Tải bản đầy đủ

Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

PHN M U
1 Lớ do chn ti:
Ngy nay, cựng vi s phỏt trin mnh m v kinh t - xó hi, khoa hc
cụng ngh, du lch tr thnh mt nhu cu khụng th thiu c trong i sng
ca con ngi. Du lch c nhỡn nhn nh mt s thớch, mt hot ng ngh
ngi tớch cc ca con ngi, thụng qua cỏc hot ng du lch con ngi tho
món nhu cu v vt cht v tinh thn mt cỏch hi hũa. Bờn cnh ú, du lch
cng úng gúp phn khụng nh cho s phỏt trin ca nhiu nn kinh t, c bit
nhng quc gia, nhng a phng cú li th v ti nguyờn du lch.
Vit Nam, hot ng du lch ngy cng phỏt trin nh chớnh sỏch i mi
ca ng v Nh nc, du lch c xỏc nh l ngnh kinh t mi nhn trong
c cu phỏt trin kinh t ca t nc. Nhiu a phng ó chỳ trng khai thỏc
tim nng v th mnh v ti nguyờn du lch phỏt trin kinh t - xó hi. Cựng
vi xu th hi nhp kinh t quc t, du lch Vit Nam ó cú s tng trng ỏng
k v lng khỏch quc t v ni a, s a dng húa cỏc loi hỡnh dch v, cht
lng dch v du lch, i ng lao ng... Nhu cu i du lch ca ngi Vit
Nam ngy cng a dng v phỏt trin.
Nhng thp niờn gn õy, nn kinh t Vit Nam ó cú s tng trng vt
bc v khụng ngng phỏt trin, di s tỏc ng mnh m ca quỏ trỡnh cụng

nghip húa, hin i húa v ụ th húa. Quỏ trỡnh ny ó lm cho i sng ca
ngi dõn c ci thin v thay i rt nhiu, nhng mt khỏc li nh hng
khụng nh n iu kin sng ca con ngi, c bit ti cỏc thnh ph, ụ th,
trung tõm kinh t ln, mt trỏi ca quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa, ụ
th húa nh ụ nhim mụi trng, ựn tc giao thụng, thiu khụng gian vui chi,
gii trớ cng vi sc ộp t cụng vic v cỏc mi quan h xó hi ó tỏc ng n
cuc sng ca con ngi... Ngi dõn cú xu hng tỡm n nhng ni cú mụi
trng t nhiờn trong lnh cú cnh quan yờn tnh ngh ngi, vui chi gii trớ
vo nhng ngy ngh, l Tt, nht l nhng ngy ngh cui tun gim bt sc

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-1-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
ộp t cuc sng v ly li s cõn bng sau mt tun lm vic mt mi.
Nm bt xu hng ú, nhiu loi hỡnh dch v, c s h tng, c s vt cht
k thut c u t ỏp ng nhu cu du lch cui tun ca du khỏch.
Hi Dng l mt a phng cú ti nguyờn phc v du lch cui tun khỏ
phong phỳ v a dng. Trong ú, Cụn Sn - Kip Bc l di tớch cú giỏ tr vn
húa lch s c sc kt hp vi khụng gian trong lnh, mỏt m, cnh quan thiờn
nhiờn ti p, thm ng thc vt phong phỳ v cỏc yu t nhõn vn khỏc to
iu kin thun li cho vic phỏt trin cỏc hot ng ngh ngi du lch cui tun
c bit cho ngi dõn H Ni v cỏc khu vc lõn cn.
Tuy nhiờn, trong thi gian qua lng khỏch n Cụn Sn - Kip Bc núi
chung v du lch cui tun cũn hn ch, cha xng vi tim nng du lch ca
vựng. cú th tng cng thu hỳt khỏch v nõng cao hiu qu khai thỏc du lch
ti Cụn Sn - Kip Bc, xõy dng Cụn Sn - Kip Bc tr thnh im du lch
cui tun hp dn cho du khỏch, nhm tha món nhu cu ca du khỏch n vi
Cụn Sn - Kip Bc, em ó chn ti: "Khai thỏc hiu qu hot ng du lch
cui tun ti Cụn Sn - Kip Bc.
2 Mc ớch nghiờn cu khúa lun :
Vi ti Khai thỏc hiu qu hot ng du lch cui tun ti Cụn Sn
- Kip Bc Khúa lun nhm mc ớch :
- Tỡm hiu v du lch cui tun v cỏc iu kin phỏt trin du lch cui tun.
- Phõn tớch ỏnh giỏ tim nng v hin trng hot ng du lch cui tun
khu vc Cụn Sn - Kip Bc.

- xut mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu khai thỏc hot ng du
lch cui tun ti Cụn Sn - Kip Bc.
3. i tng v phm vi nghiờn cu:
a) i tng nghiờn cu:
i tng nghiờn cu ca khúa lun l ton b cỏc hng mc cụng trỡnh,

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-2-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
cỏc yu t lch s hỡnh thnh, giỏ tr kin trỳc, l hi, nhu cu, th trng khỏch
du lch n Cụn Sn Kip Bc vo dp cui tun.
b) Phm vi nghiờn cu:
ỏnh giỏ xem xột cỏc giỏ tr vn húa lch s nhõn vn, cỏc giỏ tr v ti
nguyờn du lch t nhiờn ca khu vc Cụn Sn - Kip Bc phc v phỏt trin du
lch cui tun
4. Phng phỏp nghiờn cu:
Trong khúa lun ó s dng nhiu phng phỏp nghiờn cu trong ú cú
mt s phng phỏp chớnh :
Phng phỏp thu thp v x lớ thụng tin
Phng phỏp nghiờn cu thc a
Phng phỏp phõn tớch v tng hp
5. B cc ca khúa lun:
Khúa lun gm 3 chng:
Chng I: Tng quan v du lch cui tun. Tim nng phỏt trin du lch
cui tun ca Cụn Sn - Kip Bc
Chng II: Thc trng khai thỏc du lch cui tun ti Cụn Sn - Kip Bc.
Chng III: Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu khai thỏc v thu hỳt
khỏch du lch n vi Cụn Sn - Kip Bc vo cui tun.

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-3-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

CHNG 1: TNG QUAN V DU LCH CUI TUN. TIM
NNG PHT TRIN DU LCH CUI TUN CA CễN SN KIP BC
1.1. Du lch cui tun
1.1.1. Lch s hỡnh thnh v khỏi nim du lch cui tun
Nh chỳng ta bit thỡ vi nm gn õy khỏi nim du lch cui tun mi
c nhiu ngi nhc n.
t ai cú th bit c loi hỡnh du lch ny ó xut hin trờn th gii t th
k XVIII XIX. Lỳc ú nú l dch v ginh cho tng lp trờn ca xó hi. Cỏc
vựng quờ, ngoi ụ, trang tri l ni h thng xuyờn tỡm n vo nhng ngy
ngh. Dn dn khi con ngi cú lch lm vic theo tun ti cỏc nh mỏy cụng
xng thỡ khụng ch cú ch t bn m c ngi lao ng cng cú ngy ngh cui
tun. H thc hin cỏc chuyn i ngh cui tun nhiu hn. n nhng ni cú
cnh quan thiờn nhiờn p, khụng khớ trong lnh, thoỏng mỏt, ri xa cụng vic,
mỏy múc vi nhng n o, nỏo nhit. Cỏc chuyn i ny dn dn ó c cỏc
hóng du lch xõy dng thnh mt loi hỡnh du lch cui tun.
n nhng nm 60 ca th k XX nn kinh t th gii c khụi phc dn
sau i chin th gii ln th 2 cỏc nc cú nn cụng nghip phỏt trin bc
vo thi kỡ mi vi nhng tin b khoa hc k thut vt bc. S ngi tham gia
vo lao ng cụng nghip v cng lao ng ngy cng tng. Cng vi thi
gian lao ng trong tun c gim xung dn n nhu cu ngh cui tun ca
con ngi cng tr nờn thit yu. Mt iu na thỳc y ngi dõn i ngh cui
tun ú l do iu kin sng mc thu nhp ca ngi lao ng ngy cng tng
lờn. Thờm vo ú cng lao ng cựng vi cuc sng ụ th n o nỏo nhit
gõy ra nhng ỏp lc v tõm lớ, sc khe cho con ngi. Tt c nhng iu ú to
ra nhu cu cn thit ngh ngi, th gión cui tun.
Trong cỏc loi hỡnh du lch trờn th gii cú mt loi hỡnh du lch ó hỡnh
thnh t rt sm. Nú ra i t khi trờn th gii thc hin ch lm vic hnh

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-4-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
chớnh theo tun, cú ngy ngh cui tun v vn c tr lng, ú l du lch cui
tun. Tuy nhiờn, trc õy nú cha c chỳ ý phỏt trin. Lỳc ú nú ch l loi
hỡnh ginh riờng cho nhng ngi giu cú. Cũn bõy gi i tng khỏch c
xỏc nh ch yu l c dõn ụ th, khu cụng nghip i ngh du lch vo ngy ngh
cui tun. Nhiu khu du lch cui tun ra i.Trc tiờn l xut hin nhng
nc cụng nghip phỏt trin sau ú l c nhng nc cú tim nng phỏt trin
du lch cui tun.
Th gii bc vo nn kinh t tri thc, cựng vi s phỏt trin nh v bóo
ca khoa hc - k thut v cụng ngh nhõn loi ó chng kin mt s bựng n
ca hot ng du lch trờn phm vi ton cu. Nn kinh t khụng ngng phỏt
trin, i sng vn hoỏ - xó hi ngy cng c nõng cao thỡ du lch ó tr thnh
mt nhu cu khụng th thiu c trong cuc sng ca ngui dõn.
Du lch cui tun ó tr thnh mt loi hỡnh du lch cú tớnh ph cp, thu hỳt
hu ht cỏc i tng khỏch khỏc nhau v la tui, dõn tc, ngh nghip, hc
vn, gii tớnh song i tng ụng o nht l lao ng cụng nghip, thng
nhõn, hc sinh, sinh viờn, cụng chc sng v lm vic hc tp ti cỏc ụ th, cỏc
khu cụng nghip õy l nhng ngi cú i sng gn vi ch lm vic,
hc tp 5 hoc 6 ngy/tun.
Vo cui th k th XX v u th k XXI trờn th gii ngi ta cho rng du
lch cui tun l sn phm ca nn kinh t t ng húa, ca np sng cụng
nghip tõm lớ cụng nghip, ca thi gian lao ng trong tun c rỳt ngn li.
Du lch cui tun vỡ th phỏt trin mnh nht cỏc quc gia cụng nghip v cỏc
quc gia ang trong quỏ trỡnh cụng nghip húa.
Hu ht hin nay cỏc nc cú nn kinh t phỏt trin h u t rt ln cho
c s vt cht phc v du lch núi chung v du lch cui tun núi riờng: Cỏc
trung tõm gii trớ c m rng v hin i hn ti cỏc thnh ph ln. Mt xu
hng du lch cui tun na cú t lõu i nhng vn c a thớch ú l vic
khỏch du lch n thm cỏc nụng tri xa trung tõm. Mt s gia ỡnh giu cú s
hu nhng ngụi nh hoc bit th t ti nhng v trớ cú cnh quan p, khụng

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-5-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
khớ trong lnh nh vựng nụng thụn, vựng nỳi, vựng bin vo dp cui tun h
v õy ngh ngi th gión cựng bn bố v gia ỡnh.
Du lch cui tun vo mựa hố trờn th gii khỏ sụi ng nht l cỏc bói
bin. Ngi dõn ginh phn ln 2 ngy cui tun i bin. õy cng l s
thớch dc bit t lõu ca h. Nú l mt trong nhng c s hỡnh thnh nờn hot
ng du lch cui tun.
Ti Vit Nam, hot ng du lch núi chung din ra tng i mun. Vo
thi Phỏp thuc, mt s bit th ngh dng, cụng trỡnh kin trỳc c ngi
Phỏp xõy dng ti nhng a im cú cnh quan thiờn nhiờn p, khớ hu ụn hũa
nh Sapa, Sn, Sm Sn, B N, Nha Trang, Lt, Vng Tu phc
v mc ớch ngh ngi, an dng ca mt s ngi thuc b mỏy cai tr v tng
lp thng lu thi by gi. Hin nay, mt s cụng trỡnh kin trỳc v khu ngh
dng ú vn c bo tn, tụn to v khai thỏc phc v mc ớch du lch. Sau
nm 1945,tri qua thi gian di chin tranh cho nờn du lch Vit Nam núi chung
v du lch cui tun núi riờng cha phỏt trin. Trong nhng nm khỏng chin
chng Phỏp v chng M, hot ng du lch ch yu din ra min Nam. Mt
s hot ng du lch, vui chi gii trớ vo cỏc dp ngh hố, ngh l núi chung v
vo dp cui tun núi riờng ca mt s ngi lm vic trong b mỏy chớnh
quyn, tng lnh quõn s Si Gũn, gii thng lu giu cú, gii vn ngh s ...
thng xuyờn din ra ti nhng im du lch ni ting nh Nng, Nha Trang,
Vng Tu, Lt...
Sau nm 1975, do kinh t cũn nhiu khú khn, hot ng du lch núi chung
v du lch cui tun cha cú iu kin phỏt trin. Sau thi kỡ i mi v thc thi
chớnh sỏch ci cỏch m ca, iu kin kinh t, mc sng ca ngi dõn Vit
Nam c c ci thin rừ rt, nhu cu i du lch ca ngi dõn phỏt trin v
c Nh nc quan tõm. Cựng vi hot ng du lch trong nc vo dp l Tt,
dp hố, hot ng du lch cui tun cú nhiu iu kin phỏt trin.
Cựng vi quỏ trỡnh cụng nghip húa v hin i húa, quỏ trỡnh ụ th húa
din ra nhanh chúng hỡnh thnh nờn cỏc trung tõm ụ th, cm dõn c, khu cụng

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-6-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
nghip ln. T sau nm 1999, khi Chớnh ph Vit Nam ban hnh chớnh sỏch lm
vic 40h/tun, to iu kin cho ngi dõn cú 2 ngy cui tun, ng ngha vi
vic thi gian ngh ngi ca ngi dõn c bit nhng ngi lm vic trong mụi
trng cụng s di hn, h cú nhiu iu kin tham gia cỏc hot ng du lch
vo thi gian ngh ngi ny.
õy l mt iu kin thun li cỏc a phng lin k vi cỏc khu ụ th,
cỏc khu cụng nghip cú ti nguyờn du lch tr thnh im n cui tun ca
ngi lao ng. Cựng vi s phỏt trin ca kinh t - xó hi, xu hng i du lch
cui tun ngy cng tng, th trng gi khỏch ngy cng m rng thỡ vic u
t, khai thỏc cỏc im du lch cui tun ỏp ng nhu cu ca du khỏch tr nờn
cn thit. Quỏ trỡnh cụng nghip húa hin i húa hỡnh thnh nờn tõm lớ v
phong cỏch cụng nghip cng vi tc ụ th húa ngy cng mnh khin cho
ngi dõn ti cỏc khu ụ th, cỏc trung tõm ln b gũ bú trong mt khụng gian
cht hp. Do ú du lch cui tun tr nờn cú ý ngha.
Trong nhng nm gn õy nhiu doanh nghip l hnh ó tin hnh u t
qung bỏ, bỏn v gii thiu cỏc chng trỡnh du lch cui tun.Tuy nhiờn vic t
chc khai thỏc loi hỡnh ny cng ang t ra nhiu vn v lý lun v thc
tin, thu hỳt s quan tõm ca nhiu ban ngnh, khỏch du lch cng nh chớnh
quyn v nhõn dõn a phng cú hot ng du lch cui tun.
Hn 10 nm tr li õy xu hng i du lch ngy cng cao v trong khong
5 nm gn õy thỡ du lch cui tun tr thnh mt vn bc thit ca nhõn dõn
ụ th v khu cụng nghip. S d ngi dõn cú xu hng i du lch cui tun
tng cao l do nn kinh t xó hi phỏt trin ó nõng mc sng sng, kh nng
thanh toỏn cỏc dch v ca ngi dõn lờn. Khụng ch trong dp mựa hố núng nc
ngi Vit mi n cỏc bói bin m, cỏc vựng rng nỳi ngh ngi thm ving,
vui chi m trong nhng thỏng ngy khỏc, dp cui tun h cng l lc lng
khỏch khỏ ụng o c trong Nam v ngoi Bc. Ngay c trong giỏ lnh ngi
Vit Nam vn nỏo nc i SaPa, Mu Sn ngm tuyt.
Trong s phỏt trin ca nn kinh t xó hi, s quỏ ti ca cỏc ụ th cỏc khu

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-7-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
cụng nghip, s ngt ngt bc bỏch vỡ phi sng v lm vic trong mt mụi
trng quỏ ụng ngi khin ngi dõn mun thay i khụng khớ. Cui tun l
mt dp tt h lm iu ú. Thng thỡ h mun chy xa khung cnh thng
ngy n vi mt th gii khỏc. Ngy nay xu hng i du lch cui tun v
nhng thụn quờ hay cỏc im du lch xa khu dõn c ụng ỳc ang tr thnh xu
hng chớnh. H thng n nhng a danh khụng quỏ xa m ú tinh thn
th cht ca h c phc hi.
Nhng du lch cui tun l gỡ? Cho n nay ngi ta ó a ra mt s khỏi
nim v du lch cui tun. Cú th hiu du lch cui tun l loi hỡnh du lch c
thc hin vo cui tun. Khỏch du lch cui tun c n nhng ni ngoi ni
c trỳ v lm vic trong tun thc hin cỏc hot ng ngh ngi, phc hi sc
khe, th gión hoc tham gia cỏc hot ng khỏc.
Cng cú th cho rng du lch cui tun l sn phm ca quỏ trỡnh cụng
nghip húa, hin i húa ca nn vn minh cụng nghip, vn minh ụ th hin
i vi nhng ũi hi ln v sc lao ng trớ tu, cng v tc lao ng,
hc tp nghiờn cu. Cú th xột du lch cui tun nm trong loi hỡnh du lch
ngn ngy nhng nú cú s khỏc bit ln l thi gian thc hin l vo nhng
ngy cui tun ca ngi lao ng núi chung.
Nhiu nh nghiờn cu ó a ra nhng khỏi nim v du lch cui
tun.Trong Lun vn Thc s cú tiờu :Nghiờn cu cỏc iu kin t nhiờn,
kinh t, xó hi phc v mc ớch phỏt trin du lch cui tun ca H Ni
nm 1997, tỏc gi Nguyn Th Hi ó a ra khỏi nim:
Du lch cui tun l mt dng hot ng ca dõn c cỏc ụ th vo
nhng ngy ngh ca tun vựng ngoi ụ hoc ph cn, cú iu kin d hũa
nhp nht vi thiờn nhiờn nhm ngh ngi, gii trớ, phc hi sc khe kốm
theo vic tiờu th nhng giỏ tr v ti nguyờn, kinh t v vn húa ".
Trờn c s tip thu nhng tri thc ca cỏc tỏc gi, cỏc nh nghiờn cu v t
nhn thc lớ lun, quan sỏt thc tin cú th a ra khỏi nim du lch cui tun
nh sau:

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-8-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
Du lch cui tun l loi hỡnh du lch tha món nhu cu ngh ngi th
gión, phc hi sc khe v tinh thn v nhng nhu cu khỏc ca khỏch du
lch(i tng khỏch ny ch yu l c dõn ụ th v khu cụng nghip)trong
nhng ngy cui tun vựng ngoi ụ v ph cn, ni cú th khai thỏc ti
nguyờn t nhiờn v nhõn vn ỏp ng nhu cu y.
[Trớch dn : TS inh Trung Kiờn, Tim nng v nh hng phỏt trin du
lch cui tun vựng du lch (la chn in hỡnh : H Tõy v Bc Ninh) cho th
trng khỏch H Ni, nm 2005]
Nh vy nhỡn chung cỏc tỏc gi u cú s thng nht c bn v du lch cui
tun vi nhng ni dung sau õy:
- Hot ng i du lch ca con ngi din ra vo nhng ngy ngh cui tun
- Khỏch du lch cui tun ch yu l c dõn cỏc ụ th, cỏc khu cụng
nghip tp trung,trong ú cú cỏn b, cụng nhõn, viờn chc, hc sinh, sinh viờn
chim s lng ụng o nht.
- Ni n ca khỏch, tc l ni cú hot ng du lch cui tun thng cú
khong cỏch khụng quỏ xa ụ th hay khu cụng nghip, thng l ngoi ụ v ph
cn vi khong cỏch t 30 n trờn di 100km.
- Mc ớch c bn ca loi hỡnh du lch ny l ỏp ng nhu cu ngh ngi
th gión, vui chi gii trớ, cú iu kin hũa nhp vi t nhiờn hoc giao tip xó
hi, mc ớch tham quan, nhn bit xung quanh ch l th yu.
- L loi hỡnh du lch din ra thng xuyờn trong nm cho dự vn cú tớnh
mựa v nhng khụng c trng nh nhiu loi hỡnh du lch khỏc.
- L hot ng du lch cú xu th phỏt trin trong iu kin a phng,
vựng hay mi quc gia ang hoc ó cụng nghip húa, t ng húa.
- Hot ng trong mụi trng cnh quan t nhiờn, ngoi tri l nhu cu
v s thớch ni tri ca khỏch du lch cui tun.
Nh vy du lch cui tun ó v ang tr thnh mt trong nhng vn c
bit quan tõm, cú ý ngha kinh t - xó hi to ln trong hot ng du lch núi
riờng, trong xu th phỏt trin kinh t - xó hi Vit Nam núi chung.

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

-9-

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
1.1.2. c im ca du lch cui tun:
Trong cuc sng cụng nghip hin nay du lch ó v ang tr thnh mt
nhu cu bc thit ca hu ht mi ngi dõn trong xó hi.
Nhng thp niờn gn õy nn kinh t Vit Nam ó cú s tng trng vt
bc iu ny lm cho i sng ca nhõn dõn c ci thin v thay i rt nhiu.
Tuy nhiờn s tng trng ú nú cng nh hng khụng nh n i sng ca
ngi dõn, c bit l nhng ngi dõn sng ti cỏc thnh ph, cỏc trung tõm
kinh t, khu ụ th. Quỏ trỡnh lm vic v hc tp cng thng ó thỳc y con
ngi tỡm mi phng phỏp gii ta nhng mt mi, ly li s cõn bng.
Trc õy vic ú ch c ginh vo nhng ngy ngh di, nhng ngy l trong
nm nhng bõy gi nú ó din ra thng xuyờn hn. c bit khi nh nc ban
hnh Quyt nh v vic lm vic 40 ting mt tun thỡ vic i ngh vo cui
tun din ra mt cỏch t. Nh vy du lch cui tun l hot ng i du lch ca
con ngi din ra vo nhng ngy ngh cui tun.Thi gian din ra thng ngn,
cú th l nhng hot ng trong ngy hoc kộo di trong hai ngy nhng khụng
quỏ di vỡ thi gian c phộp ngh ngi ph thuc vo ch lm vic, hc tp
theo tun ca ngi lao ng, nht l nhng ngi lm vic trong cỏc cụng s.
Tuy nhiờn, vic phõn chia thi gian ca du lch cui tun cng mang tớnh tng
i. Khỏch du lch thng cú xu hng kt hp i du lch vo ngy ngh v ngy
cui tun cú nhng chuyn i di hn, c bit khi Chớnh ph cú nhng chớnh
sỏch lm bự v ngh bự dn ngy ngh cho ngi dõn. Tuy vy, c im cú
th d nhn thy rừ nht ca hot ng du lch cui tun l tn xut din ra nhiu
hn v thng xuyờn hn trong nm, ngi dõn cú th tham gia hot ng du
lch nhiu hn vo dp cui tun ch khụng ch vo nhng dp ngh l, ngh tt
v ngh phộp. Nh vy, hot ng du lch cú th din ra quanh nm, mc dự vn
cú tớnh mựa v nhng khụng c trng nh nhiu loi hỡnh du lch khỏc.
Do thi gian tham gia vo cỏc hot ng cui tun khụng di nờn t
ni khỏch n im du lch cui tun cú khong cỏch khụng quỏ xa khu ụ th
hay khu cụng nghip, thng l ngoi ụ v ph cn vi khong cỏch t 30 km

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 10 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
n trờn di 100km thi gian di chuyn t 3 ting tr li. Hin nay cú th thy
cỏc im du lch cui tun thng hng nhiu n vic khai thỏc th trng
khỏch H Ni vỡ õy l mt th trng khỏch tim nng cú nhu cu du lch cui
tun rt cao. Mt s khu du lch cui tun nh: Khu Du lch Thung Nai, Kim
Bụi, Mai Chõu (Hũa Bỡnh), h i Li, Tõy Thiờn - Tam o(Vnh Phỳc), khu
vc Ba Vỡ Sn Tõy, lng c ng Lõm, H Nỳi Cc (Thỏi Nguyờn)... l nhng
a im quanh H Ni rt phự hp cho chuyn i ngn ngy. Mt s a im
ny ó c u t v nõng cp vi c s h tng v c s vt cht tng i tt
phc v du khỏch cui tun. Tuy nhiờn, kh nng ỏp ng v cht lng dch
cũn hn ch nht l khi lng khỏch tp trung ụng.
Du lch cui tun thng hng ti cỏc a danh cú cnh quan thiờn nhiờn
ti p, thoỏng óng, khụng khớ trong lnh, thng l nhng vựng lng quờ,
vựng nỳi, sụng h iu ny th hin nhu cu ca i tng khỏch du lch cui
tun mun thay i khụng khớ mụi trng i lp vi mụi trng lm vic v
sinh sng ti cỏc khu ụ th n o nỏo nhit v cú nhiu sc ộp. Cỏc hot ng
trong mụi trng cnh quan t nhiờn, ngoi tri l nhu cu v s thớch ni tri
ca khỏch du lch cui tun.
Du lch cui tun phi m bo yờu cu phc hi sc khe, em li nim
vui sng cho ngi lao ng sau nhng ngy gi lm vic cng thng hay mt
nhc. Gim nguy c stress do cỏc hot ng trong tun gõy ra.
Du lch cui tun gn kt cỏc dch v vi cnh quan t nhiờn, vi di sn
vn húa v vi cỏc giỏ tr nhõn vn khỏc em li s sng khoỏi, thỳ v cho du
khỏch. c im ny khin cho cỏc a phng cú im du lch tha món iu
kin l cú s kt hp ca c ti nguyờn du lch t nhiờn v ti nguyờn du lch
nhõn vn s l im n hp dn ca du khỏch. Tuy nhiờn bờn cnh ú cỏc dch
v phc v cho hot ng du lch cui tun cng phi phự hp v a dng. Bờn
cnh cỏc dch v ti thiu nh n, ngh thỡ cỏc dch v khỏc nh vui chi gii trớ,
vn ng c th, chm súc sc khe, giao lu hc hi v hũa nhp vi c dõn
a phng l nhng hot ng rt cn cho du lch cui tun. Du lch cui

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 11 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
tun ớt hng ti cỏc hot ng nghiờn cu chuyờn sõu, khỏm phỏ mo him v
hnh trỡnh quỏ xa. Ni dung hot ng trong chuyn i du lch cui tun rt a
dng, a phn hng ti cỏc hot ng vui chi giao tip gp g ca con ngi.
Cựng vi c im thi gian i du lch cui tun ngn, khong cỏch i li
khụng xa nờn cú th thy chi phớ dch v cho hot ng du lch cui tun c
bit l chi phớ cho dch v n, ngh, i li khụng cao nh cỏc hot ng du lch
khỏc. Tuy vy cỏc dch v ti cỏc im du lch cui tun vn ũi hi phi cú s
a dng, phong phỳ v cht lng. Vic u t vo cỏc dch v nh leo nỳi, ua
thuyn, cõu cỏ, thuờ cỏc dựng cm tri, thuờ xe p v u t phỏt trin
cỏc mt hng lu nim, qu tng khỏch t cỏc sn vt a phng l ht sc
quan trng. Cỏc im du lch cui tun nu cú c s a dng cỏc dch v s
lm tng s hp dn i vi du khỏch.
i tng khỏch ca hot ng du lch cui tun ch yu l nhng lao
ng lm vic trong mụi trng cụng s. H n t cỏc trung tõm kinh t, vn
húa, thnh ph v ụ th ln. õy l i tng cú nhu cu du lch cui tun ln.
Cng lao ng, yờu cu cnh tranh ca nn kinh t th trng khin cho nhu
cu phc hi sc khe, th gión tinh thn dp cui tun ca h rt thng xuyờn
v cn thit. iu kin thu nhp ca i ng ny khỏ n nh v m bo kh
nng thanh toỏn cho cỏc chuyn du lch cui tun. Cựng vi i ng lao ng
ny l gia ỡnh ca h to nờn lng khỏch cui tun tim nng rt ụng o.
Mt i tng khỏch du lch cui tun na ú l nhng lao ng, cụng
nhõn lm vic trong cỏc nh mỏy, xớ nghip, khu cụng nghip. Cỏ nhõn nhng
lao ng ny cú th khụng thng xuyờn i du lch cui tun nhng hin nay cỏc
t chc cụng on hoc ngi s dng lao ng cú th t chc mt s hat ng
du lch cui tun cho h. S lng khỏch ny thng rt ln cú th lờn ti vi
trm ngi trong mt chuyn i. Vic t chc cỏc dch v du lch cui tun cho
i tng ny cng cú c thự riờng, ngi t chc phi cú kh nng hot nỏo v
t chc thnh mt s kin giao lu cho c tp th ln ny.
Ngoi ra i ng hc sinh, sinh viờn cỏc trng i hc, Cao ng, Trung

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 12 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
hc chuyờn nghip, Trung hc ph thụng, Trng dy ngh cng cú nhu cu
du lch cui tun. Tuy lng khỏch ny cú kh nng chi tr cho cỏc hot ng du
lch cui tun khụng cao nhng thng cú xu hng i du lch cui tun tp th,
hoc kt hp vi cỏc hot ng ngoi khúa do nh trng t chc.
Hin nay khỏch nc ngoi lm vic ti cỏc ụ th Vit Nam cng cú nhu
cu du lch cui tun. Nhng h thng ũi hi cao hn so vi khỏch du lch
Vit Nam nh v cht lng dch v lu trỳ, n ung, khụng gian th gión, v
sinh, an ninh Nu cỏc khu du lch ỏp ng nhng yờu cu cn thit thỡ
lng khỏch ny s tng lờn v kh nng thanh toỏn, mc chi tiờu du lch ca
h nhỡn chung khỏ cao.
1.1.3. Phõn loi:
a) Phõn theo nhúm ngi:
Vi hc sinh, sinh viờn, nhúm bn bố, nhúm cõu lc b:
Nhng ngi ny thng cú chung s thớch: chi th thao, nhip nh, hot
ng ngh thut, tham gia vo cỏc thng thc ngh thut, tham gia cỏc cõu lc
b cỏc em b khuyt tt, cỏc m cú con b t k... Cho nờn 2 ngy cui tun ti
Cụn Sn Kip Bc l thi gian h c khỏm phỏ, c thỏm him nhng
hang ng, nhng nh nỳi, c cựng nhau vui chi, cm tri trờn i thụng
bỏt ngỏt hay bờn h Cụn Sn hoc bờn b sui vo mựa hố
c bit h cú cỏc hot ng giao lu chia s thụng tin, chia s kinh
nghim v t chc cỏc gii thi u...
Vi nhng cụng chc hng ngy phi lm vic trong nhng cn phũng
kớn, sng trong mụi trng cht chi thỡ cui tun h n vi Cụn Sn Kip
Bc thng thc mt khụng gian khỏc bit hn. õy h va c tnh tõm
vi khụng gian yờn tnh ca n chựa, miu mo h li va c hớt th khớ tri
trong lnh quờn i ht nhng vt v, bon chen ca cuc sng hng ngy. c
bit h cũn c tham gia vo cuc sng thụn quờ vi nhng cụng vic nh
nụng nh: cy lỳa, trng cõy, bi thuyn, ỏnh bt cỏ, hỏi vi, nu nV ú l

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 13 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
nhng iu rt cn giỳp h ly li tinh thn sau mt tun l vic.
Vi nhng gia ỡnh n õy mi ngi c quõy qun bờn nhau gia
rng thụng bỏt ngỏt cựng tri bt cm tri ngh qua ờm cựng bờn nhau
thng thc nhng bn nhc ca rng thụng, sui Cụn Sn, chim chúc v muụn
thỳ bui sỏng c cựng nhau leo i ngm ton cnh rung vn nh
ca,ngm sụng Lc u hin hỏch. Ri cựng nhau nu n, v tranh thụn quờ, ca
hỏt ú chớnh l nhng iu h cn nhng ngy cui tun.
Tour dnh cho ngi lao ng ti cỏc khu cụng nghip:
õy l mt nhúm khỏch thng i vi s lng ụng t hng trm n hng
nghỡn ngi.Cho nờn khi n vi cỏc im du lch cui tun cn mt khụng gian
rng cú th t chc sinh hot, n ung, t chc cỏc trũ chi, cỏc cuc thi to
cm giỏc gn gi v thõn thin gia mi ngi.
b) Theo nhu cu:
Ngh dng:
õy l mt trong nhng nhu cu ch yu ca du lch cui tun. Khỏch du
lch cui tun mun ginh nhng ngy ngh ny ngh ngi, phc hi c tinh
thn v th cht. Chớnh vỡ th im du lch cui tun cn cú c s yờn tnh,
thanh bỡnh v trong lnh thng thỡ nhu cu ny c nhng du khỏch l
nhng ngi lm vic ti cụng s, cỏc khu cụng nghip, nhng ngi ln tui
hoc cỏc gia ỡnh la chn.
Vui chi gii trớ:
Khỏch du lch khi i du lch ngoi vic c thm quan khỏm phỏ, ngh
dng cũn c tham gia vo cỏc trũ vui chi gii trớ c bit hp dn. Vi mi
im du lch cú nhng loi hỡnh vui chi gii trớ c thự. Khi du khỏch n vi
Cụn Sn - Kip Bc du khỏch cú th tham gia vo cỏc hot ng nh cm tri,
bi thuyn, leo nỳi, khỏm phỏ hang ng, nu cm, trng cõy, bt cỏ, hỏi vi
Nhng hot ng ny giỳp cho du khỏch cm thy sng khoỏi, ly li cõn bng

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 14 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
v c tinh thn v th cht. c bit du khỏch s cm nhn s gn gi vi thụn
quờ, vi t nhiờn.
Khỏm phỏ vn húa :
Ngoi nhng i tng khỏch du lch trờn cú mt lng du khỏch khỏ ụng
o cú tõm lớ mun i nhiu ni khỏm phỏ c nhng nột vn húa mi l v
khỏc bit. H ginh nhng ngy ngh cui tun ca mỡnh thc hin nhng
chuyn i ny. Nhng im du lch cui tun mi c a vo khai thỏc nh
Cụn Sn - Kip Bc l nhng ni khỏ lớ tng cho i tng du khỏch ny.
Ngoi cỏc nhu cu trờn thỡ cũn cú du lch cui tun phc v cho cỏc hot
ng trng cõy, canh tỏc, hc tp kinh nghim ln nhau
c)Theo hỡnh thc t chc bao gm:
T t chc:
Phn ln du khỏch thuc cỏc i tng khỏch l thanh thiu niờn, hc sinh,
sinh viờn, cõu lc b, nhúm gia ỡnh thng t t chc i du lch cui tun. H
t trang b tt c nhng vt dng cn thit cho chuyn i ca mỡnh m khụng
phi thụng qua bt kỡ t chc no. õy vn l xu hng ch yu hin nay vỡ khi
t t chc s tit kim c chi phớ cho nờn du lch cui tun phỏt trin cn
phi qung bỏ mnh m cỏc im du lch qua mng, truyn hỡnh, sỏch bỏo
mi ngi bit v nm c thụng tin.
Tour du lch do cỏc cụng ty du lch t chc:
Nm bt c xu th i du lch cui tun ca ngi dõn ngy cng cao
nhiu cụng ty l hnh t chc cỏc tour du lch khỏ hp dn vo nhng ngy ngh.
iu ny to thun li rt ln cho nhng ngi mun i ngh cui tun nhng
khụng cú thi gian chun b. Cỏc dch v do cụng ty cung cp hin nay cng khỏ
m bo v cht lng. Nhng dch v ny ngy cng hon thin v cho bỏn
rng rói trờn mng v cỏc phng tin thụng tin i chỳng. Cỏc chng trỡnh du
lch cui tun c t chc liờn tc nh k, du khỏch ch vic chn la dch v
v tham gia, khụng ging nh trc õy, ch khi nhn c yờu cu ca du
khỏch, cỏc cụng ty du lch mi xõy dng chng trỡnh v t cỏc dch v cho du

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 15 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
khỏch.
d)Phõn theo thi gian:
Hot ng du lch cui tun cú th phõn theo mựa.
Mc dự nú l hot ng cú th din ra thng xuyờn trong nm tuy nhiờn cú
th thy vo hai mựa l mựa hố v mựa xuõn ngi dõn i ngh cui tun nhiu
hn. c im ny l do thi gian ngh ca khỏch vo hai mựa nay khỏ di. Kỡ
ngh xuõn thng gn vi thi gian ngh Tt. õy cng l mựa ca cỏc l hi
trong nm. Mựa hố l kỡ ngh di ca tt c cỏc trng trong c nc cho nờn
lng khỏch l hc sinh, sinh viờn tng lờn t bin. Thờm vo ú khớ hu
cng l nhõn t khin cho ngi dõn mun i ngh vo dp hố.
e)Phõn theo dch v c cung cp: Vi tng khu du lch thng to ra
s hp dn bng cỏch a ra nhng dch v du lch c trng. õy chớnh l nhõn
t to ra s khỏc bit gia cỏc im du lch nhm thu hỳt du khỏch.
1.1.4 Vai trũ, ý ngha ca hot ng du lch cui tun:
Trc ht du lch cui tun cú vai trũ quan trng trong vic phc hi v
nõng cao sc khe, tỏi to sc lao ng, nõng cao sc sỏng to v nng sut lao
ng. Trong mt chng mc no ú du lch cú tỏc dng hn ch bnh tt, kộo
di tui th v kh nng lao ng ca con ngi. Vic tng cng sc khe cho
ngi dõn lm tng hiu sut lao ng cú ý ngha ln v mt kinh t .
Du lch cui tun giỳp con ngi gn gi vi thiờn nhiờn, ng thi cú
iu kin tip xỳc vi nhau hn, tng thờm tỡnh on kt cng ng. ng thi
gúp phn cho vic phc hi v phỏt trin truyn thng vn húa dõn tc nõng cao
mc sng cng nh dõn trớ ca ngi dõn.
Du lch cui tun cng nh nhiu loi hỡnh du lch khỏc cú chc nng
quan trng trong vic lm thay i b mt kinh t khu vc, cú tỏc dng iu
hũa ngun vn t vựng kinh t phỏt trin sang vựng kinh t kộm phỏt trin hn,
kớch thớch s tng trng kinh t ca cỏc vựng sõu vựng xa, cỏc vựng nụng
thụn.
Du lch cũn cú chc nng quan trng ú l chc nng bo v mụi trng.

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 16 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
Nhu cu du lch ngh ngi cui tun ca ngi dõn ti cỏc ụ th, khu cụng
nghip, cỏc thnh ph ln ũi hi phi gn gi vi cnh quan v mụi trng t
nhiờn ó kớch thớch vic tụn to, bo v mụi trng. ỏp ng nhu cu du lch
phi thi hnh cỏc bin phỏp bo v mụi trng, bo v ngun nc, khụng khớ
nhm to mụi trng sng phự hp vi nhu cu ca du khỏch. iu ú gúp
phn bo v v to nờn mụi trng sinh thỏi bn vng.
Hot ng du lch cui tun mt gúc no ú cú kh nng lm gim
tớnh mựa v ca du lch, c bit vo dp hố, cỏc dp ngh l di ngy. Hot
ng du lch cui tun cú th din ra liờn tc trong nm ti nhiu a im khỏc
nhau ch khụng nht thit phi tp trung vo dp hố, dp ngh l. Ngi dõn cú
nhiu iu kin la chn im du lch phự hp
Trong iu kin sng nh ngy nay, khi quỏ trỡnh cụng nghip húa, ụ th
húa din ra mnh m thỡ du lch cui tun cú ý ngha thit thc trong vic nõng
cao cht lng cuc sng dõn c, gim thiu cỏc ỏp lc trong xó hi hin nay
nh: gim t nn xó hi (bo lc, chi games quỏ mc gii tr) to ra s
cõn bng tõm lý, hng ti cỏc hot ng lnh mnh
Ngy nay du lch cui tun ngy cng tr nờn ph bin trờn th gii cng
nh Vit Nam cho nờn ý ngha ca nú cng ln trong i sng kinh t v xó
hi ca t nc. Mc dự du lch cui tun cú tớnh nhp iu rừ rt, thng ch
din ra vo ngy ngh cui tun song nhng ngy ngh ny li chim phn ln
trong qu thi gian ngy ngh c nm ca dõn c. Do ú, du lch cui tun em
li mt khon li nhun khỏ ln cho kinh t a phng v t nc, gúp phn
bo v mụi trng, giỳp con ngi phc hi sc khe, phỏt trin th lc v trớ
lc, nõng cao cht lng cuc sng cho dõn c ng thi tỏi to sc lao ng,
nõng cao hiu qu kinh t cho bn thõn v xó hi.
1.1.5. Nhng iu kin phỏt trin du lch cui tun
Vit Nam l mt nc cú nhiu ti nguyờn phc v cho vic phỏt trin du
lch núi chung v du lch cui tun núi riờng. Tuy nhiờn du lch cui tun nú cú
nhng c thự riờng khỏc vi cỏc loi hỡnh du lch khỏc. Cho nờn mc dự hu ht

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 17 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
cỏc a phng nc ta u cú ti nguyờn phc v du lch nhng khụng phi
a phng no cng cú th phỏt trin loi hỡnh du lch cui tun.
Qua nghiờn cu v tỡm hiu v du lch cui tun cú th nhn thy phỏt
trin du lch cui tun cn cú cỏc iu kin sau
V ti nguyờn du lch:
Theo Pirojnik: Du lch l ngnh cú nh hng ti nguyờn rừ rt. Ti
nguyờn du lch cú nh hng trc tip n t chc lónh th, chuyờn mụn húa cỏc
vựng du lch v cỏc hot ng dch v du lch. Mt im du lch cú nhiu ti
nguyờn du lch, gia cỏc loi ti nguyờn cú s kt hp vi nhau cao s to ra sn
phm du lch a dng hp dn du khỏch. Khụng ch vy i tng khỏch rt a
dng v thnh phn, tui tỏc, tõm lớ, ngh nghip Do vy, du lch núi chung v
du lch cui tun núi riờng cng ũi hi phi cú s a dng phong phỳ v ngun
ti nguyờn du lch. Hn na vic khai thỏc kt hp gia ti nguyờn du lch nhõn
vn v ti nguyờn du lch t nhiờn l tiờu chun ca s phỏt trin du lch b
vng.
i vi du lch cui tun ni n du lch phi l ni cú khụng gian d chu,
thoi mỏi, thiờn nhiờn gn gi, th mng, ớt ting n, khụng khớ trong lnh, cú
iu kin tnh dng phc hi sc khe. c bit l cú khong cỏch khụng quỏ
xa so vi trung tõm cụng nghip, ụ th. Bờn cnh ú ti nguyờn du lch nhõn
vn cng l mt yu t quan trng cú giỏ tr hp dn du khỏch khớa cnh tham
quan, tỡm hiu, hnh hng, tớn ngng tõm linh. Ti nguyờn du lch nhõn vn
s gúp phn lm cho sn phm du lch cui tun thờm a dng phong phỳ.
im n du lch cui tun phi cú khong cỏch a lý gn gi vi cỏc
ngun khỏch. Khong cỏch gia ni i v ni n ca khỏch khụng quỏ xa,
thi gian di chuyn trờn ng khụng quỏ ln. phỏt trin hot ng du lch
cui tun hng ti vic khai thỏc th trng khỏch du lch cui tun ca H
Ni, thỡ im n ú phi nm trong bỏn kớnh cỏch H Ni trong phm vi 100
km. õy l nhng a im cú kh nng tip cn thun li bng ng giao

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 18 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
thụng, phự hp vi cỏc h gia ỡnh i bng cỏc phng tin giao thụng cụng
cng (xe buýt, taxi) hoc xe t lỏi, xe thuờ c s h tng, ng xỏ ó c
u t tng i tt, cú cỏc bin ch dn rừ rng thun tin.
Nhng a im ú phi c u t v c s vt cht v c s h tng,
dch v du lch cú th thu hỳt c khỏch du lch cui tun. Khỏch tha món
nhu cu th gión, vui chi gii trớ mua sm, tõm linh, hay tõm tỡnh, giao lu gp
g. Nhiu hot ng ti im du lch cui tun c lp li quen thuc nhng
khụng gõy nhm chỏn cho khỏch.
C s h tng v c s vt cht k thut úng mt vai trũ ht sc quan trng
trong quỏ trỡnh to ra v thc hin sn phm du lch cng nh quyt nh mc
khai thỏc cỏc tim nng du lch nhm tha món nhu cu ca du khỏch.
C s h tng v vt cht k thut ca t chc du lch bao gm ton b nh
ca v phng tin k thut giỳp cho vic phc v tha món cỏc nhu cu ca
khỏch du lch nh: khỏch sn, nh hng, phng tin giao thụng vn ti, cỏc
khu nh gii trớ, ca hng, cụng viờn, ng xỏ, h thng thoỏt nc, mng li
in trong khu vc ca c s du lch. C s h tng v vt cht k thut cũn bao
gm tt c cỏc cụng trỡnh m t chc du lch xõy dng bng vn u t ca
mỡnh. S kt hp hi hũa gia c s v ti nguyờn du lch giỳp cho hot ng du
lch cui tun cú hiu qu hn.
Do vy tớnh a dng phong phỳ , hin i hp dn ca c s vt cht k
thut cng to nờn tớnh a dng hp dn ca dch v du lch. Mi khu du lch
cui tun mun phỏt trin du lch tt cn cú s u t y cho h thng c s
vt cht k thut h tng. ng thi nú cng th hin s phỏt trin du lch ca
im ú.
Ngun nhõn lc du lch
i tng phc v ca du lch l con ngi con ngi õy khụng bú
hp trong phm vi mt vựng, mt nc m cũn c khỏch du lch quc t. Do ú
lao ng trong du lch cú vai trũ rt quan trng trong vic m bo cht lng

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 19 -

Lớp: VHL 301


Khai thác hiệu quả hoạt động du lịch cuối tuần tại Côn Sơn - Kiếp Bạc
sn phm du lch, to ra n tng v s hi lũng i vi du khỏch bng s hiu
bit v lớ thuyt, k nng phc v cng vi sc khe v phm cht o c cú
c qua quỏ trỡnh o to bi dng v tớch ly t thc t.
Cng ng dõn c:
Vi hot ng du lch núi chung v du lch cui tun núi riờng rt cn s
tham gia ca cng ng dõn c a phng. Hu nh ti cỏc im du lch s
tham gia ca ngi dõn vo hot ng du lch l rt ụng o nh kinh doanh
nh hng, khỏch san, chp nh, ch khỏch, bỏn hng lu nimiu ny to nờn
s a dng cỏc dch v du lch.Vi du lch cui tun vic du khỏch c tip xỳc
gn gi vi nhõn dõn a phng, c thc hin cỏc hot ng cựng nhau s
lm tng tớnh on kt, thõn thin, giỳp nhau. ng thi ngi dõn a
phng s to ra n tng tt cho du khỏch giỳp thu hỳt du khỏch n vi im
du lch.
Hot ng xỳc tin qung bỏ:
khai thỏc hiu qu du lch cui tun thỡ cụng tỏc xỳc tin, qung bỏ du
lch l rt cn thit v quan trng. Vi chớnh quyn a phng cú im du lch
cui tun cn tớch cc tham gia nhiu cỏc hot ng nh hi ch, trin lóm, liờn
hoan du lch trong nc, phỏt hnh, xut bn cỏc n phm du lch tuyờn truyn
tim nng, th mnh, c ch chớnh sỏch u t ca a phng v a hỡnh nh
im du lch ca a phng n vi du khỏch trong nc v quc t.
1.2. Tim nng du lch cui tun ti Cụn Sn Kip Bc
1.2.1 V trớ a lý
Hi Dng l tnh nm v trớ tõm im ca tam giỏc kinh t phớa bc: H
Ni - Hi Phũng - Qung Ninh. Vi v trớ nm dc trờn trc quc l t H Ni i
Qung Ninh cho nờn Hi Dng l mt trm dng chõn khụng th thiu trong
cỏc chuyn du lch t H Ni ti Qung Ninh, Hi Phũng v ngc li. õy l
mt a bn kinh t phỏt trin vi nhiu khu cụng nghip, cụng ty, xớ nghip
ln tp trung mt lng khỏch ụng o cú nhu cu i ngh cui tun.

Sinh viên: Hoàng Thị Bình

- 20 -

Lớp: VHL 301Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×