Tải bản đầy đủ

câu hỏi đối tượng đảng bài 5

BÀI 5:
Câu 1: Những người như thế nào thì có thể xét để kết nạp vào Đảng?
Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định: "Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở
lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở
Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm đều
có thể được xét để kết nạp vào Đảng".
Quy định trên bao gồm 3 điều kiện:
- Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
-Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.
- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
* Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp
1992)
- Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng
quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật
VN. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin
vào Đảng.
* Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có
ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ, hành động của mình.

(Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18
vẫn được chấp nhận. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên).
- Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu
về giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực hành
động. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45
tuổi, tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ, chú
trọng phát triển Đảng trong thanh niên.
2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,
tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
Đây là điều kiện phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng
tích cực ngoài Đảng.
a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước
đo nhận thức tư tưởng, ý thức phấn đấu của người vào Đảng):
- Điều kiện này xuất phát từ vị
cách mạng, lãnh đạo và vận động
của Đảng. Vì vậy, khác với công
hiện Cương lĩnh chính trị, Điều
viên; hoạt động trong một tổ chức

trí, vai trò của người đảng viên: làm
nhân dân thực hiện đường lối chình trị
dân, đảng viên phải thừa nhận và thực
lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng
cơ sở Đảng.


- Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường
chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng thực
hiện nhiệm vụ đảng viên - phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị.
* Cương lĩnh chính trị: "Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được
và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh". Đó là cơ sở thống nhất ý chí và
hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các lực lượng xã hội
phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra.
* Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các
nguyên tắc về tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Đảng, quy
định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các
cấp của Đảng.
* Tiêu chuẩn, nhiệm
chính trị, đạo đức,
và quần chúng tích

đảng viên, giữ vững

vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất
năng lực. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên
cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác
bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận.
* Tiêu chuẩn đảng viên:
- Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân:
+ Tiên phong:
- Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi
kéo, cuốn hút quần chúng.
- Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở
chỗ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào
vô sản.
+ Liên hệ:
- Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về
chính trị, kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM; trong đổi mới đang
hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt
kịp yêu cầu của thời đại.
- Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu.
- Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng:
+ Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với
mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, xoá
áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH.
+ Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục
đích đó. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài, bền bỉ - cần phải
phấn đấu suốt đời.
- Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
lên trên lợi ích cá nhân. Mác: "giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải
phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động".


Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại
biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. Lợi ích của giai cấp công nhân
gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt Nam: gắn bó máu
thịt với lợi ích dân tộc. Do đó, lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân
tộc, giai cấp và nhân dân lao động - " nước lên thuyền lên".
- Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật
của Nhà nước:
+ Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng "Đảng viên
đi trước, làng nước theo sau".
- Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao:
Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, "cách mạng đến nơi": Thủ tiêu chế
độ bóc lột.
Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan
điểm, lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục
đích mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập
trường, nhằm giải quyết việc làm, làm giàu cho xã hội.
- Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong
lòng nhân dân, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
- Phục tùng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng:
Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất, có sức mạnh.
* 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)
b- Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng:
Tại sao? Lê nin trong "Một bước tiến, hai bước lùi" đã đấu tranh kiên
quyết cho tiêu chuẩn này, Người lý giải: "Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi
vào tình trạng mọi phần tử cơ hội, ăn không ngồi rồi, mọi giáo sư, học
sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả".
- Mặt khác, phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra, theo
dõi, giám sát được.
3- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm (điều
kiện thực tiễn)
- Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm?
+ Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân,
không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.
+ Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng, tích cực tham gia xây dựng
Đảng.
Vì vậy, phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ,
sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo, vừa là người
đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
- Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm?
+ Gương mẫu:


- Chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.
- Nêu gương về đạo đức.
- Có năng lực sáng tạo.
+ Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn:
" Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"
" Lửa thử vàng, gian nan thử sức"
Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người, là chỗ
dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu.
Sự đánh giá trung thực, khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng
xem xét, kết nạp.
Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng.
Câu 2: Vì sao vấn đề xây dựng cơ bản vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng
đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên?
Đảng là một tổ chức chính trị, đây là một tổ chức luôn luôn vận động và
phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát
triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Trong
quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa
biến chất, cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. Việc khai trừ và kết nạp Đảng
viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng
cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước
trong thời kỳ mới hiện nay. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để
trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta
phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, tuyệt đối trung thành với
điều lệ và cương lĩnh của Đảng. Có xác định được như vậy thì người Đảng
viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng, vào Đảng là để chấp nhận gian khổ
hi sinh, chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng, hết lòng phục vụ
nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên lợi ích cá nhân,
phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa
giàu đẹp và văn minh.
Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: "Đảng viên là người đầy tớ của nhân
dân." Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc, nếu vào Đảng mà
chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. Những người mà ngay từ khi
phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong
hàng ngũ của Đảng chắc chắn sẽ "quay lưng" phản bội lại Đảng khi có cơ
hội. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.
Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng
cảm, rất anh hùng, nhưng trong điều kiện hòa bình, trước sự cám dỗ của
tiền tài, vật chất đã gục ngã, đã bị biến chất, thoái hóa. Cũng có những
Đảng viên sau khi vào Đảng một thời gian dài, nắm trong tay chức quyền
thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội, bản chất của một con người mang
danh Đảng viên để tiến thân. Những con người đó trước sau gì cũng làm tổn
hại đến thanh danh, uy tín của Đảng, làm hại đến lợi ích của nhân dân,


của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó, họ sẽ phản bội
lại lý tưởng cách mạng của Đảng.
"Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", những việc khó khăn, gian khổ,
Đảng viên phải gương mẫu đi đầu, lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau cái
vui thiên hạ. Tất nhiên, đi đôi với trách nhiệm, nghĩa vụ Đảng viên thì
cũng có cả quyền lợi. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy
phải là đạo đức cách mạng, là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì
dân. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân, gia đình mình lên trên hết thì
người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. Mất lòng tin của dân
và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. "Dễ trăm lần
không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong".
Chính vì vậy, việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan
trọng. Nếu ngay từ đầu, động cơ vào Đảng không đúng đắn, lệch lạc và vụ
lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng
sẽ nhiều Đảng viên, nhưng không có đoàn kết, không hình thành một khối
vững chắc, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu, chia rẽ. Động cơ và mục
đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng, nhưng đó
cũng là điều khó nắm bắt nhất, bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. Vì
vậy, trong công tác xây dựng Đảng, chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo
đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các
Đảng viên mới để mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức, tự trau
dồi, tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. Vì sự vững
mạnh của Đảng, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc, quần chúng cũng như
cán bộ, quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời
dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công,
vô tư".
Trong quá trình phấn đấu vào Đảng, việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng
đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự
giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, quyết không thu nạp vào hàng
ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang, lệch lạc; càng không
để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Để có động cơ vào Đảng đúng
đắn cần hiểu sâu sắc bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực
hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra; thường xuyên trau đồi
đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá
nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng.
Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết sức quan
trọng. Trong điều kiện hòa bình, Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị
trường, mỗi người chúng ta nói chung, người Đảng viên nói riêng, luôn
phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách và những cám dỗ của quyền
lực, tiền tài. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh, sẽ
không vượt qua được những thử thách, không thắng nổi cám dỗ vật chất thì
Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng, không vượt qua được những thủ
đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.
Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể, không
phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được, mà nó đã tồn tại trong
những người đoàn viên ưu tú, những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp
thêm ngay trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi
quần chúng ưu tú và người Đảng viên.
Câu 3: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên?


1- Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn
* Động cơ vào Đảng:
- Động cơ: Cái có tác dụng thúc đẩy người ta suy nghĩ, hành động.
- Động cơ vào Đảng: trả lời câu hỏi: Tại sao vào Đảng? Vào Đảng để làm
gì?
+ Để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm
vụ của người đảng viên. Bác Hồ khuyên: "Nếu sợ không phục vụ được nhân
dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng".
Sứ mệnh của Đảng: Đoàn kết, lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập dân
tộc, CNXH.
+ Nay, trong công cuộc đổi mới: Đảng vẫn kiên định mục tiêu "Độc lập dân
tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh". Đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới nhiều
hình thức.
- Thực hiện CNH-HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước
nghèo, kém phát triển.
- Thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức bất công.
- Đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng, hành động sai trái, tiêu
cực.
- Đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.
- Bảo vệ độc lập dân tộc.
Bác Hồ: "Chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa".
* Làm thế nào để xây dựng động cơ đúng đắn khi vào Đảng?
Động cơ đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những
người giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng. Không thu nhận những
người mang động cơ lệch lạc, thiếu trong sáng, nhất là không để những kẻ
cơ hội lọt vào Đảng.
- Cần hiểu bản chất, mục đích của Đảng: Độc lập dân tộc ....văn minh?
- Thể hiện nhận thức bằng việc làm cụ thể: hoàn thành nhiệm vụ được giao,
thường xuyên trau dồi tư cách đạo đức, đấu tranh chống mọi biểu hiện của
chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi.
- Mọi lúc, mọi nơi, cả trong lời nói việc làm đều nghĩ đến làm lợi cho
Đảng, cho dân.
* Liên hệ:
- Trước ma lực của đồng tiền và sự chống phá của các thế lực thù địch,
biết bao người vẫn nêu cao lý tưởng sống, chiến đấu vì hạnh phúc của nhân
dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân. Chúng ta tự hào vì trong bất cứ tình huống
nào Đảng ta vẫn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. (Trước, trong và sau


khi giành chính quyền, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến và công cuộc đổi
mới; khi Liên Xô -Đông Âu sụp đổ, VN vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu; những
nhân tố mới trong đổi mới...)
- Tồn tại:
Một bộ phận những người vào Đảng với động cơ thiếu trong sáng:
Những kẻ cơ hội vào Đảng vì lợi ích cá nhân: để thăng quan tiến chức,
tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.
Những kẻ phản động vào Đảng để "leo cao, chui sâu" phá hoại Đảng từ bên
trong.
2- Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng
* Bản lĩnh chính trị: Là tính kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn
(trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý
chí chiến đấu).
- Khí tiết của người cách mạng: Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không
thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục. Độc lập, sáng tạo, không thụ
động, trì trệ.
* Bản lĩnh chính trị thể hiện:
- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
- Lấy CN Mác - Lê nin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam
cho mọi hoạt động.
- ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (không chấp nhận đa
nguyên, đa Đảng).
- Nhà nước là của dân, do dân, vì dân.
- Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt
động của Đảng.
- Độc lập, sáng tạo, không thụ động, trì trệ.
* Muốn có bản lĩnh chính trị:
- Phải thường xuyên rèn luyện trong thực tế hoạt động.
- Đứng vững trên lập trường, quan điểm của Đảng, giữ vững niềm tin vào
con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.
- Phấn đấu góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
- Trong khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mất phương
hướng về chính trị.
- Tỏ thái độ, chính kiến rõ ràng, không mập mờ, "ba phải".
* Đạo đức cách mạng: Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: "Quyết tâm
suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất".


Phẩm chất đạo đức theo tư tưởng HCM:
- Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự
do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
- Yêu thương con người, sống có tình, có nghĩa: Trong di chúc, 3 năm
(1965 - 1968 ) người chỉ thêm có 1 dòng: " Phải có tình đồng chí yêu
thương lẫn nhau".
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư?: Theo HCM đây là "tứ đức" của
con người.
+ Cần: siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai.
+ Kiệm: Không xa xỉ hoang phí nhưng không bủn xỉn.
+ Liêm: Là trong sạch, không tham lam.
+ Chính: Không tà, ngay thẳng, thẳng thắn, đứng đắn.
"Trời có 4 mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông
Đất có 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc
Người có 4 đức: Cần - Kiệm - Liêm - Chính
Thiếu một mùa thì không thành trời
Thiếu một phương thì không thành đất
Thiếu một đức thì không thành người"
+ Chí công vô tư: ham làm những việc ích nước, lợi dân, không ham địa vị,
công danh, vinh hoa phú quý.
- Có tinh thần Quốc tế cao cả, trong sáng.
* Rèn luyện đạo đức cách mạng:
- Tại sao phải rèn luyện đạo đức cách mạng?
+ Trong lãnh đạo cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà quan
hệ lợi ích len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội thì vấn đề này
phải đặt lên hàng đầu. Nếu không sẽ mất cán bộ, sự thoái hoá biến chất
của đảng viên làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng.
+ Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cách mạng: Cũng như sông có
nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc,
không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo
đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Không phải chúng ta cứ dán lên trán hai chữ Cộng sản mà dân yêu, dân quý,
quần chúng chỉ yêu quý những người có tư cách đạo đức.
- Làm gì ?


+ Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết: "Mình vì
mọi người, mọi người vì mình", đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ
nghĩa cá nhân.
+ Bền bỉ rèn luyện hàng ngày: Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa
xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng
cố. Cũng như "ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".
Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh
cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết
sức tránh.
Nay: đạo đức cách mạng là tự nguyện tự giác góp sức làm giàu cho đất
nước, không tính toán thiệt hơn với Đảng, chống: cơ hội, thực dụng, coi
đồng tiền là tất cả, lợi dụng sơ hở của cơ chế, chính sách để tham nhũng,
làm giàu phi pháp...
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ nhận vai trò, lợi ích
cá nhân mà tôn trọng những lợi ích chính đáng.
3- Nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Hoàn thành tốt, thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của đảng viên.
- Để trở thành đảng viên: được giao nhiệm vụ gì phải hoàn thành tốt, có
chất lượng, hiệu quả.
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:
+ Có nhiệt tình cách mạng (tinh thần hăng hái, quyết tâm cao).
+ Có đủ năng lực cần thiết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Muốn vậy phải
tích cực học tập, nâng cao học vấn, trình độ am hiểu KHCN, tránh tụt hậu
về trí tuệ.
+ Đồng thời với nâng cao trí tuệ phải nâng cao năng lực thực tiễn: Ứng
dụng kiến thức vào thực tế công tác, năng động sáng tạo.
Tóm lại: phải không ngừng học tập, học đi đôi với hành.
- Liên hệ :
+ Thực tế nhiều mặt của ta còn hạn chế, tình trạng "Học giả, chạy theo
bằng cấp..." còn tồn tại phổ biến, kỹ năng ứng dụng công nghệ mới còn hạn
chế.
+ Không có kiến thức, không có năng lực mọi mặt, nhiều chủ trương của
Đảng không đi được vào cuộc sống.
+ Đảng không thể châm chước, hạ thấp yêu cầu kết nạp những người lười
học, học cốt lấy bằng, làm việc cầm chừng không thể hiện được tính tiên
phong.
4- Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn
thể, công tác xã hội.
- Gắn bó máu thịt với nhân dân là truyền thống, là bản chất của Đảng.


- Chỉ có hoạt động trong công tác đoàn thể mới có điều kiện đến với Đảng.
- Công tác xã hội, đoàn thể là môi trường để rèn luyện phấn đấu.
* Yêu cầu:
+ Gắn bó với đồng nghiệp, bạn bè nơi công tác, bà con nơi cư trú (quý
trọng, thông cảm, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau).
+ Hoà mình với quần chúng nhưng không hùa theo những suy nghĩ, việc làm
sai. Đề cao trách nhiệm vận động mọi người đoàn kết thực hiện tốt những
mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng.
+ Nhiệt tình tham gia sinh hoạt và các hoạt động đoàn thể.
+ Sẵn sàng, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội: Uống nước nhớ nguồn,
ăn quả nhớ người trồng cây...
Cơ sở và tiền đề để đến với Đảng là cơ hội tốt để tiến bộ trưởng thành về
chính trị, xây dựng tín nhiệm với nhân dân để phấn đấu trở thành đảng
viên.
5- Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở
Không chỉ thừa nhận, tôn trọng và chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng mà
còn phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Đó là trách nhiệm của chúng ta.
- Mỗi chúng
là xây dựng
vì: tổ chức
mới và phát

ta đều gắn bó với một tổ chức. Do đó, xây dựng Đảng trước hết
Đảng ở cơ sở, đơn vị mình. Điều đó thể hiện ý thức chính trị
Đảng vững mạnh là nhân tố đảm bảo cho cơ sở không ngừng đổi
triển theo định hướng XHCN.

* Làm gì?
- Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình tham gia
đóng góp ý kiến để tổ chức cơ sở Đảng đề ra nghiên cứu, chủ trương sát
đúng; đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào thực tiễn; phát triển nâng
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác, nâng cao đời sống nhân dân.
- Nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyết của
Đảng vào thực tiễn: Nhất là về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo,
cải thiện đời sống nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.
Kịp thời phản ánh những vấn đề nảy sinh, đề xuất những giải pháp giải
quyết hoặc điều chỉnh bổ sung.
- Thường xuyên góp ý, phê bình, thẳng thắn đấu tranh, không lảng tránh,
bao che, giám sát cán bộ.
Xác lập động cơ vào Đảng đúng đắn từ sự giác ngộ sâu sắc, mục đích lý
tưởng của Đảng, mỗi chúng ta cần tự giác, nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh
thực tiễn sẽ trở thành đảng viên, người chiến sĩ tiên phong trong đội
tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×