Tải bản đầy đủ

NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM, NGƯỜI HOA Ở ĐÔNG NAM Á

Hồ Minh Quang
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học
Địa chỉ email: hominhquang@163.com
Điện thoại: 0913 016 675
NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM, NGƯỜI HOA Ở ĐÔNG NAM Á
A. NGUỒN TÀI LIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐHKHXH&NV TP. HỒ CHÍ
MINH
I. NGUỒN TÀI LIỆU (Đã số hóa)
Sách in:
1. Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh /
Litana, Võ Văn Sổ, Nguyễn Cẩm Thúy, Cao Tự Thanh. - H. : Khoa học
Xã hội, 1999. - 529 tr. ; 23 cm.
KHXG : P52(1=H)-5

B301C

2. Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam = Community groups of
the overseas chinese in Việt Nam / Châu Hải. - H. : Khoa Học Xã Hội,
1992. - 153 tr. ; 19 cm.
KHXG : P52(5Tq)


C101N

3. Người Hoa ở Nam Bộ / Phan An. - H. : Khoa học Xã hội, 2005. - 363 tr.
; 21 cm.
KHXG : P52(1=HO)

NG558H

4. Định cư của người Hoa trên đất Nam Bộ : từ thế kỷ XVII đến năm 1945
/ Nguyễn Cẩm Thúy, Nguyễn Quang Chuyền, Võ Văn Sổ, Cao Tự
Thanh. - H. : Khoa học Xã hội, 2000. - 534tr. ; 23 cm.
KHXG: P5(1=H)-5

Đ312C

(Kho 1, 2, 3, 5)

ĐKCB: VV 4898/A (Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh)
ĐKCB: 305.89510597NG527TH-đ (Thư viện ĐHSP Tp. Hồ Chí
Minh)

-1-


5. Góp phần tìm hiểu văn hóa người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh / Viện
Khoa học Xã hội vùng Nam bộ. Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc và Tôn
giáo. - H. : Khoa học Xã hội, 2007. - 256 tr. : ảnh ; 21 cm.
KHXG: P52(5T4)-7

G434P (Kho 1, 2, 3, 4, 5)

ĐKCB: VN 3256/2007 (Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh)
6. Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á : hình ảnh hôm qua và vị thế
hôm nay / Châu Thị Hải. - H. : Khoa học xã hội, 2006. - 409 tr. : hình
màu ; 21 cm.
KHXG : P52(5T4),02

NG558H


7. Những quan niệm trong hôn nhân của người hoa Nam Bộ // Văn hóa
Nam Bộ trong không gian xã hội Đông Nam Á. - Thành phố Hồ Chí
Minh: Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, 2000. – 321tr. - Số CNNT-120
8. Vai trò người Hoa trong nền kinh tế các nước Đông Nam Á / Trần
Khánh. - H. : Đà Nẵng, 1992. - 356 tr. ; 19 cm.
KHXG: P52(5T4)-4

V103T

(Kho 1, 2,3)

ĐKCB:VN 1364/93 (Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh)
Bài trích báo, tạp chí :
9. Bàn về thuật ngữ và khái niệm người Hoa Đông Nam Á / Trần Khánh
// Nghiên cứu Đông Nam Á. - 1997. - Số 27. - Tr. 115 - 124.
10. Chiếc giỏ của người Hoa - Triều Châu / Nguyễn Thị Hoa Xinh // Khảo
cổ học. - 1994. - Số 89. - Tr. 117 - 118.
11. Chính sách của Bắc Kinh đối với người Hoa ở Đông Nam Á / Lê Văn
Khuê // Nghiên cứu lịch sử. – 1979. - Số 186. - Tr. 9 - 26.
12. Đặc trưng văn hóa kinh doanh của người Hoa / Trần Khánh // Nghiên
cứu Đông Nam Á. - 2004. - Số 67. - Tr. 59 - 63.
13. Hoa kiều và người Hoa ở Đông Nam Á với cách mạng Tân Hợi / Trần
Độ // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 1996. - Số 25. - Tr. 88 - 95.

-2-


14. Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa người Hoa ở Đông Nam Bộ : Trao
đổi - Thảo luận / Nghị Đoàn // Văn hóa các dân tộc. - 1997. - Số 8. - Tr.
13.
ĐKCB : CVv311 - 31/P (Thư viện Khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh)
15. Hôn nhân và gia đình của người Hoa ở Nam Bộ / Nguyễn Bích Lợi
// Dân tộc học. - 2006. - Số 2. - Tr. 71 - 74.
16. Kinh tế người Hoa ở thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang / Nguyễn Mạnh
Cường, Nguyễn Minh Ngọc // Dân tộc học. - 2002. - Số 4. - Tr. 33 - 41.
17. Làm thế nào để huy động nguồn lực kinh tế của người Hoa cho sự phát
triển bền vững của các nước ASEAN / Châu Thị Hải // Nghiên cứu
Đông Nam Á. - 1999. - Số 35. - Tr. 17 - 24.
18. Món ăn người Hoa trên đất Sài Gòn // Việt Nam và Đông Nam Á nay. 1997. - Số 17 tháng 9. - Tr. 48 - 49.
19. Một số vấn đề trong việc nghiên cứu người Hoa ở Đông Nam Á / Hoàng
Kim // Về lịch sử Đông Nam Á hiện đại. -1983. - Tr. 91 - 115.
20. Một vài nét về người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh với nền kinh tế thị
trường / Ngô Quang Định // Lịch sử Đảng. - 1998. - Số 1. - Tr. 61 – 63.
21. Một vài suy nghĩ về nhiệm vụ nghiên cứu người Hoa trong thời gian
qua / Đinh Văn Liên // Dân tộc học. - 1985. - Số 3. - Tr. 47 - 50.
22. Người Hoa ở Bắc kỳ trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất / Charles
fourniau // Nghiên cứu lịch sử. – 1991. - Số 256. - Tr. 61 - 70.
23. Người Hoa ở Bắc Kỳ trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất / Charles
fourniau // Nghiên cứu lịch sử. – 1991. - Số 255. - Tr. 68 - 74.
24. Người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long / Mạc Đưởng // Dân tộc học. 1987. - Số 2. - Tr. 18 - 30.
25. Người Hoa ở Inđônêxia với cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ / Châu
Thị Hải // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. - Số 46. - Tr. 38 - 51.

-3-


26. Người Hoa ở Malayxia / Nguyễn Thành Văn // Nghiên cứu Trung quốc.
- 2003. - Số 5. - Tr. 57 - 62.
27. Người Hoa ở Nam Bộ : Điểm sách / Minh Quân // Dân tộc học. - 2006. Số 5. - Tr. 71, 75.
28. Người Hoa ở Việt Nam trong âm mưu bành trướng của các hoàng đế
Trung Hoa (từ thế kỷ XI - XIX) / Châu Hải // Dân tộc học. - 1984. - Số
3. - Tr. 54 - 59.
29. Người Hoa ở Việt nam trong một số tác phẩm của học giả Trung Quốc /
Trần Độ // Nghiên cứu lịch sử. – 1994. - Số 275. - Tr. 90 - 94.
30. Người Hoa trong quá trình phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh / Mạc
Đường // Dân tộc học. - 1994. - Số 82. - Tr. 3 - 12.
31. Người Hoa trong xã hội Việt Nam (Thời Pháp thuộc và dưới chế độ Sài
Gòn) / Lê Thanh // Dân tộc học. - 2002. - Số 120. - Tr. 79 - 80.
32. Người Hoa trong xã hội Việt Nam / Trần Khánh // Thông tin Khoa học
xã hội. – 2002. - Số 239. - Tr. 38 - 40.
33. Người Hoa với đôi bờ biên giới Việt - Trung thời mở cửa / Châu Thị
Hải // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 1998. - Số 30. - Tr. 65 - 73.
34. Người Hoa với sự hình thành các phố nghề ở Hà Nội / Nguyễn Vinh
Phúc // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 1994. - Số 17. - Tr. 111 - 120.
35. Người Hoa với xu thế liên kết khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa /
Châu Thị Hải // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2001. - Số 49. - Tr. 22 - 32.
36. Người Hoa, người Ngái ở Việt Nam và âm mưu của chủ nghĩa bá quyền
ở Trung Quốc / Việt Bàng, Diệp Trung Bình, Thi Nhị // Dân tộc học. 1979. - Số 2. - Tr. 4 - 12.
37. Nguyên nhân di cư và các dạng di trú của người Hoa trong lịch sử /
Trần Khánh // Nghiên cứu Trung quốc. - 2002. - Số 2. - Tr. 44 - 53.
38. Những nét đẹp văn hóa người Hoa thành phố Hồ Chí Minh : Đời sống
văn hóa / Lê Quốc Lâm // Văn hóa các dân tộc. - 2001. - Số 9. - Tr. 32 33.
-4-


39. Những yếu tố văn hóa và sự hội nhập của người Hoa vào xã hội Việt
Nam hiện đại / Trần Khánh // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 2000. - Số 43.
- Tr. 34 - 40.
40. Phân tích dân số học tộc người cộng đồng người hoa ở Việt Nam / Trần
Khánh // Dân tộc học. - 2001. - Số 1. - Tr. 14 - 23.
41. Sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Việt Nam thế kỷ XVII - XVIII và
nửa đầu thế kỷ XIX / Trần Khánh // Nghiên cứu lịch sử. – 2001. - Số
318. - Tr. 39 - 47.
42. Sự nghiệp giáo dục trong cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí
Minh / Trần Hồng Liên // Dân tộc học. - 2006. - Số 5. - Tr. 37 - 44.
43. Tìm hiểu các tổ chức xã hội và nghiệp đoàn truyền thống của người Hoa
ở Việt Nam trong lịch sử / Trần Khánh // Dân tộc học. - 2002. - Số 2. Tr. 3 - 13.
44. Tính dung hợp trong tôn giáo tín ngưỡng của người Hoa ở Việt Nam /
Châu Hải // Văn hóa dân gian. - 1993. - Số 44. - Tr. 75 - 81.
45. Triều Nguyễn với các nhóm cộng đồng người hoa ở Việt nam thế kỷ
XIX / Châu Hải // Nghiên cứu lịch sử. – 1994. - Số 275. - Tr. 32 – 37.
46. Vài nét về sự di dân của người Hoa xuống Đông Nam Á và các tổ chức
cộng đồng xã hội của họ / Châu Hải // Về lịch sử Đông Nam Á hiện đại.
-1983. - Tr. 116 - 138.
47. Vài suy nghĩ về người Hoa trên đất Việt / Dương Minh // Nghiên cứu
lịch sử. – 1978. - Số 182. - Tr. 108 - 111.
48. Vai trò của cộng đồng người Hoa trên đất Nam Bộ / Phan An // Khoa
học xã hội. - 2006. - Số 5. - Tr. 62 - 66.
49. Vấn đề nghiên cứu người Hoa ở Nam bộ sau 1975 / Trần Hồng Liên
// Khoa học xã hội. - 2002. - Số 5. - Tr. 93 - 96.
50. Về các nhóm người Hoa ở Gia Định thế kỉ XVII - XVIII / Dương Văn
Huề // Nghiên cứu lịch sử. - 2006. - Số 10. - Tr. 13 - 18.

-5-


51. Về tộc danh Đản, Sín trong nhóm người Hoa ở vùng ven biển Quảng
Ninh / Nguyễn Trúc Bình // Dân tộc học. - 1972. - Số 7201. - Tr. 90 96.
52. Vị trí của người Hoa trong xã hội Malayxia : Từ năm 1957 đến nay /
Phan Thị Hồng Xuân // Nghiên cứu Đông Nam Á . - 2006 . - Số 2. - Tr.
65 - 68.
53. Vị trí kinh tế người Hoa ở các nước ASEAN / Châu Thị Hải // Nghiên
cứu Đông Nam Á. - 1998. - Số 32. - Tr. 21 - 28.
Bài trích sách :
54. Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh /
Cao Tự Thanh // Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại Thành phố
Hồ Chí Minh. - H., 1999. - Tr. 63 - 89.
55. Các loại hình liên kết của người Hoa ở Việt Nam : Chương III / Châu
Hải // Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam = Community
groups of the overseas chinese in Việt Nam. - H., 1992. - Tr. 54 - 85.
56. Các tác giả người Hoa trong nền văn hóa Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh
// Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong
lịch sử. - H., 1998. - Tr. 70 - 82.
57. Đạo giáo của người hoa ở Thành Phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Hoa
Xinh // Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn
TP.Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh, [ ]. - Tr. 495 - 502.
58. Hoa kiều và người Hoa ở Việt Nam trong Hải Nam Tạp Trước của Thái
Đình Lan / Đới Khả Lai // Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về
Việt Nam : Chọn lọc những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo
Quốc tế lần thứ nhất về Việt Nam học Hà Nội. - H., 2002. - Tr. 816 838.
59. Một số tụ điểm kinh tế - văn hóa của người Hoa ở miền Trung Việt
Nam trong lịch sử / Trần Bá Chi // Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và
giao lưu văn hóa Việt - Hoa trong lịch sử. - H., 1998. - Tr. 31 - 49.
-6-


60. Người Hoa di cư đến Việt Nam - Các thời kỳ và các đặc điểm : Chương
II / Châu Hải // Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam =
Community groups of the overseas chinese in Việt Nam. - H., 1992. Tr. 14 - 53.
61. Người Hoa ở Bạc Liêu / Phan Trung Nghĩa // Nam Bộ xưa và nay. - Tp.
Hồ Chí Minh, 1999. - Tr. 163 - 168.
62. Người Hoa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long / Mạc Đường // Vấn đề dân
tộc ở đồng bằng sông Cửu Long. - Tp. Hồ Chí Minh, 1991. - Tr. 215 241.
63. Người Hoa ở Việt Nam và Đông Nam Á - Những vấn đề khoa học đặt
ra : Chương I / Châu Hải // Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam
= Community groups of the overseas chinese in Việt Nam. - H., 1992. Tr. 3 - 13.
64. Người Hoa thành phố Hồ Chí Minh với người Hoa Đông Nam Á quá
khứ và hiện tại // Văn hóa Nam Bộ trong không gian xã hội Đông Nam
Á. - Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học thành phố Hồ Chí Minh, 2000. 321 trang. - Số CNNT-120.
65. Người Hoa trong đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội ở Việt Nam và các
nước Đông Nam Á / Châu Hải // Các nhóm cộng đồng người Hoa ở
Việt Nam = Community groups of the overseas chinese in Việt Nam. H., 1992. - Tr. 106 - 153.
66. Thiên Hậu - vị thánh mẫu bảo trợ người Hoa / Nguyễn Minh San // Tiếp
cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam. - H., 1994. - Tập 2. - Tr. 316 - 326.
67. Tính chất và các đặc điểm liên kết của người Hoa ở Việt Nam : Chương
IV / Châu Hải // Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam =
Community groups of the overseas chinese in Việt Nam. - H., 1992. Tr. 86 - 105 .
68. Tóm tắt các hội quán của người Hoa / Litana // Bia chữ Hán trong hội
quán người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. - H., 1999. - Tr. 90 - 114.
-7-


69. Hội quán người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Cẩm Thúy
// Bia chữ Hán trong hội quán người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh. H., 1999. - Tr. 42 - 62.
Luận văn, luận án:
70. Chính sách của chính quyền Đàng trong đối với người Hoa (từ 16001777) : Luận văn Thạc sĩ : 5.03.15 / Huỳnh Ngọc Đáng ; Nguyễn Văn
Tiệp hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 140 tr. ; 29 cm. + CD-ROM.
KHXG: P3(1)4

CH312S

(Kho 1, 2)

71. Chính sách của chính quyền đàng trong với người Hoa : Luận án Tiến sĩ
: 5.03.15 / Huỳnh Ngọc Đáng ; Nguyễn Văn Tiệp hướng dẫn. - Tp. Hồ
Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí
Minh, 2005. - 144 tr. ; 30 cm.
KHXG: P3(1)4

CH312S

(Kho 1, 2)

72. Cộng đồng người Hoa ở vương quốc Thái Lan : luận văn Thạc sĩ :
60.31.50 / Nguyễn Thị Lệ Mỹ ; Ngô Văn Lệ hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí
Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc
gia Tp. Hồ Chí Minh), 2008. - 114 tr. : minh họa, hình ảnh màu ; 30 cm.
+ CD-ROM.
KHXG: P52(5T4)-4

C455Đ

(Kho 1, 2)

73. Diện mạo văn hóa của cộng đồng người Hoa ở Australia trong quá trình
thích nghi và hội nhập : Luận văn Thạc sĩ : 60.31.70 / Vũ Thu Hằng ;
Nguyễn Văn Tiệp hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 107 tr. ; 30
cm.
KHXG : U111(5T4)

D305M

74. Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Hoa ở Tp. Hồ Chí
Minh : Luận văn thạc sĩ : 60.22.85 / Ngô Tuấn Phương ; Trần Hùng

-8-


hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, 2007. - 162 tr. ; 30 cm. : ảnh màu + CD-ROM.
Đ462S

KHXG: P52(1=HO)-5

(Kho 1, 2)

75. Giao lưu văn hóa Việt - Hoa qua các cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo của
người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ : 5.03.10 / Trần
Hạnh Minh Phương ; Trần Hồng Liên hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh :
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2003.
- 176 tr. ; 30 cm.
KHXG : U111(1)

GI-108L

76. Hôn nhân và gia đình của người Hoa ở Nam Bộ : Luận án Tiến sĩ :
5.03.10 / Nguyễn Duy Bính ; Ngô Văn Lệ hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí
Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí
Minh, 1999. - 199 tr. ; 30 cm.
KHXG: P52(1N)-5

H454N

Kho 1)

ĐKCB: LA 9908, LA 9909 (Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh)
77. Hôn nhân và gia đình của người Hoa ở thành phố Cần Thơ : Luận văn
Thạc sĩ : 5.03.10 / Đặng Thị Tầm ; Phan Thị Yến Tuyết hướng dẫn. Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
2008. - 132 tr. + 78 tr. phụ lục : ảnh ; 30 cm. + CD-ROM.
KHXG: P52(1=HO)-5

H454N

(Kho 1)

78. Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai : Luận văn Thạc sĩ :
60.31.70 / Nguyễn Thị Nguyệt ; Phan Thị Yến Tuyết hướng dẫn. - Tp.
Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ
Chí Minh, 2005. - 190 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.
KHXG: P52(1-4ĐN)-5

L250H

(Kho 1, 2)

79. Tập quán nuôi dạy thế hệ trẻ của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh :
Luận văn thạc sĩ / Kha Chánh ; Hoàng Nam hướng dẫn. - H. : Trường
Đại học Văn hóa Hà Nội, 1997. - 112 tr. ; 30 cm.
-9-


KHXG: P52(5T4)-5

T123Q

(Kho 1)

80. Tín ngưỡng của người Hoa ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh : luận văn
Thạc sĩ : 60.31.70 / Trần Đăng Kim Trang ; Phan An hướng dẫn. - Tp.
Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2008. 239 tr. : ảnh, bản đồ ; 30 cm. + CD-ROM.
KHXG: P52(1=HO)-5

T311N

(Kho 1, 2)

81. Tổ chức xã hội của người Hoa ở Nam Bộ : luận án Tiến sĩ : 5.03.10 /
Nguyễn Đệ ; Phan Xuân Biên, Nguyễn Duy Bính hướng dẫn. - Tp. Hồ
Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2008. - 219
tr. ; 30 cm. + CD-ROM, 1 bản tóm tắt.
KHXG: P52(1N)-5

T450C

(Kho1)

ĐKCB:LA14729,LA 14731 (Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí
Minh)
82. Tượng và quần thể tiểu tượng gốm của người Hoa ở Sài Gòn trường hợp
miếu Thiên Hậu - Hội quán Tuệ Thành (Tp. Hồ Chí Minh) : Luận văn
thạc sĩ : 60.22.70 / Nguyễn Thị Thu Trúc ; Đặng Văn Thắng hướng dẫn.
- Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
2007. - 290 tr. : hình minh họa ; 30 cm. + CD-ROM.
KHXG: P52(5T4)-4

T561V

(Kho 1, 2)

83. Văn hóa hội quán của người Hoa tại Tp.Hồ Chí Minh : luận văn Thạc sĩ
: 60.31.70 / Phan Thị Thu Thảo ; Trần Ngọc Khánh hướng dẫn. - Tp. Hồ
Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 2008. - 256 tr. : minh họa, hình ảnh màu ;
30 cm. + CD-ROM
KHXG : P52(1-2HCM)-4

V115H

84. Văn hóa kinh doanh của người Hoa ở Tp. Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc
sĩ : 60.31.70 / Vương Trương Hồng Vân ; Phan An hướng dẫn. - Tp. Hồ
Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2007. - 186
tr., phụ lục : hình ảnh ; 30 cm. + CD-ROM.
- 10 -


KHXG : U111.15

V115H

85. Văn hóa vật chất và tổ chức xã hội của người Hoa ở Cần Thơ : 60.31.70
/ Tống Kim Sơn ; Trần Thị Thu Lương hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh :
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh, 2004. 97 tr. ; 30 cm.
KHXG: P52(1-4CT)-4

V115H

(Kho 1)

II. NGUỒN TÀI LIỆU (Chưa số hóa)
Sách:
86. Cái cười của người Trung Hoa / Đông A Sáng biên soạn. - Tp. Hồ Chí
Minh : Trẻ, 2005. - 227 tr. ; 19 cm.
KHXG: V5(5T4)-337

C103C

(Kho 1, 2, 5)

87. Nghi lễ của người Trung Hoa / Nhân Văn biên soạn. - Thanh Hóa :
Nxb.Thanh Hóa, 2007. - 391 tr. ; 20 cm.
KHXG: P52(5T4)-5

NGH300L

(Kho 1, 2, 3, 4, 5)

ĐKCB: 395.0951 N5762L (Thư viện trung tâm ĐHQG)
88. Phong thủy nghệ thuật sắp xếp của người Trung Hoa / Rosalyn Dexter ;
Hà Thiện Thuyên dịch. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2007. - 180 tr. ;
20 cm.
KHXG: X391

PH431T

(Kho 1, 2, 3, 4)

B. NGUỒN TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP TP.HCM
Sách in:
89. Hôn nhân và gia đình của người Hoa ở Nam bộ / Nguyễn Duy Bính. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia T.P. Hồ Chí Minh, 2005. - 241tr. :
minh họa ; 20cm.
ĐKCB:VN 2399/2005
ĐKCB: 306.81NG527B-h (Thư viện ĐH Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh)
90. Người Hoa ở Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh / Nghị Đoàn. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 293tr. : tranh ảnh, chân
dung ; 19cm.
- 11 -


ĐKCB: VN 991/2003
91. Người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh / Nhiều Tác giả. - H. : Văn hóa Thông tin, 2007. – 288 tr. : tranh ảnh màu ; 28cm.
ĐKCB: VV 2136/2007
92. Về vấn đề người Hoa ở Việt Nam. - Thanh Hóa : Ty văn hóa và thông
ĐKCB VN 10491

tin, 1978. - 20tr. ; 19cm.

93. Tác phẩm mỹ thuật người Hoa Thành phố Hồ Chí Minh : kỷ niệm 30
năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1975-2005) / Trương
Hán Minh [và nh.ng. khác] ch.b. - H. : Thông tấn, 2005. - 169tr. : minh
họa màu ; 30cm.

ĐKCB : VV 442/2009

Luận văn – luận án:
94. Chính sách của các Vương Triều Việt Nam đối với người Hoa : Chuyên
ngành : Lịch sử Việt Nam, mã số : 5.03.15 : luận án Tiến sĩ Lịch sử /
Huỳnh Ngọc Đáng. – T.p. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn, 2005. - 225 tờ : hình vẽ ; 29cm. - Mặt sau các tờ để
trắng - Số đăng ký CD-ROM : LA 12559 BH - tờ 193-204
95. Chính sách của các Vương Triều Việt Nam đối với người Hoa [tài liệu
điện tử] : Chuyên ngành lịch sử Việt Nam, mã số : 5.03.15 : luận án
Tiến sĩ Lịch sử / Huỳnh Ngọc Đáng. - T.P. Hồ Chí Minh : Trường Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2005. - 1 CD-ROM : âm thanh,
màu.

ĐKCB : LA 12558

96. Người Hoa trong nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay :
Chuyên ngành : Kinh tế quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, mã
số : 5.02.05 : tóm tắt luận án Phó tiến sĩ khoa học kinh tế / Trần Hồi
Sinh. - T.p. Hồ Chí Minh : Đại học kinh tế T.P. Hồ Chí Minh, 1996. 24tr. : 20cm.
97. Người Hoa trong nền kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện nay : Chuyên ngành
: Kinh tế quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, mã số : 50.20.05 :
luận án Phó tiến sĩ Khoa học Kinh tế / Trần Hồi Sinh. - T.P. Hồ Chí
- 12 -


Minh : Trường Đại học Kinh tế T.P. Hồ Chí Minh, 1996 .- 167 tờ : minh
họa (1 phần màu) ; 30cm. - Mặt sau các tờ để trắng - tờ 143-148
98. Tìm hiểu sự hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa ở Việt Nam
trong bối cảnh lịch sử Đông Nam Á : luận án Phó tiến sĩ Sử học, chuyên
ngành Lịch sử Việt Nam : mã hiệu 5.03.15 / Châu Thị Hải. - H. :
Trường Đại học Tổng hợp, 1989. - 150 tờ : sơ đồ, 2 tờ bản đồ (1 phần
màu) ; 31cm.

ĐKCB: LA 6535

99. Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Nam Bộ : Chuyên ngành : Dân
tộc học, mã số : 62.22.70.01 : luận án Tiến sĩ Lịch sử / Võ Thanh Bằng.
- T.p. Hồ Chí Minh: Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ, 2005. - 274
tờ : sơ đồ ; 29cm.- Mặt sau các tờ để trắng - tờ 182-193
100.

Tín ngưỡng dân gian của người Hoa ở Nam Bộ : Chuyên ngành :

Dân tộc học, mã số : 62.22.70.01 : tóm tắt luận án Tiến sĩ Lịch sử / Võ
Thanh Bằng. - T.P. Hồ Chí Minh: Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam
Bộ, 2005. - 24 tr. : sơ đồ ; 29cm- Không có trang tên sách
101.

Tín ngưỡng và tôn giáo của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ

Chí Minh : chuyên ngành : Dân tộc học, mã số : 5.03.10 : tóm tắt luận
án Phó tiến sĩ khoa học Lịch sử / Nguyễn Thị Hoa Xinh. - T.P. Hồ Chí
Minh : Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, 1997. - 24tr. :
21cm. - Không có trang tên sách
102.

ĐKCB: LA 7792

Tín ngưỡng và tôn giáo của người Hoa Quảng Đông ở thành phố Hồ

Chí Minh : chuyên ngành : Dân tộc học, mã số : 5.03.10 : luận án Phó
tiến sĩ khoa học Lịch sử / Nguyễn Thị Hoa Xinh. - T.P. Hồ Chí Minh :
Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, 1997. - 261 tờ : minh
họa : 30- Mặt sau các tờ để trắng
Bài trích báo, tạp chí:
103.

Bà con người Hoa đã góp công sức xứng đáng vào việc xây dựng và

bảo vệ thành phố / Trương Tấn Sang // Sài Gòn Giải Phóng. 31/08/1998. – Tr.7.
- 13 -


104.

Chùa người Hoa // Xưa nay. - Số đặc biệt 1998 . - Tr. 32 - 34 : ảnh

105.

Cộng đồng người Hoa một thế lực kinh tế và chính trị hùng mạnh /

Nguyễn Hoàng Giáp // Kiến thức gia đình. - 8/12/1997. - Tr.25.
ĐKCB : CVb88 - 162/Z
106.

Cộng đồng người Hoa ở đất Quảng năm xưa // Thế giới trẻ. - 1997. -

Tr.4.
107.

ĐKCB : CVv192 - 84/R

Cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á - một thực thể kinh tế đáng

chú ý / Nguyễn Hoàng Giáp // Việt Nam và Đông Nam Á ngày nay. 11/1997. - Tr.16.
108.

ĐKCB : CVt61 - 101/R

Cộng đồng người Hoa phát triển, hòa nhập ngày càng ổn định / C.T

// Sài Gòn Giải Phóng. - 17/04/1999. – Tr.1.

ĐKCB : BV 14

- Thực hiện chỉ thị 62-CT/TƯ của Trung ương Đảng và chỉ thị
11/CT/TƯ của Thành ủy TPHCM
109.

Di tích cách mạng đầu tiên của người Hoa được công nhận di tích

lịch sử văn hóa / K.TR // Sài Gòn Giải Phóng. - 20/12/1998. –
Tr.8.

ĐKCB : BV 14

Theo quyết định số 2009/1998-QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ VHTT ký
công nhận hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên huấn Hoa vận trong
thời kỳ chống Mỹ cứu nước tại số 341/10 Gia Phú, P.1, Q.6 là di tích
lịch sử văn hóa
110.

Điển hình thành công của người Hoa ở Thái lan: Những gương mặt

nổi tiếng / Ng.Điền // Khoa học và Công nghệ. - 01/01/1994. - Tr.18. :
ảnh
111.

ĐKCB : Bv 50

Đôi nét phác thảo chân dung người Hoa tại Sài Gòn / Trần Trọng

Thức // (Trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG 57). - Tr. 140-143.
112.

Đôi nét phác thảo chân dung người Hoa tại Sài Gòn / Trần Trọng

Thức // Kiến thức ngày nay. - 1/12/1998. - Tr.13.
83/Z

- 14 -

ĐKCB: CVb44 -


113.

Đời sống văn hoá của người Hoa ở Sóc Trăng / Lâm Hiếu // Đại

đoàn kết. - 1/04/2007. - Tr.21.
Người Hoa ở Sóc Trăng hiện nay có gần 75 ngàn người. Bà con đã có
những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa
phương, chăm lo phát triển, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá
114.

Đồng bào người Hoa đoàn kết trong cộng đồng dân tộc / Thanh lộc ;

Thái Bằng // Sài Gòn Giải Phóng. - 30/08/1998. – Tr.2 : ảnh
ĐKCB : BV 14 - Phỏng vẫn ông Hà Tăng, thành uỷ viên, trưởng ban
công tác người Hoa TPHCM về vấn đề phát huy sức sáng tạo, sức mạnh
vật chất và tinh thần, vun đắp tình cảm đoàn kết gắn bó đồng bào người
Hoa trong cộng đồng dân cư TPHCM
115.

Đồng bào người Hoa tại TP Hồ Chí Minh tích cực tham gia các

phong trào hành động cách mạng / M. TH // Sài Gòn Giải Phóng. 24/01/2000. - Tr 1.
ĐKCB : BV 14

- Trong năm qua, tại các quận đã có 489 thanh niên

người Hoa vào Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, 1706 thanh
niên vào Hội Liên hiệp Thanh niên, hơn 1000 phụ nữ vào Hội Liên hiệp
Phụ nữ, 489 thanh niên người Hoa lên đường nhập ngũ và 234 người
Hoa được tuyên dương điển hình người tốt việc tốt, 171 ứng cử viên
trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại thành phố. Các hội
đoàn người Hoa cũng đóng góp từ thiện xã hội gần 1 tỷ đồng
116.

Dòng họ nào lớn nhất người Hoa / Nguyễn Cường // Kiến thức gia

đình. - 8/3/1997. - Tr.52.
117.

Động viên bà con người Hoa đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp

hoá, hiện đại hoá / H.S // Sài Gòn Giải Phóng. - 29/03/1997. –
Tr.1.

ĐKCB : BV 14 - Thành uỷ TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết

việc thực hiện chỉ thị 23/Ct-TV, thông tri 85/TT-TV- của thành uỷ về
công tác vận động người Hoa ở thành phố và triển khai chỉ thị 62/CTTW của Ban Bí thư TW (khoá 7) về tăng cường công tác người hoa
- 15 -


trong tình hình mới vào sáng 28.3 do Bí Thư thành ủy Trương Tấn Sang
chỉ trì
118.

Gánh hủ tíu mì người Hoa // (Trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG

68). - Tr. 106.
119.

Giáo dục của người Hoa / Hồ Sĩ Hiệp // Xưa & Nay. - 1997. – Tr.32.

ĐKCB: Cvv 350 - Lịch sử phát triển giáo dục của cộng đồng người Hoa
TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ nói chung rất đáng tự hào, các
trường dành cho người Hoa ngày càng được chú ý thành lập và đào tạo.
Chính quyền mở trường lớp để con em người Hoa được đến trường
ngày càng đông về số lượng và tiến bộ về chất lượng
120.

Giữ gìn và phát huy di sản văn hóa người Hoa ở Đông Nam Bộ /

Nghị Đoàn // Văn hóa các dân tộc. - 11/1997. - Tr.13.
ĐKCB : CVv311 - 31/P
121.

Hoà nhập vào cộng đồng các dân tộc Việt Nam, cùng góp sức cho sự

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá : Đồng bào người Hoa ở TP.Hồ
Chí Minh / H.T.L // Sài Gòn Giải Phóng. - 29/01/1997. –
Tr.1,5.

ĐKCB : BV 14 - TP.Hồ Chí Minh có 218 Liệt sĩ người Hoa,

3 bà mẹ Việt Nam anh hùng người Hoa, hàng ngàn gia đình người Hoa
là gia đình có công với cách mạng. Từ sau ngày giải phóng miền Nam,
người Hoa ở thành phố ra sức phát huy tiềm năng, góp phần đáng kể
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam nói chung, phát
triển kinh tế, văn hoá, xã hội thành phố nói riêng. Vì thế mà đồng chí
Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh: Đồng bào người Hoa là thành viên
bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
122.

Hồng Kông bên hông...( những con số về người Hoa ở TPHCM) //

Người lao động. - Xuân 2002. - Tr.23.
123.

Khu phố cổ người Hoa / Lê Trung Hoa

14/7/1998. - Tr.6.

- 16 -

// Tuổi trẻ. – Ngày


124.

Lễ hội của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh / Trần Hồng Liên //

(Trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG 106). - Tr. 11.
125.

Lễ hội lồng đèn rằm tháng giêng của người Hoa / BB // Sài gòn giải

phóng. - 15/02/1998. – Tr.8. : ảnh ĐKCB : Bv 14 - Người Trung Hoa
ở lục địa, Đài Loan, Hồng Kông ... đều có lễ hội lồng đèn vào rằm tháng
giêng âm lịch. Rằm tháng giêng vừa qua người Hoa tại Đài Bắc cử hành
lễ lồng đèn rất lớn
126.

Một số đặc trưng của tín ngưỡng dân gian trong đời sống cộng đồng

người Hoa ở Tp.Hồ Chí Minh / Võ Thanh Bằng // Sài Gòn 30 năm - SG
108). - Tr.63 – 66.
Hiện trạng tín ngưỡng dân gian của người Hoa: rất phong phú về loại
hình và nội dung thờ cúng. Trong đời sống của họ lúc nào cũng có sự
hiện diện thờ cúng của thần thánh: bàn thờ Thiên, ông Bổn, Bát Quái,
Thần Cửa, Quan Thánh Đế, Quan Âm, Thiên Hậu, Linh Sơn Thánh
Mẫu, Chúa Tiên, Chúa Ngọc, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thần Tài.. - $ôn
giáo
127.

Người Hoa ăn tết như thế nào? / Đức Phong // Phụ nữ chủ nhật. -

24/1/1999. - Tr.29.
128.

ĐKCB : Bv11

Người Hoa ăn tết và kinh doanh / Quang Hoàn // Thương mại. -

1999. - Tr.23. ĐKCB : Bv104
129.

Người Hoa đến Sài Gòn từ bao giờ? // (trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn

Quế - CD 58) . - Tr. 177.
130.

Người Hoa ở các nước Asean: Ngàn vạn chuyện bên lề cuộc sống /

Đoàn Văn Tấn // Khoa học và Công nghệ. - 06/06/1996. – Tr.8.
ĐKCB: Bv 50
131.

Người Hoa ở Cholon : Tư liệu // Tuổi trẻ chủ nhật. - 16/8/1992.-

Tr.5. ĐKCBBv 94 - Người Hoa ở TP có gần 500.000 người. Ngay từ
trước năm 1975 tư sản và tiểu chủ người Hoa đã chi phối đến 60 phần
trăm các hoat động sản xuất kinh doanh. Mấy năm gần đây từ khi có
- 17 -


chủ trương cho các thành phần kinh tế cùng phát triển, kinh tế người
hoa mau chóng sống dậy một cách sinh động. Và có hơn 200 xí nghiệp
tư doanh và cong ty TNHH, các cơ sở nhỏ lên đến gần 3000 đơn vị
132.

Người hoa ở thành phố Hồ Chí Minh // Xưa và nay. – Ngày

15/12/1998. - Số 58B). – Tr.206-207 : ảnh - Giới thiệu cuộc sống của
người Hoa trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Các hoạt động kinh tế của
người Hoa, những nét đặc trưng kinh tế, đời sống văn hóa phong phú và
đa dạng, cuộc sống tâm linh của người Hoa, chùa miếu của người Hoa,
hoạt động sân khấu hát Quảng và hát Trù, lễ hội của người Hoa.. - $ân
tộc
133.

Người Hoa thờ mấy thần tài / Trần Đăng Kim Trang // Kiến thức

ngày nay. - 1/10/2008. - Tr.10-11, 36-37. -Ở Thành phố Hồ Chí Minh,
người Hoa chủ yếu hoạt động kinh doanh, sản xuất công nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp nên lợi nhuận luôn là vấn đề được quan tâm. Tín
ngưỡng thờ Thần Tài vốn đã phổ biến trong cộng đồng người Hoa, giờ
đây càng được phát triển theo chiều hướng phong phú và đa dạng hơn
134.

Người Hoa với đôi bờ biên giới Việt - Trung thời mở cửa / Châu Thị

Hải // Nghiên cứu Đông Nam Á. - 1998. - Tr.65.
135.

ĐKCB : Cvv237

Người Hoa với hoạt động nghệ thuật / H.T.L // Sài Gòn Giải Phóng.

- 18/02/1998. – Tr.3: ảnh.

ĐKCB : BV 14 - Nhiều cuộc triển lãm

tranh, ảnh nghệ thuật, hội thi văn nghệ quần chúng người Hoa, hội múa
lân - sư - rồng, biểu diển ca cổ tiếng Hoa thu hút được đông đảo người
Hoa tham gia, đã góp phần làm phong phú và đậm đà bản sắc văn hoá
của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
136.

Nhật Bản và người Hoa / Giang Sơn // Khoa học và Công nghệ. -

27/02/1993. – Tr.11. : ảnh

ĐKCB : Bv 50

-Sức mạnh kinh tế của

cộng đồng người Hoa và mối quan tâm của Nhật đối với cộng đồng này
137.

Những người Hoa đầu tiên đến Sài gòn và Nam bộ / Trần Bạch

Đằng // Sài gòn giải phóng.- 1998. - Tr. 202 – 203.
- 18 -

ĐKCB: Bv 14 -


Người Hoa đến Sài gòn và Nam bộ với các đặc điểm sau đây: 1.Bản
thân họ là người tự coi như mất nước như tập đoàn di dân đầu tiên đến
Đàng Trong do Tổng binh Dương Ngạn Dịch chỉ huy. Nhưng sau người
Hoa chọn lựa cách vẹn toàn nhất. Nhập thân vào miền đất cưu mang
mình. 2.Tuyệt đại đa số người trong đoàn của Dương Ngạn Dịch, Trần
Trương Xuyên là binh sĩ, xuất thân lớp nghèo đã kiên trì tạo lập quê
hương mới. 3.Tuy có những kỹ năng nhất định nhưng họ chỉ là một số ít
người, nên thấy cần phải dựa vào người Việt để tồn tại và phát triển.
4.Quá trình cùng lao động đan xen văn hóa bản địa và Trung Hoa bổ
sung cho nhau, một cộng đồng hình thành với một thực thể gồm 2 dòng
máu gọi là Minh Hương
138.

Phật giáo Bắc tông của người Hoa ở Nam Bộ / Trần Hồng Liên //

Xưa & Nay. - 1997. – Tr.28, 40.

ĐKCB : Cvv 350

-Vấn đề tín

ngưỡng của người Hoa ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, Phật
giáo là tôn giáo chủ yếu của họ, suốt giai đoạn dài cộng cư với người
Việt trên địa bàn Nam Bộ, Phật giáo của người Hoa cũng mang những
đặc điểm vừa thể hiện bản sắc riêng có của cộng đồng dân tộc mình qua
sinh hoạt tín ngưỡng vừa thể hiện mối quan hệ giao lưu văn hóa nhất
định với dân tộc chủ thể là người Việt
139.

Phát huy tiềm năng kinh tế của người Hoa trong sự nghiệp công

nghiệp hóa - hiện đại hóa Đất nước / Hà Tăng // Sài gòn giải phóng. 09/02/1998. – Tr.5.

ĐKCB : Bv 14 -Lược ghi những điểm cần chú ý

để phát huy tiềm năng kinh tế của người Hoa, phục vụ cho sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : là bộ phận dân cư đông đảo, 1
lực lượng kinh tế, chính trị xã hội quan trọng, có nguồn vốn tự tích lũy,
và nguồn vốn thu hút từ bên ngoài, lực lượng lao động ..
140.

Thần tài của người Việt và của người Hoa // Tuổi trẻ chủ nhật. -

1999. - Tr.39. ĐKCB : Bv94

- 19 -


141.

Thuật kinh doanh của người Hoa và ấn Độ / D.H // Khoa học và

Công nghệ. - 08/02/2001. – Tr. 19.

ĐKCB : Bv 50 - Đặc điểm của

thuật kinh doanh người Hoa là gian khổ phấn đấu, tích luỹ vốn, ngắm
trúng thời cơ, mở thị trường. Của người ấn Độ là giỏi buôn đi bán lại để
kiếm lời, đặc biệt giỏi mở thị trường ở những vùng lạc hậu văn hóa như
Trung Đông, Châu Phi và những vùng phát triển công nghiệp gia công,
chế biến, ở đó tiềm năng đá quý phong phú
142.

Tín ngưỡng của người Hoa trong tín ngưỡng dân gian của người

Việt Nam / Huỳnh Văn Tới // Xưa & Nay. - 1997. – Tr. 37.
ĐKCB: Cvv 350 -Tín ngưỡng của người Hoa đã đem đến cho dân cư
Việt những hình ảnh mới làm phong phú thêm, đa dạng hơn những sinh
hoạt tín ngưỡng, Việc tiếp nhận yếu tố Hoa và sử dụng nó làm tài sản
của mình đã thể hiện bản lĩnh và sức sống của tín ngưỡng dân gian
truyền thống ở cư dân Việt luôn bền vững trong giao lưu văn hóa và tiến
trình phát triển
143.

Tổ chức cộng đồng - nét sinh hoạt đặc thù của người Hoa ở Sài Gòn

/ Nguyễn Đệ // Khoa học phổ thông. - 16-22/3/2005. - Tr.11 – 13. : ảnh.
-Tổ chức xã hội đầu tiên và cũng là tổ chức hành chánh của người Hoa
ở Sài Gòn xưa là làng Minh Hương được thành lập từ năm 1968. Làng
Minh Hương ngày nay thuộc quân 5, nơi hiện có Đình Minh Hương Gia
Thạnh.Trước đây, người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn có hình thức xã hội
gọi là Bang, thành lập trên cơ sở tập hợp di dân Trung Hoa đến Sài Gòn
thuộc cùng một địa phương, cùng ngôn ngữ.
144.

Tục lệ ngày Tết của người Hoa / Minh Vũ // (Trích từ: Bộ sưu tập

Bùi Văn Quế - SG 105). - Tr. 149-150.
145.

Tục rước đèn cầu phúc lộc thọ của người Hoa ở thành phố Hồ Chí

Minh / Trần Hồng Liên // SG 106. - Tr. 271-272.
146.

Vài nét về hội quán người Hoa ở TP Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị

Minh Lý // (Trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG 68). - Tr. 177-184.
- 20 -


147.

Vai trò của người Hoa trong việc phục hồi kinh tế Indonesia / Thiện

Đức // Việt Nam & Đông Nam Á. - 15/7/1998. - Tr.18.

ĐKCB :

CVt61 - 101/R
148.

Văn hóa người Hoa - Một nét văn hóa đặc sắc của thành phố Hồ Chí

Minh / Lê Hồng Liêm // (Trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG 86). Tr.17-18.: ảnh.
149.

Văn hóa người Hoa / Nghị Đoàn // Xưa & Nay. - 1997. – Tr. 30-31

ĐKCB : Cvv 350 - Quá trình hội nhập văn hóa của người Hoa vào nền
văn hóa Việt Nam từ khi di cư đến làm ăn sinh sống và định cư nhiều
thế kỷ qua, sự đóng góp của họ trong việc hình thành bản sắc văn hóa
riêng của Việt Nam, đặc biệt là Nam Bộ - Nền văn hóa thống nhất trong
đa dạng
150.

Văn hóa người Hoa : Một nét văn hóa đặc sắc của thành phố Hồ Chí

Minh / Lê Hồng Liêm, Phúc Nguyên // Sài Gòn Giải Phóng. 24/09/2000. – Tr.3. : ảnh

ĐKCB : BV 14 Trong việc gìn giữ và phát

huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng như vấn đề hội nhập với văn hóa Việt
của đồng bào Hoa ngày nay, thực tế cho thấy người Hoa luôn tự hào
hãnh diện với những đóng góp của mình vào sự phát triển của nền văn
hóa Việt Nam. Họ quan tâm hơn những vấn đề thời cuộc, mạnh dạn bộc
lộ, tỏ rõ quan điểm của mình trước những vấn đề hiện tại của cuộc sống,
họ cũng tham gia các hoạt động xã hội của thành phố
151.

Văn hóa người Hoa, giáo dục của người Hoa, tín ngưỡng của người

Hoa,...// Xưa và nay.- 1997. - Tr.30. ĐKCB : CVv350
152.

Văn hóa Việt của người Hoa / Trần Hạnh Minh Phương // Trích từ:

Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG 106). - Tr. 262-265.
153.

Về hoạt động thương mại của người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn trước

1975 / Võ Công Nguyện // (Trích từ: Bộ sưu tập Bùi Văn Quế - SG 66).
- Tr. 5 – 14. : ảnh
C. NGUỒN TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
- 21 -


Sách
154.

Xã hội người Hoa ở TP.HCM sau năm 1975: Tiềm năng và phát

triển / Mạc Đường. - H.: Khoa học Xã hội, 1994. - 231 tr. ; 19 cm.
KHXG: 305.89510597
155.

M101Đ-x

Văn hóa người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh / Văn Phú Lĩnh. -

Tp. Hồ Chí Minh: Trường ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh, 1999. - 71 tr. ; 29.5
cm.
Luận văn –luận án
156.

Đo lường trình độ nhận thức văn - tiếng việt của học sinh người Hoa

và người Việt khối lớp hai - chương trình công nghệ giáo dục tại trường
tiểu học : Nguyễn Đức Cảnh năm học : 1997- 1998 / Nguyễn Thị Ngọc
Hương ; Võ Văn Nam hướng dẫn. – Tp. Hồ Chí Minh: Trường ĐHSP
Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 100 tr. ; 29 cm.
KHXG: 495.92207
157.

NG527H-đ

Người Hoa ở Đồng Nai: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành

Lịch sử Việt Nam / Trịnh Thị Mai Linh ; TS. Lê Huỳnh Hoa hướng dẫn.
- Tp. Hồ Chí Minh : Trường ĐHSP Tp.HCM, 2008. - 165 tr. ; 29 cm.
KHXG: 305.89510597
158.

TR312L-ng

Tìm hiểu địa bàn cư trú và các hoạt động kinh tế chính của cộng

đồng người Hoa ở Tp Hồ Chí Minh: Luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Thị
Hồng Thái ; Phạm Xuân Hậu hướng dẫn. - Tp.Hồ Chí Minh: Trường
ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 56 Tr. ; 29 cm.
KHXG: 330.9597
159.

NG527TH-t

Tìm hiểu tình hình và đề xuất phương hướng phát triển giáo dục con

em người Hoa ở TP. Hồ Chí Minh: Đề tài nghiên cứu cấp Bộ / Hồ Sĩ
Hiệp chủ nhiệm đề tài, Trần Kiết Hùng, Trần Cường. - Tp. Hồ Chí Minh
: Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, 1995. - 75 tr. ; 28 cm.
KHXG: 370.7

H450H-t

- 22 -


160.

Vai trò của người Hoa đối với nền kinh tế - xã hội các nước Đông

Nam Á: Luận văn tốt nghiệp / Hoàng Văn Tuyên ; Hoàng Xuân Dũng
hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, 2003.
– 87tr. ; 28.5 cm + Kèm bản tóm tắt
KHXG: 305.8951059
161.

H407T-v

Vai trò của người Hoa đối với sự phát triển của con đường tơ lụa

trên biển khu vực Đông Nam Á (thế kỷ XIV - XVI): Chuyên ngành:
Lịch sử thế giới / Nguyễn Minh Mẫn ; Hà Bích Liên hướng dẫn. - Tp.
Hồ Chí Minh: Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 125 tr. ; 28 cm.
KHXG: 330.95
162.

NG527M-v

Vai trò của người Hoa ở Mã Lai: Luận văn tốt nghiệp / Võ Thế

Khang Trần Thị Phượng hướng dẫn. - Tp.Hồ Chí Minh: Trường ĐHSP
Tp. Hồ Chí Minh, 1997. - 44 tr. ; 29 cm.
KHXG: 305.89510595
163.

V400KH-v

Vai trò kinh tế của cộng đồng người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh

trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa / Huỳnh Thị Kim
Phương ; ThS. Tô Thị Lan Hương hướng dẫn. - Tp. Hồ Chí Minh :
Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 58 tr. ; 29 cm.
KHXG: 305.89510597

H531PH-v

D. NGUỒN TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRUNG TÂM ĐHQG TP.HCM
Sách
164.

Bàn luận xung quanh về văn hóa, lịch sử, xã hội người Hoa / Hàn

Sơn Nguyên ; Sedona, AZ : Global Publishing, 2003. - 145 tr. ; 21 cm.
KHXG: 305.8951
165.

H2331N

Người Hoa ở Nam Bộ / Ngô Văn Lệ, Nguyễn Duy Bính. - Tp. Hồ

Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 240 tr. ; 21 cm.
KHXG: 305.89592
166.

N5761L

Tiếp cận con người và văn hóa Trung Hoa / Dự Chính Thành. - Hà

Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 280 tr. ; 19 cm.
- 23 -


KHXG: 306.0951

D812T

 Lưu ý:
 Kho 1: Phòng đọc Đinh Tiên Hoàng
 Kho 2: Phòng đọc Thủ Đức
 Kho 3: Phòng mượn Đinh Tiên Hoàng
 Kho 4: Phòng mượn Thủ Đức
 Kho 5: Kho lưu

- 24 -x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×