Tải bản đầy đủ

PHIẾU THÔNG TIN về GIÁO VIÊN dự THI

PHIẾU THÔNG TIN VỀ GIÁO VIÊN DỰ THI
- Sở giáo dục và đào tạo Hà Giang
- Trường THPT Mậu Duệ
- Địa chỉ: Xã Mậu Duệ - Huyện Yên Minh – Tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 02196290077 ;

Email: thptmaudue@hagiang.edu.vn

Thông tin về giáo viên
- Họ và tên: Hoàng Văn Hưng
- Ngày sinh : 05/10/1984

Môn: Thể dục

- Điện thoại: 01663898607;

Email: hvhmaudue@gmail.com
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×