Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông huyện vũ thư, tỉnh thái bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN NGỌC THẮNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HUYỆN VŨ THƢ TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI – 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN NGỌC THẮNG

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HUYỆN VŨ THƢ TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60 14 01 14

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

HÀ NỘI – 2015


LỜI CẢM ƠN
Với tất cả tình cảm và lòng chân thành của mình Em xin bày tỏ lòng biết
ơn các thầy cô Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các
thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy chúng em trong cả khoá học. Các thầy cô đã
dành nhiều công sức giảng dạy, tận tình giúp đỡ Em trong quá trình học tập,
nghiên cứu.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng
người đã quan tâm và tận tình hướng dẫn Em trong suốt quá trình làm luận văn.
Cô đã cho Em thêm nhiều kiến thức về khoa học quản lý giáo dục cũng như giúp
Em rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học. Một lần nữa, Em xin được trân
trọng Cảm ơn Cô!
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái
Bình, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban giám hiệu, các đồng chí cán bộ giáo
viên, phụ huynh học sinh và học sinh Trường THPT Phạm Quang Thẩm, huyện
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã nhiệt tình cộng tác, cung cấp số liệu, cho ý kiến.
Cảm ơn những người thân trong gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm,
động viên, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu
trong suốt thời gian qua!
Mặc dù đã cố gắng thật nhiều trong quá trình thực hiện đề tài, song không
thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được sự thông cảm và
đóng góp ý kiến của quý các thầy, cô giáo, các bạn đồng nghiệp và những người
cùng quan tâm tới những vấn đề được trình bày trong luận văn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2015
Tác giả

Nguyễn Ngọc Thắng

iDANH MỤC VIẾT TẮT
BGH

Ban giám hiệu

CBGV

Cán bộ, giáo viên

CNH-HĐH

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá

CSVC

Cơ sơ vật chất

ĐĐ

Đạo đức

ĐTN

Đoàn thanh niên

GD

Giáo dục

GDCD

Giáo dục công dân

GDĐĐ

Giáo dục đạo đức

GV

Giáo viên

GVBM

Giáo viên bộ môn

GVCN

Giáo viên chủ nhiệm

HĐND

Hội đồng nhân dân

HS

Học sinh

KHCN

Khoa học công nghệ

LLGD

Lực lượng giáo dục

QL

Quản lý

QLGD

Quản lý giáo dục

TCN

Trước công nguyên

THPT

Trung học phổ thông

TNCS

Thanh niên cộng sản

UBND

Uỷ ban nhân dân

XH

Xã hội

ii


MỤC LỤC
Lời cảm ơn..............................................................................................................i
Danh mục viết tắt..................................................................................................ii
Mục lục.................................................................................................................iii
Danh mục bảng....................................................................................................vii
Danh mục biểu đồ, sơ đồ....................................................................................viii
MỞ ĐẦU...............................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT............................................ 6
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề........................................................................6
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài........................................................................ 6
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước .........................................................................7
1.2. Một số khái niệm công cụ..............................................................................8
1.2.1. Quản lý........................................................................................................8
1.2.2. Quản lý giáo dục ......................................................................................10
1.2.3. Khái niệm quản lý trường học...................................................................12
1.2.4. Hoạt động.................................................................................................13
1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT.................................15
1.3.1. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp............................15
1.3.2. Mục tiên giáo dục ngoài giờ lên lớp.........................................................17
1.3.3. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Trung học phổ
thông....................................................................................................................18
1.3.4. Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp..........................19
1.4. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở THPT...............................20
1.4.1. Quản lý chương trình, kế hoạch thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp..................................................................................................................20
1.4.2. Quản lý đội ngũ thực hiện HĐGDNGLL..................................................20
1.4.3. Quản lý cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện HĐGDNGLL.............22

iii


1.4.4. Quản lý việc phối hợp các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.............................................................................. ...22
1.4.5 Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp........................................................................................................................24
1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
ở trường THPT....................................................................................................24
1.5.1. Đổi mới của chương trình giáo dục Trung học phổ thông.......................24
1.5.2. Nhận thức của các lực lượng giáo dục về HĐGD NGLL.........................25
1.5.3. Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp............................25
1.5.4. Các điều kiện tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả.....................................26
Tiểu kết chương 1................................................................................................27
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HUYỆN VŨ THƢ, TỈNH THÁI BÌNH...........................................................28
2.1. Khái quát về huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình........................................... ....28
2.1.1. Khái quát về đặc điểm địa lý, dân cư huyện Vũ Thư................................28
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Vũ Thư ......................................................28
2.1.3. Sơ lược về tình hình giáo dục....................................................................29
2.2. Chất lượng học sinh THPT của huyện Vũ Thư.....................................................30
2.3. Thực trạng kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT
huyện Vũ Thư.................................................................................................................32
2.3.1. Thực trạng nhận thức của khách thể nghiên cứu về vị trí, vai trò
HĐGDNGLL.......................................................................................................33
2.3.2 Kết quả việc thực hiện nội dung HĐGDNGLL ở trường THPT huyện Vũ
Thư, tỉnh Thái Bình.............................................................................................36
2.3.3. Ý kiến của cán bộ quản lý và giáo viên về mức độ hứng thú của học sinh
THPT khi tham gia các HĐGDNGLL.................................................................41
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT
huyện Vũ Thư. ...............................................................................................................45
iv


2.4.1 Mức độ thực hiện việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL ở các
trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình......................................................45
2.4.2. Mức độ tổ chức thực hiện hoạt động tập thể thông qua GVCN và các tổ
chức xã hội..........................................................................................................46
2.4.3. Thực trạng kiểm tra, đánh giá xếp loại các HĐGDNGLL........................47
2.4.4. Thực trạng tăng cường CSVC và các ĐK để thực hiện HĐNGL………..48
2.4.5. Thực trạng tham gia của các lực lượng giáo dục với các HĐGDNGLL của
HS THPT.............................................................................................................50
2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến HDGDNGLL...................................55
Tiểu kết chương 2................................................................................................60
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT HUYỆN VŨ THƢ,
TỈNH THÁI BÌNH............................................................................................61
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp......................................................................61
3.1.1. Nguyên tắc hệ thống..................................................................................61
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo mục tiêu giáo dục THPT..........................................61
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các LLGD......................61
3.1.4. Nguyên tắc phát huy khả năng tự giáo dục của học sinh..........................61
3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL của trường THPT huyện
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.......................................................................................62
3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về vị trí vai trò, tác dụng của
HĐGDNGLL ......................................................................................................62
3.2.2. Kế hoạch hóa HĐGDNGLL phù hợp với hoàn cảnh nhà trường..............65
3.2.3. Bồi dưỡng ĐNGV có năng lực tổ chức HĐGDNGLL..............................69
3.2.4. Tăng cường sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các điều kiện để phục vụ
cho HĐGDNGLL................................................................................................73
3.2.5. Huy động các lực lượng giáo dục tham gia tổ chức HĐGDNGLL cho học
sinh trường THPT................................................................................................76

v


3.2.6. Phát huy tính tự quản của các bộ lớp, cán bộ đoàn trong việc tổ chức các
HĐGDNGLL.......................................................................................................79
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp...................................................................82
3.4. Kết quả khảo nghiệm....................................................................................83
Tiểu kết chương 3................................................................................................87
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ...................................................................88
1. Kết luận...........................................................................................................88
2. Khuyến nghị....................................................................................................89
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................92
PHỤ LỤC...........................................................................................................95

vi


DANH MỤC BẢNG
Bảng: 2.1. Kết quả xếp loại đạo đức của học sinh 5 trường THPT huyện Vũ
Thư trong 4 năm học từ 2011- 2015.........................................................31
Bảng: 2.2. Kết quả xếp loại học lực của học sinh 5 trường THPT huyện Vũ
Thư trong 4 năm học từ 2011- 2015.........................................................31
Bảng: 2.3. Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh THPT huyện
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về vị trí, vai trò của HĐGDNGLL.....................33
Bảng: 2.4. Thực trạng việc thực hiện những nội dung HĐGDNGLL ở trường
THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.......................................................36
Bảng: 2.5. So sánh 5 trường THPT về việc thực hiện nội dung 4.......................39
Bảng: 2.6. Đánh giá của CBQL và giáo viên về mức độ hứng thú tham gia
HĐGDNGLL của HS THPT.....................................................................41
Bảng: 2.7. Kết quả tổ chức HĐGDNGLL ở một số trường THPT huyện Vũ
Thư, tỉnh Thái Bình...................................................................................43
Bảng: 2.8. Mức độ thực hiện việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL của
CBQL và GV ...........................................................................................45
Bảng: 2.9. Mức độ tổ chức thực hiện hoạt động tập thể thông qua GVCN và các
tổ chức xã hội............................................................................................46
Bảng: 2.10. Thực trạng kiểm tra, đánh giá xếp loại các HĐGDNGLL...............47
Bảng: 2.11. Thực trạng tăng cường CSVC và các ĐK để thực hiện
HĐNGLL..................................................................................................48
Bảng: 2.12. Thực trạng mức độ tham gia của các lực lượng giáo dục trong
việc tổ chức các HĐGDNGLL cho HS các trường THPT huyện Vũ
Thư, tỉnh Thái Bình...................................................................................50
Bảng 2.13. CBQL và GVCN các trường THPT huyện Vũ Thư đánh giá các yếu
tố ảnh hưởng đến HĐGDNGLL................................................................55
Bảng: 3.1 Thống kê kết quả khảo sát ý kiến CBQL về mức độ cần thiết, tính khả
thi của 6 biện pháp đề xuất........................................................................83
Bảng: 3.2. Thống kê kết quả khảo sát ý kiến giáo viên về mức độ cần thiết, tính
khả thi của 6 biện pháp đề xuất.................................................................84

vii


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Vị trí HĐGDNGLL trong các hoạt động sư phạm.............................16
Sơ đồ 3.1. Mối quan hệ giữa các biện pháp........................................................81
Biểu đồ 2.1. Biểu đồ so sánh 5 trường THPT về viêc thực hiện nội dung 4 của
hoạt động GDNGLL..........................................................................34
Biểu đồ 2.2. So sánh 5 trường THPT về kết quả HĐGDNGLL..........................39

viii


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Về lý luận
Giáo dục là một bộ phận khăng khít của hệ thống kinh tế, xã hội. Giáo dục
phát triển chuẩn bị cho xã hội một nền dân trí, một đội ngũ nhân lực, một bộ
phận nhân tài, góp phần quan trọng vào việc phát triển đất nước. Đảng ta coi
giáo dục và đào tạo là chìa khoá hướng tới tương lai, là quốc sách hàng đầu của
chiến lược phát triển kinh tế, xã hội. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp
sẽ giúp các em học sinh, sinh viên không chỉ có thêm được những phẩm chất tốt
mà còn rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, làm việc. Đó là
những phẩm chất và năng lực cơ bản của con người trong xã hội hiện nay.
Những phẩm chất và năng lực của người lao động được hình thành không những
bằng các giờ học văn hoá ở trên lớp mà còn được hình thành, củng cố, rèn luyện
và phát triển thông qua các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp.
Giáo dục là quá trình tác động để hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ theo
mục đích của xã hội. Quá trình này được thực hiện bằng nhiều con đường. Hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những con đường đó. Thông qua
các hoạt động, học sinh củng cố, mở rộng những kiến thức, rèn luyện các kỹ
năng, xây dựng và phát triển tình cảm đạo đức của mình. Các hoạt động ngoài
giờ lên lớp không gò bó, không máy móc giúp các em học sinh tăng cường ý
thức tự quản, tính tích cực, chủ động sáng tạo của tuổi trẻ.
Trong trường THPT việc giáo dục cho học sinh có thể thông qua nhiều
hình thức: Giáo dục qua các môn học trên lớp; giáo dục thông qua các hoạt động
ngoại khóa; giáo dục thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp....
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung, hình thức phong phú,
đa dạng giữ vị trí quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Hoạt động
ngoài giờ lên lớp là một trong ba kế hoạch đào tạo (dạy học, giáo dục ngoài giờ
lên lớp, hướng nghiệp dạy nghề) nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo theo các
1


hướng giáo dục đạo đức, nhân văn và khoa học kỹ thuật. Thông qua hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp học sinh nâng cao hiểu biết xã hội, gắn kiến thức đã
học với thực tế cuộc sống, phát triển năng lực như: Năng lực tự hoàn thiện, năng
lực ứng xử giao tiếp, năng lực thích ứng, năng lực tổ chức quản lý....Chính hoạt
động ngoài giờ lên lớp có thể giúp các em rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân.
Tổ chức tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ phát huy tối đa vai trò
chủ thể của học sinh... qua đó có thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện
cho học sinh. Vì vậy hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có một vị trí và ý
nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong những năm gần đây, do yêu cầu của đổi mới
giáo dục, giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được chính thức đưa vào nhà trường với
nội dung chương trình cụ thể.
Quản lý tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sẽ tạo môi trường thống
nhất giữa quá trình dạy học và quá trình giáo dục, tạo cơ hội để học sinh bộc lộ
và phát triển tiềm năng.
1.2. Về thực tiễn
Huyện Vũ Thư hiện nay có 5 trường THPT trong những năm gần đây các
hoạt động ngoài giờ lên lớp đã có những chuyển biến theo hướng tích cực tuy
nhiên trên thực tế các hoạt động này chưa được quan tâm nhiều. Chúng được coi
là nhiệm vụ của Đoàn nên chưa phát huy được những lợi thế của các hoạt động
ngoài giờ lên lớp. Đã có nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thông qua
các chủ điểm hàng tháng, nhưng do việc tổ chức thiếu bài bản, nội dung và hình
thức còn sơ sài, đơn điệu nên chưa thu hút được sự tham gia tích cực của học
sinh, chưa kích thích được ở học sinh nhu cầu hoạt động, nhu cầu khẳng định
mình. Do đó có thể nói hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trường chưa cao. Một trong những nguyên nhân kết quả hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp chưa cao là do biện pháp quản lý chưa hiệu quả.
Được học tập những vấn đề cơ bản trong quản lý giáo dục thông qua
những tri thức lý luận cùng với những năm làm công tác quản lý, qua những
thông tin của học sinh và cha mẹ học sinh tôi thấy cần phát huy hiệu quả của
2


hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Vì vậy tôi chọn đề tài: " Quản lý hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái
Bình".
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở các trường THPT, đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng
cao kết quả hoạt động ngoài giờ lên lớp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện trong nhà trường.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở trường THPT
3.2. Phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
3.3. Đề xuất một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư,
tỉnh Thái Bình.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường
THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
5. Phạm vi nghiên cứu
- Trong phạm vi đề tài luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu biện pháp quản
lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư từ
năm 2009 đến năm 2014.
6. Câu hỏi nghiên cứu

3


1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vai trò gì trong phát triển toàn diện
học sinh? Vai trò của các nhà quản lý và những nội dung quản lý hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp ở trường?
2. Quản lý hoạt động giáo ngoài giờ lên lớp đã đạt được kết quả gì? Những tồn
tại và nguyên nhân?
3. Cần làm gì để quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có được kết quả
tốt trong quá trình phát triển năng lực học sinh?
7. Giả thuyết khoa học
Quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã đạt được kết quả
nhất định nhưng còn một số hạn chế: việc lập kế hoạch chưa cụ thể, chưa có
biện pháp quản lý hữu hiệu để thúc đẩy hoạt động này đạt kết quả. Nếu đề xuất
và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh ở các trường THPT.
8. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
8.1 Ý nghĩa lý luận
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về HĐGDNGLL và quản lý hoạt động
GDNGLL cho học sinh trường THPT.
8.2 Ý nghĩa thực tiễn
Điều tra, khảo sát, phân tích thực trạng bức tranh về kết quả HĐGDNGLL
và quản lý HĐGDNGLL ở trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đề
xuất một số biện pháp có tính thực tiễn và khả thi về quản lý HĐGDNGLL
nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trường THPT của
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
9. Phƣơng pháp nghiên cứu
9.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
Phần tích, tổng hợp, hệ thống hóa các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà
nước và các sách báo có liên quan về vấn đề quản lý giáo dục nói chung, quản lý
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT huyện Vũ Thư nói riêng.
9.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
4


9.2.1 Điều tra viết
- Mục đích: Lấy ý kiến của khách thể khảo sát về :
+ Nhận thức về công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, ý nghĩa của nó.
+ Các biện pháp Hiệu trưởng đã tiến hành.
+ Lấy ý kiến về những biện pháp nên làm trong thời gian tới.
- Nội dung:
9.2.2. Phỏng vấn Ban giám hiệu, một số giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm đã
làm tốt hoạt động này
9.3. Phương pháp xử lý số liệu
Chúng tôi sử dụng phương pháp thống kê toán học.
10. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo, luận văn
gồm 3 chương.
Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
ở các trường THPT.
Chƣơng 2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Chƣơng 3. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp ở các trường THPT huyện Vũ Thư, tỉnh Thái bình.

5


CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ
LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THPT
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài
Ngay từ thời Trung hoa cổ đai, trong cuộc đời dạy học của mình Khổng
Tử (551-479 TCN) đã rất quan tâm và coi trọng mặt tích cực của học sinh, cách
dạy của ông là gợi mở để cho học trò tự tìm ra chân lý. Ông cho rằng thầy giáo
chỉ đưa ra cái mấu chốt cho học trò, còn những vấn đề khác học trò phải từ đó
mà tìm ra, người thầy không được làm thay hết cho học trò. Ông đã từng nói với
học trò của mình: “Vạch cho một khía cạnh rồi mà môn đệ không tìm ra được
ba khía cạnh khác thì không dạy thêm nữa” [7]
J.A.Cômenxki (1592 – 1670) ông tổ của nền sư phạm cận đại đã từng
khẳng định “không có khát vọng học tập thì không thể trở thành nhân tài” [14].
Ông đã nêu ra nguyên tắc các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, tự giác
học tập của người học trò. Đồng thời, ông kiên quyết phản đối lối dạy học áp
đặt, giáo điều đã làm cho người học thụ động ỉ lại trong học tập. Ông viết “Ban
giám hiệu và thanh tra nhà trường có thể kích thích lòng ham học của học sinh
bằng cách trực tiếp tham gia vào các hoạt động chung của lớp, chẳng hạn các
buổi tập luyện, ngâm thơ, thảo luận chuyên đề. Một hình thức nữa là tăng cường
khen thưởng” [13]
C.Mác (1818 -1883) và Ph.Ăng ghen (1820-1895) người đã sáng lập ra
học thuyết Cách mạng XHCN và là ông tổ của nền giáo dục hiện đại. C. Mác
cho rằng: “Tất cả mọi người lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào
tiến hành trên quy mô tương đối lớn thì ít nhiều cũng cần đến một sự chỉ đạo để
điều hòa những hoạt động cá nhân và thực hiện những chức năng chung phát
sinh từ sự vận động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động của
những khí quan độc lập của nó. Một người độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển
lấy mình, còn một giàn nhạc thì cần phải có một nhạc trưởng’’ [7]. Hai ông còn
6


xác định mục đích của nền giáo dục XHCN là tạo ra: ”con người phát triển toàn
diện” [7].
Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nhà giáo dục ở các nước Tây Âu
và Mỹ đã đi tìm phương pháp dạy học mới cơ sở cách tiếp cận “lấy người học
làm nhân vật trung tâm”. Khởi nguồn từ mong muốn giải pháp năng lục sáng tạo
cho người học do Dewey đề xướng: “Học sinh là mặt trời, xung quang nó quy
tụ mọi phương tiện giáo dục” [9]. Một loạt các phương pháp dạy học theo tư
tưởng “học sinh là nhân vật trung tâm” được đưa vào thử nghiệm như “ phương
pháp tích cực” “phương pháp hợp tác”…
Vào những năm 60-70 đất nước Liên Xô đang trên con đường xây dựng
XHCN, việc giáo dục con người phát triển toàn diện được Đảng cộng sản và
Nhà nước quan tâm. Các nghiên cứu về lý luận giáo dục nói chung và
HĐGDNGLL nói riêng được đẩy mạnh. Trong cuốn sách “Tổ chức và lãnh đạo
công tác lãnh đạo ở trường phổ thông”, tác giả I.X. Marienco đã trình bày sự
thống nhất của công tác giáo dục trong và ngoài giờ học, nội dung và các hình
thức tổ chức HĐGDNGLL, vị trí của người Hiệu Trưởng trong việc lãnh đạo
hoạt động giáo dục và các tổ chức đội thiếu niên và Đoàn thanh niên.
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước
Quản lý HĐGDNGLL là vấn đề mới đã được một số tác giả trong nước
nghiên cứu các tác giả nghiên cứu đã đề cập đến những khía cạnh khác nhau của
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Các nghiên cứu đó tập trung chủ yếu vào
đối tượng học sinh ở phạm vi Thành phố hoặc quận, huyện như:
Tác giả Hoàng Thị Minh Hương với nghiên cứu “Các biện pháp quản lý
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng trường tiểu học quận
Hồng Bàng – Hải Phòng” đã khẳng định HĐGDNGLL thực sự là một đòi hỏi
tất yếu của quá trình giáo dục và không có gì thay thế được. Nghiên cứu đã chi
ra một số biện pháp như: Nâng cao nhận thức và bồ dưỡng kỹ năng hướng dẫn,
tổ chức HĐGDNGLL cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường. Quản lý
việc xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL của tổng phụ trách Đội và GVCN. Quản
7


lý hình thức và cách thức tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh tiểu học. Quản lý
việc phối hợp các lực lượng giáo dục trong việc tổ chức HĐGDNGLL. Quản lý
tốt cơ sở vật chất và các điều kiện để thực hiện HĐGDNGLL. Tăng cường công
tác thi đua khen thưởng, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường tiểu học [17].
Tác giả Lâm Thị Phương Mỹ với nghiên cứu “Một số biện pháp quản lý
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các trường trung học cơ
sở Thành phố Hải Dương” đã tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý
HĐGDNGLL ở trường THCS. Đánh giá thực trạng quản lý HĐGDNGLL ở
trường THCS của Thành phố Hải Dương. Đề xuất một số biện pháp quản lý
HĐGDNGLL của Hiệu trưởng trường THCS Thành phố Hải Dương [26].
Tác giả Nguyễn Như Ý với nghiên cứu “Một số biện pháp quản lý hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các trường THPT huyện Phú
Xuyên tỉnh Hà Tây trong giai đoạn hiện nay” đã khẳng định hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú sẽ là phương thức
để thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng “học đi đôi với hành”. Nghiên cứu đã
chỉ ra được một số biện pháp như: thành lập Ban chỉ đạo, kế hoạch hóa hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nâng cao nhận thức của đội ngũ giáo viên về
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, quy định tiêu chuẩn thi đua đối với việc
tham gia tổ chức hoạt động của giáo viên, chỉ đạo tổ chuyên môn, khối chủ
nhiệm tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp,... sẽ góp phần làm
công tác quản lý chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng
được hoàn thiện hơn, góp phần vào việc giáo dục học sinh THPT huyện Phú
Xuyên đáp ứng các yêu cầu trong giai đoạn mới [31].
Tác giả Đỗ Văn Lợi với nghiên cứu “Một số biện pháp quản lý hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông Hermann Gmeiner” đã
khẳng định hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí và ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho HS đồng
thời đã chỉ ra được các biện pháp quản lý như: nâng cao nhận thức cho cán bộ,
giáo viên về đặc điểm của trường phổ thông Hermann Gmeiner; xây dựng đội
8


ngũ quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giỏi về chuyên
môn, có tinh thần trách nhiệm cao; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán
sự lớp, toàn thể học sinh về việc tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp nói riêng và hiệu quả giáo dục nói chung ở các trường phổ thông Hermann
Gmeiner [25].
Tác giả Lê Văn Long với nghiên cứu “Một số giải pháp chỉ đạo của Sở
giáo dục và đào tạo về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với các trường
THPT” đã xác định cơ sở lý luận của việc quản lý đối với HĐGDNGLL ở
trường THPT. Đánh giá thực trạng trong công tác quản lý về HĐGDNGLL ở
các trường THPT của thành phố Hải Phòng. Đề xuất một số giải pháp chỉ đạo
của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với HĐGDNGLL của bậc THPT [24].
Đã có không ít các luận văn nghiên cứu về HĐGDNGLL nhưng về hoạt
động quản lý đối với các HĐGDNGLL ở một trường THPT thì ít được đề cập,
cũng như chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề này tại trường THPT
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Quản lý
Bản chất của quản lý là hoạt động lao động để điều khiển lao động – một
hoạt động tất yếu vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội loài
người. Nó bắt nguồn từ lao động và có ý nghĩa lịch sử, vĩnh hằng với tư cách là
một loại lao động để điều khiển mọi hoạt động xã hội về kinh tế, chính trị, văn
hóa, giáo dục... Các loại hình lao động ngày càng phong phú, phức tạp thì hoạt
động quản lý ngày càng có vai trò quan trọng và những chức năng đặc biệt bởi
lẽ: Do lao động mà sinh ra quản lý – Quản lý là nội tại của lao động.
Trong quá trình phát triển của lý luận quản lý, có nhiều cách định nghĩa
khác nhau về khái niệm quản lý do các nhà nghiên cứu lý luận cũng như thực
hành đưa ra.
- Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), người sáng lập thuyết quản lý
khoa học đã định nghĩa: “Quản lý là biết được chính xác điều bạn muốn người
9


khác làm, người sau đó hiểu rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất
và rẻ nhất” [9]
- Henry Fayol (1845 – 1925), cha đẻ của thuyết quản lý hành chính cho
rằng: “Quản lý hành chính là dự đoán và lập kế hoạch, tổ chức điều khiển, phối
hợp và kiểm tra” [9]. Trong định nghĩa này, ông đã nêu 5 chức năng cơ bản của
quản lý:
+ Chức năng kế hoạch.
+ Chức năng tổ chức.
+ Chức năng chỉ đạo.
+ Chức năng kiểm tra đánh giá.
- Harold Koontz, người được coi là cha đẻ của lý luận quản lý hiện đại, đã
viết: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu; nó đảm bảo phối hợp những nỗ lực cá
nhân nhằm đạt được các mục đích của nhóm với thời gian, tiền bạc, vật chất và
sự bất mãn cá nhân ít nhất” [9].
- Theo tác giả Nguyễn Văn Lê: “Quản lý là một hệ thống tác động khoa học
nghệ thuật vào từng thành tố của hệ thống bằng phương pháp thích hợp nhằm đạt
được các mục tiêu đề ra của hệ thống và cho từng thành tố của hệ thống” [23].
Tác giả Đặng Vũ Hoạt và Hà Thế Ngữ cho rằng: “Quản lý là một quá trình
định hướng, quá trình có mục tiêu. Quản lý một hệ thống là một quá trình tác động
đến hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu nhất định. Những mục tiêu này đặc
trưng cho trạng thái mới của hệ thống mà người quản lý mong muốn” [18].
1.2.2. Khái niệm quản lý giáo dục
Quản lý giáo dục trên cơ sở quản lý nhà trường là một phương hướng cải
tiến quản lý giáo dục theo nguyên tắc tăng cường phân cấp quản lý nhà trường
nhằm phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm và quyền hạn của các chủ thể quản
lý trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo mà xã hội đang yêu cầu. Như
vậy, quản lý giáo dục chính là quá trình tác động có định hướng của nhà quản lý
giáo dục trong việc vận hành nguyên lý, phương pháp chung nhất của kế hoạch
nhằm đạt được những mục tiêu đề ra. Những tác động đó thực chất là những tác
10


động khoa học đến nhà trường, làm cho nhà trường tổ chức một cách khoa học,
có kế hoạch quá trình dạy và học theo mục tiêu đào tạo.
Quản lý giáo dục là hoạt động có ý thức của con người nhằm theo đuổi
những mục đích của mình. Giống như khái niệm “quản lý” đã trình bày ở trên,
khái niệm “quản lý giáo dục” cũng có nhiều quan niệm khác nhau.
Khái niệm “Quản lý giáo dục” được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp
trên cơ sở xem xét phạm vi hoạt động của từ “Giáo dục”. “Quản lý giáo dục”
được hiểu theo nghĩa rộng nhất khi “Giáo dục” được coi là hoạt động diễn ra ở
ngoài xã hội. Còn khi “Giáo dục” được diễn ra trong ngành giáo dục (từ Bộ giáo
dục – đào tạo đế cơ sở trường học hay các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng
nghiệp) thì “Quản lý giáo dục được hiểu theo nghĩa hẹp là quản lý một hệ thống
giáo dục, quản lý nhà trường.... Để hiểu một cách chính xác hơn về “Quản lý
giáo dục”, ta xem xét quan niệm sau đây:
Theo M.I.Kônđacốp: “Quản lý giáo dục là tập hợp những biện pháp kế
hoạch hóa nhằm đảm bảo vận hành bình thường của cơ quan trong hệ thống giáo
dục để tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống cả về số lượng cũng như chất lượng.
Quản lý giáo dục là hệ thống tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp quy luật
của chủ thể quản lý, nhằm cho hệ vận hành theo đường lối, nguyên lý của Đảng,
thực hiện được các tính chất của nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà tiêu
điểm hội tụ là quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ, đưa giáo dục đến mục tiêu,
tiến lên trạng thái mới về chất” [20].
Nói chung, quản lý giáo dục được hiểu là sự tác động của chủ thể quản lý
đến khách thể quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Nói một cách rõ ràng hơn, đầy đủ
hơn. Quản lý giáo dục là hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch,
hợp quy luật của chủ thể quản lý trong hệ thống giáo dục, là sự điều hành hệ
thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Quản lý giáo dục là hoạt động điều
hành, phối hợp các lực lượng giáo dục nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục theo
yêu cầu phát triển xã hội. Thực chất của việc quản lý giáo dục theo yêu cầu phát
11


triển xã hội. Thực chất của việc quản lý giáo dục là việc các ngành các cấp, từ
trung ương tới địa phương hoạch định cơ chế, chính sách, kế hoạch, chiến lược
tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động của nhà trường đạt được mục tiêu đề ra.
Bản chất của việc quản lý hoạt động giáo dục tức là làm sao đưa hoạt động đó từ
trạng thái này sang trạng thái khác để tiến tới mục tiêu giáo dục.
1.2.3. Quản lý trường học
Tác giả Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối của
Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo
nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục. mục tiêu đào tạo đơn vị ngành
giáo dục. với thế hệ trẻ là từng học sinh” [16].
Tác giả Phạm Viết Vượng thì “Quản lý trường học là lao động của các cơ
quan quản lý nhằm tập hợp và tổ chức các lao động của giáo viên, học sinh và
các lực lượng giáo dục khác. Cũng như huy động tối đa các nguồn lực giáo dục
và đào tạo trong nhà trường” [30].
Như vậy, quản lý nhà trường phổ thông là sự tác động có định hướng, có
kế hoạch của chủ thể quản lý lên tất cả các nguồn lực theo nguyên lý giáo dục.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường tiến tới mục tiêu giáo dục. Trọng
tâm của nó là hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục tiến lên trạng thái mới về
vật chất. Do đó công tác quản lý giáo dục nói chung, quản lý trường học nói
riêng, gồm có quản lý các hoạt động giáo dục diễn ra trong nhà trường và các
quan hệ giữa nhà trường với xã hội trên những nội dung sau:
Quản lý hoạt động dạy học.
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
Quản lý hoạt động học tập ngoài giờ lên lớp.
Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức.
Quản lý hoạt động xã hội của nhà trường, hoạt động của đoàn thể.
Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính.
Vì vậy, quản lý nhà trường về cơ bản khác hẳn với quản lý lĩnh vực khác,
vì sản phẩm của giáo dục đó là tri thức. Nhân cách của học sinh. Mục tiêu của
12


giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm
mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã
hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh
tiếp tục học lên hoặc đi vào môi trường lao động, tham gia xây dựng và bảo về
Tổ Quốc.
1.2.4. Hoạt động
Hoạt động là một vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu
như triết học, tâm lý học, sinh lý học, xã hội học.... và mỗi khoa học xem xét nó
ở một góc độ khác nhau. Tuy vậy bản chất của hoạt động được thể hiện ở một số
nét sau:
- Hoạt động có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của cá
nhân cũng như của xã hội loài người.
- Hoạt động là mối quan hệ tích cực giữa con người với thế giới khách
quan, trong quá trình hoạt động con người tạo ra những sản phẩm vật chất và
tinh thần để phục vụ cho cuộc sống cá nhân và xã hội.
- Hoạt động được thúc đấy bởi một hệ thống động cơ và được định hướng,
điều khiển bởi sự phản ánh tâm lý.
- Hoạt động là sự tổng hợp của nhiều hành động có động cơ và ý thức của
con người nhằm hướng tới sự thỏa mãn các nhu cầu và hứng thú của con người
với tư cách là chủ thể của xã hội.
- Hoạt động là một hình thức liên quan qua lại giữa cá nhân với môi
trường xã hội và thiên nhiên xung quanh. Vì vậy không thể hiểu được hoạt động
nếu không nghiên cứu cá nhân. Cũng tương tự như vậy, không phân tích hoạt
động cá nhân sẽ không thấy được phẩm chất thực của cá nhân, bởi vì nền móng
thực sự của cá tính con người là tổng thể những mối quan hệ xã hội, những mối
quan hệ được thực hiện bởi hoạt động của con người.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt: “HĐGDNGLL là việc tổ chức giáo dục
thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa học kỹ thuật, thẩm mỹ, thể
13


dục thể thao, vui chơi giải trí... để giúp các em hình thành và phát triển nhân
cách” [18].
Như vậy có thể nói rằng: HĐGDNGLL là một bộ phận của quá trình giáo
dục ở trường THPT. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các
môn văn hóa trên lớp. HĐGDNGLL là sự tiếp nối bổ sung, hỗ trợ hoạt động dạy
học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất
giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin ở học
sinh.
HĐGDNGLL là những hoạt động được tổ chức thực hiện một cách có tổ
chức. có mục đích theo kế hoạch của nhà trường, hoạt động tiếp nối và thống
nhất hữu cơ với hoạt động học tập trên lớp, nhằm góp phần hình thành và phát
triển nhân cách HS theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội.
HĐGDNGLL là con đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục của
nhà trường với thực tiễn xã hội. HĐGDNGLL là các giờ học đặc biệt phải đòi
hỏi HS không chỉ có kiến thức lý luận học trong sách vở mà phải có vốn hiểu
biết thực tế sống động, trải nghiệm cuộc sông qua đó biết vận dụng vào giải
quyết các tình huống cụ thể.
Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Quản lý HĐGDNGLL là quá trình tác động của chủ thể quản lý (Hiệu
trưởng và bộ máy giúp việc của hiệu trưởng) đến tập thể giáo viên và học sinh
được tiến hành ngoài giờ lên lớp theo chương trình kế hoạch nhằm đạt mục tiêu
giáo dục học sinh một cách toàn diện. Quản lý HĐGDNGLL thực chất là quản
lý về mục tiêu giáo dục, quá trình giáo dục là quản lý về kế hoạch, đội ngũ, các
điều kiện, công tác kiểm tra đánh giá, công tác phối hợp các lực lượng giáo dục
thực hiện HĐGDNGLL.
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Biện pháp: Theo từ điển tiếng việt thì “Biện pháp là cách làm, cách giải
quyết một vấn đề cụ thể”.

14


Biện pháp quản lý HĐGDNGLL là những cách thức quản lý nội dung
chương trình HĐGDNGLL nhằm đạt được mục tiêu mà chương trình đặt ra.
1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trƣờng THPT
1.3.1. Vị trí, vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
1.3.1.1. Vị trí
Quá trình dạy học và quá trình giáo dục là những bộ phận của quá trình sư
phạm tống thể trong nhà trường. Trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ
cho HS những tri thức khoa học cơ bản và có hệ thống, còn phải luôn luôn mang
lại hiệu quả giáo dục nhân cách cho các em. Ngược lại, trong quá trình giáo dục,
ngoài việc hình thành cho HS về ý thức và niềm tin, về thái độ ứng xử đúng đắn
trong các quan hệ giao tiếp hằng ngày, về hành vi và các kỹ năng hoạt động, còn
phải tạo cơ sở để HS bổ sung và hoàn thiện những kiến thức đã học trên lớp.
Kết quả giáo dục cuối cùng được đánh giá qua kiến thức hành vi, kỹ năng,
thái độ của HS. Nếu chỉ qua việc học tập các môn học ở trên lớp thì việc hình
thành hành vi, rèn luyện các kỹ năng, bồi dưỡng thái độ đúng đắn cho HS sẽ gặp
nhiều khó khăn. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động giáo dục khác nhau vào thời
gian ngoài giờ lên lớp là điều kiện quan trọng để rèn luyện kiến thức, hành vi, kĩ
năng, thái độ cho HS, tạo điều kiện để các em có thể kiểm nghiệm, thể hiện và
phát huy những kiến thức đã học trên lớp.
HĐGDNGLL là bộ phận hữu cơ trong quá trình giáo dục ở nhà trường
phổ thông, là bộ phận không thể thiếu được trong kế hoạch giáo dục- đào tạo
của nhà trường; tạo sự thống nhất giữa giáo dục trong nhà trường và giáo dục
ngoài nhà trường, giữa thời gian năm học và thời gian hè.

15


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×