Tải bản đầy đủ

SINH HỌC 11 CƠ BẢN - CHƯƠNG 4 SINH SẢN

NĂM HỌC: 2014- 2015
  

GV: Phan Thị Hồng Mây


CHƯƠNG IV

SINH SẢN
A- SINH SẢN Ở THỰC VẬTNỘI DUNG:

I- KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN
II- SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT

1- Sinh sản vô tính là gì?
2- Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
3- Vai trò của SSVT đối với đời sống TV và

con người


Quan sát hình và cho biết
những hiện tượng này gọi là gì?

Phân đôi ở vi sinh vật

Lá thuốc bỏng rơi xuống
đất ẩm và mọc lên cây
con mới.

Mèo sinh con


I. Kh¸i niÖm chung vÒ sinh s¶n

Sinh sản là quá trình tạo ra những cá
thể mới bảo đảm sự phát triển liên
tục của loài.

SINH SẢN

SINH SẢN VÔ TÍNH
SINH SẢN HỮU TÍNH


Hình 1

Hình 2

Sinh sản vô tính ở
thực vật là gì?
Cho ví dụ.

Cho
hai
kiểu sinh sản
trên


điểm
Không
có sự
kết
hợp
Có biết
sự
hợp
Sinh
sảnkết
hữu
tínhgiữa
Sinh sản vô tính
giữa giao tử đực và cái
giao tử đực và
cái khác nhau?
nào


II. sinh s¶n v« tÝnh ë thùc vËt

1. Sinh s¶n v« tÝnh là gì?

- Là hình thức sinh sản không có sự kết
hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Con
sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.
- Cơ sở: nhờ nguyên phân2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh
sản
sinh
dưỡng

Sinh
sản
bào
tử


a. Sinh s¶n b»ng bµo tö.
Quan sát hình, mô tả và cho biết cây con
được sinh ra từ đâu?


Cá thể con được hình thành từ tế bào đã được
biệt hóa của cơ thể mẹ gọi là bào tử. Bào tử được
hình thành trong túi bào tử của cây trưởng thành


Các
loại cây này, cây
b. Sinh sản sinh
dưỡng.
con
đượctự
sinh
ra từ bộ
* Sinh sản sinh
dưỡng
nhiên.
phận nào?

 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hình thức sinh sản mà
cây con được hình thành từ một phần của cơ quan sinh
dưỡng ( rễ, thân, lá…) của cây mẹ.


CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN SINH DƯỠNG (SSDD) TRONG TỰ NHIÊN

SSDD bằng thân bò
(rau má)

SSDD bằng thân bò
(Dâu tây)


CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN SINH DƯỠNG (SSDD) TRONG TỰ NHIÊN

SSDD bằng thân rễ (cỏ gấu)


CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN SINH DƯỠNG (SSDD) TRONG TỰ NHIÊN

SSDD bằng thân củ
(khoai tây)
SSDD bằng lá (cây
thuốc bỏng)


Một số ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính ở thực vật

Ưu
điểm

Hạn
chế

Ý1

Ý3

Ý2
Ý4

Ý 1: Cá thể sống độc lập vẫn có thể tạo ra
con cháu. Có lợi trong trường hợp mật độ
quần thể thấp.
Ý 2: Tạo các cá thể mới giống nhau và giống
mẹ về các đặc điểm di truyền  sống cùng
điều kiện như cây mẹ  sẽ tồn tại và sinh sản
tốt.
Ý 3: Không có tính đa dạng  điều kiện
sống thay đổi có nguy cơ tuyệt chủng.
Ý 4: Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời
gian ngắn.


Ghép chồi và ghép cành
Chiết cành
Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo
Giâm lá, cành
Nuôi cấy Tế bào và Mô Thực vật


a.ghÐp chåi

R¹ch vá
gèc ghÐp

C¾t lÊy
m¾t ghÐp

Luån m¾t ghÐp
vµo vÕt r¹ch

Buéc d©y ®Ó giữ
m¾t ghÐp


b.ghÐp
cµnh

QUAN SÁT HÌNH VÀ MÔ TẢ
TIẾN TRÌNH GHÉP CÀNH


c.ChiÕt cµnh

1. Chän cµnh chiÕt

3. Bã bÇu

2. C¾t khoanh vá

4. C¾t cµnh chiÕt


ChiÕt cµnh

Cây con
được
ch i ế t r a
t
càn h c ủ ừ
a c ây
mẹ


d.Gi©m l¸, cµnh


Giâm rễ

GIÂM

Thân
- Ưu điểm:
Giâm cây
+ Giữ nguyên được đặc tính quý của
? Nêu những ưu điểm của cây trồng bằng phương
Ghép chồi
cây
mẹ
nhờ
nguyên
phân
pháp nhân giống vô tính so với cây trồng bằng hạt?
+ Rút ngắn được thời gian phát triển của
cây, sớm cho thu hoạch nông phẩm.

Chiết cây

Ghép cành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×