u cân iíãnư
b) Trình b a -\ cí\c Ip b ư ơ n et án c ó thô ih ưc
h iê n d ế rút n Ce- ã n clườne1_ crUÍUÌÍI 3 im à y .
.
.
20. C h o NO'đó mạiìii lưới với thời h ạ n b ìn h t h ư ơ i m nlnr s a n ( h ì n h vè):

l l ì t ỉ h 4.20. S ( ĩ dỏ m ạ n " lieớì "ì-j" \i'ÌK) ')ài ỉa/) 20)


D ù n e haiiLi dưới đâ\ ' đê lên các p h ư ơ n g án đ á y n h a n h t i ến đ ộ đ ế n giới hạn.
Cóng

r h ò i «ian thự c hiện

Thời gian ngán

Chi phí bình

C h ì phí giới hạn

việc

hình thường (n ^ à \ )

nhất(ngày)

thường (ng.đ)

/ngày (ng.đ)

A

4

3

100

H

4

3

250

"t

c

1

25
150

150

i

150

D

4

4 50

350

li

1

20U

400

200

50

ỉ-

21.

1

5

Q u á trình cli uáiì bị c ò n u t r ư ò ì m đ ư ợ c th ế h iẹ n b a n e s ơ ' đ ồ m ạ n g ỉlưới n h ư h ìn h

ckrới d â y , tronu dó cấ c còni: viêc có s ố l i ê u c h o t r o n e baiìii k è m theo.
l l ã y xác tlmli t hời m u n n e ă n nhàt có t h c h o à n t h à n h toàn b ộ c á c c ô n e việ c với chi ph í
t ă n u t h è m ít n h a i

1

H ình 4.22. S ( ĩ đ ồ mạnạ
lưới c h u ẩ n b ị c ỏ n q ĩrườỉiỊ>
(c h o bài tập 21)

Trạng thái hình thường

TrạngIthái giới hạn

( OUịị việc
Thòi "ian (thg)

C h i ph i ( t r . d )

T.ịỊỉ(thg)

C h i plhí (tr. d)

Y . ( \ vậi liệu (À.í

5

30

4

40

Dãí l iuoi m đu'11 (13)

4

10

3

18

X ;i\ nhà lam

12

2

20

Đfìl o n u nưóv f D )

6
_
5

12

3

20

í l o à n t h i ệ n m . b f n m (I-)

3•>3

-

22. Với so liộu vé Mí d o m a n u lưới n h ư b a n e .sau, tliir d ự i m s o đ ỏ . d ạ r m A O N s a u đ
aí T í n h c á c t h ò n n so cu;i n u m u :
lì) R ú t u u a n He n d o M i ố n u c ò n (’õ
bao nhuui?

iiLiày \'à l i n h x e m c h i n h í t ã r m i h ê i n ít


T h ờ i ịỊĨan t h ự c hiê n (n gà y)
("ông việc

s (ng.d/iiịùiy)

Việc th e o s a u
R ìn h t h u ồ n g

A

B ,E ,F

7

“ M in”
...
5

B

K

9

5

450

C'

H, D

8

7

400

D

ỉ, N

11

4

100

E

G, M

9

6

400

F

L


7

300

G

c

7

5

200

H

I, N

6

2

200

I

-

12

9

200

.1

E, E

10

s

600

K

G

14

10

350

L

M

18

16

700

M

c

y

K

55Ơ

12

9

200

N

200

23. T h i ế t lập so' đ ổ m ạ n g mít c ò n " việc vứi c á c s ố liệu sau đ à v :
C ó n ẹ việc

A

B

c

D

E

F

c;

H

K

Tliừi uian (níỉàv)

10

12

6

20

14

10

20

s

12

T r o n g đó:
A và B 1110' đ ầ u d ự á n

c

sa u

A

D sau B
F sau B
E c ó th ể h o à n t h à n h tr ư ớ c D
H sa u

c và D

F c ó th ế bát đ a u saư kh i E tr i ến khai
G sau F
K s a u G vn ĩ-ỉ

Yêii câ u :
a) T í n h s ơ đ ồ m ạ m ’ lưới
h) Khi thời ai an thực h iệ n việc E e i a m x u ố n g 8 ỉic àv và c á c v iệ c A và H uia n x u ố n e
c ò n 12 ncàV thì thòi uian h o à n tlìành c ô i m tr ìn h là b a o n h i ê u ?

78


24. T h ie í lập v à tí n h toan ( t h e o phươníi p h ấ p t m e tiếp trc n s ơ :lồj SƯ đ ồ m ạ n g iưứi
( A O A / A O N ) (hi c ô n g n iò t d o ạ n lưòht* c ó cấu lạo n h ư sau:
v'ho utim đ o ạ n đ ư ờ i m dài l k m ; cá c cònII việc ( u ổ m hóc lóp đất m ặ t , ta o h ờ đir ừ ng và
lcít co , Hiii vài d ịa k ỹ th u ậ t và đ ổ đ ệ m cát, lót đá nén đ ư ờ n s , lớp a o m ặ t đ ư ờ n g ) đ ư ợ c tổ
clìức i h c o d a y clìiiyổn với n h ị p đ iệ u nhu' nh a u , bict ranu m ỗ i lu á n h ọ l à m đ ư ợ c 2 5 0 m .

Đât tư nhiên
Đất đắp mới
i M y i i o i c ỏ lát bơ

Nen dá dăm mới
Lớp bè tồng mặt đường
Lớp vải dia kỷ thuàt

H ì n h 4 23. c 'ấu íạo d oạ n dườn\> hộ ịtìoỉì}* bai íập 24, 2 ^ )
25

Với đ i ề u k lê n n h ư bài tạ p 24 trớn tiâv, n h ư im cac q u á trì nh đ ư ư c

thự c h iệ n t h e o

pliu' 0 'iii: p h á p u ố i í i e p v ớ i c ; í c m ố i l i c i ì hẹ n h ư s a u :

- Bóc đ;Tí cu đ ư ợ c 4 im à y thì tr;ii vài điu kỹ ỉlmn! và lói cáí;
- Trãi vài và đ ệ m cnt phai kcỉ liìúc sau bóc chVi cũ 5 nu ày . n h ư n g ( m ứ c

khi bái đáti

đổ

chí lót n c n ít n h ấ t là 2 I mà y ;

- V iệ c la o hờ, láí c o k h ỏ i m d ư ợ c m u ộ n hơn 2 im ày s;m klìi 1rả ĩ lớ p vái và 1ót cá t x o n g
V,1 phái h o à n tât tr ư ớ c khi cỉổ d á d ă m XOỈÌU m u ộ n nlìãt là 2 n u à y ;

- Hai việc ỉat) bò', hít c o và đ ổ đ;í đ á m loi n en đ ườn Lì phai 1loàn t h à n h tn rớ c khi rái mật
đ ư ờ n c I nuày.
;i) l l ã v l;)p tiên d ọ llìi c o n u đ o ạ n tlưon u ỉicn llìco phưcmu p h á p C P M
h) 'Tự c h o llioi h ạ n ihư e h iệ n từ nu c o n n việc, s;m đ ó lính to á n i n ạ i m đ ã lập.
26. Với ciicu k iệ n n h u bài tạ p so 25. hãv lạp và lính .oán liên đ ộ ihi c ô n g đ o ạ n d ư ờ n g
n ê n th e o p h ư ơ i m p h á p

MPM.

2.1. ] i cn d o thi c ô n u m ộ t d ự á n c o c á c sỏ l i êu

lìlìir iroiiíi n n i m ckrới đ â y .

Đ é xu;Vi c á c h I ú í n u ã n (hời oian lioàn Ih a n h d ự án J n u à y s a o c h o đ ạ t ch i p h í

tà n g

l h ó m !à tòi iliièu (k lì ò im tính đ è n p hụ phí dư án \ à chi ỊíDÍ n ỏ p phạt ).
( ' h o hi ct c a c Yiẽc c ẩ n p h à i a i ù m ihò'i m u n đ é n ui ói hạ n k m t h ự c h i ệ n phươi ì i í á n d ó.

79