Tải bản đầy đủ

Mau SKKN

Đề tài:
PHÁT HUY TÍNH THỜI SỰ VÀ Ý NGHĨA GIÁO DỤC
TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
I/ Lý do chọn đề tài:
II/ Mục đích chọn đề tài:
III/ Đối tượng nghiên cứu.
IV. Cơ sở nghiên cứu.
PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận của vấn đề.
II. Thực trạng vấn đề.
III. Các biện pháp đã tiến hành:
PHẦN III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Kết luận.
II. Kiến nghị đề xuất.
Mậu Duệ, ngày tháng năm
Người viết

..............................
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH


1


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1, Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11, tập một, NXB GD Việt Nam.
2, Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 11, tập hai, NXB GD Việt Nam.
3, Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12, tập một, NXB GD Việt Nam.
4, Sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12, tập hai, NXB GD Việt Nam.

2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×