Tải bản đầy đủ

BÀI 40 THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬTBài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục đích – yêu cầu.
Học sinh trình bày được các giai đoạn chủ yếu
của quá trình sinh trưởng và phát triển của một
số loài động vật.


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục đích – yêu cầu.
II. Chuẩn bị.
Phim về quá trình sinh trưởng và phát triển của
một số loài động vật (gà, người, châu chấu,
bướm tằm, ếch).Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

I. Mục đích – yêu cầu.
II. Chuẩn bị.
III. Cách tiến hành.
Lưu ý:
+ Quá trình phân chia tế bào và hình thành các
cơ quan ở giai đoạn phôi thai.
+ Quá trình sinh trưởng và phát triển sau khi
sinh ra hoặc nở từ trứng không qua biến thái,
qua biến thái hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

1. Sự sinh trưởng và phát triển ở gà.

Sự phát triển phôi gà.


Ngày 4

Ngày 10

Ngày 11

Ngày 12

Ngày 13
Ngày 21

Ngày 21

Ngày 19


Ngày 14


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

Bảng 1. Sự sinh trưởng và phát triển của gà.

Nội dung quan sát
Đặc điểm của trứng
- Đã thụ tinh
- Chưa thụ tinh
So sánh đĩa phôi và gà con
So sánh gà con và
gà trưởng thành

Kết quả
quan sát

Nhận xét và
kết luận


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

2. Sự sinh trưởng và phát triển của người.

Sự phát triển thai nhi người.Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

Thảo luận:
- Sự phát triển của người thuộc loại nào?
- Giáo dục ý thức bảo vệ sức khỏe sinh sản vị
thành niên nên giáo dục vào giai đoạn nào? Tại
sao?


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT
3. Sự sinh trưởng và phát triển của châu chấu.

Sự sinh trưởng và phát triển ở châu chấu.Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT
Bảng 2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của châu chấu.

Giai đoạn
Ấu trùng

Con trưởng thành

Hình thái

Kết luận


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

4. Sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm.

Sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm.


Sơ đồ ST-PT của Bướm


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

Bảng 3. Đặc điểm các giai đoạn phát triển của bướm tằm.

Giai đoạn
Tằm (sâu non)
Nhộng
Ngài (bướm
trưởng thành)

Hình thái

Lối sống

Kết luận


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT

4. Sự sinh trưởng và phát triển của ếch.

Vòng đời của ếch.Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT
Bảng 4. Các giai đoạn phát triển của ếch.

Giai đoạn
Nòng nọc
Ếch

Hình thái

Lối sống

Kết luận


Bảng 5. Phân biệt các kiểu biến thái.
Các kiểu sinh trưởng và phát
triển

Không qua biến thái.
Biến thái hoàn
toàn.
Qua biến
thái.

Biến thài không
hoàn toàn.

Ví dụ

Khái niệm


Bài 40. THỰC HÀNH:
XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở ĐỘNG VẬT
I. Mục đích – yêu cầu.
II. Chuẩn bị.
III. Cách tiến hành.
IV. Thu hoạch.
- Phân biệt các kiểu phát triển? Lấy ví dụ minh họa.
- Tóm tắt các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của
một số động vật (gà, ếch, bướm tằm, châu chấu). Cho
biết quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật
đó thuộc loại nào?


Bảng 1: sự sinh trưởng và phát triển của gà
Nội dung quan sát
Đặc điểm của
trứng
-Đã thụ tinh
-Chưa thụ tinh
So sánh đĩa phôi
và gà con

Kết quả quan sát

- Có đĩa phôi.

- Không có đĩa phôi.
Đĩa phôi có kích thước bé
hơn gà con.
Gà con có một số cơ quan
mà đĩa phôi không có.

So sánh gà con và .Gà con có hình thái, sinh lý
gà trưởng thành
giống gà trưởng thành
nhưng kích thước bé hơn

Kết luận

Gà sinh
trưởng,
phát triển
không qua
biến thái.


Bảng 2: sinh trưởng và phát triển của châu chấu
Giai đoạn

Hình thái

Kết luận
.

Ấu trùng

Con trưởng
thành

Tương tự con
trưởng thành
nhưng phát triển
chưa hoàn thiện,
chưa có cánh.
Phát triển hoàn
thiện, có cánh.

Châu chấu
phát triển
qua biến
thái không
hoàn toàn.


Bảng 3: sự sinh trưởng và phát triển của bướm tằm
Giai đoạn
Hình thái
Lối sống
Tằm (sâu
non)

Nhộng

Ngài (bướm
trưởng
thành)

Dạng hình
sâu, có đốt,
không có
cánh, có chi,
có hàm.
Bao trong kén,
không có chi,
hàm.

Có cánh vẩy,
có 6 chi có
khớp, có vòi
hút.

Kết luận

Ăn lá.

Ở trạng thái tiềm
sinh không cử
động, không ăn.

Không ăn, nhiệm
vụ là giao cấu, đẻ
trứng và chết.

Bướm tằm
sinh
trưởng và
phát triển
qua biến
thái hoàn
toàn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×