Tải bản đầy đủ

Boiduongthuongxuyen2015 2016

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Số: 01/KH - BDTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 05 tháng 09 năm 2015

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2015-2016

Họ và tên : Phạm Mạnh Hùng
Chức vụ : Giáo viên
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn Vật Lý khối 12, lớp 10C1,10C2,10C3 và môn Công
Nghệ khối 12.
Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư Phạm Vật Lý
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ – Mậu Duệ – Yên Minh – Tỉnh Hà
Giang.
- Thực hiện Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT;
- Thực hiện Công văn số 879/SGD&ĐT ngày 01/09/2015 của Sở GD&ĐT về việc

hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016.
- Tôi xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2015 – 2016 như sau.
I. MỤC TIÊU:
- Học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất
chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu
cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; năng lực tổ chức,
quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của mình.
- Bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành
giáo dục.
- Bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên, mục
tiêu tự học, tích luỹ chuyên môn nghề nghiệp.
II. NGUYÊN TẮC.
1. Thực hiện nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề khó khăn trong thực tiễn;
bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải.
3. Phát huy được vai trò nòng cốt trong việc bồi dưỡng theo các hình thức tự học cá nhân,
học tập theo nhóm, tổ chuyên môn, báo cáo chuyên đề.
4. Về phía nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho giáo viên khi bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh
giá làm cơ sở xét thi đua vào thời điểm cuối năm học.
III. NHIỆM VỤ.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh
thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
- Soạn và báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của BGH nhà trường.


- Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, BGH nhà trường, kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá
nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực
hiện nhiệm vụ.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX.
1. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết / năm học
- Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà
nước và cơ quan quản lý giáo dục về bậc học, cấp học, nghành học mà mình đang đảm
nhiệm.
- Các vấn đề lý luận cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương
lần thứ tám, lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI.
1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học

- Bồi dưỡng xây dựng các chuyên đề dạy học phù hợp với phương pháp, kỹ thuật dạy học
tích cực và kế hoạch giáo dục nhà trường.
- Thực hành xây dựng chuyên đề dạy học; biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá
trong quá trình dạy học; thiết kế tiến trình dạy học theo phương pháp và kỹ thuật dạy học
tích cực.
- Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá;
tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn của trường THPT, TTGDTX qua mạng; tham
gia các hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin "Trường học kết nối".
2. Khối kiến thức tự chọn. 60 tiết / năm học
2.1 Nội dung bồi dưỡng 3
- Căn cứ thông tư 30/2011/TT-BGĐT ngày 08/08/2011.
V. Kế hoạch cụ thể.
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1 ( 30 tiết)
STT
1

1.1

1.2

Nội dung bồi dưỡng
Bồi dưỡng chính trị ( Các chỉ thị, Nghị quyết,
chủ trương đường lối của Đảng)
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội
nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung
ương( Khóa XI) về đổi mới toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng công nghiệp hóa hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ chín Ban
chấp hành Trung ương( khóa XI) về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Số tiết

Hình thức
bồi dưỡng

Thời
gian

5 Tiết

Tập chung

Tháng
10

5 tiết

Tập chung

Tháng
10


1.3

2

3

Chỉ thị số 3131/CT-BDGĐT ngày 25/08/2015 của
Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường
xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 20152016; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2015-2016 của Sở GD&ĐT.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các
cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh
thành tích trong giáo dục, "Mỗi thầy giáo, cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
Nắm vững và vận dụng sáng tạo các nội dung của
phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân
thiện ,học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo
dục.

5 tiết

Tập chung

Tháng
10

10 tiết

Tập chung

Tháng
10

5 tiết

Tập chung

Tháng
10

Số tiết

Hình thức
bồi dưỡng

Thời
gian

5 Tiết

Tập chung

Tháng
11

3 tiết

Tập chung

Tháng
11

2 tiết

Tập chung

Tháng
11

7 tiết

Tập chung

Tháng
11

7 tiết

Tập chung

Tháng
11

6 tiết

Tập chung

Tháng
11

1.2 Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết)
STT
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2

2.3

Nội dung bồi dưỡng
Một số văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn của Bộ GD&ĐT,Sở GD & ĐT
Công văn Số: 4323/BGDĐT-GDTrH của Bộ
GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục Trung học năm học 2015-2016
Công văn, văn bản của Sở GD & ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện công tác năm học 20152016.
Các văn bản khác có liên quan
Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn
Tài liệu bồi dưỡng xây dựng chuyên đề dạy học
phù hợp với phương pháp, kỹ thuật dạy học tích
cực và kế hoạch giáo dục nhà trường.
Tài liệu hướng dẫn xây dựng chuyên đề dạy học
biên soạn câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá quá
trình dạy học ; thiết kế tiến trình dạy học theo
phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực .
Tài liệu hướng dẫn đổi mới sinh hoạt tổ nhóm
chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và
kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lý hoạt động
chuyên môn của trường THPT; tham gia các hoạt
động chuyên môn qua mạng thông tin trường học
kết nối và thực hiện phần mền vnedu.

2. Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết)
2.1 Nội dung bồi dưỡng 3
Yêu cầu Mã Mô
Tên và nội dung mô đun
chuẩn
đun
nghề

Mục tiêu bồi Thời Thời gian học tập
dưỡng
gian tự
trung (tiết)
học

Thực


nghiệp
cần bồi

hành

10

5

5

10

5

5

10

5

5

Phương pháp dạy học tích cực

Vận dụng
được các
PPDH tích
cực vào
THPT 18
2. Mục tiêu, nội dung của dạy học chuyên môn
tích cực.
một cách
3. Xây dựng bài học theo hướng linh hoạt,
tích cực.
pháp dạy học tích cực.
1. Tìm hiểu phương pháp và các
đặc trưng của phương pháp dạy
học tích cực.

I.Tăng
cường
năng lực
dạy học

thuyết

(tiết)

Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong
dạy học.
1. Các kĩ thuật biên soạn các loại
đề kiểm tra, đánh giá trong dạy
Có kĩ năng
học
thiết kế các
THPT 2. Các kĩ thuật xây dựng các dạng loại đề kiểm
24 câu hỏi, kiểm tra đánh giá trong tra, đánh giá
trong dạy
dạy học.
học
3. Quy trình kiểm tra, đánh giá
chung và đánh giá tổng kết trong
quá trình dạy học.
Hướng dẫn và phổ biến khoa học
sư phạm ứng dụng trong trườngBiết hướng
THPT
dẫn và phổ

II.Tăng
cường
năng lực
1. Tầm quan trọng của hướng dẫn biến khoa
nghiên THPT 27và phổ biến khoa học sư phạmhọc sư phạm
ứng dụng
cứu
ứng dụng
khoa
cho đồng
2.
Phương
pháp


năng
phổ
học
nghiệp
biến đề tài nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi trong năm học
2015 – 2016./.
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

TỔ CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Phạm Mạnh Hùngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×