Tải bản đầy đủ

Bài 40:Thực hành Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu chuyện bây giờ mới kể rằng : Từ thời xa rất
xa,xa lắm trong một khu vườn đầy sức sống xanh
tươi muôn loài sống với nhau đoàn kết,vui vẻ,gắn bó
cùng nhau và đặc biệt trong đó là bướm và châu
chấu …Một hôm chúng tụ tập nhau lại nói chuyện..


Trong
số
bọn
mình,tớ
Trong
số
bọn
mình,tớ
Các
tài
Cácbạn
bạnaiaicũng
cũng
tài

thấy
tớ

nhanh
nhẹn
thấy
tớ

nhanh
nhẹn
giỏi,xinh
đẹp
hết.Để

giỏi,xinh đẹp hết.Để có
nhất..Anh
em
những
bạn
nhất..Anh
em nhà
nhàlại
lại
nhữngđiều
điềuđó,các
đó,các
bạnđã
đã
trải
quá
trảiqua
quarất
rấtnhiều
nhiều
quá
đông
nhất
đông
nhấtnữa
nữachứ

chứ
trình sinh trưởng và phát
trình sinh trưởng và phát
triển
triển

Cả hai con vật đều reo lên thích thú.Chúng lại bắt
Ôi dào,nhanh
nhẹn
làm
dào,nhanh
nhẹn
tayÔinhau
làm hòa
vàlàm
cùng bạn Nguyên đến
gì.Tớ
gì.Tớlà
làđẹp
đẹp nhất
nhấtlà
làxinh
xinh
buổinhất
họcđược
thựcchưa
hành
của
lớp 11 b4 để tìm hiểu
nào
nhất
được
chưa
nào
Hôm
nay
tớ
sẽ
cũng
các
Hôm
nay
tớ
sẽ
cũng
các chúng mà lâu nay
vềbạnchính
bản
thân
bạnvà
vàcả
cảcác
cácbạn
bạncủa
củalớp
lớp
11
đi
về
chúng
chưa
11b4
b4
đitìm
tìmhiểu
hiểu
vềquá
quáhề tìm hiểu đến.
trình

phát
trìnhsinh
sinhtrưởng
trưởng

phátcon vật
Cả
hai
triển
của
bản
thân
chúng
triển của bản thân chúng
đấy.Các
bạn
sẵn
đềumình
sẵn
sàng
rồi
mình
đấy.Các
bạn
sẵnvậy chúng ta cũng bắt
Cả hai consàng
vậtchưa
đều ?ra
sàng
chưa
? sức đua nhau,tranh giành xem ai giỏi nhất,
bàimột
học
nay thôi
đẹp nhất làm tay
náo vào
loạn cả
góchôm
rừng.Đúng
lúc đó bạn Nguyên
một học sinh đang tham gia ngoại khóa môn sinh do
Nhà trường tổ chức nghe được,bạn vội can ngăn và từ tốn nói :


Bài 40:Thực hành
Xem phim về sinh trưởng và phát
triển ở động vật
Tìm hiểu và trình bày:Tổ 3


Mục tiêu
• 1. Kiến thức:
• - Khái niệm được sinh trưởng và phát triển ở động vật.
• - Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua
biến thái ; phát triển qua biến thái hoàn toàn và không
hoàn toàn.
• - Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không
qua biến thái , qua biến thái hoàn toàn và không hoàn
toàn.
• - Nêu khái niệm biến thái.
• 2. Kỹ năng :
• Rèn luyện các kỹ năng quan sát , so sánh, phân tích
,tổng hợp
• 3. Thái độ :
• Nhận thức được những nhu cầu mà cơ thể đòi hỏi trong
từng giai đoạn ,có thể tác động hữu hiệu vì lợi ích bản
thân sinh vật và con người.


Cách tiến hành
1.

Khái quát lại các giai đoạn của quá trình sinh trưởng
và phát triển

2.

Trình bày video về các giai đoạn của quá trình sinh
trưởng và phát triển

3.

Tổng kết các kiến thức,nội dung cần nhớ qua bài tập
thực hành


Một
Mộtsố
sốlưu
lưuýýkhi
khithực
thực
Còn
bây
giờ
chúng
Còn
bâybạn
giờcần
chúngmình
mình
hành
hành mà
màcác
các
bạn
cần
đi
tổng
quát
lại
kiến
thức
đi
tổng
quát
lại
kiến
nắm
chắc
nhé.Để
Ếch
nắm chắc nhé.Để Ếch thức
nhé
nhé
xanh
xanhchỉ
chỉgiúp
giúpcác
các bạn
bạn
nào
nào::
1. Quá trình phân chia tế bào và
hình thành các cơ quan ở giai
đoạn phôi thai
2. Quá trình sinh trưởng và phát
triển sau khi sinh ra hoặc nở từ
trứng không qua biến thái,qua
biến thái,biến thái hoàn toàn và
không hoàn toàn


Phát triển qua biến thái không hoàn toàn
• Khái niệm: Là kiểu phát triển mà ấu trùng phát
triển chưa hoàn thiện,trải qua nhiều lần lột xác
ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành
• Đại diện : Châu chấu,cào cào,gián….


Phát triển qua biến thái hoàn toàn
• Khái niệm:Là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình
dạng,cấu tạo và sinh lý rất khác với con trưởng
thành.trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng biến đổi
thành con trưởng thành
• Đại diện : Bướm,ruồi,ong,..và lưỡng cư


Phát triển không qua biến thái
• Khái niệm:Là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình
thái,cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành
• Đại diện:Động vật không sương sống như:người,voi,khỉ….


Sinh trưởng và phát triển qua
biến thái hoàn toàn ở loài bướm


Sinh trưởng và phát triển qua biến thái
không hoàn toàn ở loài châu chấu


Sinh trưởng và phát triển ở
người không qua biến thái


Báo cáo thực hành
• Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn tòan ở
loài bướm:
• Giai đoạn phôi diễn ra trong trứng đã thụ tinh.Ở giai đoạn
này,hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi.Các tế bào
của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan của sâu
bướm.Sâu bướm chui ra từ trứng
• Giai đoạn hậu phôi từ sâu bướm trở thành nhộng.Từ
nhộng tiếp tục biến thái thành bướm .Nhộng là giai đoạn tu
chỉnh lại toàn bộ cơ thể để biến thành bướm.Vì vậy bướm
chui ra từ kén nhộng có hình dạng và cấu tạo khác hẳn với
sâu bướm.


Báo cáo thực hành
• Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không
hoàn toàn ở châu chấu:
• Châu chấu cái khi sinh có thể đạt hàng trăm
trứng mỗi lần.Giai đoạn phôi diễn ra trong trứng
đã thụ tinh.Ở giai đoạn này,hợp tử phân chia
nhiều lần hình thành phôi.Các tế bào của phôi
phân hóa thành các cơ quan của ấu trùng.Ấu
trung chui ra từ trứng.Ở giai đoạn hậu phôi châu
chấu có biến thái.Ấu trùng phát triển chưa hoàn
thiện ,phải sau nhiều lần lột xác,ở mỗi lẫn châu
chấu lớn rất nhanh cho đến khi trưởng thành
đều đã hoàn thiện tất cả các bộ phận cơ thể.


Báo cáo thực hành
• Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở
người:
• Khi tinh trùng gặp trứng,chúng tạo thành hợp
tử.Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành
phôi.Các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành
các cơ quan kết quả là thai nhi.


Bài tập vận dụng
• Câu 1:So sánh giữa phát triển qua biến thái và không
qua biến thái ?


+ giống: Đều qua giai đoạn phôi.
+ khác :

Phát triển không bt

Phát triển qua bt

- con non có đặc điểm hình
thái, cấu tạo và sinh lí
giống con trưởng thành
- không qua lột xác

- con non có đặc điểm hình
thái, cấu và sinh lí khác
con trưởng thành
- qua lột xác.


Bài tập vận dụng
• Câu 2:So sánh biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
• -Giống: qua gđ phôi, qua lột xác.

-Khác:
Biến thái hoàn toàn
Biến thái không hoàn toàn
- gồm 3 pha: trứng, ấu trùng,
con trưởng thành.
- ấu trùng pt chưa hoàn thiện,
trải qua nhiều lần lột xác ấu
trùng biến đổi thành con
trưởng thành.

-gồm 4pha: trứng, sâu, nhộng,,
con trưởng thành.
-con non (ấu trùng) có hd, cấu
tạo và sinh lí hoàn toàn khác
con trưởng thành, trải qua các
gđ biến đổi trung gian ấu trùng
biến đổi thành con trưởng
thành.


Tổ 3 Lớp 11 B4x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×