Tải bản đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm tin học ứng dụng

Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm Tin ƯD
STT

Nội dung câu hỏi

Đáp án

Phần A: Câu hỏi dễ ( 39 câu )
1.

CAD là cách viết tắt của cum từ tiếng anh nào?

Computer Aided Design

2.

Computer Aided Design dịch ra tiếng việt có nghĩa là gì? Thiết kế có sự hỗ trợ của
máy tính

3.


Solidworks là phần mền thiết kế 2D hay 3D?

3D

4.

Trong phần mềm Solidworks có Modul thiết kế khuân
không?5.

Trong phần mềm Solidworks có Modul lắp ghép không?6.

Trong phần mềm Solidworks có Modul thiết kế 3D có
không?

7.

Trong phần mềm Solidworks có Modul xuất bản vẽ 2D có
không?

8.

Có mấy cách khởi động Solidworks?

9.

Có thể khởi động Solidworks từ biểu tượng ở màn hình có
destop không?

10.

Có thể khởi động Solidworks bằng cách vào Start >
All Programs > SolidWorks không?
11.

Trong phần mềm Solidworks có mấy modul?

3(
Part
Drawning )

12.

Trong phần mềm Solidworks 2007 có những modul thiết Chức
năng
CAD
kế nào?
Chức
năng
CAM
Chức năng CAE

13.

Lệnh New trong tab File dùng để làm gì?

2

,Assembly,

Tạo bản vẽ mới

Ghi
chú


14.

Lệnh Open trong tab File dùng để làm gì?

Mở bản vẽ có sẵn

15.

Lệnh Save trong tab File dùng để làm gì?

Lưu bản vẽ

16.

Lệnh Print trong tab File dùng để làm gì?

In bản vẽ

17.

Lệnh Redo trong tab File dùng để làm gì?
Quay lại lệnh vừa Undo

18.

Lệnh Undo trong tab File dùng để làm gì?
Xóa lệnh vừa thực hiện

19.

Lệnh Edit color trong tab File dùng để làm gì?
Gán màu cho đối tượng

20.

Lệnh Pan dùng để làm gì?
di chuyển màn hình
theo mọi hướng nhìn

21.

Mặt phẳng Front là mặt phẳng có hướng quan sát như Mặt trước
thế nào?

22.

Mặt phẳng Back là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Mặt sau
nào?

23.

Mặt phẳng Left là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Bên trái
nào?

24.

Mặt phẳng Right là mặt phẳng có hướng quan sát như Bên phải
thế nào?

25.

Mặt phẳng Top là mặt phẳng có hướng quan sát như thế Bên trên
nào?

26.

Mặt phẳng Bottom là mặt phẳng có hướng quan sát như Phía dưới
thế nào?

27.

Mặt phẳng Normal to là mặt phẳng có hướng quan sát Trùng với mặt phẳng
như thế nào?
được chọn


28.

Mặt phẳng Isometric là mặt phẳng có hướng quan sát Chính diện
như thế nào?

29.

Lệnh Extrude được dùng để làm gì?
Tạo đối tượng 3D bằng
cách kéo theo phương
vuông góc với mặt chứa
biên dạng

30.

Lệnh Extrude cut được dùng để làm gì?
Khoét lỗ theo phương
vuông góc với mặt chứa
biên dạng

31.

Hãy điền từ thích hợp vào ô trống

….

Lệnh Revolved được dùng để tạo khối vật thể 3D bằng
cách xoay biên dạng chi tiết quanh một...trục...?
32.

Lệnh Revolved được dùng để làm gì?
Tạo đối tượng 3D bằng
cách xoay đối tượng 2D
quanh 1 trục

33.

Lệnh Revolved cut được dùng để làm gì?
Cắt một phần đặc bằng
cách quay biên dạng
quanh 1 trục

34.

Trong lệnh Extrude muốn đùn một khối từ mặt phẳng Blind….
vẽ phác 2D tới một khoảng cách xác định thì sử dụng lựa
chọn nào trong Direction 1

35.

Trong lệnh Extrude muốn đùn một khối từ mặt phẳng Up to vertex….
vẽ phác 2D xuyên qua tất cả các bề mặt của vật thể thì sử
dụng lựa chọn nào trong Direction 1


36.

Trong lệnh Extrude muốn đùn một khối từ mặt phẳng Through all
vẽ phác 2D tới mặt phẳng kê tiếp thì sử dụng lựa chọn
nào trong Direction 1

37.

Trong lệnh Extrude muốn đùn một khối từ mặt phẳng Upto suaface….
vẽ phác 2D tới một bề mặt được chọn thì sử dụng lựa
chọn nào trong Direction 1

38.

Trong lệnh Extrude muốn đùn một khối từ mặt phẳng Up to body….
vẽ phác 2D tới một vật thể được chọn thì sử dụng lựa
chọn nào trong Direction 1

39.

Trong lệnh Extrude muốn đùn một khối về 2 phía của Mid plane….
mặt phẳng vẽ phác 2D thì sử dụng lựa chọn nào trong
Direction 1
Phần B: Câu hỏi trung bình (43 câu)

40.

Extrude cut

Biểu tượng sau:

là của lệnh nào?

Biểu tượng sau:

là của lệnh nào?

Biểu tượng sau:

là của lệnh nào?

43.

Biểu tượng sau:

là của lệnh nào?

44.

Để thực hiện được lệnh Extrude thì yêu cầu biên dạng phải có một biên dạng
của chi tiết phải như thế nào?
(kín) 2D được tạotrướ
c đó

45.

Biểu tượng sau:

46.

Modul Part được dùng để thiết kế gi?

3D

47.

Modul Part có thiết kế được chi tiết 3D không?48.

Modul Assembly được dùng để làm gì?

Lắp ghép các chi tiết

41.
42.

49.

là của lệnh nào?

Revolved Cut
Sweft Boss/Base
Revolved Boss/Base

Extrude Boss/Base


Modul Drawing được dùng để làm gì?

Biểu diễn hình chiếu , mặt
cắt

50.

Theo TCVN, hệ đơn vị được dùng trong solidwork là hệ MMGS
gì?

51.

Đơn vị đo chiều dài được dùng trong solidwwork là gì?

mm

52.

Đơn vị đo góc được dùng trong solidwwork là gì?

Độ

53.

Trong môi trường vẽ phác có mấy loại mặt phẳng cơ
bản?

3 (front , top , right )

54.

Lệnh Line trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ đường thẳng

55.

Lệnh Circle trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ hình tròn

56.

Lệnh ARC trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ cung tròn

57.

Lệnh Rectangle trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ hình chữ nhật

58.

Lệnh Polygon trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ đa giác đều

59.

Lệnh Point trong Solidworks dùng để làm gì?

lệnh tạo điểm

60.

Lệnh Ellipse trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ hình elip

61.

Lệnh Center line trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ đường tâm

62.

Lệnh Fillet trong Solidworks dùng để làm gì?

Bo tròn góc

63.

Lệnh Point trong Solidworks dùng để làm gì?

lệnh tạo điểm

Lệnh Offset trong Solidworks dùng để làm gì?

tạo các đối tượng song
song
theo
hướng
vuông góc

65.

Lệnh Text trong Solidworks dùng để làm gì?

Viết chữ ( văn bản )

66.

Lệnh Parabol trong Solidworks dùng để làm gì?

Vẽ hình parabol

67.

Lệnh Copy dùng để làm gì?

Sao chép đối tượng

64.


68.

Lệnh Rotate dùng để làm gì?

xoay đối tợng

69.

Lệnh Trim dùng để làm gì?

Cắt đối tượng

70.

Trong phần mềm Solidwork, Face có nghĩa tiếng việt là
gì?

Mặt ngoài

71.

Trong phần mềm Solidwork, Edge có nghĩa tiếng việt là
gì?

Cạnh

72.

Trong phần mềm Solidwork, Vertex có nghĩa tiếng việt
là gì?

Đỉnh , chỏm

73.

Trong phần mềm Solidwork, Plane có nghĩa tiếng việt là Mặt phẳng
gì?

74.

Trong phần mềm Solidwork, profile có nghĩa tiếng việt
là gì?

Mặt bên

75.

Môi trường Sketch là môi trường thiết kế gi?

Vẽ phác thảo 2D

Môi trường Feature là môi trường thiết kế gi?

Tạo mô hình 3D từ phác
thảo 2D ( sketch)

77.

Lệnh Edit Sketch dùng để làm gì?

hiệu chỉnh phác thảo
2D của biên dạng
được chọn

78.

Lệnh Edit Feature dùng để làm gì?

hiệu
chỉnh
kích
thước và các thông
số cửa đặc tính được
chọn.

79.

Lệnh hide dùng để làm gì?

ẩn đi các đường theo ý
muốn

80.

Lệnh Show dùng để làm gì?

Hiện các đường thẳng tùy
ý

81.

Lệnh Delete Feature dùng để làm gì?

Xóa đối tượng

76.


82.

Lệnh Zoom to Selection dùng để làm gì?

Phóng to hay thu nhỏ toàn
bộ đối tượng lên màn hình

Phần C: Câu hỏi khó ( 36 câu)
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Lệnh Circular Pattern dùng để làm gì?

Biểu tượng này

là của lệnh nào?

Biểu tượng này

là của lệnh nào?

Biểu tượng này

là của lệnh nào?

Biểu tượng này

là của lệnh nào?

Biểu tượng này

là của lệnh nào?

Tạo
mảng
tròn
quanh một trục
Smart Dimension
Offset Entities
Sketch Chamfer
Sketch Fillet
Mirror Entities

89.

Lệnh Linear Pattern dùng để làm gì?

Tạo mảng chi tiết
theo một ma trận
dạng
hàng, cột

90.

Lệnh Horizontal dùng để làm gì?

Đưa đường thẳng có
phương bất kỳ về
phương ngang.

91.

Lệnh Vertical dùng để làm gì?

Đưa đường thẳng có
phương bất kỳ về
phương đứng

Lệnh Parallel dùng để làm gì?

Đưa hai đối tượng
bất kỳ về song song
song với nhau.

Để thực hiện được lệnh Mirror thì điều kiện cần là gì?

Tâm hoặc mặt phẳng đối

92.

93.


xứng
94.

Hãy điền vào chỗ trống sau:

….

Mặt phẳng phác thảo là mặt phẳng chưá các đối
tượng ..... hình học....... tạo thành biên dạng của vật
thể và các yếu tố hình học trong quá trình xây dựng
vật thể
95.

Các mặt phẳng cơ bản trong mơi trường vẽ phác thảo là front , top , right
mặt phẳng nào?

96.

Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Mirror được dùng để vẽ ....đối xứng....... một đối
tượng qua một đường thẳng hoặc mặt phẳng.
97.

Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Extend được dùng để vẽ .....kéo dài...... một đối
tượng đến một đối tượng gần nhất.
98.

99.

Lệnh Extend trong Solidworks dùng để làm gì?

kéo dài một đối tượng
đến một đối tượng gần
nhất

Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Chamfer được dùng để vẽ ....vát....... góc hợp bởi
2 đường thẳng
100. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Line được dùng để vẽ ....đường thẳng....... đi qua 2
điểm
101. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:
Lệnh Circle được dùng để vẽ .....đường tròn...... khi biết

….


tâm và bán kính
102. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Fillet được dùng để vẽ ....bo....... góc hợp bởi 2
đường thẳng
103. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Trim được dùng để .....cắt...... các đối tượng
104. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Copy được dùng để .....sao chép...... một hoặc
nhiều đối tượng
105. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh move được dùng để .....di chuyển...... một hoặc
nhiều đối tượng
106. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Rotate được dùng để .... xoay ....... một hoặc
nhiều đối tượng
107. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Plane được dùng để .....tạo ra...... một hoặc nhiều
mặt phẳng
108. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:

….

Lệnh Axis được dùng để ..... tạo trục...... một hoặc nhiều
trục
109. Hãy điền từ vào chỗ trống sau:
Lệnh Coordinate System được dùng để thiết lập hệ
trục....tọa độ.......
110.

….


Trong lệnh Plane chế độ Through lines/ point là chế độ Tạo một mặt phẳng qua 1
gi?
đường thẳng và 1 điểm
111.
Trong lệnh Plane chế độ Parallel plane at point là chế Tạo một mặt phẳng song
độ gi?
song với một mặt phẳng
qua một điểmt
112. Trong lệnh Axis chế độ One line/ Edge/Axis là chế độ Tạo tâm trục bất kì
gi?
113.
Trong lệnh Axis chế độ Two planes là chế độ gi?

Tạo tâm trục qua 2 mặt
phẳng

114.
Trong lệnh Axis chế độ Two point/vertices là chế độ gi? Tạo tâm , trục qua 2 diểm
hoặc đỉnh

115. Trong lệnh Axis chế độ Cylindrical/ Conical Face là Tạo tâm , trục hình trụ ,
chế độ gi?
nón
116. Lệnh Sweep là lệnh tạo khối cơ sở bằng cách di chuyển đường dẫn
biên dạng Profile trên mặt phẳng vẽ dọc theo........?
117. Để thực hiện được lệnh Sweep thì điểm đầu của đường biên dạng Profile
dẫn phải nằm trên mặt phẳng chứa........?
118. Hãy điền từ vào ô trống.
Để thực hiện được lệnh Sweep thì biên dạng Profile
phải.......?

Kín và liên tụcx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×