Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG SINH THÁI HỌC

BÀI MỞ ĐẦU
1.1. Sự ra đời và phát triển của sinh thái học
1.1.1. Định nghĩa sinh thái học
Thuật ngữ sinh thái học (Ecology) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: Oikos và logos, oikos
là nhà hay nơi ở và logos là khoa học hay học thuật. Nếu hiểu một cách đơn giản (nghĩa
hẹp) thì sinh thái học là khoa học nghiên cứu về “nhà”, “nơi ở” của sinh vật. Hiểu rộng
hơn, sinh thái học là khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh vật hoặc một nhóm hay
nhiều nhóm sinh vật với môi trường xung quanh.
Sinh thái học là một trong những môn học cơ sở của Sinh học, nghiên cứu về mối
quan hệ tương tác giữa sinh vật với sinh vật và sinh vật với môi trường ở mọi mức tổ
chức khác nhau, từ cá thể, quần thể, đến quần xã và hệ sinh thái.
Theo Haeckel E,1869: “Chúng ta đang hiểu về tổng giá trị kinh tế của tự nhiên:
nghiên cứu tổ hợp các mối tương tác của con vật với môi trường của nó và trước tiên là
mối quan hệ “bạn bè” và thù địch với một nhóm động thực vật mà con vật đó tiếp xúc
trực tiếp hoặc gián tiếp”. Nói tóm lại, sinh thái học là môn học nghiên cứu tất cả mối quan
hệ tương tác phức tạp mà C. Darwin gọi là các điều kiện sống xuất hiện trong cuộc đấu
tranh sinh tồn. Tuy nhiên lúc bấy giờ, nhiều nhà khoa học không dùng thuật ngữ sinh thái
học, nhưng họ có nhiều đóng góp cho kho tàng kiến thức sinh thái học như Leuvenhook
và những người khác.
Thời kỳ Haeckel được xem là thời kỳ tích luỹ kiến thức để sinh thái học thực sự trở
thành một khoa học độc lập (từ khoảng năm 1900). Song chỉ vài chục năm trở lại đây,

thuật ngữ đó mới mang đầy đủ tính chất phổ cập của mình. X.X. Chvartch (1975) đã viết
“Sinh thái học là khoa học về đời sống của tự nhiên. Nếu sinh thái học đã xuất hiện cách
đây hơn 100 năm như một khoa học về mối tương hỗ giữa cơ thể và môi trường thì ngày
nay, nó trở thành một khoa học về cấu trúc của tự nhiên, khoa học về cái mà sự sống bao
phủ trên hành tinh đang hoạt động trong sự toàn vẹn của mình”.
1.1.2. Lịch sử phát triển của sinh thái học
1.1.2.1. Thời kỳ nảy mầm của sinh thái học
Thế kỷ 17 trước công nguyên, tuy rằng vẫn chưa có cụm từ sinh thái, nhưng đã tồn
tại những ứng dụng về tư tưởng và nhận thức sinh thái. Trong thời kỳ đầu của nền văn
minh nhân loại, con người dựa nhiều vào tự nhiên, vì sự sinh tồn đã không ngừng quan

1


sát và nhận thức các hiện tượng tự nhiên trong thế giới xung quanh và tập tính của động,
thực vật. Khi con người chế tạo ra công cụ kinh doanh các ngành nông nghiệp và chăn
nuôi thì càng cần phải chú ý đến mối quan hệ giữa động, thực vật và hoàn cảnh sống của
chúng, dựa trên cơ sở đó có thể thuần hoá chúng theo mục đích sử dụng của con người.
Trong quá trình sản xuất thực tiễn về giao lưu trường kỳ giữa con người và tự nhiên,
con người đã tích luỹ được nhận thức phong phú về sinh thái, những tư tưởng sinh thái
học mờ loà đã từng gặp trong những nước Hy lạp cổ và trong tác phẩm thơ ca cổ ở Trung
Quốc. Năm 1200 trước công nguyên, Trung Quốc đã soạn thảo ra hai chương “Thảo” và
“Mộc”, đã ghi chép được hoàn cảnh sinh thái và hình thái của 176 loài thực vật thân gỗ và
hơn 50 loài thực vật thân thảo. Trong sách ghi lại của Trung Quốc “Tập Quản tử, Địa
nguyên” (200 năm trước công nguyên) đã ghi cẩn thận về quan hệ sinh thái giữa hoàn
cảnh thuỷ văn đất và đai phân bố cấp bậc ngập nước của thực vật bùn lầy đồng bằng. 100200 năm trước công nguyên vào thời kỳ Tần Hán âm lịch Trung Quốc đã phân ra 24 khí
tiết, nó phản ánh mối quan hệ giữa khí hậu và hiện tượng vật hậu như cây trồng và côn
trùng. Hơn 1400 năm trước Hậu Ngụy Giả cùng một số tác giả đã biên soạn cuốn sách
“Yếu thuật tế dân” có ghi chép về những cây âm và dương. Thời Nam Bắc triều có Đào
Hồng Cảnh đã soạn quyển “Danh Y Biệt Lục” và ghi chép được hiện tượng ong Bò vẽ ký
sinh lên thân con Tò Vò non. Thời nhà Minh Ông Lý Thời Chân soạn “Bản thảo Cương
Mục” nêu lên được quan hệ giữa hoàn cảnh sinh thái và tập tính của động thực vật cung
cấp dược phẩm. Thời nhà Thanh Ông Nhật Thiên Tử soạn quyển “Hoa Kính” cũng đưa ra
quan điểm “Trời đất cây cỏ đã khó, tập tính cây cỏ còn khó hơn”, đưa ra luận điểm về sự
biến hoá của đặc tính thực vật do hoàn cảnh. 370-285 năm trước công nguyên, nhà triết
học Hylạp cổ:phrastus không những đã chú ý đến mối quan hệ côn trùng, sinh trưởng
thực vật, đất và khí hậu, mà đồng thời cũng đã để ý đến sự sai khác của các quần xã sinh
vật ở các khu vực khác nhau. Năm 23-79 trước công nguyên Pling đã phân chia động vật
thành 3 loại: sống trên mặt đất, sống dưới nước, bay trên trời. Con người trong quá trình
sản xuất thực tiễn đã không ngừng nâng cao những kiến thức về sinh thái, làm cơ sỏ cho

sự ổn định phát triển lâu dài cho sinh thái học.
1.1.2.2. Thời kỳ phát triển và sáng lập sinh thái học
Từ thế kỷ 17 Haeckel đưa ra môn học sinh thái học, đến cuối thế kỷ 19 thì được gọi
là giai đoạn sáng lập sinh thái học. Ở giai đoạn này, đặc điểm phát triển của sinh thái là

2


mối quan hệ qua lại giữa hoàn cảnh và sinh vật 2 phương diện nghiên cứu sinh vật đó là
cá thể và quần thể. Năm 1690 nhà hoá học nổi tiếng R.Boyle trong quá trình phát biểu thí
nghiệm về hiệu ứng của áp suất không khí thấp ảnh hưởng đến động vật, ảnh hưởng của
áp suất khí thấp đến con Chuột trắng, Dơi, Mèo và Chim..v.v.Năm 1735 Reaumur nhà côn
trùng học người Pháp từ việc nghiên cứu về một loài sinh vật, ông đã phát hiện nhiệt độ
bình quân của mỗi loài vật đều là hằng số, phát hiện này được coi là phát hiên đầu tiên
trong việc nghiên cứu tích nhiệt và sinh lí phát dục của côn trùng. Năm 1855, Al. de
Cadolle đưa khái niệm tích nhiệt vào sinh thái học thực vật, làm cơ sở cho lí luận tích
nhiệt hiện đại. Năm 1792 nhà thực vật học người Đức C.L.Willdenow trong cuốn “cơ sở
thảo học” đã thảo luận một cách tỉ mỉ về ảnh hưởng của khí hậu, thuỷ văn, địa hình núi
cao đến phân bố thực vật, A.Humbolt học sinh của ông đã phát triển tư tưởng của ông,
năm 1807 xuất bản cuốn “Kiến thức về địa lý thực vật” đã đưa ra những khái niệm về
“Ngoại mạo” và “Quần xã thực vật”, đã chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa điều kiện khí hậu
và phân bố thực vật, sáng lập ra môn học “Địa lý thực vật” “Plant Geography”.
Tiến vào thế kỷ 19, sinh thái học ngày càng phát triển. Trên phương diện sinh lý sinh
thái, như việc có thể quyết định được nhiệt độ khởi điểm phát dục thực vật (Gasparin,
1844), đã đưa ra “Định luật nhân tố tối thiểu đối với thực vật” (Liebig, 1840). Trên phương
diện sinh thái học quần thể, P.F. Verhust (năm 1938) phát biểu phương trình nổi tiếng
Logistic. Năm 1803 Malthus đã phát biểu “Nhân khẩu luận”, trong đó không những chỉ
nghiên cứu sinh sản và thức ăn của sinh vật, mà còn nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia
tăng dân số và số lượng lương thực. Năm 1859 Da Erwen cho ra đời “khởi nguồn giống”
là động lớn trong sự phát triển sinh thái học. Năm 1895 nhà thực vật học Đan mạch
E.Warming đã phát biểu cuốn “Phân bố thực vật” (cụ thể là “phân bố thực vật trên cơ sở
địa lý học thực vật”), năm 1909 đổi tên thành “Sinh thái học thực vật” “Ecology of
Plants” xuất bản bằng tiếng Anh. Đồng thời với việc đó, giáo sư A.F.W. Schimper năm
1898 đã xuất bản cuốn “Địa lý học thực vật trên cơ sở sinh lý” hai cuốn sách này đã tổng
kết một cách toàn diện được những thành tựu nghiên cứu về sinh thái học trước đây, được
công nhận những tác phẩm sinh thái học kinh điển nổi tiếng, biểu hiện được sự phát triển
đi lên của sinh thái học từ một khoa học phân nhánh của sinh vật học.
1.1.2.3. Thời kỳ phân hoá trường phái và củng cố sinh thái học
Niên đại 10-30 của thế kỷ 20, sinh thái học nghiên cứu thẩm thấu vào các môn khoa

3


học về các lĩnh vực sinh vật học, hình thành sinh thái học thực vật, sinh thái học động vật,
sinh thái học di truyền, sinh thái học sinh lý,các môn phân nhánh của hình thái sinh thái
học, thúc đẩy và mở rộng quá trình nghiên cứu về sinh thái cá thể, sinh thái quần thể, sinh
thái quần xã. Trong thời kỳ này, xuất hiện một số nhóm khoa học và trung tâm nghiên
cứu, sinh thái học đạt đến đỉnh điểm, nên có thể gọi đây là giai đoạn sinh thái bền vững.
Trên phương diện về sinh thái học động vật, các nhà sinh thái học đã có không ít
nghiên cứu về quần xã động vật, hành vi học động vật, sinh lý sinh thái học. Như
Bachmetjew (1907) nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng đến phân bố địa lý
và phát dục của côn trùng. Jennings (1906) đã phát biểu “hành vi của động vật không
xương sống”, Shelford (1913) đã xuất bản “quần xã động vật nhiệt đới Châu Mỹ”.
A.J.Lotka (1925) đưa thống kê vào sinh thái học, đã đưa ra những mô hình toán học liên
quan đến sự gia tăng của quần thể. R.N. Chapman (1931) với “sinh thái học động vật”
đưa ra khái niệm về sức cản của hoàn cảnh. C.Elton (1927) trong cuốn “sinh thai học
động vật” cũng đã đưa ra những khái niệm về chuỗi thức ăn, tháp về số lượng thực vật, vị
sinh thái.
Trên phương diện về sinh thái học thực vật, nối tiếp Warming và Schimper, cũng đã
có nhiều tác phẩm về sinh thái quần xã và sinh lý sinh thái, như G. Klebs “Phát dục thực
vật nhân tạo” (1903), F.E.Glements “Phát triển và kết cấu thực bì” (1904), “Phương pháp
nghiên cứu sinh thái học” (1905), “Sinh lý học và sinh thái học” (1907): Anh A.G.Tansley
với cuốn “Loại hình thực bì nước Anh” (1911). Những nghiên cứu này góp phần to lớn
vào sự phát triển của sinh thái học thực vật.
Do sự bất đồng về điều kiện sinh thái của từng nơi, sự khác nhau về khu hệ thực vật
và tính chất thực bì, về nhận thức và phương pháp công tác đã có những quá trình phát
triển lâu dài. Do vậy, mà hình thành nên các trường phái khác nhau với những trọng điểm
nghiên cứu khác nhau. Trường phái Anh, Mỹ chủ yếu có những thành tựu liên quan đến
học thuyết về diễn thế động thái của quân lạc và đỉnh điểm diễn thế, những học thuyết này
chủ yếu là nghiên cứu trọng điểm sinh thái động thái: Cống hiến chủ yếu của trường phái
Pháp và Thụy Điển lại là nghiên cứu về kết cấu quần xã, lại là trọng tâm nghiên cứu sinh
thái ở trạng thái tĩnh; các trường phái Bắc Âu chủ yếu là các công tác về địa lý học thực
vật; các trường phái Liên Xô trước đây chủ yếu là có những phương pháp nghiên cứu và
những thành quả về quần xã địa lý sinh vật (hệ thống sinh thái”.

4


1.1.2.4 Thời kỳ sinh thái học hệ sinh thái
Năm 1935, những nhân vật đại biểu cho trường phái Anh, Mỹ như nhà sinh thái học
thực vật nước Anh A.G.Tansley lần đầu tiên đưa ra khái niệm về hệ sinh thái (Ecosystem),
cho rằng luôn tồn tại một chỉnh thể những ảnh hưởng qua lại và mối liên hệ qua lại không
thể phân tách hình thành giữa hoàn cảnh và sinh vật, năm 1939 trong cuốn “Thực bì Ying
LunSan” đã đưa ra khái niệm về “Cân bằng sinh thái”. Năm 1942 viện sĩ người Liên Xô
V.N Sucasep đưa ra khái niệm tương tự “Quần xã địa lý thực vật” “Geobiocenoze”. Năm
1942, nhà sinh thái học người Mỹ R.L.Lindeman đã đưa ra phương pháp phân cấp sinh
vật theo mức độ dinh dưỡng trong hệ sinh thái, với khái niệm phân cấp này đã có hướng
phát triển mới về lý luận cũng như khái niệm trọng yếu trong tháp năng lượng được hình
thành từ lưu động năng lượng giữa các cấp dinh dưỡng của Elton (1972) và nghiên cứu về
lượng hiện tồn và lượng sinh vật của Peatsall (1935) có ảnh hưởng to lớn đến phát triển
hệ thống khoa học và hệ thống lý luận trong chiến tranh thế giới thứ II, lý luận hệ sinh
thái thêm một bước nữa hình thành, lý luận hệ sinh thái càng hoàn chỉnh sát thực hơn
thông qua sự tăng cường tuyên truyền hai anh em E.P .Odum và.T. H. Odum. Đặc biệt
bước vào niên đại 60 của thế kỷ 20, hệ sinh thái học được nhiều nhà khoa học tiếp nhận
những vấn đề nghiên cứu về sinh thái học đã được nâng cao về chất, sáng lập ra một thời
kỳ mới. Sự kết hợp của sinh thái học và hệ thống hoàn cảnh cùng với sự ứng dụng vào
sản xuất đã hình thành nên nhiều phương hướng nghiên cứu như sinh thái học hải dương,
sinh thái học thổ nhưỡng, sinh thái hái học hồ ao, sinh thái học nông nghiệp, sinh thái học
nông lâm, sinh thái học thảo nguyên, sinh thái rừng. Đồng thời với sự thẩm thấu tạp giao
của các môn khoa học đã làm cho hệ sinh thái phát triển vượt bậc, nghiên cứu hệ thống
sinh thái dưới điều kiện từ máy tính, máy ghi tự động trong công tác ngoại nghiệp,
phương pháp tính toán hiện đại hoá và phân tích hệ thống. Đồng thời biểu hiện ở sự xuất
bản với tính tổng hợp, phản ánh giáo trình dạy học về nguyên lý căn bản và quy luật phổ
biến của sinh thái học, đại diện kiệt xuất nhất là “Cơ sở sinh thái học” của E.P.Odum
“Fundamentals of Ecology”
Đặc điểm nghiên cứu của thời kỳ hệ sinh thái học ứng dụng, tạp giao, tổng hợp và
hệ thống. Lấy hệ sinh thái làm trung tâm nghiên cứu sinh thái học, những vấn đề sinh thái
cần nghiên cứu như sinh vật cá thể, quần thể, quần lạc luôn có những phát triển to lớn.
Như R.H.Maeather vị trí sinh thái của con người, sách lược sinh tồn cùng với nghiên cứu

5


về sinh thái học đảo, cả về lý luận và thực tiễn đều có những cống hiên vĩ đại. Trên
phương diện sinh thái học thực vật cũng đã có những tiến triển lớn về phân loại số lượng,
bố cục quần thể, phân tích... như “phân tích sinh trưởng” của Evans (1972) “Growth
analysis” và “sinh thái học quần thể thực vật” của Harper (1977) cũng phát triển từ thời
kỳ này. Sự cùng tiến hoá giữa động vật và thực vật “đặc biệt là côn trùng và vi sinh vật”
cũng là lĩnh vực đạt được thành quả trong thời kỳ này.
1.1.2.5 Thời kỳ sinh thái học nhân loại
Sự khôi phục và phát triển sau chiến tranh thế giới II, cho đến cuối thập niên 60, đầu
thập niên 70 của thế kỷ 20 do sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, sức sản xuất
đã không ngừng nâng cao cùng với nó là sự gia tăng về ảnh hưởng và làm sáo trộn của
con người đến vòng sinh vật, xuất hiện mâu thuẫn giữa lợi ích của con người và hoàn
cảnh sống, toàn thế giới phải đối mặt với cuộc chiến chống gia tăng dân số, thiếu thốn
lương thực, suy giảm tài nguyên, nguy cơ năng lượng, ô nhiễm hoàn cảnh. Trong quá
trình tìm kiếm nguyên nhân phát sinh vấn đề và phương pháp giải quyết, thấy rằng sáng
tạo và duy trì trình độ văn hoá cao độ của nhân loại có ảnh hưởng đến sinh thái học, ý
thức được rằng con người không thể là nhân tố ngoài lề trong lập trường nghiên cứu mối
quan hệ qua lại giữa sinh vật (trước đây chủ yếu là thực vật và động vật) và hoàn cảnh,
mà cần phải đưa con người vào trong hệ thống sinh thái, xem xét toàn diện vai trò con
người trong hệ sinh thái và trong sinh vật, cần điều tiết con người trong mối quan hệ giữa
những vai trò hạn chế và vai trò điều khiển, để đạt được yêu cầu phát triển sự điều tiết
giữa sản xuất kinh tế và bảo vệ hoàn cảnh trong xã hội loài người. Từ đó sinh thái học với
danh nghĩa là một khuân viên học thuật, mà vận dụng cả chiều sâu cũng như chiều rộng
vào trong sản xuất thực tiễn và xây dựng kinh tế. Để hướng toàn xã hội quan tâm rộng rãi
và có hứng thú trong sinh thái học. Sinh thái học không chỉ giới hạn trong sinh vật học,
khoa học tự nhiên, mà còn thẩm thấu vào khoa học xã hội.hình thành nên cầu nối liên kết
giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Trong thời kỳ này, trong quá trình giải quyết những vấn đề thực tế trước mắt, đã tạo
nên một số thực nghiệm hữu ích, năm 1964-1974 hiệp hội khoa học thế giới đã đưa ra
được “Kế hoạch nghiên cứu sinh vật học Quốc tế” (Internaltional Biology Programme
viết tắt là: IBP), đây là kế hoạch to lớn trong lịch sử phát triển của sinh vật học, trọng
điểm là nghiên cứu kết cấu, chức năng, sức sinh sản sinh vật các loại hệ thống sinh thái

6


trên thế giới, làm căn cứ khoa học cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ hoàn
cảnh. Sau IBP, năm 1970 ban khoa giáo của tổ chức liên hợp quốc đã thiết lập “kế hoạch
con người và sinh quyển” (Man and Biosphere Programme, viết tắt là MAB), trước mắt
có hơn 100 chính phủ các nước tham gia tổ chức MAB, những quốc gia tham gia vào tổ
chức MAB thiết lập nên hội đồng MAB. Việt Nam cũng là một trong những nước thành
viên của tổ chức MAB. MAB mang tính quốc tế, có kế hoạch nghiên cứu tổng hợp đa
ngành khoa học giữa các chính phủ. Hoạt động chủ yếu của nó là nghiên cứu những ảnh
hưởng của các hoạt động nhân loại, xu hướng phát triển và chức năng, kết cấu các loại hệ
sinh thái ở những nơi khác nhau trên Trái đất, dự đoán được những ảnh hưởng của sự biến
đổi tài nguyên và biến đổi của sinh quyển đến con người, mục đích này là thông qua khoa
học tự nhiên và khoa học xã hội để nghiên cứu ảnh hưởng hành vi của con người ngày
nay đến thế giới trong tương lai, đưa ra những căn cứ khoa học từ việc cải thiện mối quan
hệ giữa con người và hoàn cảnh toàn cầu, dưới tình hình gia tăng dân số quản lý và lợi
dụng tài nguyên và hoàn cảnh hợp lý bảo đảm con người vẫn duy trì sự phát triển một
cách có điều tiết.
1.2. Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học
Sinh thái học nghiên cứu mối quan hệ của sinh vật với môi trường hay cụ thể hơn,
nghiên cứu sinh học của một nhóm cá thể và các quá trình chức năng của nó xảy ra ngay
trong môi trường của nó. Lĩnh vực nghiên cứu của sinh thái học hiện đại là nghiên cứu về
cấu trúc và chức năng của thiên nhiên. Theo từ điển Webstere: “ Đối tượng của sinh thái
học - đó là tất cả các mối liên hệ giữa cơ thể sinh vật với môi trường”, ta cũng có thể
dùng khái niệm mở rộng “Sinh học môi trường” (Environmental Biology).
Học thuyết tiến hoá của Darwin bằng con đường chọn lọc tự nhiên buộc các nhà
sinh học phải quan sát sinh vật trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường sống của nó
như hình thái, tập tính thích nghi của cơ thể với môi trường.
Đến cuối thế kỷ thứ XIX, quan niệm hẹp đó của sinh thái học buộc phải nhường
bước cho những quan niệm rộng hơn về mối tương tác giữa cơ thể với môi trường. Những
nghiên cứu sinh thái học được tập trung ở các mức tổ chức sinh vật cao hơn như quần thể
sinh vật (Population), quần xã sinh vật (Biocenose hay Community) và hệ sinh thái
(Ecosystem), được gọi là “Tổng sinh thái” (Synecology). Tổng sinh thái nghiên cứu phức
hợp của động thực vật và những đặc trưng cấu trúc cũng như chức năng của phức hợp đó

7


được hình thành nên dưới tác động của môi trường.
Giữa quần xã sinh vật và cơ thể có những nét tương đồng về cấu trúc. Cơ thể (hay cá
thể của một tập hợp nào đó) có các bộ phận như tim, gan, phổi..., còn quần xã gồm các
loài động vật, thực vật, vi sinh vật...; cơ thể được sinh ra, trưởng thành rồi chết thì quần
xã cũng trải qua các quá trình tương tự như thế, tuy nhiên sự phát triển và tiến hoá của cá
thể nằm trong sự chi phối của quần xã. Vào những năm 40 của thế kỷ này, các nhà sinh
thái bắt đầu hiểu rằng, xã hội sinh vật và môi trường của nó có thể xem như một tổ hợp
rất chặt, tạo nên một đơn vị cấu trúc tự nhiên. Đó là hệ sinh thái (Ecosystem) mà trong
giới hạn của nó, các chất cần thiết cho đời sống thực hiện một chu trình liên tục giữa đất,
nước, không khí, một mặt khác giữa động vật, thực vật và vi sinh vật, do đó năng lượng
được tích tụ và chuyển hoá. Hệ sinh thái lớn và duy nhất của hành tinh là Sinh quyển
(Biosphere), trong đó con người là một thành viên. Từ nửa đầu của thế kỷ XX, sinh thái
học đã trở thành khoa học chính xác do sự xâm nhập nhiều lĩnh vực khoa học như di
truyền học, sinh lý học, nông học, thiên văn học, hoá học, vật lý, toán học..., cũng như các
công nghệ khoa học tiên tiến giúp cho sinh thái học có những công cụ nghiên cứu mới và
hiện đại.
Từ đối tượng nghiên cứu của sinh thái học, có thể chia sinh thái học ra các phân
môn sau :
- Sinh thái học cá thể (Autoecology): Nghiên cứu ảnh hưởng của các tác động môi
trường đối với hoạt động sống của từng cá thể riêng lẻ..
- Song vào những năm sau, nhất là từ cuối thế kỷ thứ XIX, sinh thái học nhanh
chóng tiếp cận với hướng nghiên cứu về cấu trúc và chức năng hoạt động của các bậc tổ
chức cao hơn như quần thể sinh vật, quần xã sinh vật và hệ sinh thái. Người ta gọi hướng
nghiên cứu đó là tổng sinh thái (Synecology). Chính vì vậy, sinh thái học trở thành một
“khoa học về đời sống của tự nhiên..., vào cấu trúc của tự nhiên, khoa học về cái mà sự
sống bao phủ trên hành tinh đang hoạt động trong sự toàn vẹn của mình” (Chvartch,
1975).
1.3. Phương pháp nghiên cứu sinh thái học
Phương pháp nghiên cứu của sinh thái học gồm nghiên cứu thực địa, nghiên cứu
thực nghiệm và phương pháp mô phỏng.
- Nghiên cứu thực địa (hay ngoài trời) là những quan sát, ghi chép, đo đạc, thu

8


mẫu...tài liệu của những khảo sát này được chính xác hoá bằng phương pháp thống kê.
- Nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành trong phòng thí nghiệm hay bán tự nhiên,
nhằm tìm hiểu những khía cạnh về các chỉ tiêu hoạt động chức năng của cơ thể hay tập
tính của sinh vật dưới tác động của một hay một số yếu tố môi trường một cách tương đối
biệt lập.
Tất cả những kết quả của 2 phương pháp nghiên cứu trên là cơ sở cho phương pháp
mô phỏng hay mô hình hoá, dựa trên công cụ là toán học và thông tin được xử lý. Khi
nghiên cứu một đối tượng hay một phức hợp các đối tượng, các nhà sinh thái thường sử
dụng nhiều phương pháp và nhiều công cụ một cách có chọn lọc nhằm tạo nên những kết
quả tin cậy, phản ảnh đúng bản chất của đối tượng hay của phức hợp đối tượng được
nghiên cứu.
1.4. Mối quan hệ giữa sinh thái học với các môn học khác
Sinh thái học là môn khoa học cơ bản trong sinh vật học, nó cung cấp những nguyên
tắc, khái niệm cho việc nghiên cứu sinh thái học các nhóm ngành phân loại riêng lẻ như
sinh thái học động vật, sinh thái học thực vật... hay sâu hơn nữa như sinh thái học tảo,
sinh thái học nấm, sinh thái học chim, sinh thái học thú.... Đặc biệt sinh thái học đã sử
dụng kiến thức về phân loại học (phân loại thực vật, phân loại động vật) khi nghiên cứu
các quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Vì nếu không biết được tên khoa học chính xác của
một loài sinh vật nào đó thì khó tìm ra mối liên hệ giữa loài hay giữa các loài. Phân loại
học còn giúp cho sinh thái học hiểu rõ sự tiến hóa trong sinh giới. E. Odum (1971) đã nói:
“Sinh thái học là môn cơ bản của sinh học, cũng là một phần của từng bộ phận và của tất
cả môn phân loại học”.
Ngoài ra, sinh thái học có liên hệ chặt chẽ với các môn học về thổ nhưỡng, khí
tượng và địa lý tự nhiên, vì sinh thái học sử dụng kiến thức và kết quả nghiên cứu về khí
hậu, đất đai, địa mạo và ngược lại sinh thái học đã giúp cho các môn học này giải thích
được nhiều hiện tượng tự nhiên.
Sinh thái học còn sử dụng các trang thiết bị phân tích chính xác của vật lý học,
thống kê xác xuất và các mô hình toán học. Đặc biệt gần đây môn điều khiển sinh học
(Biocybernetic) đã xem khoa học về hệ sinh thái là một phần của môn này.
Nhờ sự phát triển của sinh thái học hiện đại và sự kế thừa thành tựu của các lĩnh vực
khoa học sinh học và các khoa học khác như toán học, vật lý học... trong sinh học cũng

9


hình thành nên những khoa học trung gian liên quan đến sinh thái học như sinh lý - sinh
thái, toán sinh thái, địa lý - sinh thái...còn bản thân sinh thái học cũng phân chia sâu hơn:
Cổ sinh thái học, Sinh thái học ứng dụng, Sinh thái học tập tính...
Hiện nay, khi nghiên cứu về năng suất và sinh thái con người, nhiều nhà sinh thái
học đã sử dụng các kiến thức về xã hội học và kinh tế học, ngược lại các môn này ngày
càng sử dụng nhiều kiến thức sinh thái học.
1.5. Ý nghĩa và vai trò của sinh thái học
Cũng như các khoa học khác, những kiến thức của sinh thái học đã và đang đóng
góp to lớn cho nền văn minh của nhân loại trên cả hai khía cạnh: lý luận và thực tiễn.
Cùng với các lĩnh vực khác trong sinh học, sinh thái học giúp chúng ta ngày càng
hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự sống trong mối tương tác với các yếu tố của môi
trường, cả hiện tại và quá khứ, trong đó bao gồm cuộc sống và sự tiến hoá của con người.
Hơn nữa, sinh thái học còn tạo nên những nguyên tắc và định hướng cho hoạt động của
con người đối với tự nhiên để phát triển nền văn minh ngày một cao theo đúng nghĩa hiện
đại của nó, tức là không làm huỷ hoại đến đời sống sinh giới và chất lượng của môi
trường.
Trong cuộc sống, sinh thái học đã có những thành tựu to lớn được con người ứng
dụng vào những lĩnh vực như:
- Nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng trên cơ sở cải tạo các điều kiện sống của
chúng.
- Hạn chế và tiêu diệt các dịch hại, bảo vệ đời sống cho vật nuôi, cây trồng và đời
sống của cả con người.
- Thuần hoá và di giống các loài sinh vật.
- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, duy trì đa dạng sinh học và phát triển tài
nguyên cho sự khai thác bền vững.
- Bảo vệ và cải tạo môi trường sống cho con người và các loài sinh vật sống tốt hơn.
Sinh thái học giờ đây là cơ sở khoa học, là phương thức cho chiến lược phát triển
bền vững của xã hội con người đang sống trên hành tinh kỳ vĩ này của hệ thái dương.

10


Chương 1
SINH THÁI HỌC CÁ THỂ
1.1. Một số khái niệm cơ bản về môi trường và các nhân tố sinh thái
1.1.1. Môi trường
1.1.1.1. Khái niệm
- Môi trường bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, gồm các nhân tố vô sinh
và hữu sinh có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sinh trưởng, phát triển và sinh
sản của sinh vật.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo có quan hệ mật
thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát
triển của con người và thiên nhiên (Điều 1, Luật Bảo Vệ Môi Trường của Việt Nam,
2005).
Có 4 loại môi trường: đất, nước, không khí và sinh vật.
1.1.1.2. Các chức năng cơ bản của môi trường
Đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng thì môi trường sống có các chức
năng cơ bản sau:
* Môi trường là không gian sống cho con người và thế giới sinh vật (habitat).
* Môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản
xuất của con người.
* Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong quá trình
sống.
* Chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người
* Bảo vệ con người và sinh vật khỏi những tác động từ bên ngoài.
1.1.2. Sinh vật
Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có trao đổi
chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết.
Một khái niệm chỉ sự chung sống giữa động vật, thực vật và vi sinh vật nhờ mối liên
hệ trao đổi qua lại giữa chúng. Sự chung sống này thể hiện theo loài, số lượng của sinh
vật và hiệu quả của chúng trong vòng tuần hoàn sinh học.

11


1.1.3. Khái niệm và phân loại các nhân tố sinh thái
1.1.3.1. Khái niệm nhân tố sinh thái
Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc
gián tiếp tới đời sống của sinh vật. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau
thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
Trong môi trường có 3 nhóm nhân tố sinh thái :
Nhân tố vô sinh: các nhân tố không sống trong tự nhiên có ảnh hưởng đến cơ thể
sinh vật như ánh sáng, không khí, độ ẩm, nhiệt độ, đất,nước..
Nhân tố hữu sinh: bao gồm mọi tác động của các sinh vật khác lên cơ thể sinh vật.
Nhân tố con người: bao gồm mọi tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người lên
cơ thể sinh vật.
Môi trường tự nhiên được cấu trúc gồm 4 thành phần cơ bản như sau:
Thạch quyển (Lithosphere): bao gồm lớp vỏ trái đất có độ dày 60 - 70km trên phần
lục địa và từ 2-8km dưới đáy đại dương và trên đó có các quần xã sinh vật.
Thủy quyển (Hydrosphere): là phần nước của trái đất bao gồm nước đại dương,
sông, hồ, suối, nước ngầm, băng tuyết, hơi nước trong đất và không khí.
Khí quyển (Atmosphere): là lớp không khí bao quanh trái đất.
Sinh quyển (Biosphere): gồm tất cả các loài sinh vật sống.
Như vậy, môi trường sống của con người theo nghĩa rộng được hiểu là tất cả các
nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài
nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội,...Với
nghĩa hẹp, thì môi trường sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và nhân
tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như số m2 nhà ở, chất
lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí,... ở nhà trường thì môi
trường của học sinh gồm nhà trường với thầy cô giáo, bạn bè, nội quy của nhà trường, lớp
học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, các tổ chức xã hội như Đoàn, Đội,...
- Về khía cạnh sinh thái học, theo Vũ Trung Tạng (2000) thì môi trường là một phần
của ngoại cảnh, bao gồm các hiện tượng và các thực thể của tự nhiên...mà ở đó, cá thể,
quần thể, loài...có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phản ứng thích nghi của
mình. Từ định nghĩa này ta có thể phân biệt được đâu là môi trường của loài này mà
không phải là môi trường của loài khác. Chẳng hạn như mặt biển là môi trường của sinh

12


vật màng nước (Pleiston và Neiston), song không phải là môi trường của những loài sống
ở đáy sâu hàng ngàn mét và ngược lại.
Số lượng nhân tố sinh thái rất nhiều, là yếu tố hoàn cảnh có ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp đến sinh trưởng, phát triển và phân bố của sinh vật.
Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, thực vật, O2, CO2 và các sinh vật khác đều có tương quan
với sinh trưởng sinh vật đều là nhân tố sinh thái.
Trong nhân tố sinh thái điều kiện hoàn cảnh sinh vật sinh tồn không thể thiếu được,
có khi cũng gọi là điều kiện sinh thái của sinh vật, nhân tố sinh thái có thể hiểu là nhân tố
tác dụng đối với sinh vật, mà nhân tố hoàn cảnh là toàn bộ các yếu tố hoàn cảnh bên ngoài
của sinh vật. Nhân tố sinh thái và nhân tố hoàn cảnh là hai cái vừa có quan hệ lại vừa có
khái niệm khác nhau.
Các nhân tố sinh thái khi tác động lên đời sống của sinh vật, chúng sẽ phản ứng lại
phụ thuộc vào các đặc trưng sau:
+ Bản chất của nhân tố tác động.
+ Cường độ tác động.
+ Tần số tác động.
+ Thời gian tác động.
1.1.3.2. Phân loại các nhân tố sinh thái
a. Phân loại truyền thống
Theo phân loại truyền thống, các nhân tố sinh thái được chia ra thành 02 nhóm:
+ Nhóm nhân tố vô sinh: Đất (có bao gồm cả các nhân tố địa hình, hướng dốc,
hướng phơi…), khí hậu.
+ Nhóm nhân tố hữu sinh: Động thực vật, vi sinh vật và con người. Con người với
các tác động của mình cũng được coi là một nhân tố sinh thái. Nhân tố này có thể ảnh
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật.
b. Phân loại của A.C. Monchatxki
Theo phân loại này, các nhân tố sinh thái được chia thành 3 nhóm dựa vào tính chu
kỳ của nó và phản ứng của sinh vật đối với tính chu kỳ đó.
+ Nhóm các nhân tố có tính chu kỳ đầu tiên: Như ánh sáng, nhiệt độ, thời tiết… sự
biến đổi theo chu kỳ ngày, tháng, năm, từ đó hình thành các đai khí hậu khác nhau, nó có
tác dụng quyết định đối với sự phân bố các quần thể sinh vật. Phản ứng đối với ánh sáng,

13


nhiệt độ của sinh vật và yêu cầu nhiệt độ ánh sáng khác nhau chính là phản ứng tính thích
ứng của sinh vật đối với loại nhân tố này.
+ Nhóm các nhân tố có tính chu kỳ thứ cấp: Là nhóm những nhân tố có tính chu kỳ
chịu sự chi phối của nhóm nhân tố thứ nhất. Ví dụ: Ẩm độ là nhân tố thuộc nhóm nhân tố
chu kỳ thứ cấp bởi nó phụ thuộc vào nhiệt độ.
+ Nhóm nhân tố không có tính chu kỳ: Đây là nhóm bao gồm các nhân tố sinh thái
mang tính bất thường, các sinh vật thường không thích nghi kịp với nhóm các nhân tố
này. Ví dụ: Bão, mưa đá, giông, cháy rừng, các hoạt động của con người…
c. Phân loại theo mức độ và tầm quan trọng của các nhân tố sinh thái tới đời sống sinh
vật
Theo tiêu chí này, các nhân tố sinh thái được phân thành:
+ Nhóm các nhân tố sinh tồn: Là những nhân tố sinh thái cần thiết cho sự sống còn
của sinh vật. Ví dụ: Đối với thực vật O2, CO2, nước là những nhân tố sinh tồn.
+ Nhóm các nhân tố chủ đạo: Là nhóm những nhân tố sinh thái có ảnh hưởng lớn
nhất đến đời sống sinh vật hoặc sự biến đổi của nó sẽ ảnh hưởng tới sự biến đổi của
những nhân tố tiếp theo. Ví dụ: đối với thực vật ánh sáng là nhân tố chủ đạo.
+ Nhóm các nhân tố giới hạn: Là nhóm các nhân tố sinh thái nằm ở mức thấp hơn
hoặc cao hơn mức chống chịu của sinh vật (những nhân tố sinh thái nằm ngoài giới hạn
chịu đựng – biên độ sinh thái của sinh vật). Ví dụ: Nhiệt độ (ánh sáng, độ ẩm…) quá cao
hoặc quá thấp đối với hoạt động bình thường của thực vật.
+ Nhóm các nhân tố sinh thái độc lập: Là nhóm những nhân tố sinh thái mà sự biến
đổi của nó độc lập với đời sống sinh vật. Ví dụ: (1) Địa hình; (2) Ánh sáng mặt trời ở mặt
trên tán rừng.
+ Nhóm các nhân tố sinh thái phụ thuộc: Là nhóm những nhân tố sinh thái mà sự
tồn tại và biến động của nó chịu sự chi phối của những nhân tố khác. Ví dụ: Lượng mưa,
ẩm độ, nhiệt độ dưới tán rừng phụ thuộc vào số lượng và chất lượng tán lá, phụ thuộc vào
cường độ và lượng ánh sáng lọt tán…
d. Phân loại theo tính chất các nhân tố sinh thái
Theo phân loại này, các nhân tố sinh thái được chia thành 5 nhóm:
Nhân tố khí hậu: Là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, mưa, gió, bão, khí áp và sấm chớp
v.v

14


Nhân tố đất đai: Bao gồm độ phì, độ ẩm đất, tính chất lý và hóa học của đất, địa
hình (độ cao, độ dốc, hướng phơi, vị trí sườn dốc...)
Nhân tố sinh vật: Bao gồm quan hệ tương hỗ giữa các loài sinh vật như phụ sinh, ký
sinh, cạnh tranh và cộng sinh...
Nhân tố con người: Tác dụng của con người cải tạo, lợi dụng, phát triển hoặc phá
hoại đối với tài nguyên sinh vật và tác dụng nguy hại, gây ô nhiễm hoàn cảnh.
Nhóm nhân tố lịch sử: Lịch sử tự nhiên (ảnh hưởng của khí hậu, địa chất, hệ thực vật
và động vật trong quá khứ) và lịch sử loài người (hoạt động sống của con người trong quá
khứ).
1.2. Một số quy luật cơ bản của sinh thái học
1.2.1. Quy luật về sự tác động tổng hợp
- Các nhân tố sinh thái tác động lên cơ thể sinh vật một cách đồng thời và tổng hợp.
Đây là quy luật có tính khái quát và phổ biến nhất trong tự nhiên.
Ví dụ: 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2
- Sự tác động của các nhân tố sinh thái nên cơ thể sinh vật là sự tác động tổng hợp
vì:
+ Trong tự nhiên không có một nhân tố sinh thái nào tồn tại độc lập chúng luôn luôn
phụ thuộc chi phối tác động lẫn nhau.
+ Trong tự nhiên không có 1 sinh vật nào chỉ cần 1 nhân tố sinh thái mà có thể tồn
tại được.
Ví dụ: nước là một nhân tố sinh thái quan trọng, nhưng chỉ có điều kiện nước thích
hợp, mà không có chiếu sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng, chất khoáng… phối hợp thoả đáng
của các nhân tố sinh thái, thực vật không thể sinh trưởng phát triển bình thường.
- Các nhân tố sinh thái gắn bó với nhau tạo thành một tổ hợp sinh thái. Khi một
nhân tố sinh thái thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các nhân tố sinh thái khác, cuối
cùng làm cho cả tổ hợp sinh thái đó thay đổi.
Ví dụ: chế độ chiếu sáng trong rừng thay đổi thì nhiệt độ, độ ẩm không khí và đất sẽ
thay đổi và sẽ ảnh hưởng đến hệ động vật không xương sống và vi sinh vật đất, từ đó ảnh
hưởng đến chế độ dinh dưỡng khoáng của thực vật.
- Mỗi nhân tố chỉ biểu hiện hoàn toàn tác động đầy đủ của nó khi các nhân tố khác
hoạt động bình thường.

15


Ví dụ: trong đất có đủ muối khoáng nhưng cây không sử dụng được khi độ ẩm
không thích hợp; nước và ánh sáng không thể có ảnh hướng tốt đến thực vật khi trong đất
thiếu muối khoáng.
1.2.2. Quy luật về nhân tố chủ đạo
Trong toàn bộ đời sống sinh vật có những giai đoạn sẽ có một nhân tố sinh thái hay
một nhóm nhân tố sinh thái nổi nên chi phối quá trình sinh trưởng và phát triển của giai
đoạn đó, những nhân tố và nhóm nhân tố sinh thái này được gọi là nhân tố chủ đạo.
- Tầm quan trọng của các nhân tố sinh thái là không như nhau.
- Bản chất: tạo ra mâu thuẫn giữa đặc tính di truyền của sinh vật với môi trường sinh
thái.
- Các nhân tố chủ đạo luôn thay đổi: sự thay đổi nhân tố chủ đạo thường dẫn tới rất
nhiều nhân tố sinh thái khác phát sinh biến đổi hoặc khiến sự tăng trưởng, phát triển của
sinh vật có những biến đổi rõ rệt.
Ví dụ: rừng trồng dưới 3 năm tuổi nhân tố chủ đạo ảnh hưởng đến chất lượng tốt,
xấu của cây con thường là sự cạnh tranh của cỏ dại. Sau khi rừng khép tán nhân tố chủ
đạo ảnh hưởng đến sinh trưởng cây con là không gian dinh dưỡng không đủ, thiếu dinh
dưỡng nên dẫn đến tỉa thưa tự nhiên.
1.2.3. Quy luật về sự thay đổi theo không gian và thời gian
- Hoàn cảnh sinh thái bao gồm nhiều nhân tố sinh thái, ảnh hưởng của các nhân tố
sinh thái đến sinh vật luôn thay đổi theo không gian và thời gian.
+ Ở mỗi một vị trí khác nhau trên trái đất các yếu tố khí hậu, đất đai khác nhau do
đó ảnh hưởng của chúng đến thực vật cũng khác nhau.
Ví dụ: cây Vú sữa ở Nam Bộ, nơi có nhiệt độ bình quân năm là 27 độ C, mùa khô
tuy không có mưa nhưng không bị những đợt gió lạnh như ở miền Bắc do đó cây trưởng
thành ra hoa, kết trái bình thường. Còn cây Vú sữa trồng ở Bắc bộ, nơi có nhiệt độ bình
quân năm 230C, có mùa Đông giá lạnh, cây sinh trưởng chậm hơn so với cây trồng ở Nam
Bộ và sự ra hoa, kết trái kém hơn nhiều.
Cây Mai vàng mọc tự nhiên khá nhiều ở vùng núi Đông Băc Bắc Bộ, chúng nở hoa
vào tháng Ba âm lịch, trong khi đó ở Nam Bộ cây Mai vàng đã nở hoa từ 3 tháng trước,
vào dịp tết Nguyên đán.
+ Theo thời gian sự tác động của hoàn cảnh sinh thái đến thực vật cũng khác nhau.

16


Ban ngày ánh sáng mặt trời có cường độ bức xạ khác nhau trong từng thời điểm. Giữa
trưa cường độ bức xạ thường mạnh nhất nếu quang mây, nếu có nhiều mây che phủ trên
bầu trời thì cường độ bức xạ thấp. Buổi sáng và buổi chiều thì cường độ bức xạ thường
yếu hơn so với buổi trưa. Trong một năm, mùa mưa có nhiều nước cho cây, nhưng mây và
mưa làm giảm cường độ chiếu sáng, mùa khô nắng nhiều nhưng lại thiếu nước, do đó cây
sinh trưởng chậm.
- Bản thân môi trường cũng thay đổi theo không gian và thời gian.
- Bản thân rừng là đối tượng chịu tác động cũng luôn biến đổi theo không gian và
thời gian.
1.2.4. Quy luật không thay thế của các nhân tố sinh tồn
Quy luật về sự hỗ trợ lẫn nhau nhưng không thể thay thế
Các nhân tố sinh thái nếu có cùng chung một vai trò hay chức năng trong hoạt động
sống của sinh vật thì chúng có thể bổ sung hay hỗ trợ cho nhau nhưng không thể thay thế.
Ví dụ: Cây tái sinh sống sinh trưởng dưới tán rừng trong điều kiện ánh sáng yếu
hoặc thiếu, nhưng lại có độ phì đất và nông độ CO2 cao hơn cho nên kết quả cây vẫn sống
bình thường. Nhưng nếu cây tái sinh hoàn toàn thiếu ánh sáng thì sẽ làm cho các điều
kiện khác ưu việt lên và sẽ không thể sống được.
1.2.5. Quy luật giới hạn sinh thái - Định luật về sự chống chịu của Shelford
“Năng suất của sinh vật không chỉ phụ thuộc sức chống chịu tối thiểu mà còn phụ
thuộc vào cả sức chống chịu tối đa đối với một nhân tố sinh thái nào đó”.
- Sự tăng hay giảm của cường độ tác động của nhân tố sinh thái nếu vượt khỏi giới
hạn thích hợp của sinh vật thì sẽ làm giảm khả năng sống của sinh vật. Nếu sự tăng, giảm
này vượt ra ngoài giới hạn chịu đựng (ngoài biên độ sinh thái) thì sinh vật sẽ không thể
tồn tại. Những vùng tác động của các nhân tố sinh thái (hình 1.1).
- Mỗi cá thể, quần thể, loài,… chỉ có thể tồn tại trong một khoảng xác định của một
nhân tố sinh thái bất kì. Khoảng xác định đó được gọi là “khoảng chống chịu” hay “giới
hạn sinh thái/trị số sinh thái”. Trong giới hạn này có hai điểm: Giới hạn dưới (minimum),
giới hạn trên (maximum), giữa 2 giới hạn có khoảng cực thuận (optimum).

17


Hình 1.1. Định luật về sự chống chịu của Shelford
* Từ quy luật giới hạn sinh thái có thể rút ra một số nhận xét:
- Một loài sinh vật nào đó có thể có giới hạn sinh thái rộng đối với nhân tố sinh thái
này nhưng lại có giới hạn hẹp đối với nhân tố sinh thái khác.
- Loài nào có giới hạn sinh thái rộng đối với càng nhiều các nhân tố sinh thái thì loài
đó sẽ có vùng phân bố rộng.
- Giới hạn sinh thái đối với cùng một nhân tố sinh thái có thể thay đổi tuỳ thuộc giai
đoạn phát triển của loài.
- Trong trường hợp một nhân tố sinh thái nào đó không thuận lợi, nó có thể làm co
hẹp giới hạn sinh thái của nhân tố khác.
- Trong số các pha sinh trưởng và phát triển của loài thì pha sinh sản và pha non trẻ
có giới hạn sinh thái hẹp hơn.
1.2.6. Quy luật tác động của nhân tố tối thiểu - Định luật lượng tối thiểu J. Von
Liebig (1840)
Để sống và chống chịu trong các điều kiện cụ thể sinh vật đòi hỏi phải có những
chất cần thiết để tăng trưởng và sinh sản.
“Mỗi loài thực vật đòi hỏi một loại và một lượng muối dinh dưỡng xác định, nếu số
lượng muối này tối thiểu thì năng suất của thực vật cũng chỉ đạt mức tối thiểu”.
Liebig nhận thấy năng suất mùa màng tăng giảm tỷ lệ thuận với tăng giảm các chất

18


khoáng bón cho nó; như vậy, sinh trưởng của thực vật bị giới hạn bởi số lượng muối
khoáng
Khi ra đời Định luật này ứng dụng cho các muối vô cơ, về sau được mở rộng gồm cả
các yếu tố vật lý nhưng nhiệt độ và lượng mưa thể hiện rõ nhất.
Định luật này chỉ đúng trong trạng thái tĩnh và có thể bỏ qua một số quan hệ khác,
các yếu tố khác phối hợp với nhân tố giới hạn để tạo nên năng suất.
1.3. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật
- Sinh vật phản ứng lên những tác động của điều kiện môi trường bằng hai phương
thức: hoặc là chạy trốn để tránh những tai họa của môi trường ngoài (chủ yếu ở động vật)
hoặc là tạo khả năng thích nghi.
- Sự thích nghi của sinh vật đến tác động của các yếu tố môi trường có thể có hai
khả năng: thích nghi hình thái và thích nghi sinh lý.
- Thích nghi hình thái:
+ Phản ứng thích nghi xảy ra suốt thời gian sống của cá thể dưới tác động thay đổi
của các nhân tố sinh thái như ánh sáng, nhiệt độ.
+ Thích nghi hình thái xảy ra do sự tác động của yếu tố môi trường mà các sinh vật
phải phản ứng thích nghi một cách nhanh chóng theo tác động đó. Ví dụ: cây tràm mọc
riêng lẽ có tán lá hình cầu nhưng khi phát triển trong rừng tán lá chụm, phát triển mạnh
chiều cao do cạnh tranh ánh sáng; Ở động vật như sâu cam có màu xanh như lá cam; sâu
đo dựng đứng trên cành;
- Thích nghi di truyền: sự thích nghi di truyền được xuất hiện trong quá trình phát
triển cá thể, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các trạng thái môi trường
mà trong môi trường đó có thể có ích cho chúng. Những thích nghi đó được cũng cố di
truyền, vì thế gọi là thích nghi di truyền. Màu sắc của động vật cố định, không thay đổi
phụ thuộc vào sự thay đổi của môi trường xung quanh. Chúng thích hợp trong trường hợp
khi màu sắc nơi ở phù hợp với màu sắc bản thân.
1.3.1. Ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh
1.3.1.1. Nhiệt độ
* Nhiệt độ ảnh hưởng thường xuyên đến các hoạt động sống của sinh vật.
Thực vật và các động vật biến nhiệt (bò sát, ếch nhái) có thân nhiệt thay đổi nên phụ
thuộc trực tiếp vào nhiệt độ môi trường .

19


Sơ đồ 1.1. Sự phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường

- Ngưỡng nhiệt phát triển C (còn gọi là nhiệt độ thềm phát triển): là nhiệt độ mà ở dưới
mức đó thì động vật không phát triển được. C không đổi ở mỗi loài .
- Tổng nhiệt hữu hiệu S:

là một yêu cầu nhất định về lượng nhiệt để hoàn thành

một giai đoạn phát triển hay một chu kỳ phát triển của một loài động vật biến nhiệt. S
cũng là hằng số ở mỗi loài
- Gọi T là nhiệt độ môi trường .
- Gọi D là thời gian phát triển .
Ta có công thức tính :S = ( T- C )x D
D ( ngày )=

S ( độ - ngày )
T- C ( độ )

 Môi trường có nhiệt độ T càng cao thì D càng ngắn
 Trong cùng một thời gian, số thế hệ của một loài động vật biến nhiệt ở vùng nhiệt
đới nhiều hơn ở vùng ôn đới .
S = ( T1 - C ).D1 = (T2 - C ).D2 = ( T3 -C ).D3
- Động vật đẳng nhiệt (chim, thú) có thân nhiệt không đổi nên có thể phát tán và
sinh sống khắp nơi. VD: Vùng cực bắc (lạnh - 400C) vẫn có loài cáo, gấu và gà gô trắng
sinh sống .
- Các loài sinh vật có phản ứng khác nhau với nhiệt độ
VD: Loài cá rô phi ở nước ta phát triển thuận lợi nhất ở 300C, chết ở nhiệt độ dưới

20


5,60C và trên 420C
Nhiệt độ 5,60C được gọi là giới hạn dưới.
Nhiệt độ 420C được gọi là giới hạn trên .
Nhiệt độ 300C được gọi là điểm cực thuận.
Khoảng từ 5,60C đến 420C được gọi là giới hạn sinh thái về nhiệt độ hay giới hạn
chịu đựng nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam.
Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tác động của nhiệt độ lên các rô phi ở Việt Nam

* Nhiệt độ môi trường thay đổi làm ảnh hưởng đến hình thái (nóng quá cây bị cằn,
héo) và sinh thái của sinh vật (chim di trú về mùa đông, các loài gặm nhắm ở sa mạc ngủ
hè về mùa nóng ..)
* Nhiệt độ tăng  tăng tốc độ của các quá trình sinh lý trong cơ thể sinh vật tăng :
- Ở động vật biến nhiệt, nhiệt độ càng cao thì chu kỳ sống của chúng càng ngắn.
- Cây thoát hơi nước mạnh khi nhiệt độ càng cao
- Ý nghĩa của nhiệt độ. Nhiệt độ trên trái đất phụ thuộc vào năng lượng mặt trời. Sự
phân bố nhiệt trên bề mặt trái đất không đồng đều (vị trí, địa lý, thời gian ngày và đêm,
mùa khí hậu, đặc tính của bề mặt hấp thụ nhiệt (đất, nước, rừng, đồng ruộng, …), độ cao
(đồng bằng, miền núi), độ sâu (trong đất, dưới nước).
Nhiệt độ là nhân tố khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến sinh vật, nhiệt độ tác động trực
tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sống của sinh vật (sự sinh trưởng, phát triển, sinh sản...),
đến sự phân bố của các cá thể, quần thể và quần xã. Khi nhiệt độ tăng hay giảm vượt quá

21


một giới hạn xác định nào đó thì sinh vật bị chết. Chính vì vậy, khi có sự khác nhau về
nhiệt độ trong không gian và thời gian đã dẫn tới sự phân bố của sinh vật thành những
nhóm rất đặc trưng, thể hiện cho sự thích nghi của chúng với điều kiện cụ thể của môi
trường.
Dựa vào nhiệt độ chia sinh vật thành 2 nhóm: Nhóm biến nhiệt và nhóm đẳng nhiệt.
Các sinh vật tiền nhân (vi khuẩn, tảo lam), nấm thực vật, động vật không xương
sống, cá, lưỡng cư, bò sát không có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể, được gọi là các
sinh vật biến nhiệt. Các động vật có tổ chức cao hơn như chim, thú nhờ phát triển, hoàn
chỉnh cơ chế điều hòa nhiệt với sự hình thành trung tâm điều nhiệt ở bộ não đã giúp cho
chúng có khả năng duy trì nhiệt độ cực thuận thường xuyên của cơ thể (ở chim 40-420C,
36,6-39,50C ở thú), không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường bên ngoài, gọi là động vật
đẳng nhiệt (hay động vật máu nóng). Giữa hai nhóm trên có nhóm trung gian. Vào thời kỳ
không thuận lợi trong năm, chúng ngủ hoặc ngừng hoạt động, nhiệt độ cơ thể hạ thấp
nhưng không bao giờ thấp dưới 10-130C, khi trở lại trạng thái hoạt động, nhiệt độ cao của
cơ thể được duy trì mặc dù có sự thay đổi nhiệt độ của môi trường bên ngoài. Nhóm này
gồm một số loài gặm nhấm nhỏ như Sóc đất, Sóc mác mốt (Marmota), nhím, chuột sóc,
chim én, chim hút mật, v.v...
Nhiệt độ có ảnh hửởng mạnh mẽ đến các chức năng sống của sinh vật, như hình
thái, sinh lý, sinh trưởng và khả năng sinh sản của sinh vật. Đối với sinh vật sống ở những
nơi quá lạnh hoặc quá nóng (sa mạc) thường có những cơ chế riêng để thích nghi như: có
lông dày (cừu, bò xạ, gấu bắc cực v.v) hoặc có lớp mỡ dưới da rất dầy (cá voi bắc cực, mỡ
dày tới 2 cm). Các côn trùng sa mạc đôi khi có các khoang rỗng dưới da chứa khí để
chống lại cái nóng từ môi trường xâm nhập vào cơ thể. Đối với động vật đẳng nhiệt ở xứ
lạnh thường có bộ phận phụ phía ngoài cơ thể như tai, đuôi… ít phát triển hơn hơn so với
động vật sống ở xứ nóng.

22


Hình 1.2. Sự thích nghi của các động vật trong điều kiện lạnh
(A) Bò xạ (Ovibos moschatus) sống ở bắc Canada, có lớp lông phát triển rất dầy, có
thể dài tới 1m để thích ứng với mưa lạnh và tuyết; (B) Gấu bắc cực (Thalarctos
maritimus) cũng có lớp lông và mỡ dưới da rất dày.
1.3.1.2. Ánh sáng
Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng cơ bản cho mọi hoạt động sống của sinh vật.
Sự thay đổi cường độ và chất lượng ánh sáng ảnh hưởng đến sự trao đổi chất và năng
lượng, sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
Ánh sáng có cường độ chiếu sáng lớn nhất ở xích đạo, càng về 2 cực càng giảm. Ở
vùng ôn đới có mùa hè ngày dài và mùa đông ngày ngắn .
Quang phổ của ánh sáng gồm 3 thành phần chính và có độ dài sóng khác nhau :
- Các tia thấy được (bước sóng từ 4000 A0 đến 8000 A0) chứa phần lớn năng lượng
của bức xạ mặt trời, có tầm quan trọng đối với cơ thể sinh vật - đặc biệt là đối với cây
xanh .
- Các tia tử ngoại (bước sóng từ 10 A0 đến 4000 A0). Loại tia này chiếu vào cơ thể
sinh vật với liều lượng lớn có thể gây chết. Cơ thể cần có để tổng hợp vitamin D.
- Các tia hồng ngoại (bước sóng từ 8000 A0 đến 1mm) là nguồn nhiệt quan trọng để
sưởi nóng cây cối và động vật. Nhiều loài động vật biến nhiệt sử dụng năng lượng ánh
sáng để nâng cao thân nhiệt .
Nhịp chiếu sáng ngày và đêm đã hình thành nhóm sinh vật ưa hoạt động ngày và
nhóm sinh vật ưa hoạt động đêm.

23


Ánh sáng là một nhân tố sinh thái, ánh
sáng có vai trò quan trọng đối với các cơ thể
sống. Ánh sáng là nguồn cung cấp năng lượng
cho thực vật tiến hành quang hợp:
6CO2 + 6H2OC H12O6 + 6O2↑

D6

l/As
Ánh sáng điều khiển
chu kỳ sống của sinh

vật.
Tùy theo cường độ và chất lượng của ánh
sáng mà nó ảnh hưởng nhiều hay ít đến quá
trình trao đổi chất và năng lượng cùng nhiều quá
trình sinh lý của các cơ thể sống.
- Sự phân bố và thành phần quang phổ của ánh sáng.
Bức xạ mặt trời là một dạng phóng xạ điện từ với một biên độ các bước sóng rộng
lớn. Bức xạ mặt trời khi xuyên qua khí quyển đã bị các chất trong khí quyển như O2, O3,
CO2, hơi nước ... hấp thụ một phần (khoảng 19% toàn bộ bức xạ); 34% phản xạ vào
khoảng không vũ trụ và 49% lên bề mặt trái đất.
Ánh sáng phân bố không đồng đều trên bề mặt trái đất do độ cong của bề mặt trái
đất và độ lệch trục trái đất so với mặt phẳng quỹ đạo của nó quay quanh mặt trời.

24


- Ảnh hưởng của ánh sáng lên thực vật và sự thích nghi của chúng
+ Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước của thực
vật.
+ Ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây rừng: Khi ánh sáng thiếu thì cây có xu hướng
phát triển chiều cao, khi thừa ánh sáng thì cây có xu hướng phát triển nhánh.
+ Ảnh hưởng đến hình thái cây: Thân, tán, cành, lá,…
+ Ánh sáng ảnh hưởng đến hiện tượng vật hậu của cây (ra hoa, kết quả, đâm chồi,
nảy lộc), trạng mùa (rụng lá), tỉa cành tự nhiên.
+ Ánh hưởng đến khả năng nẩy mầm của hạt giống, đến khả năng sống còn của lớp
cây tái sinh (thông qua hàng loạt những nhân tố sinh thái khác: Nhiệt độ, độ ẩm, gió, …
từ đó sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến đời sống cây rừng).
+ Ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của lớp cây bụi, thảm tươi dưới tán
rừng cũng như hoạt động của các vi sinh vật đất, từ đó ảnh hưởng tới các biện pháp xử lý
lâm sinh.
+ Chu kỳ chiếu sáng ảnh hưởng đến vòng đời của thực vật, tạo nhịp sinh học (ngày
đêm).
Dựa vào nhu cầu sáng, thực vật được chia thành nhóm cây ưa sáng, nhóm cây chịu
bóng và nhóm cây trung tính.
Nhóm cây ưa sáng là nhóm loài cây không có khả năng sống trong bóng râm, yêu
cầu ánh sáng hoàn toàn hoặc cường độ >50% toàn sáng (Ví dụ: Sao đen, Thông, Phi lao,
Ba bét, Phượng,…);
Nhóm cây chịu bóng là những loài cây có khả năng và sống tốt trong điều kiện che
bóng (cường độ ánh sáng vào khoảng 20-50% toàn sáng). Ví dụ: Vân sam, Nanh chuột,
Côm, Dầu rái,…
Để xác định tính ưa sáng và chịu bóng của cây rừng có thể có nhiều phương pháp
song đều thuộc 3 nhóm chính:
- Nhóm các biện pháp sinh thái: nghiên cứu khả năng sống và sinh trưởng của cây
rừng trong các điều kiện che bóng khác nhau  xác định được nó thuộc nhóm ưa sáng
hay chịu bóng.
- Nhóm các biện pháp sinh lý - giải phẫu: thông qua những thí nghiệm về mặt sinh
lý, giải phẫu để kết luận tính ưa sáng, chịu bóng. Ví dụ tính tỷ lệ mô dậu, mô khuyết.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×