Tải bản đầy đủ

CHINH PHỤC điểm 9 hóa học

Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

CHINH PHỤC ĐIỂM 9 HÓA HỌC
(Đây là Tài liệu dành cho các bạn ôn thi chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia 2016 )

Lê Đức Thọ -CTV tại Hocmai.vn
Câu 1: R. Người ta hòa 216,55 gam hỗn hợp muối KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước dư thu được dung
dịch A. Sau đó cho m gam hỗn hợp B gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO vào dung dịch A rồi khuấy đều
tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy B tan hết, thu được dung dịch C chỉ chứa các muối và
có 2,016 lít hỗn hợp khí D có tổng khối lượng là 1,84 gam gồm 5 khí ở (đktc) thoát ra trong đó về
thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào C thấy xuất hiện 356,49
gam kết tủa trắng. Biết trong B oxi chiếm 64/205 về khối lượng. Giá trị đúng của m gần nhất với :
A. 18

B. 20

C. 22

D. 24


Câu 2: R. Hỗn hợp X gồm Gly và Ala. Người ta lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ KOH
thu được 13,13 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cũng từ lượng X trên ở điều kiện thích hợp người ta
điều chế được hỗn hợp Y chỉ gồm hỗn hợp các peptit có tổng khối lượng m’ gam và nước. Đốt cháy
hoàn toàn m’ gam hỗn hợp peptit trên cần 7,224 lít khí O2 (đktc) . Giá trị đúng của m gần nhất với :
A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 3: Có hai bình điện phân mắc nối tiếp.Trong bình (1) đựng 40ml dung dịch NaOH 1,73M.
Trong

bình

(2)chứa

dung

dịch

gồm

0,45

mol

Cu(NO3)20,4


mol

Điện phân dung dịch một thời gian thì dừng lại thấy nồng độ NaOH ở bình (1)

HCl.
là 2M.

Cho tiếp 28 gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân ở bình (2) đến khi phản ứng hoàn toàn thu
được m gam hỗn hợp 2 kim loại. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 và khối lượng riêng
của nước bằng 1 g/ml. Giá trị gần nhất với m là
A. 16.

B. 10.

C. 18.

D. 17.

Câu 4: R.Trieste A mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X,Y,Z. Đốt cháy hoàn
toàn a mol A thu được b mol CO2 và d mol H2O. Biết b = d + 5a và a mol A phản ứng vừa đủ với 72
gam Br2(trong dung dịch), thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho a mol A phản ứng với dung
dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x GẦN NHẤT là:
A. 48,49

B. 49,49

C. 47,49

D. 50,49

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Câu 5: R. Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l
và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và
1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch
N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra
kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt GẦN NHẤT VỚI GIÁ
TRỊ NÀO:
A. 0,12 và 0,0756.

B. 0,056 và 0,12.

C. 0,0749 và 0,11.

D. 0,12 và 0,057.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit
H2SO4 40% (vừa đủ) thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung
dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là:
A. 0,672

B. 1,344

C. 0,896

D. 0,784

Câu 7. Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được
200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít
khí (đktc). Mặt khác, 100ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4g kết tủa. Giá trị
của x GẦN NHẤT là:
A. 0,15

B. 0,11

C. 0,21

D. 0,05

Câu 8: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc
các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí
không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị
của m GẦN NHẤT là:
A. 61,374.

B. 64,06.

C. 57,974.

D. 49,774.

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho
m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau một thời gian thu được chất
rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3
loãng dư thu được dung dịch T và 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô
cạn dung dịch T thu được 3,456m gam muối khan. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 42,5

B. 35,0

C. 38,5

D. 40,5

Câu 10: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và
0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản
phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml
dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m GẦN NHẤT

A. 20,63

B. 41,25

C. 20,22

D. 31,87

Câu 11: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó khối lượng oxi bằng ¼ khối lượng hỗn hợp.
Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp
khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu
được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m
xấp xỉ bằng giá trị nào sau đây?
A. 9,02

B. 9,51

C. 9,48

D. 9,77

Câu 12: Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp
Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 4 ion( không
kể H+ và OH- của H2O) và 16,8 lít hỗn hợp T gồm 3 khí trong đó có 2 khí có cùng phân tử khối và 1
khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu được m
gam rắn khan. Giá trị của m GẦN NHẤT là:
A. 39,384.

B. 37,950.

C. 39,835 .

D. 39,705.

Câu 13: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch
HNO3 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và
N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi
thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 110,50.

B. 151,72.

C. 75,86

D. 154,12

Câu 14: Hỗn hợp M gồm 4 chất hữu cơ A, B, C, D có khối lượng phân tử tăng dần. Đốt cháy hoàn
toàn 0,1 mol hỗn hợp M chỉ thu được 2,7 gam H2O và 2,24 lít CO2 (đktc). Cũng 0,1 mol hỗn hợp M
thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 12,96 gam Ag. Phần trăm số mol của D trong hỗn hợp
M GẦN NHẤT với giá trị nào:
A. 40%.

B. 50%.

C. 60%.

D. 25%.

Câu 15: Cho 18,5 gam chất hữu cơ A có CTPT C3H11N3O6 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung
dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc một và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá
trị gần đúng nhất của m là A. 8,45.

B. 25,45.

C. 21,15.

D. 19,05.

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Câu 17: Dung dịch X được tạo ra từ 2 muối gồm có các ion: Al3+, Fe2+, SO 24 , Cl  . Chia dung dịch X
làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,46 gam kết tủa.
Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng
không đổi còn lại 2,11 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối
trong dung dịch X gần nhất có thể là:
A. 17,5 gam.

B. 5,96 gam.

C. 3,475 gam.

D. 8,75 gam.

Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm CH2=CHOCH3 ; CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO (số mol mỗi chất
đều bằng nhau) phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được
5,4 gam Ag. Mặt khác, nếu cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KMnO4 (dư) thì
khối lượng chất hữu cơ sinh ra gần nhất với giá trị nào :
A. 7,09 gam.

B. 7,39 gam.

C. 4,59 gam.

D. 7,849 gam.

Câu 19. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm
chức. Cho 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối (trong đó
có 1 muối có M<100), 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y
phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được gần nhất là:
A. 161.19 gam

B. 431,19 gam

C. 162 gam

D. 108,19 gam

Câu 20: X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ ), T là este tạo
bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X,
Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và
16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400
ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất
rắn khan. Giá trị của m gần nhất với
A. 38,04.

B. 24,74.

C. 16,74.

D. 25,10.

Câu 21: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch
chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ
chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa
nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X
gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 25.

B. 15.

C. 40.

D. 30.

Câu 22: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung
dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy
ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 22,7.

B. 34,1.

C. 29,1.

D. 27,5.

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3, K2CO3 trong lượng vừa
đủ dung dịch HCl 14,6%, thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 15 và
dung dịch Y có nồng độ 25,0841%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 59,6 gam muối khan. Giá trị của
m gần nhất với giá trị nào:
A. 46,6.

B. 37,6.

C. 18,2.

D. 36,4.

Câu 24: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 trong khí trơ, thu
được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất không tan Z
và 0,672 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch
H2SO4, thu được dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm
khử duy nhất của H2SO4). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn,giá trị gần nhất của m là
A. 10,259.

B. 11,245.

C. 14,289.

D. 12,339.

Câu 25: Hỗn hợp E gồm 2 chất hữu cơ X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều có tính chất
lưỡng tính. Cho m gam hỗn hợp E tác dung với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí Z (Z là hợp
chất vô cơ). Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thoát
ra 6,72 lít khí T (T là hợp chất hữu cơ đơn chức chứa C, H, N và làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn
dung dịch thu được chất rắn gồm 2 chất vô cơ. Thể tích các khí đo ở đktc; Giá trị gần nhất của m
là:
A. 23,19.

B. 22,49.

C. 21,69.

D. 20,59.

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong 200,0 ml dung dịch NaOH 2M
thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300,0 ml hoặc 700,0 ml dung dịch HCl 1M vào
dung dịch Y đều thu được cùng một lượng kết tủa có khối lượng m gam. Giá trị gần nhất của m là
A. 6,9.

B. 8,0.

C. 9,1.

D. 8,4.

Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 4,92 gam hỗn hợp A gồm (Al, Fe) trong 390ml dung dịch HCl 2M thu
được dung dịch B. Thêm 800 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B thu được kết tủa C, lọc kết
tủa C, rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 7,5 gam chất
rắn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 65,8%

B. 16,5%

C. 85,6 %.

D. 20,8%

Câu 28: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong đó O chiếm 16% khối lượng
hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 0,31 mol khí SO2 và dung
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại
thấy tăng 2,8 gam (Giả sử 100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X
bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 và O3 tỷ lệ mol 1:1. Giá trị của V GẦN
NHẤT là :
A. 1,5232

B. 1,4784

C. 1,4336

D. 1,568

Câu 29: Hỗn hợp A gồm một axit no, hở, đơn chức và hai axit không no, hở, đơn chức (gốc
hiđrocacbon chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn
với 150 ml dd NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch
HCl 1,0 M được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt
cháy hoàn toàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch
NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối
lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp A CÓ GIÁ TRỊ GẦN NHẤT là :
A. 22,78%

B. 44,24%

C. 35,52%

D. 40,82%

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy
thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được a gam chât rắn .a có giá trị
gần nhất là:
A. 27,851

B. 29,852

C. 25,891

D. 28,952

Câu 31: Hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-1-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,85 mol
H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2
bằng x. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa và 19,04 lít hỗn hợp khí Z
(đktc). Sục khí Z qua dung dịch Brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của gần nhất của
x là
A. 9,0

B. 10,0

C. 10,5

D. 11,0

Câu 32: Hỗn hợp X gồm Al, Mg , FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cho
25,32 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N2O
(đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối
khan. Nung muối khan nầy trong không khí đến khối lượng không đổi 30,92 gam chất rắn khan.
Giá trị gần nhất của m là
A. 106

B. 103

C. 105

D. 107

Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở
Y (trong đó số mol glixerol bằng ½ số mol metan) cần vừa đủ 0,41 mol O2 thu được 0,54 mol CO2.

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1,5M, rồi cô cạn thì thu được m’
gam chất rắn khan. Giá trị m’ gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A.25.

B. 33.

C. 31.

D. 29.

Câu 35: Hấp thụ hết 20,16 lít khí CO 2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa KOH a (mol/l), NaOH b
(mol/l) và K 2 CO3 a (mol/l) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2
thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b gần bằng giá trị nào sau
đây nhất?
A. 1,2

B. 1,6

C. 2,0

D. 0,8

Câu 36: Ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) đều có thành phần nguyên tố C, H, O. Đốt
cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z, thu được 13,20 gam CO2. Mặt khác m gam T phản
ứng vừa đủ dung dịch NaHCO3 thu được 0,896 lit CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng hoàn toàn
với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 56,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của Y
trong hỗn hợp T gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 17%.

B. 16%.

C. 14%.

D. 15 %.

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

HƯỚNG DẪN
Câu 1: Người ta hòa 216,55 gam hỗn hợp muối KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước dư thu được dung
dịch A. Sau đó cho m gam hỗn hợp B gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO vào dung dịch A rồi khuấy đều
tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy B tan hết, thu được dung dịch C chỉ chứa các muối và
có 2,016 lít hỗn hợp khí D có tổng khối lượng là 1,84 gam gồm 5 khí ở (đktc) thoát ra trong đó về
thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào C thấy xuất hiện 356,49
gam kết tủa trắng. Biết trong B oxi chiếm 64/205 về khối lượng. Giá trị đúng của m gần nhất với :
A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

Tính số mol KHSO4 = BaSO4 = 1,53 mol  Fe(NO3)3 = 0,035 mol
Hai khí còn lại là NO và N2O, số mol là x, y. Lập hpt về tỏng kl và số mol tìm x = 0,01 và y = 0,02.
Bảo toàn N tính số mol NH4+ = 0,025 mol
Bảo toàn H tính số mol H2O = 0,675 mol
Bảo toàn O: 4nKHSO4 + 9nFe(NO3)3 + nO(B) = nH2O + nSO4 + nO(khí)
Suy r nO (B) =0,4  mB = 6,4: 64/205 =20,5 g => Chọn B

Câu 2: R. Hỗn hợp X gồm Gly và Ala. Người ta lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ KOH
thu được 13,13 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cũng từ lượng X trên ở điều kiện thích hợp người ta
điều chế được hỗn hợp Y chỉ gồm hỗn hợp các peptit có tổng khối lượng m’ gam và nước. Đốt cháy
hoàn toàn m’ gam hỗn hợp peptit trên cần 7,224 lít khí O2 (đktc) . Giá trị đúng của m gần nhất với :
A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Đặt số mol ala và gly là a, b
114x+ 128y = 13,13 . Đốt cháy Y giống đốt cháy X , viết ptpứ với ala,gly. Lập thêm pt về tổng số
mol oxi pư x, y, suy ra m = 8,95 gam => Chọn C

Câu 4: R.Trieste A mạch hở, tạo bởi glixerol và 3 axit cacboxylic đơn chức X,Y,Z. Đốt cháy hoàn
toàn a mol A thu được b mol CO2 và d mol H2O. Biết b = d + 5a và a mol A phản ứng vừa đủ với 72
gam Br2(trong dung dịch), thu được 110,1 gam sản phẩm hữu cơ. Cho a mol A phản ứng với dung
dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x GẦN NHẤT là:
A. 48,49

B. 49,49

C. 47,49

D. 50,49

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Từ b-d = 5a  A có 6pi  Gốc có 3pi A+3Br2 = 110,1 g mA = 110,1 – 72
Dùng bảo toàn với KOH tính được x = 49,5 => Chọn B

Câu 5: R. Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l
và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và
1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch
N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra
kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt GẦN NHẤT VỚI GIÁ
TRỊ NÀO:
A. 0,12 và 0,0756.

B. 0,056 và 0,12.

C. 0,0749 và 0,11.

D. 0,12 và 0,057.

Vì td KHSO4 tạo kết tủa nên có Ba2+ mà số mol CO2 > CO32- nên sinh ra cả HCO3-. Vậy pải dung
công thức nCO3 = nOH – nCO2. Chọn B

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 7,59 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, NaOH, Na2CO3 trong dung dịch axit
H2SO4 40% (vừa đủ) thu được V lít (đktc) hỗn hợp Y khí có tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung
dịch Z có nồng độ 51,449%. Cô cạn Z thu được 25,56 gam muối. Giá trị của V là:
A. 0,672

B. 1,344

C. 0,896

D. 0,784

m Na2SO4 = 25.56 gam => n Na2SO4 = 0.18 => n H2SO4 = 0.18
BTKL: 7.95 + (0,18.98)/40% = m(k) + 49.68
=> m (k) = 2.01 => n(k) = 0.06 => chọn B

Câu 7. Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được
200 ml dung dịch X. Lấy 100 ml X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít
khí (đktc). Mặt khác, 100ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4g kết tủa. Giá trị
của x GẦN NHẤT là:

A. 0,15

B. 0,11

C. 0,21

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

D. 0,05


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

n CO2 = 0,2 ; n BaCO3 = 0,2.
Bảo toàn C => y + 0,2 = 0,2.2=0,4 => y=0,2
Xét 100ml X + HCl, pư đồng thời
CO3 + 2H+ => CO2 + H2O
a

2a

a

HCO3 + H => CO2 + H2O
b

b

b

Hệ pt: a + b = 0,12 và 2a + b = 0,15
=> a = 0,03 và b=0,09
* Ban đầu:
CO2 + 2OH- => CO3 + H2O
0,2

x

0,5x

CO2 + CO3 + H2O => 2HCO3(0,2-0,5x)

(0,5x+0,2) (0,4-x)

nCO3 dư: 0,5x + 0,2 - 0,2 + 0,5x = x
=> 0,03/0,09 = x/(0,4 - x) => x = 0,1 => Chọn B

Câu 8: Cho Zn tới dư vào dung dịch gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau khi kết thúc
các phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam muối; 0,125 mol hỗn hợp khí Y gồm hai khí
không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 12,2. Giá trị
của m GẦN NHẤT là:
A. 61,374.

B. 64,06.

C. 57,974.

D. 49,774.

O
0.4

0.1

0.15

0.1
O

0.5

0.15 - 0.1

0.05

0.025

0.2

0.05

Zn +

Hh khí là NO và

0.025


Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Pt điện ly:
HCl

+
0.95

0.95

Hh muối sau pư chứa các ion:

=> m=64,05 g => Chọn B

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp. Cho
m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (điều kiện tiêu chuẩn) sau một thời gian thu được chất
rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3
loãng dư thu được dung dịch T và 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô
cạn dung dịch T thu được 3,456m gam muối khan. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 42,5

B. 35,0

C. 38,5

D. 40,5

-X gồm 0,2539m của O và 0,746m của các kim loại.
- Dùng pp đường chéo và bảo toàn C=0,4 => trong Z có CO=0,15 và CO2=0,25
=> Y còn 0,7461m kim loại và O = 0,2539m/16−0,25 (mol).
Y cần lượng HNO3= 4NO + 2O = 0,32.4+2(0,2539m/16−0,25)
=> dung dịch T có NO3- = HNO3 - NO=0,32.3+2(0,2539m/16−0,25).
Vậy T gồm 0,7461m của Kim Loại và 62.NO3- của NO3=> 3,456m = 0,7461m + 62[0,32.3+2(0,2539m/16−0,25)] => Chọn C

Câu 10: Hòa tan hết 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,1 mol H2SO4 và
0,5 mol HNO3, thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và a mol NO2 (không còn sản
phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với 500 ml
dung dịch KOH 0,4M, thu được 5,35 gam một chất kết tủa. Phần hai tác dụng với dung dịch
Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m GẦN NHẤT

A. 20,63

B. 41,25

C. 20,22

D. 31,87

nH+ = 0,7 mol; nNO-3 = 0,5 mol.
nOH- bđ = 0,2;

n↓ (Fe(OH)3 = 0,05; => nOH- tạo KT = 0,15 mol

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

 nH+ dư =(0,2 – 0,15) = 0,05 mol (trong mỗi phần).
 nH+ dư trong Y là 0,1 mol
Fe →

Fe+3 + 3e.

x

x

3x

Fe3O4 → 3Fe+3 + 1e + 4O-2
y

3y

y

NO3- + 3e + 4H+
0,1

3*0,1 4*0,1

NO3- + 1e + 2H+
a

a

4y
→ NO

+ 2H2O

0,1 mol
→ NO2

2*a

+ H2O

a

3x+y=0,3+a
56x+232y=10,24
0,4 + 2a + 4y*2 + 0,05*2 = 0,7
=>x=0,1 ; y=0,02 và a=0,02 => m=20,21 => Chọn C

Câu 11: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, CuO và Al, trong đó khối lượng oxi bằng ¼ khối lượng hỗn hợp.
Cho 0,06 mol khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp
khí Z gồm 2 khí có số mol bằng nhau. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư, thu
được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m
xấp xỉ bằng giá trị nào sau đây?
A. 9,02

B. 9,51

C. 9,48

D. 9,77

Hỗn hợp Z gồm CO và CO2 có M = 36
dùng đường chéo => CO = CO2 = 0,03 mol
n O phản ứng = CO = 0,03 mol => n O còn trong Y = (0,25m/16 - 0,03)
Khối lượng kim loại trong Y : 0,75m.
n NO3- tạo muối = 04.3 = 0,12 mol
BTKL: 3,08m = 0,75m + 62.0,12 + 62.2(0,25m/16 - 0,03)
=> m = 9,477 => Chọn C

Câu 12: Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp
Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 4 ion( không
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

kể H+ và OH- của H2O) và 16,8 lít hỗn hợp T gồm 3 khí trong đó có 2 khí có cùng phân tử khối và 1
khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn 1/10 dung dịch Z thu được m
gam rắn khan. Giá trị của m GẦN NHẤT là:
A. 39,384.

B. 37,950.

C. 39,835 .

D. 39,705.

3 chất khí đó là N2O, CO2 và NO
N NO=0,3; CO2=0,4 và N2O=0,05
M=(58,75-0,2.180)/[(0,3.3+0,05.8-0,2-0,4)/2]=65 (Zn)
n Zn=(58,75-0,2*180):65=0,35
n KHSO4=0,3.4+0,05.10+0,4.2=2,5 => m=39,385 => Chọn A

Câu 13: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu, Ag tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch
HNO3 20% thu được dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và
N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi
thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 110,50.

B. 151,72.

C. 75,86

D. 154,12

nHNO3 = 2,5; nN2O = nN2 = 0,1
 N2O + N2 + 11H2O

4NO3- + 22H+ + 18e
0,4

2,2

0,1

NO3- + 10H+ + 8e

 NH4+

0,03

0.03

0.3

a = 25,24 + 2,04.62 + 0,03.80
2Al(NO3)3  Al2O3 + 6NO2 + 3/2O2 ; Mg(NO3)2 
Cu(NO3)2 

CuO + 2NO2 + 1/2O2

; AgNO3

MgO + 2NO2 + 1/2O2
 Ag +

NO2 + 1/2O2

NH4NO3  N2O + H2O
b = 25,24 + 2,04.62 - 2,04.46 – 2,04.1/4.32
 a-b 154,12 - 41,56 = 112,56 => chọn A

Câu 14: Hỗn hợp M gồm 4 chất hữu cơ A, B, C, D có khối lượng phân tử tăng dần. Đốt cháy hoàn
toàn 0,1 mol hỗn hợp M chỉ thu được 2,7 gam H2O và 2,24 lít CO2 (đktc). Cũng 0,1 mol hỗn hợp M
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 12,96 gam Ag. Phần trăm số mol của D trong hỗn hợp
M GẦN NHẤT với giá trị nào:
A. 40%.

B. 50%.

C. 60%.

D. 25%.

Số Ctb = 1; số Htb =3. => A,B,C,D là những hợp chất HC đều có 1 C
Hỗn hợp M có PTK tăng dần nên A,B,C,D lần lượt là CH4, CH2O, CH4O, CH2O2.
Trong đó B,D tráng bạc được.
Gọi số mol của A,B,C,D lần lượt là a,b,c,d.
Ta có số mol hỗn hợp là

a + b + c + d = 0,1

Số mol H2O là

2a+ b+2c+d = 0,15

Số mol Ag (KL) là

4b + 2d = 0,12

=> b=0,01 ; d=0,04 => %(n) của D = 40%. => Chọn A

Câu 15: Cho 18,5 gam chất hữu cơ A có CTPT C3H11N3O6 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung
dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc một và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá
trị gần đúng nhất của m là A. 8,45.

B. 25,45.

C. 21,15.

D. 19,05.

n A = 0,1 => n A : n NaOH = 1:3
=> CTCT của A là:
C3H11N3O6 + 3NaOH => (CH2NH2)2 + Na2CO3 + NaNO3 + 3H2O
0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

=> m muối = 19,1 g => Chọn D

Câu 17: Dung dịch X được tạo ra từ 2 muối gồm có các ion: Al3+, Fe2+, SO 24 , Cl  . Chia dung dịch
X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,46 gam kết
tủa. Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu lấy kết tủa nung trong không khí đến khối
lượng không đổi còn lại 2,11 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng
muối trong dung dịch X gần nhất có thể là:
A. 17,5 gam.

B. 5,96 gam.

C. 3,475 gam.

D. 8,75 gam.

Gọi x,y,z lần lượt là số mol Al3+, Fe2+, SO42- trong dung dịch X
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

=>n Cl- =3x+2y-2z
Ta có:
90y+233z=12,92
51x+80y=4,22
m=162,5x+127y+25z
=> 7,58 < m < 14,83 => chọn D

Câu 18: Cho hỗn hợp X gồm CH2=CHOCH3 ; CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO (số mol mỗi chất
đều bằng nhau) phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được
5,4 gam Ag. Mặt khác, nếu cho toàn bộ lượng X trên tác dụng hết với dung dịch KMnO4 (dư) thì
khối lượng chất hữu cơ sinh ra gần nhất với giá trị nào :
A. 7,09 gam.

B. 7,39 gam.

C. 4,59 gam.

D. 7,849 gam.

X tác dụng AgNO3 / NH3 chỉ có C2H5CHO tác dụng ; nAg = 0.05 => nC2H5CHO = 0.025
=> n CH2=CHO-O-CH3 = 0.025
=> n CH2=CH=CH2OH = 0.025
X tác dụng KMnO4 dư
CH2=CHO-CH3 => CH2-CH-O-CH3
|

|

O O
0.025

0.025

CH2=CH-CH2OH => CH2-CH-CH2OH
|
O
0.025

|
O

0.025

3CH3CH2CHO + 2KMnO4 => 2CH3CH2COOk + CH3Ch2COOH
0.025

1/60

1/120

=> m = 7.083 => Chọn A

Câu 19. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm
chức. Cho 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối (trong đó
có 1 muối có M<100), 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được gần nhất là:
A. 161.19 gam

B. 431,19 gam

C. 162 gam

D. 108,19 gam

X: HOOC6H4COOCH=CH2 + 3NaOH => HCOONa + C6H4COONa + CH3CHO
Y + AgNO3 + NH3
HCOONa => 2Ag ; CH3CHO => 2Ag
=> m Ag = 432g => Chọn B

Câu 20: X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ ), T là este tạo
bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X,
Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và
16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các
phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400
ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất
rắn khan. Giá trị của m gần nhất với
A. 38,04.

B. 24,74.

C. 16,74.

D. 25,10.

Hỗn hợp N gồm các axit và este tráng gương=> chứa HCOOH => X là HCOOH
n CO2 = 1 ; n H2O = 0.9 ; k = 3
CO2 – H2O = (3-1)nHCHC => nT = 0.05
nX = a, nY = nZ = b
BTKL: 26.6 + mO2 = mCO2 + mH2O
=> mO2 = 33.6 => O2 = 1.05 mol
BT O: 2a + 4b +1.05.2 + 0.05.b = 2.1 + 0.9 => 2b + a = 0.25
Tráng bạc => 2a + 2.0,05 = 0.2 => a = 0.05 ; b = 0.1
X là HCOOH, Y là R1COOH , Z là R2COOH
KL: 26.6 = 2.3 + 0.1*(R1+45) + 0.1 (R2 +45) + 0.05 (R1+R2 + R3 + 133)=1.73
=> 3R1 + 3R2 + R3 = 1.73
Mà Z là ancol bậc 3 => R1 = 15 ; R2 = 29 ; R3 = 41 => m = 24.75 => Chọn B

Câu 21: Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch
chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa
nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X
gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 25.

B. 15.

C. 40.

D. 30.

2 khí là NO và H2. Dễ tính NO = 0.1 ; H2 =0.075
BTKL => m H2O = 9.9 => nH2O = 0.55 mol
BT H => n NH4+ = 0.05
BT N => n Fe(NO3)2 = 0.075
BT O => n ZnO = 0.2
Đặt nMg = a; nAl = b. Lập hệ => %nMg = 32% => Chọn D.

Câu 22: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm FexOy, CuO và Cu (x, y nguyên dương) vào 600 ml dung
dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y (không chứa HCl) và còn lại 6,4 gam kim loại không tan. Cho
Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 102,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy
ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 22,7.

B. 34,1.

C. 29,1.

D. 27,5.

Do Cu dư sau pư => hỗn hợp Y chứa muối Fe2+
n O trong X = 0.1 ; nAgCl = 0.6 => nCl- = 0.6 ; nFe2+ = 0.15
BTĐT => nCu2+ = 0.15 => nAg = (102,3-86,1)/2 = 0.15
BTKL => m = 29.2 => Chọn C

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm K, K2O, KOH, KHCO3, K2CO3 trong lượng vừa
đủ dung dịch HCl 14,6%, thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 15 và
dung dịch Y có nồng độ 25,0841%. Cô cạn dung dịch Y, thu được 59,6 gam muối khan. Giá trị của
m gần nhất với giá trị nào:
A. 46,6.

B. 37,6.

C. 18,2.

D. 36,4.

mkhí = 9 ; mKCl = 59,6 => nHCl = nKCl = 0.8
=> mdd HCl = 200 => mdd Y = 237,6g
BTKL: m = mddY + m khí – mHCl = 46,6 => Chọn A.
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

Câu 24: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp Al, CuO, Fe3O4, Fe2O3 trong khí trơ, thu
được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch Y, chất không tan Z
và 0,672 lít H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch
H2SO4, thu được dung dịch chứa 16,2 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩm
khử duy nhất của H2SO4). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn,giá trị gần nhất của m là
A. 10,259.

B. 11,245.

C. 14,289.

D. 12,339.

X + NaOH => 3/2 H2 ; nAl = 0.02
CO2 + NaAlO2 + H2O => NaHCO3 + Al(OH)3
n kết tủa = 0.1 => n Al2O3 = (0,1-0,02)/2 = 0.04 => m = 10,26g => Chọn A

Câu 25: Hỗn hợp E gồm 2 chất hữu cơ X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều có tính chất
lưỡng tính. Cho m gam hỗn hợp E tác dung với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít khí Z (Z là hợp
chất vô cơ). Mặt khác, khi cho m gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thoát
ra 6,72 lít khí T (T là hợp chất hữu cơ đơn chức chứa C, H, N và làm xanh quỳ tím ẩm). Cô cạn
dung dịch thu được chất rắn gồm 2 chất vô cơ. Thể tích các khí đo ở đktc; Giá trị gần nhất của m
là:
A. 23,19.

B. 22,49.

C. 21,69.

D. 20,59.

C2H7O3N => X là CH3-NH3-O-C-OH
||
O
Y: C3H12O3N2 => Y (CH3NH3)2CO3
Đặt X = a mol ; Y = b mol
E + HCl => a + b = 0.2
E + NaOH => a + 2b = 0.3
=> a = 0.1 ; b = 0.1 => m = 21.2 => Chọn C

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 trong 200,0 ml dung dịch NaOH 2M
thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí H2 (đktc). Thêm 300,0 ml hoặc 700,0 ml dung dịch HCl 1M vào
dung dịch Y đều thu được cùng một lượng kết tủa có khối lượng m gam. Giá trị gần nhất của m là
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học
A. 6,9.

B. 8,0.

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học
C. 9,1.

D. 8,4.

NaOH ban đầu = 0.4 mol
Al + NaOH => NaAlO2 + 3/2H2
0.1

0.1

0.15

Đặt Al2O3 = a
Al2O3 + 2NaOH => 2NaAlO2 + H2O
a

2a (dư 0.3-2a)

=> m=2,7+102a
Lập hệ pt H+ = 0.3 và H+ = 0.7 => a = 0.05 => m = 7.8

Câu 27: Hoà tan hoàn toàn 4,92 gam hỗn hợp A gồm (Al, Fe) trong 390ml dung dịch HCl 2M thu
được dung dịch B. Thêm 800 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch B thu được kết tủa C, lọc kết
tủa C, rửa sạch sấy khô nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 7,5 gam chất
rắn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 65,8%

B. 16,5%

C. 85,6 %.

D. 20,8%

Đặt nAl= x ; Fe = y => 27x +56y = 4.92
Thêm 0.8 mol NaOH vào dd NaOH dư = 0,8 – 0,39.2 = 0,02
Al3+ + 3OH- => Al(OH)3
x

3x

x

Al(OH)3 + OH- => Al(OH)4x-0.02
Fe2+ + 2OH- => Fe(OH)2
y

y

=> (x-0,02)/2. 102 +y/2.160 = 7,5
=> x = 0,12 ; y = 0.03 => %Al = 65.85 => Chọn A

Câu 28: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong đó O chiếm 16% khối lượng
hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 0,31 mol khí SO2 và dung
dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại
thấy tăng 2,8 gam (Giả sử 100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 và O3 tỷ lệ mol 1:1. Giá trị của V GẦN
NHẤT là :
A. 1,5232

B. 1,4784

C. 1,4336

D. 1,568

Coi hỗn hợp là Fe = x ; Cu = y; S = z và O
mO = 1.6 => nO = 0.1
nSO42- = nS + nH2SO4 – nSO2 = 0.09 + Z
BTĐT: 3x+2y=2z+2.0,09
Khối lượng X: 56x + 64y +32z + 0,1.16 =10
Mg + dd Y => BT e (Fe2+ ; Cu2+ ; Mg) => 56x +54y – (3/2x +y).24 = 2,5
=> x = 0.08 ; y = 0.03 ; z = 0.06 (x,y,z xấp xỉ)
Bảo toàn e (Fe;Cu;S;O;O3; O2) => V = 1.5616 (Xấp xỉ) => Chọn D

Câu 29: Hỗn hợp A gồm một axit no, hở, đơn chức và hai axit không no, hở, đơn chức (gốc
hiđrocacbon chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn
với 150 ml dd NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch
HCl 1,0 M được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt
cháy hoàn toàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch
NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối
lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp A CÓ GIÁ TRỊ GẦN NHẤT là :
A. 22,78%

B. 44,24%

C. 35,52%

D. 40,82%

A gồm CnH2nO2 a mol và CmH2m-2O2 b mol với m \geq 3
=> muối CnH2n-1O2Na a mol và CmH2m-3O2Na b mol
n hh A = n NaOH phản ứng = 0,15.2 - 0,1.1 => a + b = 0,2 (1)
Rắn khan gồm: CnH2n-1O2Na a mol, CmH2m-3O2Na b mol và NaCl 0,1 mol
==> khối lượng rắn = a(14n+54) + b(14m+52) + 58,5.0,1 = 22,89
=> 14(na+mb) + 2a = 6,64 (2)
Đốt cháy A ==> n CO2 = na + mb và n H2O = na + mb - b
Từ : mCO2 + mH2O = 44.(na + mb) + 18.(na + mb - b) = 26,7
=> 62.(na+mb) - 18b = 26,72 (3)
Từ (1), (2) và (3) => a = b = 0,1 và na + mb = 0,46 => n + m = 4,6
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

=> n = 1 và m = 3,6 => axit no HCOOH 0,1 mol hai axit không no là C3H4O2 x mol và C4H6O2 y mol
Trong đó : x + y = b = 0,1 và số nguyên tử C trung bình = 3,6
Áp dụng pp đường chéo => x = 0,04 và y = 0,06
=> mA = 46.0,1 + 72.0,04 + 86.0,06 = 12,64 gam => %mC3H4O2 = 22,78=> Chọn A

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M và HCl 1M, thấy
thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Hỏi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được a gam chât rắn .a có giá trị
gần nhất là:
A. 27,851

B. 29,852

C. 25,891

D. 28,952

Na tác dụng với axit trước.
Dung dịch sau phản ứng gồm: Na+ ; Cl- ; SO42- => m = 28.952 => Chọn D

Câu 31: Hỗn hợp X gồm 0,2 mol axetilen, 0,1 mol but-1-in, 0,15 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,85 mol
H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỷ khối so với H2
bằng x. Cho Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được kết tủa và 19,04 lít hỗn hợp khí Z
(đktc). Sục khí Z qua dung dịch Brom dư thấy có 8,0 gam brom phản ứng. Giá trị của gần nhất của
x là
A. 9,0

B. 10,0

C. 10,5

D. 11,0

mX = 15.8 ; n(pi) = 0.3
Sau 1 thời gian pư Y (C2H2 dư, C3H4 dư, ankan, H2, anken)
Đặt n ankin = a ; n(ankan, H2) 0.65 ; n anken = 0.05
n(pi) = nH2 pư + nY/Br2 => nH2 pư = 0.3 – 2a +0.05
nH2 pư = nX – nY = 1.05 – (a+0.7)
=> a = 0.1 => nY = 0.8 => MY = 19.75 => m = 9.875 => Chọn B

Câu 32: Hỗn hợp X gồm Al, Mg , FeO, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 20,22% khối lượng hỗn hợp. Cho
25,32 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 3,584 lít hỗn hợp khí NO và N2O
(đktc) có tỉ khối so với hiđro là 15,875 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối
khan. Nung muối khan nầy trong không khí đến khối lượng không đổi 30,92 gam chất rắn khan.
Giá trị gần nhất của m là
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học
A. 106

B. 103

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học
C. 105

D. 107

mO = 5,12 => mKL=20.2 =>nO=0.32
nNO=0.14 ; nN2O=0.02
mO=10.72 => nO = 0.67 => nNO3-=1.34
nNO3-(trongKL)=3nNO+8nN2O+8NH4NO3+2nObd=>nNH4NO3=0.015
m=mkl+mNO3-+mNH4NO3=104.48 => Chọn C

Câu 33: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở
Y (trong đó số mol glixerol bằng ½ số mol metan) cần vừa đủ 0,41 mol O2 thu được 0,54 mol CO2.
Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1,5M, rồi cô cạn thì thu được m’
gam chất rắn khan. Giá trị m’ gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A.25.

B. 33.

C. 31.

D. 29.

Hỗn hợp X gồm C3H8O3 = a ; CH4 = 2a; C2H6O = b;CnH2nO2 = c
Đốt cháy hỗn hợp X => nO = 7,5a +3b +(3n-2)/2. C = 0.41(1)
nCO2 = 5a + 2b + nc = 0.54 (2)
Lấy 1,5.(2) – (1) => c = 0,4
n.0,4 < 0,54 => n = 1 => m = 25 (Xấp xỉ) => Chọn A.

Câu 35: Hấp thụ hết 20,16 lít khí CO 2 (đktc) vào 1 lít dung dịch chứa KOH a (mol/l), NaOH b
(mol/l) và K 2 CO3 a (mol/l) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2
thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b gần bằng giá trị nào sau
đây nhất?
A. 1,2

B. 1,6

C. 2,0

D. 0,8

Câu 36: Ba chất hữu cơ X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ) đều có thành phần nguyên tố C, H, O. Đốt
cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z, thu được 13,20 gam CO2. Mặt khác m gam T phản
ứng vừa đủ dung dịch NaHCO3 thu được 0,896 lit CO2 (đktc). Cho m gam T phản ứng hoàn toàn

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng


Tài liệu chuyên sâu Môn Hóa Học

Chinh phục Điểm 9 Môn Hóa Học

với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 56,16 gam Ag. Phần trăm khối lượng của Y
trong hỗn hợp T gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 17%.

B. 16%.

C. 14%.

D. 15 %.

Đốt cháy T => nCO2 = 0.3 mol
T tác dụng KHCO3 => T ccos chứa COOH => nCOOH = nKHCO3 = 0.04 mol
T tác dụng với AgNO3/NH3 => T có nhóm CHO
Mà 50 < MX < mZ chứng tỏ CHO => 2Ag => nCHO = 0.26 mol
nCOOH + nCHO = nCO2 => các chất trong T có số nhóm chức bằng số nguyên tử C
X, Y, Z là HOC-CHO ; HOC-COOH và HOOC-COOH với số mol lần lượt là x,y,z
Ta có hệ: 2x+2y+2z = 0.3
y +2z = 0.04
x = 4y+4z
=> x = 0.12 ; y = 0.02 ; z = 0.01 => %MY = 15.07% => Chọn D

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×