Tải bản đầy đủ

TỪ VỰNG TIẾNG ANH 8 dưới dạng TRANH

PICTURE DICTIONARY GRADE 8 by Ms. Trang Lee
Unit 9


Unit 10

Unit 11


Unit 12


Unit 13


No
.

Word

Transcript


Class

Meaning

1

alcohol

/ˈælkəhɔːl/

n.

chất có cồn, rượu

2

ambulance

/ˈæmbjələns/

n.

xe cứu thương

3

anxiety

/æŋˈzaɪəti/

n.

sự lo lắng

4

awake

/əˈweɪk/


adj.

tỉnh, thức

5

bandage

/ˈbændɪdʒ/

n.

băng y tế

6

bite

/baɪt/

n.

vết cắn, miếng

7

bleed

/bli:d/

v.

chảy máu

8

burn

/bɜ:rn/

n.

vết bỏng

9

conscious

/ˈkɒnʃəs/

adj.

trong trạng thái tỉnh
táo, biết rõ

10

crutch

/krʌtʃ/

n.

cái nạng

11

ease

/i:z/

v.

làm dịu đi

12

elevate

/ˈeləveɪt/

v.

nâng lên

13

emergency

/ɪˈmɜ:rdʒənsi/

n.

cấp cứu, tình trạng
khẩn cấp

14

eye chart

/aɪ tʃɑːt/

n.

bảng đo thị lực

15

faint

/feɪnt/

v.

ngất xỉu

16

fainting

/feɪntɪŋ/

n.

sự ngất xỉu

17

first-aid

/fɜːrst eɪd/

n.

sự sơ cứu

18

handkerchief

/ˈhæŋkərtʃiːf/

n.

19

hurt

/hɜːrt/

v.

20

injection

/ɪnˈdʒekʃən/

n.

mũi tiêm

21

injured

/ˈɪndʒərd/

adj.

bị thương

khăn tay, khăn mùi
soa
làm bị thương, làm
đau

22

minimize

/ˈmɪnəˌmaɪz/

v.

giảm đến mức tối
thiểu

23

nosebleed

/ˈnəʊzbliːd/

n.

chảy máu mũi,
chảy máu cam

Example
He never drinks alcohol.
You should call an ambulance immediately.
According to some articles, eating chocolate can
reduce anxiety.
The noise was keeping everyone awake.
He has a bandage on his head.
Can I have a bite of your apple?
Your nose is bleeding.
She was taken to the hospital with serious burns.
I became conscious of someone watching me.
I was on crutches for three months after the
operation.
The pain immediately eased.
Lie down and elevate your feet.
The staff need to know what to do in an emergency.
The doctor asked me to look at the eye chart.
She fainted from hunger.
Fainting can happen when somebody is too hungry.
You should take a first-aid course in case of
emergency.
She wiped her face on a handkerchief.
My back is really hurting me today.
The children hate getting injections.
She was seriously injured in the accident.
The city is working on plans to minimize traffic
problems.
There are many reasons that lead to a nosebleed.


She put an ice pack on her belly to relieve the pain.

24

pack

/pæk/

n.

túi chườm

25

pressure

/ˈpreʃər/

n.

sức ép, áp lực, áp
suất

26

promise

/ˈprɒmɪs/

n.

lời hứa

27

revive

/rɪˈvaɪv/

v.

hồi sinh

28

shock

/ʃɒk/

n.

cú sốc, choáng

29

sterile

/ˈsterəl/

adj.

vô trùng

30

sting

/stɪŋ/

n.

vết đốt (của ong ...)

31

stretcher

/ˈstretʃər/

n.

cái cáng

32

tap

/tæp/

n.

vòi nước

33

tight

/taɪt/

adv.

chặt

34

tissue damage

/ˈtɪʃjuː
ˈdæmɪdʒ/

n.

tổn thương mô

35

towel

/ˈtaʊəl/

n.

khăn lau, khăn tắm

36

treatment

/ˈtri:tmənt/

n.

sự điều trị

37

victim

/ˈvɪktɪm/

n.

nạn nhân

38

wheelchair

/ˈwiːltʃeər/

n.

xe lăn

39
No
.

wound

/wund/

n.

vết thương

A nurse cleaned and bandaged the wound for me.

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

bucket

/ˈbʌkɪt/

n.

cái xô

2

compost

/ˈkɑːmpəʊst/

n.

phân xanh

Compost is a mixture of decaying plants and
vegetables that is added to soil to improve its quality.

3

confirm

/kənˈfɜː(r)m/

v.

xác nhận

Could you confirm how many desks you want,
please?

4

decompose

/ˌdiːkəmˈpəʊz/

v.

phân hủy, mục nát,
thối rữa

5

deposit

/dɪˈpɒzɪt/

n.

tiền đặt cọc

6

detergent

/dɪ
ˈtɜː(r)dʒ(ə)nt/

n.

chất tẩy rửa

7

fabric

/ˈfæbrɪk/

n.

sợi vải, vải

8

fertilizer

/ˈfɜːrtəlaɪzə(r)/

n.

phân bón

9

firmly

/ˈfɜːrmli/

adv.

10

floor covering

/flɔː(r)
ˈkʌvərɪŋ/

n.

một cách chắc
chắn, dứt khoát
tấm lát sàn nhà

The nurse applied pressure to his leg to stop the
bleeding.
He always fails to keep his promise.
The flowers soon revived in water.
She still hasn't gotten over the shock of losing her
dad.
The burn was covered with a sterile cloth.
How do you treat bee stings?
They put the victim on a stretcher and took him to the
hospital.
You should turn off the tap when you don't need it.
I want to hold you tight.
A burn is a kind of tissue damage.
He never hangs his towels in the bathroom.
The best treatment for a cold is to rest and drink lots
of fluids.
He was a victim of the accident yesterday.
He has been in a wheelchair since the accident.

He is so weak that he can't lift a bucket of water.

Decomposed leaves will turn into compost.
The shop promised to keep the goods for me if I paid
a deposit.
You shouldn't clean it with any detergent.
I want to buy some fabric to make a skirt.
The farmer should apply fertilizer regularly.
Make sure that the rope is firmly attached.
The house looks more beautiful with new floor
coverings.


11

glassware

/ˈɡlæsweə(r)/

n.

đồ thủy tinh

12

grain

/ɡreɪn/

n.

hạt (thóc)

13

heap

/hi:p/

n.

đống

14

leather

/ˈleðə(r)/

n.

chất da

15

liquid

ˈlɪkwɪd

n.

chất lỏng

16

mash

/mæʃ/

v.

nghiền, dằm nát

17

mesh

/meʃ/

n.

tấm lưới

18

metal

/'metl/

n.

kim loại

19

milkman

/ˈmɪlkmən/

n.

người giao sữa
sáng

20

package

/ˈpækɪdʒ/

v.

đóng gói

21

packaging

/ˈpækɪdʒɪŋ/

n.

bao bì

22

plastic

/ˈplæstɪk/

n.

nhựa, chất dẻo

23

pipe

/paɪp/

n.

ống dẫn

24

reduce

/rɪˈdjuːs/

v.

giảm, cắt bớt

25

refill

/ˌriːˈfɪl/

v.

làm đầy lại

26

relieve

/rɪˈliːv/

v.

làm cho thoải mái,
nhẹ nhõm

27

representative

/ˌreprɪˈzentətɪv/

n.

người đại diện, đại
diện

28

reuse

/ri:'ju:z/

v.

tái sử dụng

29

sandal

/ˈsændl/

n.

dép quai hậu, xăngđan

30

scarf

/skɑːf/

n.

khăn quàng cổ

31

scatter

/ˈskætə(r)/

n.

rắc, rải

32

shade

/ʃeɪd/

n.

bóng râm

33

soak

/səʊk/

v.

nhúng nước, ngâm
nước

34

tire

/ˈtaɪə(r)/

n.

lốp xe

35

tray

/treɪ/

n.

cái khay

36

vegetable
matter

/ˈvedʒtəbl
ˈmætə(r)/

n.

lớp phủ thực vật,
chất thực vật

37

wire

/ˈwaɪə(r)/

n.

dây kim loại

We purchased silver and glassware.
Grains are seeds of plants.
His clothes lay in a heap on the floor.
I like this leather jacket.
Water is a kind of liquid.
You can mash the mango with the spoon.
The bird was stuck in the mesh.
The frame is made of metal.
Every morning I get fresh milk from the milkman.
Products are packaged before being sold.
Sweets have plastic packaging.
The doors are made of plastic so they don't dent.
The water bill this month is very high because of the
leaking pipe.
I hoped that they would reduce the price a little.
The waiter refilled our wine glasses.
Being able to tell the truth at last seemed to relieve
her.
The conference was attended by representatives from
many countries.
The supermarket encourages shoppers to reuse plastic
bags.
These sandals are too small for me to wear.
I'm not cold because I'm wearing a scarf.
The farmer was scattering the grains of rice on the
ground.
We sat in the shade.
Soak the beans overnight before cooking.
Can you help me change the front tire?
The waiter came back with a tray of food.
It may take vegetable matter several weeks to
decompose.
In front of my house is a wire fence.


38

wrap

/ræp/

v.

gói

He spent the evening wrapping the Christmas
presents.

No
.

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

accommodatio
n

/əˌkɒmə
ˈdeɪʃən/

n.

chỗ ở

2

adventure

/ədˈventʃə(r)/

n.

chuyến phiêu lưu

3

arrival

/əˈraɪvl/

n.

sự đến, sự tới nơi

4

canoe

/kəˈnuː/

n.

ca-nô, xuồng

5

corn

/kɔːrn/

n.

ngô, cây ngô

6

departure

/dɪˈpɑrtʃər/

n.

sự khởi hành

7

destination

/ˌdestɪˈneɪʃn/

n.

điểm đến

8

eternal

/ɪˈtɜːrnl/

adj.

vĩnh cửu

9

florist

/ˈflɔːrɪst/

n.

người bán hoa

10

giant

/ˈdʒaɪənt/

adj.

to lớn, khổng lồ

11

heritage

/ˈherɪtɪdʒ/

n.

di sản

12

import

/ˈɪmpɔːrt/

v.

nhập khẩu

13

institute

/ˈɪnstɪˌtjuːt/

n.

học viện, viện

14

limestone

/ˈlaɪmˌstəʊn/

n.

đá vôi

15

luggage

/ˈlʌɡɪdʒ/

n.

đồ đạc, hành lý

16

magnificent

/mæɡˈnɪfɪsənt/

adj.

lộng lẫy, đầy ấn
tượng

There's a shortage of cheap accommodation.
When you're a child, life is one big adventure.
We apologize for the late arrival of the train.
They like travelling in a canoe.
All our chickens are fed on corn.
Our departure was delayed because of bad weather.
Our luggage was checked all the way through to our
final destination.
Everyone wishes to live an eternal life.
Dean stopped at the florist's house on the way home.
Be careful. The forests are full of giant snakes.
The building is part of our national heritage.
Vietnam imports machines from other countries.
He works at the Institute of Biotechnology.
Limestone is used for building and for making
cement.
There's room for one more piece of luggage.
That billionaire owns a magnificent villa.

17

oceanic

/ˌəʊʃiˈænɪk/

adj.

thuộc đại dương

I had a chance to visit the oceanic institute in Nha
Trang last year.

18

offshore

/ˌɔːfˈʃɔː(r)/

adj.

xa bờ

Vietnam is developing more and more offshore fishing
boats.

19

overturn

/ˌəʊvərˈtɜːrn/

v.

lật

20

paddle

/ˈpædl/

v.

chèo thuyền

21

paddle

/ˈpædl/

n.

mái chèo

22

recognize

/ˈrekəɡnaɪz/

v.

nhận ra

23

slope

/sləʊp/

n.

dốc, con dốc

24

stream

/stri:m/

n.

dòng suối

There's a lovely stream that flows through their
garden.

25

stumble

/ˈstʌmbl/

v.

vấp ngã

I stumbled over a tree root.

The boat overturned and everyone fell into the water.
We paddled the canoe along the coast.
If you want to move a canoe through water, you have
to use paddles.
I recognized her by her red hair.
The town is built on a slope.


Sugar is made from sugar cane.

26

sugar cane

/ˈʃʊɡə(r) keɪn/

n.

cây mía

27

sunbathe

/ˈsʌnˌbeɪð/

v.

tắm nắng

28

tribe

/traɪb/

n.

bộ tộc, bộ lạc

29
No
.

waterfall

/ˈwɔːtərfɔːl/

n.

thác nước

Such a beautiful waterfall!

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

bother

/ˈbɑːðər/

v.

làm bận tâm, quấy
rầy

You could have phoned us but you just didn't bother.

2

brochure

/ˈbrəʊʃər/

n.

quyển sách mỏng
dùng để giới thiệu

3

carve

/kɑːrv/

v.

chạm khắc

4

cloudy

/ˈklaʊdi/

adj.

nhiều mây

5

gallery

/ˈgæləri/

n.

phòng trưng bày

6

hospitality

/ˌhɒspɪˈtæləti/

n.

sự hiếu khách

7

humid

/ˈhjuːmɪd/

adj.

ẩm ướt

8

include

/ɪnˈkluːd/

v.

bao gồm

I like to sunbathe in the morning when the sun is not
so hot.
Tribes are people who do not live in towns or cities.

They will create a promotional brochure for their own
housing development.
He carved her name on a tree.
It’s cloudy today.
We are visiting a contemporary art gallery.
Thank you for your kind hospitality.
The island is hot and humid in the summer.
The bill includes tax and service.

9

itinerary

/aɪˈtɪnəreri/

n.

lộ trình

The tour operator will arrange transport and plan your
itinerary.

10

lava

/ˈlɑːvə/

n.

dung nham

There is lava from the volcano's most recent
eruptions.

11

minus

/ˈmaɪnəs/

prep.

trừ đi, âm

12

overhead

/ˈəʊvəhed/

adv.

phía trên đầu

13

pick up

/pɪk ʌp/

v.

đón (ai)

My mom often picks me up at the school gate every
afternoon.

14

pour

/pɔːr/

v.

đổ, rót

Pour the honey into the bowl and mix it thoroughly
with the other ingredients.

15

prison

/ˈprɪzən/

n.

nhà tù

16

relative

/ˈrelətɪv/

n.

người họ hàng

17

sightseeing

/ˈsaɪtˌsiːɪŋ/

n.

đi ngắm cảnh, tham
quan

18

situate

/ˈsɪtʃueɪt/

v.

đặt ở vị trí

19

souvenir

/ˌsuːvəˈnɪr/

n.

đồ lưu niệm

20

surprise

/səˈpraɪz/

n.

sự ngạc nhiên

21

temperature

/ˈtemprətʃər/

n.

nhiệt độ

22

valley

/ˈvæli/

n.

thung lũng

Seven minus three is four.
A flock of geese flew overhead.

She was sent to prison for six months.
We often visit our relatives on Tet holiday.
We did a bit of sightseeing in Paris.
There is a big building situated on the river bank.
I bought the ring as a souvenir of Greece.
I have a surprise for you!
The temperature has risen by five degrees.
There was snow on the hill tops but not in the valley.


23

wharf

/wɔːf/

n.

cầu tàu

The ships were carefully checked before leaving the
wharf.

No
.

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

award

/əˈwɔːd/

v.

tặng thưởng

2

bamboo

/ˌbæmˈbuː /

n.

cây tre

3

carol

/ˈkærəl/

n.

thánh ca

4

century

/ˈsent ʃəri/

n.

thế kỷ

5

competition

/ˌkɒmpəˈtɪʃən/

n.

cuộc tranh tài

Carlos was awarded first prize in the competition.
My grandfather likes sitting on the bamboo chair.
'Silent Night' is my favourite Christmas carol.
The city centre has scarcely changed in over a century.
She won a swimming competition.

6

council

/ˈkaʊn sl/

n.

hội đồng

The town council is responsible for keeping the streets
clean.

7

custom

/ˈkʌstəm/

n.

phong tục

In my country, it's the custom for women to get
married at 20 years old.

8

decorate

/ˈdekəreɪt/

v.

trang trí

They decorated the room with flowers and balloons.
Can you give me a brief description of his
appearance?

9

description

/dɪˈskrɪpʃn/

n.

sự miêu tả

10

festival

/ˈfestɪvəl/

n.

lễ hội

11

fetch

/fetʃ/

v.

tìm về, mang về

12

harvest

/ˈhɑːrvɪst/

n.

mùa màng

13

husk

/hʌsk/

n.

vỏ trấu

14

keen (on)

/ki:n (ɑːn)/

adj.

thích, đam mê

15

jolly

/ˈdʒɒli/

adj.

vui nhộn, vui vẻ

16

jumble

/ˈdʒʌmbl/

v.

làm lộn xộn

17

participate

/pɑːˈtɪsɪpeɪt/

v.

tham gia

18

pomegranate

/ˈpɒmɪˌgrænɪt/

n.

quả lựu

19

pottery

/ˈpɒtəri/

n.

đồ gốm

20

separate

/ˈsepərət/

adj.

tách rời, riêng biệt

I try to keep meat separate from other food in the
fridge.

21

teammate

/ˈtiːmmeɪt/

n.

đồng đội

They dedicated their win to their teammates and
friends.

22

spring roll

/sprɪŋ rəʊl/

n.

chả giò, nem

Spring rolls are one of the traditional Vietnamese
dishes for Tet.

23

traditional

/trəˈdɪʃənl/

adj.

thuộc về truyền
thống

It's traditional in America to eat turkey on
Thanksgiving Day.

The Brighton Festival is held every year in May.
Could you fetch my glasses from my room for me,
please?
Farmers are extremely busy during the harvest.
To obtain white rice you must first remove the husks
from the rough rice.
I wasn’t keen on going to the party.
She's a very jolly, upbeat sort of a person.
Books, shoes and clothes were jumbled together on
the floor.
She never participates in any of our discussions.
I like pomegranate juice mixed with many other kinds
of juice.
She bought some pottery bowls at the supermarket.


24

urge

/ɜːdʒ/

v.

thúc giục

I would strongly urge him to take the time to write to
his father.

25

yell

/jel/

v.

hét lên, tiếng hét

Suddenly there was a loud yell from the bathroom.

No
.

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

breathtaking

/ˈbreθˌteɪkɪŋ/

adj.

hấp dẫn, ngoạn mục

The view from the top of the mountain is
breathtaking.

2

canyon

/ˈkænjən/

n.

hẻm núi

I had a trip to the Grand Canyon in
Arizona.

3

cave

/keɪv/

n.

động

Here, visitors can ski, swim, explore
underwater caves, or relax on the beach.

4

clue

/kluː/

n.

manh mối, gợi ý

He gave me some clues to answer his
question.

5

compile

/kəmˈpaɪl/

v.

biên soạn

We're compiling a book about Obama's
life.

6

coral

/ˈkɔːrəl/

n.

san hô

Coral reefs are among the greatest natural
wonders of the world's oceans.

7

crystal

/ˈkrɪstəl/

n.

pha lê

8

edge

/edʒ/

n.

rìa, mép

9

expedition

/ˌekspəˈdɪʃn/

n.

cuộc hành trình, cuộc
thám hiểm

10

god

/gɑːd/

n.

chúa

11

hike

/haɪk/

n.

sự đi bộ đường dài

They went on a ten-mile hike through the
forest.

12

inhabitant

/ɪnˈhæbɪtənt/

n.

dân cư

Hanoi is the capital city of Vietnam with
more than 6 million inhabitants.

Those crystal cups are so fantastic.
They built the church on the edge of the
village.
He went on an expedition to the North
Pole.
Oh my god, you lied to me.

13

jungle

/ˈdʒʌŋgl ̩/

n.

rừng rậm nhiệt đới

The Yanomami people live in the South
American jungle.

14

marine

/məˈriːn/

adj.

thuộc biển

The oil seriously threatens marine life
around the islands.

15

memorial

/məˈmɔːriəl/

n.

tượng đài

The statue is a memorial to those who
died in the war.

16

pyramid

/ˈpɪrəmɪd/

n.

kim tự tháp

There are more than 16 pyramids in
Greece.

17

ranger

/ˈreɪndʒər/

n.

kiểm lâm

Rangers are employed by the Government
to protect the forests.

18

religious

/rɪˈlɪdʒəs/

adj.

thuộc tôn giáo

He's deeply religious and goes to church
twice a week.


He is a member of the royal family.

19

royal

/ˈrɔɪəl/

adj.

thuộc hoàng gia

20

snorkel

/ˈsnɔːkəl/

v.

bơi lặn bằng ống thở

21

summit

/ˈsʌmɪt/

n.

đỉnh, chóp

22

surround

/səˈraʊnd/

v.

bao quanh

23

wonder

/ˈwʌndər/

n.

kỳ quan

I want to visit all the wonders of the
world.

No
.

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

adjust

/əˈdʒʌst/

v.

điều chỉnh

If the chair is too high you can adjust it to
suit you.

2

bulletin

/ˈbʊlətɪn/

n.

bản tin

The company publishes a twice weekly
bulletin for its staff.

3

challenging

/ˈtʃælɪndʒɪŋ/

adj.

mang tính thử thách

4

concern

/kənˈsɜːn/

n.

mối quan tâm

5

connect

/kəˈnekt/

v.

kết nối

6

degree

/dɪˈgriː/

n.

bằng cấp

7

document

/ˈdɒkjumənt/

n.

văn bản

8

icon

/ˈaɪkɒn/

n.

biểu tượng

9

impact

/ˈɪmpækt/

n.

sự ảnh hưởng

10

insert

/ɪnˈsɜːt/

v.

chèn

11

install

/ɪnˈstɔːl/

v.

cài đặt

12

freshman

/ˈfreʃmən/

n.

sinh viên năm thứ nhất

13

fix

/fɪks/

v.

sửa chữa

14

guarantee

/ˌgærənˈtiː/

n.

sự bảo đảm, sự bảo
hành

15

jack

/dʒæk/

n.

giắc cắm

16

jam

/dʒæm/

n.

sự tắc nghẽn

17

manual

/ˈmænjuəl/

n.

sách hướng dẫn sử
dụng, sổ tay

18

path

/pæθ/

n.

đường mòn, đường dẫn

I want to snorkel in the blue waters and
relax on the white sandy beaches.
We reached the summit at noon.
Early this morning, police surrounded a
house to find an escaped prisoner.

This has been a challenging time for us all.
Our primary concern is safety.
Can I connect my printer to your
computer?
I have a master's degree in English.
This is the document for the new project.
Click on the printer icon with the mouse.
Using the internet has a big impact on
children.
Now you can insert your image.
Andrew, can you help me install this
software?
He's a freshman at Harvard.
They couldn't fix my old computer, so I
bought a new one.
The system costs $100 including shipping
and a 12-month guarantee.
Students have to go to computer rooms to
connect their computers to the computer
jacks.
We were stuck in a traffic jam for hours.
I need a manual to know how to use this
software.
Follow the path; you can go out of the
forest.


Please log-in to post your comment.

19

post

/pəʊst/

v.

đăng

20

printer

/ˈprɪntər/

n.

máy in

21

requirement

/rɪˈkwaɪəmənt/

n.

yêu cầu, sự yêu cầu

We are trying our best to meet your
requirements.

22

restrict

/rɪˈstrɪkt/

v.

giới hạn, hạn chế

Having small children really restricts your
social life.

A printer is used to print paper.

23

skeptical

/ˈskeptɪkəl/

adj.

hoài nghi

Many experts remain skeptical about his
claims.

24
No
.

store

/stɔːr/

v.

lưu trữ

Data are stored in a computer's memory.

Word

Transcript

Class

Meaning

Example

1

automatically

/ˌɔːtəˈmætɪkli/

adv.

tự động

This message will be automatically sent to
you.

2

conveyor belt

/kənˈveɪər ˈbelt/

n.

băng tải, băng chuyền

There is something under the conveyor
belt.

3

crush

/krʌʃ/

v.

nghiến, đè nát

4

defrost

/ˌdiːˈfrɔːst/

v.

làm tan băng, rã đông

It will take about twenty minutes to
defrost.

5

facsimile

/fækˈsɪməli /

n.

máy fax

My father is going to buy a facsimile
machine.

6

ferment

/fəˈment /

v.

lên men, dậy men

Fruit juices ferment if they are kept for too
long.

7

flavor

/ˈfleɪvər/

n.

hương vị, mùi thơm

8

foreman

/ˈfɔːmən/

n.

quản đốc, đốc công

The foreman is taking us around the
factory.

9

grind

/graɪnd/

v.

xay nhỏ

Shall I grind a little black pepper over
your pizza?

My dress got crushed in my suitcase.

This wine has a fruity flavor.

10

hairdryer

/ˈheəˌdraɪər/

n.

máy sấy tóc

I often use a hairdryer in winter when it's
so cold.

11

helicopter

/ˈhelɪˌkɒptər/

n.

máy bay trực thăng

The injured were rushed to hospital by
helicopter.

12

inventor

/ɪnˈventər/

n.

nhà phát minh

Igor Sikorsky is the inventor of the
helicopter.

13

liquify

/ˈlɪkwəˌfaɪ/

v.

tạo thành chất lỏng, hoá
lỏng

14

loudspeaker

/ˌlaʊdˈspiːkər/

n.

loa

We stood in the square and listened to
Obama's speech over a loudspeaker.

15

manufacture

/ˌmænjʊˈfæktʃər/

v.

sản xuất, chế biến

He works for a company that
manufactures car parts.

16

microwave

/ˈmaɪkrəʊ weɪv/

n.

lò vi sóng

Put the fish in the microwave and it'll only

The beans are crushed and liquified.


take 5 minutes.
My mom said that she needed a chocolate
mold right now.

17

mold

/məʊld/

n.

cái khuôn đúc, cái
khuôn

18

official

/əˈfɪʃəl/

n.

quan chức

Japanese officials worry about a nuclear
crisis.

19

powder

/ˈpaʊdər/

n.

bột

Why are there so many commercials for
washing powders on TV?

20

process

/ˈprɑːses/

n.

quá trình, quy trình

Going to court to obtain compensation is a
long process.

21

pulp

/pʌlp/

n.

bột giấy

Wood pulp is the most common material
used to make paper.

22

reinforced
concrete

/ˌriːɪnˈfɔːrst
ˈkɑːŋkriːt/

n.

bê tông cốt thép

These pillars are made of reinforced
concrete.

23

remove

/rɪˈmuːv/

v.

loại ra, loại bỏ, đuổi

They decided to remove your son from the
school.

24

shell

/ʃel/

v.

bóc vỏ, lột vỏ

25

shell

/ʃel/

n.

vỏ

26

thresh

/θreʃ/

v.

đập (lúa)

27

toaster

/ˈtəʊstər/

n.

máy nướng bánh mỳ

28

vacuum

/ˈvækjuəm/

n.

máy hút bụi

29

wire

/waɪər/

n.

dây, dây điện

My sister likes to shell peas.
Oysters have hard shells.
My parents are threshing rice plants.
I don't know how to use this toaster.
A vacuum is quite expensive in Vietnam.
Someone cut the telephone wires.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×