Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tích 2015 2016

SỞ GD & ĐT HÀ GIANG
TRƯỜNG THPT MẬU DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mậu Duệ, ngày 20 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:
Họ và tên: Hoàng Văn Tưởng.
Sinh ngày: 21 tháng 02 năm 1985. Giới tính: Nam
Quê quán: Năng Khả - Na Hang - Tuyên Quang.
Trú quán: Xã Mậu Duệ - Yên Minh - Hà Giang.
Đơn vị công tác: Trường THPT Mậu Duệ - Yên Minh - Hà Giang.
Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng tổ KHXH.
Đảng, đoàn thể: Đảng viên.
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ Văn.
Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Cử nhân Ngữ văn.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
* Công tác chuyên môn: Tổ trưởng tổ KHXH, Thư ký Hội đồng nhà
trường.
* Giảng dạy: Môn Ngữ Văn lớp 12A4, 10C1.
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
* Công tác chuyên môn:
Bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, soạn giảng
theo đúng phân phối chương trình, hoàn thành đủ mọi hồ sơ sổ sách, tham gia đầy
đủ các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Không ngừng học hỏi, đọc và tham
khảo những tài liệu có liên quan đến bộ môn.
Hàng tháng kết hợp với chuyên môn nhà trường và tổ thăm lớp dự giờ để
trao đổi và học tập kinh nghiệm.
Trong giảng dạy tôi luôn cố gắng sử dụng các phương pháp phù hợp với
trình độ nhận thức của các em học sinh, lựa chọn cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ.
Giúp đỡ và phụ đạo các em có học lực yếu, kém.
Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp về chuyên môn để giúp đỡ nhau
cùng tiến bộ.
Các giờ dự đều được tổ và CM nhà trường đánh giá đạt loại khá trở lên.
Kết quả năm học 2015 – 2016 đạt được như sau:
Ngữ Văn Lớp 12: Khá = 17 HS ( 20,5%)
TB = 63 HS ( 63,9%)
Yếu = 13 HS ( 15,6%)
* Công tác tổ trưởng chuyên môn:
1


Ngay từ đầu năm học dựa vào kế hoạch hoạt động chung của nhà trường.
Bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ trong từng học kỳ, từng tuần,
từng tháng.
Tổ chức cho giáo viên trong tổ học tập nội quy, quy chế, các chỉ thị của
Đảng và của các bộ, ban ngành có liên quan.
Tiến hành cho các tổ viên đăng kí và viết sáng kiến kinh nghiệm.
Hàng tháng kiểm tra hồ sơ chuyên môn và lên kế hoạch thăm lớp dự giờ.
Thẳng thắn phê bình những tổ viên chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, khuyến
khích các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác.
Lên kế hoạch sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2 lần / tháng. Từ đó kiểm
điểm những việc đã làm được và chưa làm được, phân công xây dựng giáo án mẫu.
Kết quả trong năm học không có tổ viên nào vi phạm qui chế chuyên môn.
Chỉ đạo tổ viên xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt
tổ, nhóm chuyên môn.

Hàng tháng kết hợp với chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch và tìm
một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, phân công hoạt động chuyên
môn theo nhóm mỗi tuần một lần.
Kết quả cuối năm toàn tổ có 14 tổ viên trong đó: 02 đồng chí đạt danh hiệu
CSTĐ cấp cơ sở, 09 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
* Công tác thư ký Hội đồng:
Năm học 2015-2016 tôi được phân công làm thư ký Hội đồng, trong quá
trình công tác tôi không ngừng tiếp thu sự chỉ đạo của Chi Bộ, Ban giám hiệu, học
hỏi đồng nghiệp để hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Làm tốt công tác tổng hợp, báo cáo, ghi chép biên bản các cuộc họp nhà
trường, sắp xếp hồ sơ, sổ sách gọn gàng, khoa học.
* Công tác công đoàn:
Thường xuyên quan tâm và thăm hỏi đồng nghiệp lúc ốm đau, hiếu hỉ, gia
đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Luôn có ý thức xây dựng khối đoàn kết trong cơ
quan, tập thể.
Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các đợt thi đua nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn
trong năm như: 20/10, 20/11, 22/12, 8/3, 26/3, 19/5 …
Tham gia đóng, nộp các loại đoàn phí đầy đủ.
* Công tác Đảng:
Tôi luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, không vi phạm về
những điều đảng viên không được làm,
Tôi luôn có quan hệ đúng mực với nhân dân.
Tôi tham gia sinh hoạt cũng như đóng đảng phí đầy đủ.
Cuối năm xếp loại: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Công tác khác: Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như
Đoàn TN, Hội TN ...
* Thành tích đạt được trong năm học :
2


Bản thân luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Cuối năm tổ bình xét
cá nhân đạt: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Tổ Khoa học xã hội đạt danh hiệu: Tổ lao động tiên tiến.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1. Danh hiệu thi đua:
Năm
Danh hiệu thi
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh
đua
hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2012

CSTĐ cấp cơ sở

Số 1048/QĐ-SGD, ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Sở GD
& ĐT Hà Giang
2013 CSTĐ cấp cơ sở Số 1044/QĐ-SGD, ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Sở GD
& ĐT Hà Giang
2015 CSTĐ cấp cơ sở Số 1242/QĐ-SGD, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Sở GD
& ĐT Hà Giang
2. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ
thưởng
quan ban hành quyết định
2012

Giấy khen

2013

Giấy khen

2014

Giấy khen

2015

Giấy khen

Số 74/QĐ-KT, ngày 16 tháng 07 năm 2012 của CĐ
ngành GD Hà Giang
Số 77/QĐ-KT, ngày 16 tháng 07 năm 2013 của CĐ
ngành GD Hà Giang
Số 96/QĐ-KT, ngày 18 tháng 07 năm 2014 của CĐ
ngành GD Hà Giang
Số 105/QĐ-KT, ngày 25 tháng 07 năm 2015 của CĐ
ngành GD Hà Giang

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC
NHẬN, ĐỀ NGHỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Vũ Quốc Sơn

Hoàng Văn Tưởng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×