Tải bản đầy đủ

BC SH t9 11

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
Nhóm Văn - Sử - Địa - GDCD

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

BÁO CÁO
Sinh hoạt nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD
Tháng 9 năm 2014
I/ Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian: 14h 30 ngày 8 và 24 tháng 09 năm 2014
2. Địa điểm: phòng họp tổ KHXH
3. Thành phần:
- Nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD: Vắng đ/ c Nguyễn Thị Hà
(nghỉ chế độ).
- Đ/ c Vi Thị Luận (nhóm trưởng) chủ trì, đ/c Lù Thị Dần thư kí.
II/ Nội dung
1. Nhóm trưởng thông qua lí do, mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề:
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD
tháng 9 năm 2014, nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD tiến hành sinh hoạt
nhóm theo định kì.

2. Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn tháng 9:
Nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD đã sinh hoạt với các nội dung
chính sau:
*/ Lần 1:
- Ổn định hoạt động dạy và học. Các đ/c trong nhóm chuyên môn thực hiện
nghiêm túc phân phối chương trình, lưu ý phần tích hợp nội dung môi trường và tư
tưởng Hồ Chí Minh.
- Thực hiện khảo sát chất lượng đầu năm và báo cáo kết quả với chuyên môn
nhà trường. Trong tháng 9, các đ/c giáo viên ra đề khảo sát chất lượng đầu năm.
Đề ra đáp ứng yêu cầu bám sát nội dung chương trình năm học trước của học sinh.

1


Các đ/c giáo viên cũng đã khẩn trương chấm bài và tổng hợp kết quả báo cáo
chuyên môn nhà trường.
- Lập kế hoạch giảng dạy tự chọn. Các đ/c lên kế hoạch giảng dạy tự chọn
đủ 37 tuần/ năm học, soạn giảng giáo án và lên lớp theo đúng kế hoạch đưa ra.
*/ Lần 2
- Sinh hoạt chuyên đề 1. Các nhóm bộ môn trao đổi nội dung tập huấn, nhấn
mạnh phần đổi mới về cách thức kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh. sự thay đổi
về bố cục và yêu cầu của đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Thống nhất về quy cách soạn giảng.
- Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách.
- Các đồng chí đồng chuyên môn thảo luận thống nhất cách giảng dạy trong
1 số bài học.
3. Ý kiến của nhóm chuyên môn.
- Việc sinh hoạt theo chuyên đề là rất cần thiết. Để thực hiện tốt kế hoạch
sinh hoạt theo chuyên đề Gv cần nghiên cứu lại phần kiến thức mà hs đã học, qua
đó xác định đâu là kiến thức cơ bản, trọng tâm, kiến thức nào cần liên hệ lại hay
nâng cao mở rộng…Gv nên giao nhiệm vụ về nhà cho hs trước khi đến lớp và
thường xuyên kiểm tra phần tự học của hs.
4. Ý kiến kết luận chung của nhóm trưởng nhóm chuyên môn:
Nhóm tiếp tục thưc hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, lên lớp đúng thời
khóa biểu và đúng phân phối chương trình, không cắt xén, dạy dồn chương trình.
Nhóm trưởng
Đã kí
Vi Thị Luận

Thư ký

Đã kí
Lù Thị Dần

2


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ
Nhóm Văn - Sử - Địa - GDCD

BÁO CÁO
Sinh hoạt nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD
Tháng 10 năm 2014
I/ Thời gian, địa điểm, thành phần
1. Thời gian: 14h 00 ngày 08 và 24 tháng 10 năm 2014
2. Địa điểm: phòng họp tổ KHXH
3. Thành phần:
- Nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD: Vắng đ/ c Nguyễn Thị Hà
(nghỉ chế độ).
- Đ/ c Vi Thị Luận (nhóm trưởng) chủ trì, đ/c Lù Thị Dần thư kí.
II/ Nội dung
1. Nhóm trưởng thông qua lí do, mục đích của buổi sinh hoạt chuyên đề:
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD
tháng 10 năm 2014, nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD tiến hành sinh hoạt
nhóm theo định kì.
2. Nội dung sinh hoạt nhóm chuyên môn tháng 10:
Nhóm chuyên môn Văn - Sử - Địa - GDCD đã sinh hoạt với các nội dung
chính sau:
*/ Lần 1:
- Về việc ổn định hoạt động dạy và học: các đ/c trong nhóm chuyên môn
thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, lưu ý phần tích hợp nội dung môi
trường và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các môn học, như Ngữ văn, Địa lí, GDCD.
- Về việc đăng kí giờ dự thao giảng: các giáo viên thực hiện nghiêm túc kế
hoạch thao giảng tháng 10 của tổ, đăng kí đúng thời gian quy định, có sử dụng
phương tiện hỗ trợ giảng là máy chiếu.
3


- Về việc cập nhât lịch báo giảng và điểm: các giáo viên khẩn trương kiểm
tra bù đối với những học sinh thiếu bài kiểm tra, chấm điểm và cho điểm vào sổ cá
nhân, sổ gọi tên ghi điểm, cập nhật quản lí mạng nhà trường.
- Thảo luận, trao đổi cách xác định trọng tâm bài học, cách giảng dạy hiệu
quả giờ học tự chọn.
*/ Lần 2
- Về việc sinh hoạt chuyên đề : nhóm Ngữ văn đã lập bảng mô tả với chủ
đề : Truyện hiện đại Việt Nam giai đoạn 1900 - 1945.
- Rút kinh nghiệm về công tác thao giảng của nhóm.
- Về công tác chủ nhiệm: Thảo luận về phương pháp chủ nhiệm. Giáo viên
chủ nhiệm cần quan tâm sát sao tới tình hình học tập cũng như rèn luyện đạo đức
của học sinh lớp chủ nhiệm. Nắm bắt và báo cáo nhà trường kịp thời khi có sự thay
đổi bất thường. Đối với trường hợp học sinh cá biệt cần nghiêm khắc và có biện
pháp xử lí vi phạm, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân...
3. Ý kiến của nhóm chuyên môn.
- Việc sinh hoạt theo chuyên đề là rất cần thiết. Việc sinh hoạt theo chuyên
đề cần diễn ra thường xuyên.
- Về công tác chủ nhiệm: giáo viên chủ nhiệm cần kết hợp chặt chẽ với các
giáo viên bộ môn theo dõi sát sao tình hình học tập của lớp chủ nhiệm. Cần có sự
động viên khích lệ kịp thời với những đối tượng học sinh nhà xa phải đi lại hàng
ngày; với đối tượng học sinh cá biệt cần tìm hiểu tâm sinh lí của các em và có sự
liên lạc thường xuyên với gia đình.
4. Ý kiến kết luận chung của nhóm trưởng nhóm chuyên môn:
Nhóm tiếp tục thưc hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, lên lớp đúng thời
khóa biểu và đúng phân phối chương trình, không cắt xén, dạy dồn dạy ép chương
trình.
Nhóm trưởng

Thư ký

Đã kí

Đã kí

Vi Thị Luận

Lù Thị Dần
4


5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×