Tải bản đầy đủ

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại phú hưng thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây (2007 – 2010), thị trường tài chính Việt Nam
đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường chứng khoán và thị
trường bất động sản, điều này đã tạo nên một sự cạnh tranh hết sức gay gắt và
sôi nổi trên thị trường không chỉ giữa các tổ chức kinh tế tư nhân, cổ phần hay
quốc doanh mà còn có sự tham gia của các tổ chức kinh tế nước ngoài. Để nâng
cao sức mạnh cạnh tranh cũng như khẳng định vị thế của mình trên thị trường,
các tổ chức tài chính này đang không ngừng huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là
vốn để tiến hành đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng…
Trong đó, hoạt động đầu tư phát triển đóng vai trò hết sức quan trọng trong suốt
quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Để thực hiện được các mục tiêu trên thì Công ty cần thường xuyên kiểm
tra đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động kinh doanh,
làm tốt công tác lập, thẩm định và quản lý thi công dự án, tìm kiếm các cơ hội
đầu tư, và đặc biệt hơn cả là hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh trạnh,
hoạt động này phải thường xuyên và cần thiết. Sau 4 năm liên tục đổi mới và
phát triển, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phú Hưng đã xác định hướng
đi đúng đắn cho mình là phải đầu tư tiến hành tăng cường hoạt động đầu tư phát
triển của chính Doanh nghiệp mình, có sức thu hút bởi xung lực cạnh tranh trong
nhiều lĩnh vực đầu tư của kinh tế thị trường, nhất là đầu tư phát triển cơ sở hạ

tầng kỹ thuật và phát triển công nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phú
Hưng em thấy hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty đang rất được quan tâm
và đầu tư thích đáng. Để làm rõ hơn thực trạng công tác đầu tư nâng cao khả
năng cạnh trạnh của Công ty, em đã đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu đề tài: “

1


Đầu tư phát triển tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phú
Hưng-Thực trạng và giải pháp” " để làm khoá luận tốt nghiệp và với hy
vọng góp phần tìm ra hướng đi đúng đắn của đầu tư phát triển nói chung
Chuyên đề tốt nghiệp kết cấu gồm :
Chƣơng 1 : Thực trạng Đầu tƣ Phát triển tại Công ty cổ phần đầu tƣ và
thƣơng mại Phú Hƣng.Giai đoạn 2007-2009
Chƣơng 2 : Một số giải pháp tăng cƣờng hoạt động đầu tƣ phát triển tại
công ty cổ phần đầu tƣ và thƣơng mại Phú Hƣng trong thời gian tới

2


CHƢƠNG 1: THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI PHÚ
HƢNG GIAI ĐOẠN 2007 – 2009
I.
Khái quát chung về Công ty CPĐT&TM Phú Hƣng
1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
Tên công ty :công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phú Hưng
Tên giao dịch quốc tế:Phú Hưng Investment And Trading Joint Stock
Company
Tên viết tắt:PHIT.,JSC
Hình thức kinh doanh:
-Khai thác quặng kim loại và khoáng sản
- Sản xuất,mua bán vật liệu xây dựng và nguyên vật liệu phuc vụ sản xuất
- Sản xuất gia công cơ khí,mua bán các thiết bị cơ khí
-Mua bán hóa chất,các sản phẩm dầu máy,nguyên vật liệu phục vụ nghành hóa
chất
-Xây dựng các công trình dân dụng,công nghiệp,giao thông thủy lợi,cấp thoát
nước
-Thi công,xây lắp đường dây tải điện,trạm biến áp,thiết kế đường dây

35KV,thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các công trình điện năng
-Kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn,nhà hàng ăn uống,vui chơi giải trí
- Cho thuê kho, nhà xưởng.
Trụ sở chính: số 40,ngõ 477 đường Nguyễn Trãi,phường Thanh Xuân
Nam,quận Thanh Xuân,thành phố Hà Nội

3


Số tài khoản: 1221000029136
Tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Hà Thành-Hà Nội
Mã số thuế: 0 1 0 2 1 9 1 2 2 6
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Phú Hưng là một doanh nghiệp tư
nhân gồm 6 cổ đông góp vốn thành lập với số vốn điều lệ thành lập là
6.800.000(sáu tỷ tám trăm triệu đồng) công ty hạnh toán độc lập được thành lập lần
đầu tiên vào ngày 12 tháng 03 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần hai vào ngày 07
tháng 10 năm 2009. Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương Mại Phú Hưng thành lập
được ba năm ,trong ba năm qua công ty đã đạt được những thành tích đáng kể mà
không phải một công ty nào cũng có được.

Từ ngày thành lập Công ty đến nay, Công ty luôn đổi mới và phát triển
ổn định sản xuất kinh doanh,gặp khó khăn về vốn và những thay đổi mới
trong cơ chế quản lý kinh tế nhưng Công ty đã tổ chức sản xuất kinh doanh
phù hợp với điều kiện sản xuất, kết hợp với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật,
cải tiến quản lý và thiếp thị, luôn hướng tới sự hoàn thiện về chất lượng, mở
rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Vì thế mà
Công ty đã đạt được những thành quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh
xuất nhập khẩu
1.2. Tổ chức bộ máy của Công ty
Cơ cấu tổ chức tại Công ty gồm các phòng ban chức năng sau:
a. Ban lãnh đạo Công ty:

- Hội đồng quản trị
05 người
- Giám đốc
01 người
- Phó giám đốc
02 người
b. Các phòng ban Công ty: 7 Phòng và 1 Ban
- Ban Kiểm soát
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Tài chính kế toán
- Phòng Kỹ thuật
4


- Phòng Kế hoạch vật tư
- Phòng Kinh doanh
- Phòng Thiết kế
- Phòng Bảo vệ
c. Các đội sản xuất:
- Đội Xây lắp, thi công số 1
- Đội Xây lắp, thi công số 2
- Đội Gia công cơ khí
- Đội Thiết bị vận tải

Sơ đồ 1.1.1 :Cơ cấu tổ chức của Công Ty
Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị

Giám đốc điều hành
Phó giám đốc phụ
trách kinh doanh

Phó giám đốc phụ
trách tài chính

Kế toán
trưởng

Ghi chú:

Trưởng
Phòng
Kinh
doanh

Trưởng
phòng
Markettin
g

Trưởng
Phòng vật


Trưởng
phòng
hành
chính
nhân sự

: Có quyền tham gia giám sát,, kiểm tra việc quản lý
: Phụ trách quản lý, điều hành trực tiếp

5


II. Tình hình hoạt động của Công ty CPĐT&TM Phú Hƣng
2.1. Đánh giá năng lực của Công ty
2.1.1. Nguồn vốn
Phú Hưng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, kinh
doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp xây dựng dân dụng, công
nghiệp và giao thông, hoạt động đầu tư chứng khoán và tài chính. Mặc dù
tiềm lực tài chính của Công ty là rất mạnh,với vốn chủ sở hữu năm 2007 là
6.800 tỷ đồng và năm 2008 là 10.434 tỷ đồng. Ngoài lượng vốn huy động của
Công ty thì hàng năm công ty vẫn huy động đa dạng hóa nguồn vốn bằng
cách đi vay ngân hàng và huy động bổ xung khác
Bảng 1.2.1 : Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2007
Đơn vị : triệu đồng
Vốn điều lệ
Năm 2007
Tỷ Trọng
(%)

Vốn cổ đông

Vốn tự bổ
sung

Vốn khác

Tổng số vốn

314.371,00

92.221,00

390.500,00

797.092,00

39,44%

11,57%

48,99%

100%

(Nguồn: Phòng tài chính Công ty năm 2007)

6


Biều đồ 1.2.1 : Vốn điều lệ của Công ty tính đến ngày 31/12/2007
797.092

800
700
600
500

Vốn Điều Lệ

390.5

400
314.371
300
200
100

92.221

0
Vốn CĐ Vốn Tự
BS

Vốn
Khác

Tổng
số vốn

Nhìn vaò bảng số liệu ta thấy vốn cổ đông vẫn chiếm tỷ trọng lớn,và nguồn
vốn tự bổ xung và vốn khác đang chiếm tỷ lệ nhất định trong công ty.vốn
khác ở đây chủ yếu là nguồn vốn đi vay tại các ngân hàng thương mại

Bảng 1.2.2 : Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty giai đoạn 2007 – 2009
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Vốn chủ sở hữu

6.372.000

9.181.000

10.040.500

Tốc độ tăng liên

-

58,97%

39,41%

-

58,97%

121,61%

hoàn
Tốc độ tăng định
gốc
(Nguồn : Phòng kế toán tài chính)

7


Biểu đồ 1.2.2 : Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty giai đoạn 2007 – 2009

12000000
10045000
9181000

10000000
8000000

Vốn chủ sở
hữu

6372000
6000000
4000000
2000000
0

năm năm năm
2007 2008 2009

Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tăng đều qua các năm:năm 2008 tăng
58,97% so với năm 2007 và năm 2009 tăng 39,41% so với năm 2006. Tốc độ
tăng năm 2009 có giảm so với năm 2008 nhưng đó là tốc độ tăng liên hoàn,
con số này không phản ánh hết những ý nghĩa của sự gia tăng vốn chủ sở hữu.
Tốc độ tăng định gốc của năm 2009 là 121,61% cao hơn rất nhiều so với tốc
độ tăng định gốc của năm 2008 là 58,97%. Qua sự gia tăng của nguồn vốn
chủ sở hữu ta có thể thấy được hàng năm Công ty kinh doanh có hiệu quả.
2.1.2.

o

ng

Nhìn vào số lượng và chất lượng lao động của một Công ty chúng ta có thể
nhận thấy được sự phát triển cũng như quy mô của Công ty đó là lớn hay nhỏ.
Với đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện tại của Công ty, Công ty hoàn toàn

8


đủ khả năng vận hành kinh doanh và đảm bảo kịp tiến độ các dự án, công
trình đã và đang triển khai.
Bảng 1.2.3 : Số lao dộng hiện nay của Công ty
Số lƣợng cán bộ công nhân viên

Tên phòng ban

Phòng Hành chính

11

Phòng Kế toán tài chính

16

Phòng Kỹ thuật

14

Phòng Kinh doanh

24

Phòng Kế hoạch sản xuất

17

Ban dự án

15
(Nguồn: Phòng Hành chính - Công ty CPĐT&TM Phú Hưng)

Có thể thấy Công ty vẫn thường xuyên phải đổi mới nhân sự, mạnh dạn
chuyến số các bộ công nhân viên dư thừa sang các bộ phận phù hợp. Tạo ra
một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ kỹ thuật cao bằng cách: tuyển
dụng nhân tài và đừa vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh để cọ sát thực tế,
tích lũy kinh nghiệm sau đó mới bố trí vào các lĩnh vực của Công ty.
Hàng năm, Công ty có chính sách đào tạo để nâng cao trình độ cho đội ngũ
cán bộ bằng các hình thức như: cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo bồi
dưỡng kiến thức chuyên môn tổ chức tại Hà Nội
Với lực lượng lao động có đầy đủ chuyên môn, Công ty đã không ngừng mở
rộng quy mô hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau

9


2.1.3. Thƣơng hiệu
Ngày nay thương hiệu Phú Hưng đã và đang là một công ty có tiếng trong
nước với các sản phẩm có tiếng nói trên thị trường,với các sản phẩm như xi
măng chịu lửa. Việt Nam hiện tại đang trên đà trở thành một nước phát triển,
trong đó công nghiệp hóa và hiện đại hóa là một công cuộc không thể thiếu
của đất nước. Ngành sản xuất xi măng cũng như các công nghệ để áp dụng
vào quá trình sản xuất ngày càng hiện đại hóa nhiều hơn, do đó mà ngành bê
tông cũng theo đó mà phát triển và chất lượng cũng được nâng lên một tầm
cao mới.
Trong tình cảnh hiện tại của đất nước đang thiếu trầm trọng cả về sản
lượng lẫn chất lượng của bê tông đúc sẵn, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
Phú Hưng đã nhận thức được vai trò quan trọng của công cuộc công nghiệp
hóa và hiện đại hóa cũng như sự phát triển của ngành công nghiệp bê tông
đúc săn. Vì vậy Phú Hưng đã mở rộng sản xuất bê tông đúc sẵn, cột li tâm.
Hiện tại nhà máy sản xuất đang trong quá trình sản xuất với công nghệ và
giây chuyển đồng bộ hiện đại nhất hiện nay cộng với nguồn nhân lực dồi dào
cả về chất lẫn lượng, công ty đã và đang cung cấp cho thị trường trong nước
và nước ngoài những sản phẩm chất lượng tốt nhất và uy tín nhất, qua đó góp
phần giúp cho đất nước ngày càng phát triển hơn, giầu mạnh hơn, sánh ngang
với các nước bạn và bè bạn năm châu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Hưng là công ty chuyên về xây lắp
điện và phân phối sản phẩm, do nhu cầu của chính bản thân công ty cũng như
thị trường trong nước về gia công cơ khí cũng như lắp đặt nhà khung, nhà
xưởng, định hình sắt thép, xà điện, hành lang an toàn sắt thép, tường rào các
khu công nghiệp... cho các công trình, được các đối tác tín nhiệm.

10


Với kinh nghiệm cũng như đội ngũ kỹ sư chuyên sâu về cơ khí, Phú Hưng sẽ
đáp ứng được mọi yêu cầu khó nhất về kỹ thuật cũng như trong gia công, chế
tác cơ khí và định hình. Công ty chúng tôi đảm bảo cả về uy tín lẫn chất
lượng với quý khách hàng.
Phương châm của công ty là luôn luôn cố gắng đem lại sự hài lòng cho quý
khách hàng bằng một thái độ làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ nhiệt
tình và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách một cách tốt nhất.
Bảng 1.2.4 : Các dự án tiêu biểu của Công ty

Stt

Năm XD

Tên công trình

Nội dung công
việc

Giá trị
(triệu
đồng)

Xây dung 3km
1

Cấp điện cho khu Du lịch Pan Hao và cụm dân

8/2007 - ĐZ 35kV,

cư Làng Giang, Hoàng Su Phì, Hà Giang

12/2007 01TBA và 5km

1.670

ĐZ 0,4kV
ĐZ 0,4kV sau các TBA 50kVA - 35/0,4kV thôn
2 Nà Sài, Khâu Táo, Khâu Tinh, Quán Thèn xã
Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang
Cung cấp cột ăngten và vật tư cầu cáp tiếp địa
3 Dự án Viễn thông nông thôn giai đoạn 5.1 và
5.2 tại Hà Giang.

7/2007 - Xây dung 9km
12/2007 ĐZ 0,4kV

8/2007 9/2007

Cung cấp vật tư

1.896

971

Xây dung 3km
4

Cấp điện cho khu tuyển luyện qặng ANTIMON 11/2007- ĐZ 35kV, 02
xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

5/2008 TBA và 3,5km
ĐZ 0,4kV

11

2.900


5

6

Đại tu ĐZ trục chính 375-E18 .3 Kỳ Anh ( Từ

11/2008 -

cột 109 đến 210 )

12/2008

Chống quá tải, Xóa bán tổng khối 8,9,10 và
11,12 thị trấn Xuân An, tỉnh Hà Tĩnh

Thay 17 bộ xà,
và 7.600kg dây

670

AC70

11/2008 - Xây dung 9,5km
ĐZ 0,4kV và 526

1.900

03/2009 Công tơ

CQT ĐZ 0,4kV sau TBA Km39 và sau các TBA 10/2008 7 Đồng Bàng, Hóc Trai huyện Hàm Yên, tỉnh
Tuyên Quang

03/2009

Cải tạo, sửa chữa tối thiểu lưới điện hạ thế nông
8 thôn sau tiếp nhận xã Đông Quang – huyện
Đông Hưng – tỉnh Thái Bình

6/2009 8/2009

Xây dung
5,3km,ĐZ 0,4kV

1.200

Cải tạo, xây mới
5,3km ĐZ 0,4kV

937

và 1.674 công tơ

…………………………………………………..

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐANG THỰC HIỆN
Stt

Tên công trình

Năm XD

Nội dung công việc

ĐZ 35kV Cấp điện cho Nhà
Xây dung 5km ĐZ 35kV mạch
1 máy xi măng Hà Giang tỉnh Hà 12/2008
kép.
Giang
Xây dựng 1,8km, ĐZ không,
thị Cấp điện cho khu dân cư số
2
7/2009 1,1km cáp ngầm 35kV, 02TBA
1 xã Lai Châu – giai đoạn 1
250kVA và 02TBA 180kVA
Cải tạo tối thiểu lưới điện hạ
thế nông thôn sau tiếp nhận xã
Cải tạo, xây mới 6,25km ĐZ
3
8/2009
Quỳnh Hoàng – huyện Quỳnh
0,4kV và 2.754 công tơ
Phụ – tỉnh Thái Bình

12

Giá trị
(triệu đồng)
5.100

3.000

1.350


2.2. Kết quả hoạt động của Công ty
Doanh thu và lợi nhuận là các chỉ tiêu tổng hợp phản ánh quy mô hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp. Người ta thường dùng các chỉ tiêu này để
thấy được sự trưởng thành và tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Trong thời
gian qua
Bảng 1.2.5 : Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
CPĐT&TM Phú Hƣng thời gian qua
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu
Tổng doanh thu
Tốc độ tăng liên
hoàn
Tổng chi phí
Tốc độ tăng liên
hoàn
LNTT
Tốc độ tăng liên
hoàn

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

939,3

1.277

1.723

-

35,95%

34,9%

735,4

970

1.310

-

13%

11,97%

203,9

307

413

-

50,56%

34,53%

(Nguồn: phòng kinh do nh)

13


Biểu đồ 1.2.4 : Doanh thu và lợi nhuận trƣớc thuế của Công ty Phú
Hƣng thời gian qua
1800

1723

1600
1400

1277

1200

Tổng doanh thu

1000 939.3
800

3-D Column 2
LNTT

600
400
200

203.9

413

307

0
năm 2007 năm 2008 năm 2009

Với quy mô ngày càng mở rộng,từ năm 2008 trở đi kết quả hoạt động
kinh doanh của công ty ngày càng phát triển,Phú Hưng tăng trưởng nhanh
chóng, doanh thu và lợi nhuận tăng liên tục qua các năm. Đạt được những
thành tích to lớn qua các năm như trên là kết quả bước đầu trong quá trình
chuyển đổi hình thức – phương thức quản lý. Đồng thời cùng với sự nỗ lực
không ngừng của cán bộ công nhân viên toàn Công ty, Công ty đã biết nắm
bắt chủ trương của Nhà Nước về đường lối đổi mới cơ chế quản lý kinh tế,
kịp thời chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ chỗ chỉ
một vài ngành nghề sang nhiều lĩnh vực và đa ngành nghề theo hướng công
nghiệp, hiện đại, quan tâm đến yếu tố con người…
Tổng doanh thu của Công ty CPĐT&TM Phú Hưng trong năm 2009 là
1,723 tỷ đồng tăng 446 triệu đồng so với năm 2008 tương ứng với 34,9%.Lợi
nhuận trước thuế tăng 106 triệu đồng so với năm 2008,tương ứng 34,53%. Có
sự tăng trưởng trên là do những dự án lớn của Công ty đã thực hiện trong các
năm trước đó như: thi công xây lắp ĐZ 35kV Cấp điện cho Nhà máy xi măng

14


Hà Giang tỉnh Hà Giang với số vốn đạt 5.100 tỷ đồng và thị Cấp điện cho khu
dân cư số 1 xã Lai Châu – giai đoạn 1…và một số công trình và dự án khác
đang đi vào hoạt động đem lại lợi nhuận và doanh thu cho công ty
III. Thực trạng của hoạt động đầu tƣ phát triển tại Công ty
CPĐT&TM Phú Hƣng.Giai đoạn 2007-2009
3.1. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển của
Công ty
3.1.1. Nguồn vốn đầu tư của Công ty
Tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phú Hưng vốn dành cho hoạt động
đầu tư phát triển là một trong các nguồn vốn của Công ty, ngoài ra còn có vốn
cho đầu tư tài chính, vốn cho hoạt động thương mại và vốn kinh doanh,sản
xuất. Hoạt động đầu tư phát triển luôn được Công ty chú trọng hàng năm và
có những kế hoạch đầu tư cụ thể
Bảng 1.3.6 : Tổng hợp nguồn vốn đầu tƣ của Công ty CPĐT&TM Phú Hƣng
Đơn vị : Triệu đồng
Năm
Tổng nguồn vốn
đầu tư
Tốc độ tăng liên
hoàn
Tốc độ tăng định
gốc

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

2.744.000,00

4.362.000,00

6.081.000,00

-

58,7%

39,4%

-

58,7%

121,6%

(Nguồn : báo cáo tài chính năm 2005,2006,2007 củ Công ty)

15


Biểu đồ 1.3.5 : Tổng nguồn vốn đầu tƣ của Công ty CPĐT&TM Phú
Hƣng thời gian qua
Đơn vị : Tỷ đồng
14000

13187

12000
10000

Tổng nguồn vốn đ
ầu


8000
6081

6000
4000
2000
0

4362
2744

2007

2008

2009

Tổng

Có thể nhận thấy rất dõ là tổng vốn đầu tư của Công ty đểu tăng qua
các năm: Năm 2008 tăng 1.618 tỷ đồng so với năm 2007, và năm 2009 tăng
1.717 tỷ đồng so với năm 2008. Điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu tăng
cường đầu tư nói chung của toàn Công ty. Năm 2009 tốc độ tăng liên hoàn là
39,4% có giảm so với tốc độ tăng liên hoàn của năm 2008 là 58,7% nhưng
nhìn vào tốc độ tăng định gốc thì vẫn lớn hơn do trong năm 2009 công ty có
nhiều dự án lớn phải đầu tư như : thị Cấp điện cho khu dân cư số 1 xã Lai
Châu – giai đoạn 1 với tổng mức dự toán là 3.000 triệu đồng, Cải tạo tối thiểu
lưới điện hạ thế nông thôn sau tiếp nhận xã Quỳnh Hoàng – huyện Quỳnh Phụ
– tỉnh Thái Bình với số vốn là 1.350 triệu đồng,đầu tư vào dự án xây dựng
nhà máy gia công cơ khí tại thành phố Hải Dương nên tổng mức vốn đầu tư
năm 2009 tăng nhiều so với năm 2007 là 121,6%

16


Nguồn vốn đầu tư của Công ty bao gồm các nguồn cơ bản sau : Nguồn vốn
tích lũy từ nội bộ doanh nghiệp hay vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay ngân
hàng và số vốn d o cổ đông đóng góp
Bảng 1.3.7 : Nguồn vốn đầu tƣ của Công ty giai đoạn 2007 – 2009
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Tổng Vốn đâu tư

2.744.000

4.362.000

6.081.000

Vốn chủ sở hữu

1.372.000

2.181.000

3.040.000

548.800

872.400

1.216.200

Vốn vay Ngân
hàng

(Nguồn : phòng kế toán tài chính )

Nhìn vào Bảng ta có thể thấy vốn chủ sở hữu của Công ty chiếm 50%
trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư,vốn bổ xung chiếm 30% và vốn vay ngân hàng
chiếm 20%.Vì đặc thù là công ty cổ phần nên nguồn vốn chủ yếu huy động từ cổ
đông và vốn vay ngân hàng còn chiếm tỷ trọng cao,để có thêm vốn đầu tư, tạo
điều kiện thuận lợi, chủ động trong công tác đầu tư theo chiều rộng cũng như
theo chiều sâu thì Công ty cần tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà Nước dưới hình thức
cho vay ưu đãi với lãi suất thấp và thời gian ân hạn lâu
3.1.2. Cơ cấu vốn ầu tư cho hoạt ng ầu tư phát triển
Vì Vốn đầu tư của Công ty là lớn nên hoạt động dành cho đầu tư phát
triển của Công ty chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng số vốn đầu tư của toàn
Công ty. Cơ cấu nguồn vốn huy động cho hoạt động đầu tư phát của Công ty
được thể hiện trong bảng sau:

17


Bảng 1.3.8 : Cơ cấu nguồn vốn cho hoạt động đầu tƣ phát triển của Công ty
Đơn vị : Triệu đồng
Năm

Năm 2007
Tỷ
Giá trị

Chỉ tiêu

Năm 2008

trọng

Năm 2009
Tỷ

Giá trị

%

trọng

Giá trị

%

Tỷ trọng
%

1.Tông
nguồn vốn

2.744.000,00

100

4.362.000,00

100

6.081.000,00

100

138.664,1

5,05

192.770,16

4,42

250.445,15

4,12

2.605.335,9

94,95

4.169.229,84

95,58

5.830.554,85

95,88

đầu tư
2.Vốn dành
cho đầu tư
phát triển
3.Vốn đầu
tư khác

(Nguồn : Báo cáo tông kết gi i oạn 2005 – 2007)
Nguồn vốn dành cho hoạt động đầu tư phát triển chỉ chiếm một phần
nhỏ trong tổng vốn đầu tư của toàn Công ty, nguồn vốn này nằm trong nguồn
vốn chủ sở hữu của Công ty. Năm 2007 chỉ chiếm tỷ trọng 5,05%, năm 2008
chiếm 4,42% và năm 2009 chiếm 4,12%.
Có thể thấy được một cách khái quát tình hình sử dụng vốn đầu tư giai
đoạn 2007-2009 thông qua bảng sau:

18


Bảng 1.3.9 : Qui mô và tốc độ tăng Vốn đầu tƣ phát triển giai đoạn 20072009
Đơn vị : triệu đồng
Chỉ tiêu

Năm 2007

Tổng vốn đầu tư

Năm 2008

Năm 2009

138.664,1

192.770,16

250.445,15

-

39,02%

80,61%

-

39,02%

30%

phát triển
Tốc độ tăng định
gốc (%)
Tốc độ tăng liên
hoàn (%)
(Nguồn : Phòng kế hoạch và ầu tư)
Biểu đồ 1.3.6 : Tổng vốn đầu tƣ phát triển của Công ty CPĐT&TM Phú Hƣng
Đơn vị : tỷ đồng
300000
250445.15

250000
192770.16

200000

Vốn đầu tư

150000138664.1
100000
50000
0
năm 2007 năm 2008 năm 2009

Thông qua bảng trên ta có thể thấy được tổng vốn đầu tư phát triển của Phú
Hưng tăng dần qua các năm. . Lượng vốn đầu tư qua 3 năm của công ty

19


CPĐT&TM Phú Hưng là 581.879,41 triệu đồng. Phú Hưng là công ty cổ phần
đầu tư nên cần một lượng vốn rất lớn. Nguồn vốn đầu tư phát triển luôn được
Công ty cân đối từ nguồn thu của Công ty và nguồn vốn hợp tác kinh doanh.
Năm 2008 tổng vốn đầu tư là 192.770,16 triệu đồng tăng 39,02% so với năm
2007, năm 2009 tổng vốn đầu tư tăng mạnh tương ứng tăng 80,61% so với
năm 2007. Năm 2009 là năm mà lượng vốn đầu tư được huy động lớn nhất
với số vốn là 250.445,15 triệu đồng. Chúng ta thấy tổng vốn đầu tư tăng qua
các năm không phải là điểu bất hợp lý vì trong năm 2009 Công ty đã thực
hiện xây dựng cơ bản với lượng vốn đầu tư lớn.Đó là do công ty đã đưa vào
xây dựng nhà máy gia công Cơ Khí tại Hải Dương với số vốn nên tới gần
2.000 triệu đồng
3.2. Nội dung đầu tƣ phát triển tại Công ty CPĐT&TM Phú Hƣng trong
khoảng thời gian 2007-2009
3.2.1. Đầu tư vào xây dựng cơ bản
Trong thời gian qua công ty luôn chú trọng đầu tư xây dựng cơ bản bao
gồm:xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất bao gồm trụ sở của công ty và nhà
máy.chi nhánh sản xuất gia công cơ khí
Bảng 1.3.10 : Vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản của Công ty
Đơn vị : Triệu đồng
Chỉ tiêu
1. Nhà cửa, trụ sở

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

23.378,4

29.101,46

35.762,05

2. Xí nghiệp sản xuất
bê tông

17.000

3. XN sản xuất cống
bê tông

12.000

4. XN khai thác đá xây

48.000

20x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×