Tải bản đầy đủ

câu hỏi trắc nghiệm Autocad

ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

a, Viết tắt của Computer Aid Design………………..
CAD là gì?
b, Viết tắt của Computer Aid Menufacturing.
c, Tên một chương trình tin học.
d, Không biết.
Ta thường sử dụng a, Gia công bản vẽ.
CAD trong cơ khí để
làm gì?
b, Gia công thiết kế chi tiết
c, Gia công chi tiết.
d, Thiết kế chi tiết……….
Khổ giấy nào sau đây a, A0………………..
thường được sử dụng
để in bản vẽ?
b, A2
c, A4
Khung bản vẽ là gì?

d, A6

A, Giới hạn của bản vẽ
b, Kích thước của bản vẽ đó.
C, Là phần ghi Poing số của bản vẽ.

Khung tên là gì?

d, Phần giới hạn của bản vẽ, trừ lề………………….
A, Giới hạn độ dài của bản vẽ.
b, Kích thước ngang của bản vẽ đó.
C, Phần giới hạn của bản vẽ, trừ lề.

d, Thông tin về vật liệu, tỷ lệ, tên bản vẽ……………..
Đường gióng thường A, Đường liền, dày 0.3
có các thông số nào sau
đây?
b, Đường liền, dày 0.18………………..
c, Đường liền, dày 1.0
d, Đường liền, dày 3.0
1


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

Nét khuất thường có A, Đường liền, dày 0.3
các Poing số nào sau
đây?
b, Đường liền, dày 0.18
c, Đường liền, dày 1.0
d, Không có đáp án đúng………………………..
Nét tâm thường có các A, Đường liền, dày 0.3
Poing số nào sau đây?
b, Đường liền, dày 0.18
c, Đường liền, dày 1.0
Đường
là:

d, Không có đáp án đúng………………………..
ACADISO10 a, đường tâm………………………
b, đường Poing
c, đường bao


Đường HIDDEN2 là:

d, đường khuất
a, đường tâm
b, đường Poing
c, đường bao

d, đường khuất………………………
Đường mang thông số a, đường tâm
Continues, 0.18mm là
đường?
b, đường gióng…………………
c, đường bao
d, đường khuất
Phiên bản AutoCAD sử a, AutoCAD 2004
dụng trong phòng máy
CNC trường ĐHCN b, AutoCAD 2005
Việt hung là:
c, AutoCAD 2006
d, AutoCAD 2007………………..
Hệ tọa độ sử dụng a, hệ đềcac
trong AutoCAD mà em
2


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

đã được học?

b, Hệ tọa độ Cực.
c, Hệ trụ

d, Không biết
Lệnh vẽ đường thẳng a, Line ……………….
trong CAD?
b, Circle
c, Polygon
d, Rectang
Lệnh vẽ đường tròn a, Line
trong CAD?
b, Circle …………………….
c, Polygon
d, Rectang
Lệnh vẽ đa giác trong a, Line
CAD?
b, Circle
c, Polygon ……………………
d, Rectang
Vẽ hình chữ nhật a,
20x10 trong góc phần C(enter)0,0(enter)20,0(enter)20,10(enter)0,10(enter)0,0(enter)(en
tư thứ nhật ta thao tác: ter)…………………….
B, REC(enter)0,0(enter)20,10(enter)
c, L (enter)0,0(enter)20,0(enter)20,10(enter)0,10(enter)0,0(enter)
d, một phương án khác
Thao
tác: a, tương đối
L(enter)0,0(enter)20,0(
enter)20,10(enter)0,10( b, tuyệt đối………………………………
enter)0,0(enter)(enter)
là mặc định sử dụng hệ c, trực tiếp
tọa độ:
d, gián tiếp
Kỹ tự “@” trong thao Chuyển sang tọa độ:
tác:
3


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

REC(enter)(chọn điểm a, tương đối……………………………..
đầu)@20,10(enter)
có ý nghĩa gì?
b, tuyệt đối
c, trực tiếp
d, gián tiếp
Để vẽ Elipse ta sử A, L(enter)
dụng lệnh nào sau đây?
b, C(enter)
c, P(enter)
d, E (enter)
Phím nào sau đây trên A, ESC
bàn phím có thể thay
thế phim Enter?
b, END
c, HOME
d, SPACE……………………
Phím nào có thể thoát A, ESC …………………………….
hết các lệnh đang thao
tác?
B, END
c, HOME
d, SPACE.
Để bỏ thao tác lệnh A, ESC……………………….
đang sử dụng ta dùng
phím nào sau đây?
b, END
c, HOME
d, SPACE
Đáp án đúng nhất cho a, Enter
câu hỏi
Kết thúc lệnh vẽ b, END
đường thẳng?
là:
c, DELETE
d, Không có phương án nào đúng………………..
Đáp án đúng nhất cho a, E(enter)
câu hỏi
4


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

Kết thúc lệnh
đường thẳng?
là:

vẽ b, C(enter)
c,H(enter)

d,Không có phương án đúng……………
Đáp án đúng nhất cho a, Enter hai lần. ……….
câu hỏi
Kết thúc lệnh vẽ b, Thêm một lần enter.
đường thẳng?
là:
c, Bấm delete
d, Không có
Muốn thao tác lệnh a, Enter
mới, lệnh cũ cần được
hủy bỏ bằng phím:
b, END
c, DELETE
d, Không có phương án nào đúng………………………..
Để bo cung ta dùng a, E(enter)
lệnh
b, H(enter)
c, F(enter)……………….
d, Một phương án khác
Để bo cung ta không a, E(enter)
dùng lệnh
b, H(enter)
c, C(enter)
d, Một phương án khác
Để vát góc ta dùng a, F(enter)
lệnh
b, H(enter)
c, Cha(enter)…………………..
d, Một phương án khác
Để vát góc ta không a, E(enter)
thể dùng lệnh
b, H(enter)
5


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

c, C(enter)
d, Một phương án khác
Chamfer là lệnh dùng a, bo cung
để
b, vát góc …………………..
c, kết thúc
Lệnh Fillet dùng để

d, cắt
a, bo cung ……………………
b, vát góc
c, kết thúc

d, cắt
Ta biểu diễn mặt cắt a, E(enter)
bằng lệnh:
b, H(enter)……………..
c, C(enter)
d, Một phương án khác
Đường kẻ tiêu chuẩn a, ANSI31…………………….
thường dùng cho biểu
diễn mặt cắt là:
B, ANSI32
c, ANSI33
d, ANSI34
Ta thường dùng lệnh a, Pline và Hatch.
nào sau đây để thể hiện
một mặt cắt, hình cắt B, Circle và Hatch.
trong CAD
C, Rectang và Hatch.
D, Một phương án khác……………….
Trong thao tác Hatch, a, Độ nghiêng đường gạch mặt cắt
Scale là thông số biếu
diễn:
b, độ dài đường gạch mặt cắt
c, Khoảng cách các đường gạch mặt cắt………………
6


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

Lệnh di chuyển:

d, Một phương án khác.
a, E(enter)
b, M(enter)…………..
c, C(enter)

Lệnh Xoay đối tượng

d, Một phương án khác
a, E(enter)
b, Ro(enter)……………………
c, Co(enter)

Rotation là lệnh gì:

d, Một phương án khác
a, Xoay đối tượng…………………
b, Sao chép đối tượng
c, Di chuyển đối tượng

d, Một phương án khác
Để đối xứng đối tượng a, Mi(enter)……………………..
ta dùng lệnh
b, Ro(enter)
c, Co(enter)
Mirror là lệnh:

d, Một phương án khác
a, Xoay đối tượng
b, Sao chép đối tượng
c, Di chuyển đối tượng

d, Đối xứng……………………….
Lệnh sao chép đối a, E(enter)
tượng:
b, Ro(enter)
c, Co(enter)……………………..
Copy là lệnh?

d, Một phương án khác
a, Xoay đối tượng
7


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

b, Sao chép đối tượng…………………
c, Di chuyển đối tượng
d, Đối xứng
Để tạo đối tượng song a, O(enter)……………………
song ta dùng lệnh:
b, Ro(enter)
c, Co(enter)
d, Một phương án khác
O (enter) là viết tắt của a, Xoay đối tượng
lệnh:
b, Sao chép đối tượng
c, Di chuyển đối tượng
d, tạo đối tượng song song……………………
Để tạo mảng, ta sử a, O(enter)
dụng lệnh:
b, Ro(enter)
c, Co(enter)
Ar(enter) là lệnh tạo:

d, Một phương án khác…………………
a, Mảng đổi tượng………………..
b, Sao chép đối tượng
c, Di chuyển đối tượng

d, tạo đối tượng song song
Để ghi kích thước ta A, Layer.
thường sử dụng menu
nào sau đây?
B, Object
c, Dimention…………………….
d, Một phương án khác.
Ý nghĩa “%%D” trong a, R
quá trình ghi kích
thước bản vẽ là:
b, Ф
8


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

c, D
d, một phương án khác…………………(độ)
Để ghi các ký tự chữ a, T(enter)………………………
trong khung tên ta
thường sử dụng lệnh:
b, C(enter)
c, H(enter)
d, một phương án khác.
Chuẩn sử dụng trong a, DIN
bản vẽ kỹ thuật là:
b, TCVN………………..
c, ISO
d, một phương án khác.
Đơn vị đo chiều dài sử a, Meter
dụng trong bản vẽ kỹ
thuật là:
b, Milimeter………………..
c, Centimeter
d, Phân
Hệ đơn vị đo độ dài sử a, Decimal……………………
dụng trong CAD là:
b, Hexa
c, Binary
d, Một phương án khác
Hệ đơn vị đo độ dài sử a, thập phân
dụng trong CAD là:
b,Hệ 16
c, Nhị phân…………………………
d, Một phương án khác.
Đơn vị sử dụng đo a, Degree……………………………….
cung-góc trong CAD:
b, Radian
c, Degree và Radian
9


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

d, một phương án khác………………….
Tolerance là mục gì a, Sai số…………….
trong cài đặt CAD
b, Kích thước
c, Độ dãn
d, một phương án khác
Sai số trong bản vẽ kỹ a, Dimention
thuật được định nghĩa
trong mục nào của b, Files
CAD
c, tolerance………………..
d, Một phương án khác.
Để thay đổi độ cao của a, Format, Dimention style, Hight text.
Text trong bản vẽ ta
vào phần nào?
b, Format, Dimention style, Tolerance
c, Format, Dimention style, Arrow.
d, một phương án khác……………………..
Để cài đặt hết các a, FILES
thông số của bản vẽ ta
chỉ cần vào mục:
b, FORMAT……………….
c, Unit
d, Một phương án khác
Đề đặt đơn vị theo a, Format, Unit…………………..
chuẩn milimeter ta vào
phần:
b, Format, Dimention
c, Format, Drawing limmit
Giới hạn bản vẽ:

d, Phương án khác.
a, Format, Unit
b, Format, Dimention
c, Format, Drawing limit…………………..
d, Phương án khác.
10


ĐỀ THI AUTOCAD TRẮC NGHIỆM 2015-2016

Để thay đổi dimention a, Format, Dimention style…………………………..
ta vào:
b, Format, Drawing limmit
c, Format, Unit
d, một phương án khác
Để lưu bản vẽ nhanh ta a, Ctrl+ C
thao tác:
b, Ctrl+Y
c. Ctrl+S…………………..
d, Không thể
Đề trở lại thao tác a, Ctrl+ Z………….
trước:
b, Ctrl+Y
c. Ctrl+S
d, Không thể
Đề làm lại thao tác mới a, Ctrl+ C
xoa ta thao tác:
b, Ctrl+Y……………………..
c. Ctrl+S
d, Không thể

11x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×