Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm điện động cơ

Số
TT
1

2

3

4

5

Nội dung câu hỏi
Hiện nay nguồn động lực chính thường sử dụng trên ô tô là:
A. Động cơ đốt ngoài.
B. Pin nhiên liệu
C. Động cơ đốt trong
Đường đặc tính tốc độ của động cơ là các đồ thị chỉ phụ thuộc
Công cuất có ích N,momen xoắn có ích M ,tiêu hao nhiên liệu
trong 1 giờ GT và suất tiêu hao nhiên liệu g theo ?
A.Theo vòng quay hoặc vận tốc.

B.Theo vận tốc v hoặc số vòng quay n.
C.Theo vận tốc góc w hoặc số vòng quay n
Đường đặc tính ngoài của động cơ là đường khi thí nghiệm
động cơ trên bộ thử ở chế độ cung cấp nhiên liệu nào?
A. Bướm ga hoặc thanh răng đặt ở vị trí trung gian.
B. Bướm ga hoặc thanh răng đặt ở vị trí cực đại.
C. Bướm ga hoặc thanh răng đặt ở vị trí nhỏ nhất.
Đường đặc tính ngoài của động cơ đốt trong sẽ có.
A.1 đường đặc tính ngoài.
B. 3 đường đặc tính ngoài.
C. Vô vàn đường đặc tính ngoài.
Đường đặc tính cục bộ của động cơ đốt trong là đường khi thí
nghiệm động cơ trên bệ thử ở chế độ cung cấp nhiên liệu?
A. Bướm ga hoặc thanh văng đặt ở vị trí lớn nhất.
B. Bướm ga hoặc thanh văng đặt ở vị trí nhỏ nhất.
C. Bướm ga hoặc thanh văng đặt ở vị trí trung gian.
Hình a Trình bày đường đặc tính ngoài động cơ xăng loại nào
sau đây?

6

A. không hạn chế số vòng quay.
B. Có hạn chế số vòng quay.
C. Có hạn chế công suất động cơ.
D. Không hạn chế công suất động cơ.
Hình b Trình bày đường đặc tính ngoài động cơ xăng loại nào
sau đây?

7x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×