Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG MON HỌC LỊCH SỬ

XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VÀ
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Môn: LỊCH SỬ


I. Vấn đề cần nhận thức
1

Xây dựng
nội dung
chuyên đề

2

3

Tổ chức dạy
học chuyên
đề


Kiểm tra
đánh giá
chuyên đề
(đã tập huấn)


Xuất phát từ nội dung dạy
học và xu thế dạy học
phân hóa của thế giới
Phương pháp dạy học

Kĩ thuật tổ chức hoạt động
học của học sinh

Kiểm tra đánh giá

CƠ SỞ XÂY
DỰNG
CHUYÊN ĐỀ
DẠY HỌCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×