Tải bản đầy đủ

Báo cáo tốt nghiệp đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244

TRƯỜNG ………………….
KHOA……………………….
-----[\[\-----

Báo cáo tốt nghiệp
Đề tài:

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
tại Xí nghiệp xây dựng 244

1


Mục lục
Lời mở đầu................................................................................................................................................4
Phần 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp6
1.1.Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.6
1.1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương ..............................................................................6
1.1.2.Vai trò và ý nghĩa của tiền lương......................................................................................6
1.1.2.1 Vai trò của tiền lương.............................................................................. 6
1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lương .............................................................................. 7

1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương .................................................... 7
1.2.Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp ..........................................................................8
1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian...................................................................................8
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm.................................................................................8
1.2.2.1.Theo sản phẩm trực tiếp. ........................................................................... 8
1.2.2.2.Theo sản phẩm gián tiếp............................................................................ 8
1.2.2.3 Theo khối lượng công việc ........................................................................ 8
1.2.3. Hình thức tiền lương hỗn hợp............................................................................................9
1.2.4.Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương ..........................................................................9
1.3.Quỹ tiền lương,quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ..................................................................9
1.3.1 Quỹ tiền lương......................................................................................................................9
1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội............................................................................................................9
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế .............................................................................................................10
1.3.4.Kinh phí công đoàn............................................................................................................10
1.4 Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoảntrích theo lương...........................10
1.5.Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương ..................................................10
1.5.1.Hạch toán số lượng lao động ...........................................................................................10
1.5.2.Hạch toán thời gian lao động...........................................................................................10
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động.............................................................................................11
1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động ......................................................................11
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương.............................................11
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương,BHXH, BHYT, KPCĐ ..........................11
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương........................................11
1.6.2.1. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 11
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương..... 12
1.7 Hình thức sổ kế toán...................................................................................................................15
Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Xây dựng 244
..................................................................................................................................................................18

2


2.1 khái quát chung về Xí NGHIệP xây dựng 244. ......................................................................18
2.1.1 Lịch sử hình thành. ............................................................................................................18
2.1.1.1. Quá trình phát triển. ............................................................................... 18
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp ...................................................... 18
2.1.1.3. Tình hình hoạt động của xí nghiệp trong những năm qua. ................ 18
2.1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xây dựng 244
.......................................................................................................................................................20
.2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức SXKD. ....................................................................... 20

2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ SXKD. ..................................................... 21
2.1.2.3.Tổ chức bộ máy quản lý........................................................................... 22
1.1. Sơ đồ tổ chức Xí nghiệp. ..........................................................................................................22
2.1.3. Tổ chức bộ máy Kế toán và bộ sổ Kế toán ...................................................................25
2.1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. .......................................................... 26
2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .............................................................. 26
2.1.3.3.Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán............................................................... 28
1.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung.................................................30
2.2. Thực trạng thực hiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Xí nghiệp Xây dựng 244. ...............................................................................................30
2.2.1. Đặc điểm về lao động của Xí nghiệp Xây dựng 244...................................................30
2.2.3. Thực tế hạch toán tiền lương và BHXH......................................................................31
Phần III. Nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán Tiền lương và
Bảo hiểm tại xí nghiệp xây dựng 244 ..................................................................................................55
1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và cáckhoản trích theo lương tại xí nghiệp
xây dựng 244.....................................................................................................................................55
3.1.1. Ưu điểm.............................................................................................................................56
3.1.2. Nhược điểm:.....................................................................................................................58
2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương
tại Xí nghiệp xây dựng 244..............................................................................................................59
Kết luận ...................................................................................................................................................61

3


Lời mở đầu

Xây dựng cơ bản (XDCB) là nghành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật
cho nền kinh tế quốc dân, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể
vào GDP, là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực
đầu tư xây dựng cơ bản có tốc độ phát triển chưa từng có ở nước ta. Điều này đồng nghĩa
vốn đầu tư XDCB cũng tăng lên. vấn. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn và lợi nhuận có
hiệu quả trong điều kiện sản xuất XDCB trải qua nhiều công đoạn, thời gian thi công có
thể lên vài năm.
Chính vì vậy, hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng. Hạch toán kế toán là công cụ
quan trọng thực hiện quản lý điều hành, kiểm tra giám sát các hoạt động Tài chính trong
đơn vị.
Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế, việc hạch toán nói chung và vận dụng vào tổ
chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nói riêng cũng được đổi mới hoàn thiện.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền
công (lương) mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình
phân tích hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, kinh phí công đoàn) rất được người lao động quan tâm. Trước hết là họ muốn biết lương
chính thức được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, kinh phí công đoàn và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là
việc hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách
của Nhà nước quy định về các khoản này, qua đó biết được người sử dụng lao động đã
trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán
bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó
thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán
lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính
sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan
tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện
hạch toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành
sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá cả hợp lý. Mối quan hệ giữa chất
lượng lao động (lương) và kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hạch

4


toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết
định chiến lược để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ tầm quan trọng của lao động tiền lương, trong thời gian thực tập tại
Xí nghiệp xây dựng 244, nhờ sự giúp đỡ của phòng kế toán và sự hướng dẫn của Thầy
giáo, em đã đi sâu tìm hiểu đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại
Xí nghiệp xây dựng 244”.
Nội dung của chuyên đề được xây dựng gồm 3 PHầN.
Phần I: Những lý luận cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương
Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp
xây dựng 244.
Phần III: Nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền
lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244.

5


Phần 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong
doanh nghiệp
1.1.Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh
nghiệp
1.1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương
Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời tiêu hao các yếu tố cơ bản( lao
dộng, đối tượng lao động và tư liệu lao động).Trong đó, lao động với tư cách là hoạt động
chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các
đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của con
người.Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất , trước hết cần phải bảo đảm tái
sản xuất sức lao động , nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải `được bồi hoàn dưới
dạng thù lao lao động
Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác, tiền
lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tao
mối quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương
chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động.
ý nghĩa của tiền lương đối với người lao động, đối với doanh nghiệp sẽ vô cùng to
lớn nếu đảm bảo đầy đủ các chức năng sau :
- Chức năng thước đo giá trị: là cơ sở để điều chỉnh giá cả cho phù hợp mỗi khi giá cả
(bao gồm cả sức lao động) biến động
- Chức năng tái sản xuất sức lao động: nhằm duy trì năng lực làm việc lâu dài, có hiệu
quả trên cơ sở tiền lương bảo đảm bù đắp được sức lao động đã hao phí cho người lao
động.
- Chức năng kích thích lao động: bảo đảm khi người lao động làm việc có hiệu quả thì
được nâng lương và ngược lại.
- Chức năng tích luỹ: đảm bảo có dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi người lao động hết
khả năng lao động hoặc gặp bất trắc rủi ro.
Trong bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng một lực lượng lao động nhất
định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể. Chi phí về tiền lương là một trong các yếu
tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Vì vậy, sử
dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm chi phí về lao động sống (lương), do đó góp
phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải
thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động trong
doanh nghiệp.
1.1.2.Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
1.1.2.1 Vai trò của tiền lương
Tiền lương duy trì thúc đẩy và tái sản xuất sức lao động . Trong mỗi doanh nghiệp
hiện nay muốn tồn tại, duy trì, hay phát triển thì tiền lương cũng là vấn đề đáng được quan

6


tâm. Nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay nếu doanh nghiệp nào có chế độ lương
hợp lý thì sẽ thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng tốt
Trong bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng một lực lượng lao động nhất
định tuỳ theo quy mô, yêu cầu sản xuất cụ thể. Chi phí về tiền lương là một trong các yếu
tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Vì vậy, sử
dụng hợp lý lao động cũng chính là tiết kiệm chi phí về lao động sống (lương), do đó góp
phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải
thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên, cho người lao động trong
doanh nghiệp.
Tiền lương không phải là vấn đề chi phí trong nội bộ từng doanh nghiệp thu nhập đối
với người lao động mà còn là một vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội mà Chính phủ của mỗi
quốc gia cần phải quan tâm.
1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lương
Tiền lương là khoản thu nhập đối với mỗi người lao động và nó có ý nghĩa hết sức
quan trọng, ngoài đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương còn giúp người lao động
yêu nghề, tận tâm với công việc, hăng hái tham gia sản xuất.Tất cả mọi chi tiêu trong gia
đình cũng như ngoài xã hội đều xuất phát từ tiền lương từ chính sức lao động của họ bỏ ra .
Vì vậy tiền lương là khoản thu nhập không thể thiếu đối với người lao động.
1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
Tất cả mọi lao động đều muốn mình có mức thu nhập từ tiền lương ổn định và khá
nhưng thực tế có rất nhiều nhân tố chủ quan cũng như khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến
tiền lương của họ như một số nhân tố sau:
- Do còn hạn chế về trình độ cũng như năng lực
- Tuổi tác và giới tính không phù hợp với công việc.
- Làm việc trong điều kiện thiếu trang thiết bị.
- Vật tư, vật liệu bị thiếu,hoặc kém phẩm chất
- Sức khỏe của người lao động không được bảo đảm
- Làm việc trong điều kiện địa hình và thời tiết không thuận lợi
Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển nhanh chóng từng ngày nếu không tự
trao dồi kiến thức và học hỏi những kiến thức mới để theo kịp những công nghệ mới thì
chất lượng cũng như số lượng sản phẩm không được đảm bảo từ đó sẻ ảnh hưởng trực tiếp
đến thu nhập của người lao động. Vấn đề tuổi tác và giới tính cũng được các doanh nghiệp
rất quan tâm nhất là đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động làm việc chủ yếu bằng
chân tay như trong các hầm mỏ, công trường xây dựng, sản xuất vật liệu xây
dựng,…Ngoài vấn đề trên sức khoẻ của người lao động đóng vai trò then chốt trong mọi
hoạt động sản xuất, nếu nó không được đảm bảo thì thu nhập của người lao động không
được đảm bảo.Ngoài các nhân tố trên thì vật tư , trang thiết bị, điều kiện địa hình và thời
tiết cũng ảnh hưởng lớn tới thu nhập của người lao động,VD : Người lao động được giao
khoán khối lượng đổ bê tông nhưng do thiếu đá hoặc cát, trong khi thi công máy trộn bê

7


tông hỏng và phải đưa bê tông lên cao trong điều kiện thời tiết xấu . Tập hợp các yếu tố đó
sẽ làm cho thời gian làm khoán kéo dài vì vậy ngày công không đạt.
1.2.Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp
1.2.1 Hình thức tiền lương theo thời gian
Hình thức tiền lương thời gian là hình thức tiền lương tính theo thời gian làm việc,
cấp bậc kỹ thuật và thang lương người lao động.
Theo yêu cầu và khả năng quản lý, thời gian lao động của doanh nghiệp, việc tính
trả lương thời gian cần tiến hành theo thời gian đơn hay tiền lương thời gian có thưởng.
Tìền lương thời gian giản đơn: là hình thức tiền lương thời gian với đơn giá tiền
lương thời gian cố định.
Tiền lương thời gian có thưởng: là tiền lương thời gian giản đơn kết hợp thêm tiền thưởng.
Thường được áp dụng cho lao động làm công tác văn phòng như phòng kế hoạch vật
tư, phòng kỹ thuật, phòng tài chính, phòng hành chính, phòng lao động tiền lương. Trả
lương theo thời gian là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào gian làm việc
thực tế.Tiền lương thời gian có thể chia ra:
- Tiền lương tháng: Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao
động.
- Tiền lương tuần: Là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên cơ sở
tiền lương tháng nhân (x) vơí 12 tháng và chia (:) cho 52 tuần
- Tiền lương ngày: Là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng
cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng
- Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho một giờ làm việc và được quy định bằng cách
lấy tiền lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Lao động.
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
1.2.2.1.Theo sản phẩm trực tiếp.
Hình thức tiền lương sản phẩm là hình thức tiền lương tính theo khối lượng sản phẩm
hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng quy định. Việc tính toán tiền lương sản phẩm phải
dựa trên cơ sở các tài liệu về hạch toán kết quả lao động theo khối lượng sản phẩm công
việc hoàn thành và đơn giá tiền lương.
Là tiền lương được trả cho những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản
phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ như người điều khiển máy móc, thiết bị để sản xuất
sản phẩm
1.2.2.2.Theo sản phẩm gián tiếp
Là tiền lương được trả cho những người tham gia một cách gián tiếp vào quá trình
sản xuất – kinh doanh trong doanh nghiệp.Thuộc bộ phận này bao gồm những người trực
tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, nhân viên quản lý
kinh tế…
1.2.2.3 Theo khối lượng công việc

8


Đây là hình thức trả lương gần giống như hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp
nhưng khác ở chỗ là tính theo khối lượng sản phẩm sau khi đã hoàn thành .
1.2.3. Hình thức tiền lương hỗn hợp
Có một số công việc khó áp dụng các hình trả lương như không tính trước được thời
gian, không định lượng được khối lượng công việc cũng như sản phẩm hoàn thành.Vì vậy
kết hợp các hình thức trả lương trên để xây dựng hình thức lương hỗn hợp.
1.2.4.Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương
Ngoài các khoản lương mà người lao động được nhận họ còn nhận được nhận một số
đãi ngộ như:
- Tiền thưởng cho những ngày lễ lớn của đất nước, tiền thưởng quý, tiền thưởng cuối
năm.
- Tổ chức đi tham quan, nghỉ mát cho người lao động
- Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ …
1.3.Quỹ tiền lương,quỹ BHXH, quỹ BHYT và KPCĐ
1.3.1 Quỹ tiền lương
Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất
cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý.Thành phần quỹ tiền lương bao gồm nhiều khoản
như lương thời gian( tháng, ngày ,giờ), lương sản phẩm, phụ cấp ( cấp bậc, khu vực, chức
vụ… ).Quỹ tiền lương bao gồm nhiều loại và có thể phân chia theo nhiều tiêu thức khác
nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu như phân theo chức năng của lao động, phân theo hiệu
quả của tiền lương…
1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội
Theo chế độ hiện hành, quỹ BHXH được tính theo tỷ lệ 20% trên tổng quỹ lương
cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán.
Trong đó, 15% người sử dụng lao động phải nộp và khoản này tính vào chi phí
kinh doanh, còn 5% do người lao động trực tiếp đóng góp (trừ trực tiếp vào lương).
Chi của quỹ BHXH cho người lao động theo chế độ căn cứ vào:
+Mức lương ngày của người lao động
+Thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ)
+Tỷ lệ trợ cấp BHXH.
Trong thực tế, không phải lúc nào con người cũng chỉ gặp thuận lợi, có đầy đủ thu nhập và
mọi điều kiện để sinh sống bình thường. Trái lại, có rất nhiều trường hợp khó khăn, bất lợi,
ít nhiều ngẫu nhiên phát sinh làm cho người ta bị giảm mất thu nhập hoặc các điều kiện
sinh sống khác như ốm đau, tai nạn, tuổi già mất sức lao động... nhưng những nhu cầu cần
thiết của cuộc sống không những mất đi hay giảm đi mà thậm chí còn tăng lên, xuất hiện

9


thêm những nhu cầu mới (khi ốm đau cần chữa bệnh...). Vì vậy, quỹ BHXH sẽ giải quyết
được vấn đề này.
1.3.3. Quỹ bảo hiểm y tế
Quỹ BHYT được hình thành bằng cách trích 3% trên số thu nhập tạm tính của
người lao động; trong đó người sử dụng lao động phải chịu 2%, khoản này được tính vào
chi phí kinh doanh, người lao động trực tiếp nộp 1% (trừ vào thu nhập).
Quỹ BHYT do Nhà nước tổ chức, giao cho một cơ quan là cơ quan BHYT thống
nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế nhằm huy động sự
đóng góp của cá nhân, tập thể và cộng đồng xã hội để tăng cường chất lượng trong việc
khám chữa bệnh. Vì vậy, khi tính được mức trích BHYT, các nhà doanh nghiệp phải nộp
toàn bộ cho cơ quan BHYT.
Quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng để thanh toán các khoản tiền khám, chữa bệnh,
viện phí, thuốc thang…cho người lao động trong thời gian ốm đau, sinh đẻ.
1.3.4.Kinh phí công đoàn
Là nguồn kinh phí mà hàng tháng, doanh nghiệp đã trích theo một tỉ lệ quy định với
tổng số quỹ tiền lương tiền công và phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ
cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp độc hại, phụ cấp thâm niên…) thực
tế phải trả cho người lao động- kể cả lao động hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh để
hình thành chi phí công đoàn. Tỷ lệ kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành là2%
1.4 Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoảntrích theo lương
Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian và kết
quả lao động, tính lương và tính trích các khoản theo lương, phân bổ chi phí nhân công đúng
đối tượng sử dụng lao động.Hướng dẫn kiểm tra các nhân viên hạch toán ở các bộ phận sản
xuất kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao
động, tiền lương, mở sổ cần thiết và hạch toán nghiệp vụ lao động tiền lương đúng chế độ,
đúng phương pháp. Lập các báo cáo về lao động tiền lương thuộc phần việc do mình phụ
trách. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, chi phí nhân công, năng suất
lao động, đề xuất các biện pháp nhằm khai thác, sử dụng triệt để có hiệu quả mọi tiềm năng
lao động sẵn có trong doanh nghiệp.
1.5.Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương
1.5.1.Hạch toán số lượng lao động
Để quản lý lao động về mặt số lượng, doanh nghiệp lập sổ danh sách lao động. Sổ
này do phòng lao động tiền lương lập ( lập chung cho toàn doanh nghiệp và lập riêng cho
từng bộ phận) nhằm nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong doanh
nghiệp. Bên cạnh đó , doanh nghiệp còn căn cứ vào sổ lao động( mở riêng cho từng người
lao động ) để quản lý nhân sự cả về số lượng và chất lượng lao động, về biến động và chấp
hành chế độ đối với lao động.
1.5.2.Hạch toán thời gian lao động

10


Muốn quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, cần phải tổ chức hạch toán
việc sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. Chứng từ sử dụng để hạch toán thời
gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận, tổ,
đội lao động sản xuất, trong đó nghi rõ ngày làm việc, nghỉ của mỗi người lao động.Bảng
chấm công do tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng, ban ) trực tiếp nghi và để nơi công khai
để CNVC giám sát thời gian lao động của từng người. Cuối tháng, bảng chấm công được
dùng để tổng hợp thời gian lao động và tính lương cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất.
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động
Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng các loại chứng từ ban đầu khác
nhau, tuỳ theo loại hình và đặc điểm sản xuất ở từng doanh nghiệp.Mặc dầu sử dụng các
mẫu chứng từ khác nhau nhưng các chứng từ này đều bao gồm các nội dung cần thiết như
tên công nhân, tên công việc hoặc sản phẩm, thời gian lao động, số lượng sản phẩm hoàn
thành nhiệm thu, kỳ hạn và chất lượng công việc hoàn thành…Đó chính là các báo cáo về
kết quả như “ Phiếu giao, nhận sản phẩm, phiếu khoán, hợp đồng giao khoán, phiếu báo
làm thêm giờ, bảng kê sản lượng từng người…” Cuối cùng chuyển về phòng kế toán doanh
nghiệp để làm căn cứ tính lương, tính thưởng
1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động
Trên cơ sở các chứng từ hạch toán kết quả lao động do các tổ gửi đến hàng ngày (
hoặc định kỳ ) , nhân viên hạch toán phân xưởng ghi kết quả lao động của từng người, từng
bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho các bộ phận quản lý liên
quan. Từ đây kế toán tiền lương sẽ hạch toán tiền lương cho người lao động.
1.6. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương,BHXH, BHYT, KPCĐ
Để thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao
động, hàng tháng kế toán doanh nghiệp phải lập “ Bảng thanh toán tiền lương” cho từng tổ,
đội, phân xưởng sản xuất và các phòng ban căn cứ vào kết quả tính lương cho từng
người.Trên bảng tính lương cần nghi rõ từng khoản tiền lương ( lương ssản phẩm, lương
thời gian ), các khoản phụ cấp, trợ cấp , các khoản khấu trừ và số tiền người lao động còn
được lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được lập tương tự. Sau khi
kế toán trưởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, ‘ Bảng thanh toán tiền lương và
BHXH ’ sẽ được làm căn cứ để thanh toán lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.6.2.1. Tài khoản sử dụng
Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng các tài
khoản sau:
Tài khoản 334’ phải trả công nhân viên” : Dùng để phản ánh các khoản thanh toán
với công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội,
tiền thưởng và các khoản khác về thu nhập của họ

11


Bên nợ:
- Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền lương của công nhân viên.
- Tiền lương, tiền công và các khoản khác đã trả cho công nhân viên.
- Kết chuyển tiền lương công nhân, viên chức chưa lĩnh.
Bên có: Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân viên chức.
Dư có: Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho công nhân viên chức.
Dư nợ (nếu có): Số trả thừa cho công nhân viên chức.
Tài khoản 334 đựơc mở chi tiết theo từng nội dung thanh toán.
Tài khoản 338 “ phải trả và phải nộp khác ” : Dùng để phản ánh các khoản phải trả
và phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức, đoàn thể xã hội, cho cấp trên về kinh
phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Bên nợ:
- Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý các quỹ.
- Các khoản đã chi về kinh phí công đoàn.
- Xử lý giá trị tài sản thừa.
- Kết chuyển doanh thu chưa thực hiện vào doanh thu bán hàng tương ứng kỳ kế
toán.
- Các khoản đã trả, đã nộp và chi khác.
Bên có:
- Trích kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, theo tỷ lệ quy định
- Tổng số doanh thu chưa thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ.
- Các khoản phải nộp, phải trả hay thu hộ.
- Giá trị tài sản thừa chờ xử lý.
- Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp, phải trả được hoàn lại.
Dư có: số tiền còn phảI trả, phải nộp và giá trị tài sản thừa chờ xử lý
Dư nợ(nếu có ): Số trả thừa, nộp thừa, vượt chi chưa được thanh toán.
1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Hàng tháng, tính ra tổng số lương và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương
phải trả cho công nhân viên ( Bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp khu vực…) và phân
bổ cho các đối tượng sử dụng, kế toán nghi.
Nợ TK 622 (chi tiết đối tượng): phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo
sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ.
Nợ TK 627( 6271- chi tiết phân xưởng):phải trả nhân viên quản lý phân xưởng.
Nợ TK 641( 6411): phải trả cho nhân viên bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch
vụ
Nợ TK 642(6421): Phải trả cho bộ phận nhân công quản lý DN
Có TK 334: Tổng số thù lao lao động phải trả.
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định:
Nợ các TK 622, 627 ( 6271), 641 (6411) ,642 ( 6421): phần tính vào chi
phí kinh doanh theo tỷ lệ với tiền lương và các khoản phu cấp lương (19%)

12


Nợ TK 334: Phần trừ vào thu nhập của công nhân viên chức (6%)
Có TK 338 ( 3382, 3383, 3384 ): Tổng số KPCĐ, BHXH và BHYT phải trích
Số tiền ăn ca phải trả cho người lao động trong kỳ:
Nợ TK 622 ( chi tiết đối tượng ): Phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, chế tạo
sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ.
Nợ TK 627 (6271- chi tiết phân xưởng): Phải trả nhân viên quản lý phân xưởng.
Nợ TK 641( 6411): Phả trả cho nhân viên bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, lao vụ, dịch
vụ.
Nợ TK 642(6421): Phả trả cho bộ phận nhân công quản lý DN.
Có TK 334: Tổng số thù lao lao động phảI trả.
Số tiền thưởng phảI trả cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng.
Nợ TK 431 ( 4311): Thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng.
Có TK 334: Tổng số tiền thưởng phả trả cho CNV.
Số BHXH phải trả trực tiếp cho CNV trong kỳ.
Nợ TK 338 (3383).
Có TK 334.
Các khoản khấu trừ vào thu nhập của CNV( theo quy định, sau khi đóng BHXH,
BHYT và thuế thu nhập cá nhân, tổng các khoản khấu trừ không được vượt quá 30% số
còn lại ):
Nợ TK 334: Tổng số các khoản khấu trừ.
Có TK 333 ( 3338) : Thuế thu nhập phải nộp.
Có TK 141 : Số tạm ứng trừ vào lương.
Có TK 138 : Các khoản bồi thường vật chất, thiệt hại…
Thanh toán thù lao ( tiền công, tiền lương…), BHXH, tiền thưởng cho CNVC –
Nếu thanh toán bằng tiền.
Nợ TK 334: Các khoản đã thanh toán.
Có TK 111: Thanh toán bằng tiền mặt.
Có TK 112: Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.
Nếu thanh toán bằng vật tư, hàng hoá:
BT1) Ghi nhận giá vốn vật tư, hàng hoá:
Nợ TK 632.
Có TK liên quan ( 152, 153, 154, 155…)
BT2) Ghi nhận giá thanh toán:
Nợ TK 334: Tổng giá thanh toán ( cả thuế GTGT).
Có TK 512: Giá thanh toán không có thuế GTGT.
Có TK 3331 (33311): Thuế GTGT đầu ra phải nộp.
Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ:
Nợ TK 338 ( 3382, 3383, 3384 ).
Có TK liên quan (111, 112…).
Chi tiêu kinh phí công đoàn để lại doanh nghiệp:

13


Nợ TK 338( 3382).
Có TK 111,112.
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số tiền công nhân đi vắng chưa lĩnh:
Nợ TK 334
Có TK 338 (3388).
Trường hợp số đã trả, đã nộp về KPCĐ, BHXH(kể cả số vượt chi ) lớn hơn số
phải trả, phải nộp được cấp bù, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số tiền được cấp bù đã nhận.
Có TK 338: Số được cấp bù ( 3382, 3383).

TK 141,138,333

TK 622

TK 334

Các khoản khấu trừ
v o thu nhập của công
nhân

CNTT sản
xuất

viên (tạm ứng, bồi
thường vật chất, thuế

Tiền
lương,

TK 6271
Nhân viên PX

tiền

TK 3383,3384

thưởng
TK 641,642

,

Phần đóng góp cho

BHXH
quỹ BHXH, BHYT

v

các

khoản

TK 111,512

NV bán h ng,
quản lý DN

khác
TK 431

phải trả
Thanh toán lương,
thưởng. BHXH v các

CNV

tiền thưởng
v phúc lợi

khoản khác cho CNV
TK 3383
BHXH phải
Trả trực iếp

Sơ đồ 1.1: Hạch toán các khoản thanh toán với công nhân viên

14


TK 334

TK 622,627,641,642

TK 338

Tính v o chi

Số BHXH phải trả
Trích

phí KD (19%)

KPCĐ,

trực tiếp cho CN viên

BHXH,
BHYT
theo tỷ lệ

TK 111,112...

quy định
Nộp KPCĐ, BHXH,

TK 334
Trừ v o thu
nhập
của người lao
độ (6%)
TK 111,112

BHYT cho cơ quan
quản lý
Thu hồi BHXH, KPCĐ chi
hộ, chi vượt

Sơ đồ 1.2: Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ
1.7 Hình thức sổ kế toán
Việc tổ chức hạch toán và ghi sổ tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương là
phụ thuộc vào hình thức ghi sổ mà doanh nghiệp chọn.
Chế độ hình thức ghi sổ kế toán được quy định áp dụng thống nhất đối với doanh
nghiệp bao gồm 4 hình thức:

15


Chứng từ gốc về lao động v
tiền lương, chứng từ thanh toán
TN
Bảng phân bổ
lương, BHXH

Sổ kế toán chi tiết chi
phí, thanh toán

Sổ nhật ký chung

Sổ cái TK 334,335,338
Bảng tổng hợp
chi tiét
Bảng cân đối SPS

Báo cáo kế toán
Hình thức sổ nhật ký chung
Chứng từ kế toán gồm:
- Chứng từ HTLĐ
- Chứng từ tiền lương, quỹ
trích theo lương
- Chứng từ liên quan khác
1
1
Bảng phân bổ tiền
lương, BHXH, BHYT,
KPCĐ

2

3

Sổ chi tiết

Nhật ký - Sổ cái

334,335,338

4
Hình thức nhật ký - sổ cái
Báo cáo kế toán

16

4


1

Chứng từ kế toán gồm:
- Chứng từ HTLĐ
- Chứng từ tiền lương, các
quỹ trích theo lương
- Chứng từ liên quan khác:
TM, TGNH,TT…

1

1
Bảng phân bổ tiền
lương, quỹ trích theo
lương

2

HT chi tiết TK
334,335,338

Chứng từ ghi sổ

6
2

3

Sổ ĐK chứng từ
ghi sổ

Sổ Cái TK
334,335,338

Tổng hợp chi
tiết

4
5

5
BCĐPS

hình thức chứng từ - ghi sổ
6
Chứng từ lao động, tiền
lương, thanh toán lương

6

Báo cáo kế toán

Bảng phân phối tiền
lương, BHXH…
Bảng kê 4,5,6
(Phần HTCPLD)

NKCT 1,2,10,7

Sổ cái 334,335,338

NKCTG 7 phân ghi có TK
334,335,338

hình thức NKCT
Doanh nghiệp phải căn Báo
cứ vào
mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh,
cáo quy
kế toán
yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang thiết bị kỹ thuật
tính toán để lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp và nhất thiết phải tuân thủ các nguyên
tắc cơ bản của các hình thức sổ kế toán đó về các mặt: loại sổ, kết cấu các loại sổ, mối
quan hệ và sự kết hợp giữa các loại sổ, trình tự và kỹ thuật ghi chép các loại sổ kế toán.

17


Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp
Xây dựng 244
2.1 khái quát chung về Xí NGHIệP xây dựng 244.
2.1.1 Lịch sử hình thành.
Xí nghiệp xây dựng 244 là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết
định số 455/ QĐ-QP ngày 03-08-1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập lại
doanh nghiệp.
Quyết định số 1896/ QĐ-QP ngày 27-12-1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về
đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng 244. Chứng chỉ hành nghề xây dựng số 81 BXD/CSXD
ngày 20-03- 1997 do Bộ Xây dựng cấp.
Đăng ký kinh doanh số 112367 ngày 08-01-1998 do sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội
cấp .
Địa chỉ cơ quan: Xí nghiệp xây dựng 244, số 164 Lê Trọng Tấn, Khương Mai,
Thanh Xuân, HN.
Điện thoại: 8522622; Fax: 8522622; ĐTQS: 069562421; 069562414.
Tài khoản:710A-00388 Ngân hàng công thương Đống Đa,HN.
2.1.1.1. Quá trình phát triển.
Hơn 20 năm qua, Xí nghiệp đã trưởng thành và lớn mạnh cùng nghành Xây dựng
Việt Nam nói riêng cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung. Trải qua những năm tháng
khó khăn và trì trệ của thời bao cấp ,có thời gian Xí nghiệp gần như bị giải thể nhưng với
sự cố gắng của tập thể lãnh đạo cũng như toàn bộ công nhân viên của Xí nghiệp đã duy trì
và từng bước khẳng định mình trên đà phát triển của đất nước.
Trong thời gian hoạt động trên địa bàn cả nước Xí nghiệp đã xây dựng được nhiều
công trình công nghiệp, dân dụng, kho tàng, nhà ga sửa chữa máy bay, các công trình
công cộng, nhà văn hoá, bệnh viện, công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông thuỷ lợi, đường
dây và trạm điện.
Phương tiện máy thi công đầy đủ đồng bộ, hiện đại, có đội ngũ kỹ sư, cử nhân kinh
tế nhiều kinh nhiệm và đội ngũ công nhân lành nghề, vì vậy có khả năng đáp ứng việc thi
công hoàn chỉnh các kết cấu phức tạp nhất yêu cầu công nghệ xây dựng mới.
Với nhữnh thành tích đã đạt được Xí nghiệp đã được chủ tịch nước tặng Huân
Chương lao động cũng như nhiều bằng khen của bộ Xây dựng.
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp
Là một đơn vị thuộc Tổng Công ty bay dịch vụ, Quân chủng phòng không Không
quân - Bộ quốc phòng, cho nên chức năng cũng như nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp là
xây dựng các công trình phục vụ trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng trên địa bàn cả nước.
2.1.1.3. Tình hình hoạt động của xí nghiệp trong những năm qua.
- Thuận lợi.

18


Xí nghiệp nằm trong đội hình của một công ty chủ yếu chuyên về xây dựng cơ
bản nên luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao,kịp thời của ban giám đốc và cơ quan Xí
nghiệp.
Trong nhiều năm hoạt động, đã tạo được các mối quan hệ bạn hàng với các đơn vị
và luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của thủ tướng các cấp về thị trường trong quân
chủng.
Tuy là đơn vị phụ thuộc nhưng do tính chất công việc nên xí nghiệp vẫn được
công ty uỷ quyền khá đầy đủ, tạo được sự chủ động từ khâu thị trường đến tổ chức quản lý
SXKD và xây dựng đơn vị.
Trong những năm gần đây do có nhiều cố gắng trong đảm bảo chất lượng công
trình nên xí nghiệp đã giữ được mối quan hệ, tạo được tín nhiệm với khách hàng trong và
ngoài quân chủng.Công tác tiếp thị thị trường có nhiều cố gắng, có nhiều cán bộ, bộ phận
chịu khó trong việc tìm và giữ vững thị trường được giao.
Bộ máy của xí nghiệp được cấp trên quan tâm, nhanh chóng được kiện toàn, biên
chế cơ bản đáp ứng số lượng và cơ cấu nên giữ được tính ổn định trong điều hành, quản lý
sản xuất.Một số cơ quan đã nhanh chóng được đổi mới để đảm bảo đủ sức tham mưu giúp
việc trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.
-Khó khăn:
Khó khăn lớn nhất của xí nghiệp là vốn lưu động.Trong năm vốn lưu động của xí
nghiệp thiếu gần 15 tỷ đồng, vừa ảnh hưởng đến hoạt động SXKD, vừa ảnh hưởng đến
hiệu quả của sản xuất do phải trả lãi vay vốn ngân hàng
Hoạt động SXKD phân tán,trải rộng trên nhiêu địa bàn, quy mô công trình nhỏ, chi
phí công tác kiểm tra ,kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất .
Thị trường XDCB cạnh tranh quyết liệt ngay cả trong chính Quân chủng.Các công
trình ở gần Hà Nội rất có hạn, lực lượng lao động của Xí nghiệp do nhiều hoàn cảnh khác
nhau không đi xa được nên một bộ phận CNV lao động trục tếp nhưng vẫn thiếu việc làm
.Một số CNV thuộc diện dôi dư phương hướng giải quyết còn phức tạp và khó khăn.
Giá vật tư , nhiên liệu biến động , ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công
trình .
* Một số kết quả chủ yếu của sản xuất kinh doanh năm 2004:
- Diện tích xây dựng quy đổi

: 46.813m2

= 115.90% KH

- Khối lượng xây dựng quy đổi

: 15.007m2

= 199.80% KH

- Doanh thu

: 70.027 triệu= 112.90% KH

- Lợi nhuận

: 2.570 triệu = 103.60% KH

- Nộp ngân sách và cấp trên
- Gía trị tăng thêm

:1.562 triệu = 119.30% KH
:16.590 triệu = 118.02% KH

19


- Thu nhập bình quân : 1.603 tr.đ/ng/th = 106.20% KH
Kết quả doanh thu của các bộ phận trong năm 2004 đạt như sau:
- Đội công trình 1

: 11.835 / 15 tỷ ( kể cả phía nam )

- Đội công trình 2

: 25.772 / 24 tỷ.

- Đội công trình 3

: 13.587 / 12 tỷ.

-Ban kỹ thuật

: 16.535 / 18 tỷ.

-Đội khác

: 2.298 tỷ.

-Đội 5

: phối thuộc với các bộ phận khác.

Trong năm 2004, Xí nghiệp đã ký được 66 hợp đồng, với tổng giá trị là 77.654 triệu
đồng. Trong đó: các hợp đồng quân chủng chiếm 69%, các hợp đồng thuộc các lĩnh vực
xây dựng hệ thống điện, nước, nông nghiệp, giao thông còn chiếm tỷ trọng thấp.Giá trị các
hợp đồng gối đầu cho kế hoạch năm 2005 tương đối khá (trên 41 tỷ đồng ).
* Kế hoạch sxkd- xdđv năm 2005.
Xí nghiệp phấn đấu năm 2005 mức tăng trưởng đạt từ 7%- 10%
(doanh thu đạt khoảng 80-82 tỷ) tỷ suất lợi nhuận / doanh thu đạt từ 4.05%- 4.10%.
-Xí nghiệp dự kiến giao cho các đầu mối phấn đấu thực hiện hoàn thành giá trị
doanh thu trong năm như sau:
- Đội xây dựng số 1
-Đội xây dựng số 2
- Đội xây dựng số 3
- Đội xây dựng số 4
- Đội xây dựng số 5
- Đội cơ giới
- Ban kỹ thuật
-Bộ phận khác

: 12 tỷ đồng.
: 13 tỷ đồng.
: 16 tỷ đồng.
: 09 tỷ đồng.
: 18 tỷ đồng.
: phối thuộc với các bộ phận khác.
:
05 tỷ đồng.
:
7.5 tỷ đồng.

2.1.2.Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Xây dựng
244
.2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức SXKD.
Để duy trì hoạt động SXKD của mình, Xí nghiệp luôn chủ động khai thác
các nguồn việc tiềm năng ở trong ngành cũng như ở ngoài ngành để từ đó có những kế
hoạch cụ thể điều tiết cũng như dự trữ các nguồn việc đó xuống các đội thi công, nó sẽ
giúp cho các đội thi công trong Xí nghiệp duy trì việc làm liên tục, tránh được tình trạng có
đội thì làm không hết việc, có đội thì thiếu việc làm. Đảm bảo được định hướng cũng như
kế hoạch của Xí nghiệp đã đề ra,ổn định được mức thu nhập cho toàn thể cán bộ, CNV
trong toàn Xí nghiệp.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×