Tải bản đầy đủ

Kinh tế lượng chương 1

1.

Chương trình học
2

Chương 1 : Nhập môn kinh tế lượng
Chương 2 : Mô hình hồi quy hai biến

1

Chương 3 : Mô hình hồi quy bội

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương 4 : Hồi quy với biến giả
Chương 5 : ða cộng tuyến
Chương 6 : Phương sai thay ñổi
Chương 7 : Tự tương quan
Chương 8 : Vấn ñề lựa chọn mô hình
Chương 9 : Phân tích chuỗi thời gian


By Tuan Anh (UEH)

2.

9/7/2009

By Tuan Anh (UEH)

3.

Hình thức tính ñiểm

9/7/2009

Tài liệu tham khảo

3

4

Theo cấu trúc ñiểm của trường ðại học ngoại thương
10% ñiểm chuyên cần

Giáo trình chính :

Giáo trình
KINH TẾ LƯỢNG

20% ñiểm quá trình
Một bài kiểm tra tại lớp

(Trường ðại học Kinh tế TPHCM
Chủ biên : Ths Hoàng Ngọc Nhậm)

Một bài tập nhóm ( thuyết trình)
70% ñiểm thi kết thúc học phần

By Tuan Anh (UEH)

3.


9/7/2009

Tài liệu tham khảo

By Tuan Anh (UEH)

4.

9/7/2009

Dụng cụ cần dùng

5

6

Sách tham khảo :

Phải có

- Kinh tế lượng ứng dụng – Ths Phạm Trí Cao – ðHKT
TPHCM
- Giáo trình Kinh tế lượng – Nguyễn Quang Dong

Bảng tra số thống kê
Máy tính (Calculator)
Nên có ( ñể thực hành ở nhà)

- Basic Econometrics – Gujarati
- Introductory Econometrics – Jefrey M. Wooldridge

Máy vi tính (Computer )
Phần mềm Eviews ( version 5.1 hoặc 6.0)

Hoặc bất kỳ quyển sách Kinh tế lượng nào
By Tuan Anh (UEH)

9/7/2009

By Tuan Anh (UEH)

9/7/2009x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×