Tải bản đầy đủ

KE HOACH SINH HOAT CHUYEN DE MON LỊCH sử(1)

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
Nhóm Văn – Sử - Địa - GDCD
Số 01/ KH - NCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 21 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH SINH HOẠT
CHUYÊN ĐỀ MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn (SHCM) về đổi mới phương
pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG); tổ chức và quản lý các hoạt động
chuyên môn của trường trung học/ trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng.
Căn cứ kế hoạc hoạt động chuyên môn của trường THPT Mậu Duệ và Tổ khoa học
Xã hội năm học 2015 - 2016 bộ môn Lịch sử xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề dạy
học như sau.
I. NỘI DUNG:
1. Các chuyên đề thực hiện trong năm học 2015 - 2016.
- Chuyên đề 1: Một số cuộc cải cách ở châu Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX).
- Chuyên đề 2: Những chuyển biến của xã hội Việt Nam trong hai cuộc khai thác


thuộc địa của thực dân Pháp.
- Chuyên đề 3: Tình hình kinh tế Việt Nam trong các thế kỉ X – XVIII.
- Chuyên đề 4: Lịch sử địa phương: Hà Giang trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp (1946 – 1954).
2. Thời gian, thành phần .
- Chuyên đề 1: ngày 15/10/2015
- Chuyên đề 2: ngày 15/12/2015
- Chuyên đề 3: ngày 15/03/2015
- Chuyên đề 1: ngày 15/04/2015

- Thành phần tham dự: nhóm Văn – Sử - Địa - GDCD
II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:
1. Thực hiện nghiêm túc đúng thời gian ,đúng nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn
như quy kế hoạch.
2. Nghiên cứu kĩ cách xây dựng, thực hiện chuyên đề một cách hiệu quả sao cho phù
hợp với điều kiện nhà trường và tình hình học tập của học sinh.
3. Thường xuyên trao đổi về kiến thức kĩ năng, kinh nghiệm khi thực hiện chuyên đề
dạy học giữa các đồng nghiệp trong nhóm, giữa các nhóm trong quá thực hiện việc sinh
hoạt chuyên đề .
Phê duyệt của BGH

Mậu Duệ, ngày 21 tháng 9 năm 2015
Nhóm trưởng

Nguyễn Thị Loan

Lù Thị Dần
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×