Tải bản đầy đủ

KE HOACH SINH HOAT CHUYEN DE sinh

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
Nhóm Lý- Tin- Sinh
Số 01/ KH - NCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 20 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH SINH HOẠT
CHUYÊN ĐỀ MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn (SHCM) về đổi mới phương
pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG); tổ chức và quản lý các hoạt động
chuyên môn của trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.
Căn cứ kế hoạc hoạt động chuyên môn của trường THPT Mậu Duệ và Tổ khoa học
Tự nhiên năm học 2015-2016 bộ môn Sinh học xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề
dạy học như sau.
I. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Thời gian và địa điểm
- Thêi gian: Vµo 14h chiÒu các ngµy các tháng như kế hoạch nội dung sinh hoạt.
- §Þa ®iÓm: + Thực hiện tiết dạy chuyên đề tại phòng học do giáo viên giảng dạy

lựa chọn.
+ Tiến hành nhận xét, đánh giá tiết dạy tại phòng tổ KHTN.
2. Thành phần, nhiệm vụ
Đ/C: Phạm Mạnh Hùng – Nhóm trưởng, GV Vật Lí: Chịu trách nhiệm lên kế hoạch
xây dựng chuyên đề cho bộ môn Vật Lí và chủ trì các buổi sinh hoạt nhóm.
Đ/C: Nguyễn Văn Linh – GV Vật Lí- Cùng nhóm trưởng tham gia thiết kế xây dựng
chuyên đề của bộ môn Vật Lí, tham gia giảng dạy chuyên đề theo sự phân công của
nhóm trưởng.
Đ/C: Nguyễn Thị Thu Hiền – GV Sinh Học : Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề
cho bộ môn, thực hiện chuyên đề cho bộ môn Sinh Học.
Đ/C: Hoàng Văn Hải – GV Tin: Tham dự các buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn.
Đ/C: Nguyễn Thị Thịnh – GV Tin: Thư kí, chịu trách nhiệm ghi chép biên bản sinh
hoạt nhóm chuyên môn và báo cáo gửi ban giám hiệu nhà trường.
1. Các chuyên đề thực hiện trong năm học 2015-2016.
- Chuyên đề 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng của tế bào.
- Chuyên đề 2: Cảm ứng ở thực vật.
- Chuyên đề 3: Sinh trưởng của vi sinh vật.
- Chuyên đề 4: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.
2. Thời gian thực hiện .
- Chuyên đề 1: ngày 28/10/2015
- Chuyên đề 2: ngày 15/12/2015
- Chuyên đề 3: ngày 22/03/2015
- Chuyên đề 4: ngày 20/04/2015
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
1. Thực hiện nghiêm túc đúng thời gian ,đúng nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn
như quy kế hoạch.


2. Nghiên cứu kĩ cách xây dựng, thực hiện chuyên đề một cách hiệu quả sao cho phù
hợp với điều kiện nhà trường và tình hình học tập của học sinh.
3. Thường xuyên trao đổi về kiến thức kĩ năng, kinh nghiệm khi thực hiện chuyên đề
dạy học giữa các đồng nghiệp trong nhóm, giữa các nhóm trong quá thực hiện việc sinh
hoạt chuyên đề .

Phê duyệt của BGH

Mậu Duệ, ngày 20 tháng 9 năm 2015
Người lập kế hoạch

Nguyễn Thị Loan


Nguyễn Thị Thu Hiềnx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×