Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÁI HÒA

B GIÁO D C
TR

NGă

ÀO T O

IăH CăTH NGăLONG
---o0o---

KHịAăLU NăT TăNGHI P
TÀI:

PHỂNăTệCHăCÁCăT ăS ăTÀIăCHệNHăCH ăY UăVÀăBI Nă
PHÁPăC IăTHI N HO Tă NGăS NăXU TăKINHă
DOANHăC AăCỌNGăTYăC ăPH NăD TăMAYăTHÁIăHọA.

SINHăVIểNăTH CăHI N :ăHOÀNGăQU CăVI T
MÃ SINH VIÊN
: A19504
CHUYÊN NGÀNH

:ăQU NăTR ăKINHăDOANH

HÀăN Iăậ 2014


M CăL C
CH

NGă1.

TệCHăHO Tă

T NGă QUANă V ă TÀIă CHệNHă DOANHă NGHI Pă VÀă PHỂNă
NGăTÀIăCHệNHăDOANHăNGHI P. ........................................... 1

1.1. Kháiăquátăv ătƠiăchínhăvƠăho tăđ ngăqu nălỦătƠiăchínhădoanhănghi p. ....... 1
1.1.1. Kháiăni mătƠiăchínhădoanhănghi păvƠăqu nălỦătƠiăchính ....................... 1
1.1.2. B năch tăc aătƠiăchínhădoanhănghi p. ................................................... 1
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

căđi m,ăch căn ng,ăvaiătròăc aătƠiăchínhădoanhănghi p. ................... 3
c đi m c a tài chính ếoanh nghi p ...................................................... 3
Ch c n ng c a tài chính ếoanh nghi p.................................................... 3
Vai trò c a tài chính ếoanh nghi p .......................................................... 5

1.1.4. Cácăho tăđ ngăc aăqu nălỦătƠiăchínhădoanhănghi p .............................. 7
1.1.4.1.
1.1.4.2.

Qu n lý và s ế ng v n kinh ếoanh c a ếoanh nghi p .......................... .7
L p k ho ch tài chính c a ếoanh nghi p. ............................................... 8

1.2. N iădungăc ăb năv ăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p. ............................... 9
1.2.1. Kháiăni măphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p. ....................................... 9
1.2.2. Vaiătròăc aăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p. ...................................... 9
1.2.3. M căđíchăvƠăỦăngh aăc aăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p. .............. 10
1.2.3.1.

1.2.3.2.

M c đích c a phân tích tài chính ếoanh nghi p. ................................... 10
Ý ngh a c a vi c phân tích tài chính ếoanh nghi p. ............................... 11

1.2.4. Cácăph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchính. ................................................ 11

Ph
Ph
Ph
Ph

ng pháp lo i tr .............................................................................. 11
ng pháp so sánh. ............................................................................ 11
ng pháp liên h ............................................................................... 13
ng pháp phân tích t l .................................................................. .14

1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.

1.3. Phơnătíchăcácăt ăs ătƠiăchínhăch ăy u. ........................................................ 14
1.3.1. Nhómăt ăs ăv ăkh ăn ngăsinhăl i. ......................................................... 14
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.

T su t sinh l i trên ếoanh thu. .............................................................. 14
T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA). ................................................ 15
T su t sinh l i trên v n c ph n (ROE) ................................................ 15

1.3.2. Nhómăt ăs ăv ăkh ăn ngăthanhătoán. ................................................... 16
1.3.2.1.

T s thanh toán hi n hành. ................................................................... 17

1.3.2.2.

Tý s thanh toán nhanh ......................................................................... .17

1.3.3. Nhómăt ăs ăho tăđ ng........................................................................... 17
1.3.4. Nhómăt ăs ăv ăc ăc uăv n. .................................................................... 18
1.3.4.1.

Phân tích Dupont các t s tài chính. ..................................................... 19

1.4. Cácănhơnăt ă nhăh

ngăt iăkh ăn ngăth căhi năcácăch ătiêuătƠiăchínhăch ă

y u. ..................................................................................................................... 19

Thang Long University Library


1.4.1. Nhơnăt ăch ăquan. ................................................................................ 19
1.4.2. Nhơnăt ăkháchăquan. ............................................................................ 20
CH
NGă2. TH Că TR NGă HO Tă
NGă KINHă DOANHă S Nă ă XU Tă
C AăCỌNGăTYăC ăPH NăD TăMAYăTHÁIăHọA............................................. 21
2.1. Gi iăthi uăchungăv ăCôngătyăC ăph năd tămayăTháiăHòa. ........................ 21
2.1.1. L chă s ă raă đ i,ă ho tă đ ng,ă phátă tri nă côngă tyă c ă ph nă d tă mayă thái
hòa
............................................................................................................... 21
2.1.2. NgƠnhăngh ăkinhădoanhăch ăy uăc aăCôngătyăhi nănay .................... .22
2.1.3. C ăc uăt ăch c,ăch căn ng,ănhi măv ăcácăphòngăban. ........................ 22
2.1.3.1.
2.1.3.2.

C c u t ch c c a Công Ty C Ph n D t May Thái Hòa. .................... 22
Ch c n ng, nhi m v c a các phòng ban............................................... 23

2.2. Th cătr ngăho tăđ ngăkinhădoanhăs năxu tăc aăCôngătyăC ăph năd tămayă
Thái Hòa. .............................................................................................................. 25
2.2.1. Phơnă tíchă kháiă quátă ho tă đ ngă s nă xu tă kinhă doanhă c aă doanhă
nghi p. ............................................................................................................... 25
2.2.2. Phơnătíchăkhátăquátăho tăđ ngătƠiăchínhăc aădoanhănghi p ............... 30
2.2.2.1.
2.2.2.2.

Phân tích c c u tài s n.......................................................................... 30
Phân tích c c u ngu n v n c a Công ty ............................................... 34

2.2.3. Phơnătíchăcơnăđ iătƠiăs năvƠăngu năv n. .............................................. 37
2.2.4. Phơnătíchătìnhăhìnhăho tăđ ngăvƠăkh ăn ngăthanhătoánăc aăCôngăty.38
2.2.4.1.

Phân tích tình hình ho t đ ng. ............................................................... 38

2.2.4.2.

Phân tích kh n ng thanh toán. ............................................................. 40

2.2.5. Phơnă tíchă hi uă su tă s ă d ngă tƠiă s nă c aă Côngă tyă C ă ph nă d tă mayă
Thái Hòa............................................................................................................ 42
2.2.5.1.

Hi u su t s ế ng toàn b tài s n .......................................................... 43

2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.5.4.

Hi u su t s ế ng tài s n c đ nh ......................................................... .43
Hi u su t s ế ng tài s n ếài h n. ......................................................... 44
Hi u su t s ế ng tài s n ng n h n. ...................................................... 44

2.2.6. Phơnătíchăt ăs ăv ăc ăc uăv năc aădoanhănghi p. ................................ 45
2.2.6.1.

T l n trên t ng tài s n. ....................................................................... 45

2.2.6.2.

T l bù đ p lãi su t. ............................................................................... 46

2.2.7. Phơnătíchăkh ăn ngăsinhăl iăc aădoanhănghi p. .................................. 47
2.3. PhơnătíchăDupontăcácăt ăs ătƠiăchính.......................................................... 49
2.3.1.

ngăth căDupontăth ănh t. ................................................................ 49

2.3.2.
ngăth căDupontăth ăhai. .................................................................. 49
2.4.
ánhăgiáăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăCôngătyăC ăph năd tămayăTháiăHòa. .. 49
2.4.1. Tíchăc c. ............................................................................................... 49
2.4.2. H năch ăvƠăkhó kh n. ........................................................................... 50


CH
NGă3. M TăS ăGI IăPHÁPăPHÁTăTRI NăHO Tă
NGăS NăXU Tă
KINHăDOANHăăT IăCỌNGăTYăC ăPH NăD TăMAYăTHÁIăHọA. ................. 53
3.1.
nhăh ngă ho t đ ngă kinhădoanhăc aăcôngătyăC ă ph năd tă mayăTháiă
Hòa. ..................................................................................................................... 53
3.1.1. M cătiêuăchungăc aăCôngăty. ............................................................... 53
3.1.2. M cătiêuăth ătr ngăvƠăm tăhƠngăxu tăkh uăc aăCôngăty. ................. 53
3.1.2.1.
3.1.2.2.

Th tr ng xu t kh u.............................................................................. 53
M t hàng xu t kh u................................................................................ 54

3.2. Cácă gi iăphápă thúcăđ yă xu tă kh uă hƠngă mayă m că c aă Côngătyă C ă ph nă
d tămayăTháiăHòa. ................................................................................................ 54
3.2.1. Gi iphápăt ăth ătr
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.

ng. ........................................................................ 54

L a ch n chi n l c phát tri n th tr ng: ............................................ 54
T ng c ng các ho t đ ng nghiên c u và ế báo th tr ng: ............... 55
Nâng cao ch t l ng s n ph m: ............................................................. 55
T ng c ng ho t đ ng h tr tiêu th s n ph m. .................................. 55
Áp ế ng chính sách giá c m m ế o ...................................................... 56
C ng c và nâng cao uy tín c a Công ty trên th tr ng ........................ 56

3.2.2. Cácăgi iăphápăv ăv năvƠătài chính. ....................................................... 57
3.2.3. Cácăgi iăphápăv ăngu nănhơnăl c......................................................... 57
3.3. M tăs ăki năngh ăv iănhƠăn c. .................................................................. 58
3.3.1. T oă l pă môiă tr ngă c nhă tranhă lƠnhă m nhăchoă cácă đ nă v ă s nă xu t,ă
xu tăkh uăngƠnhăth ăcôngăd tămay. ................................................................. 58

Thang Long University Library


DANHăM CăVI TăT T

KỦăhi uăvi tăt t

Tênăđ yăđ

CCDV

Cung c p d ch v

H KD

Ho t đ ng kinh doanh

NK

Nh p kh u

TNDN

Thu nh p doanh nghi p

TSC

Tài s n c đ nh

TSDH

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

XK

Xu t kh u

VCSH

V n ch s h u


DANHăM CăCÁCăB NGăBI U,ăHỊNHăV ,ă

ăTH ,ăCỌNGăTH C

S ăđ ă2.1.C ăc uăt ăch căc aăCôngăTyăC ăPh năD tăMayăTháiăHòa. ................... 23
B ngă2.1.ăK tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhăc aăCôngătyăC ăph năd tămayă
Thái Hòa. .................................................................................................................. 26
B ngă2.2.Phơnătíchăc ăc uăvƠăbi năđ ngătƠiăs n. ..................................................... 31
B ngă2.3.Phơnătíchăc ăc uăngu năv năc aăCôngătyăC ăph năd tămayTháiăHòa. ... 34
B ngă2.4.ăM tăs ăch ătiêuăph năánhătìnhăhìnhăcôngăn ăph iăthu. ........................... 39
B ngă2.5.M tăs ă ch ătiêuăv ă kh ă n ngăthanhătoánăc aăCôngătyăC ă ph nă d tă mayă
Thái Hòa. .................................................................................................................. 41
B ngă2.6.ăM tăs ăch ătiêuătƠiăchínhăc aăCôngătyăC ăph năd tămayăTháiăHòaătrongă
nh ngăn mă2011-2013.............................................................................................. 47

Thang Long University Library


L IăC Mă N
Trong su t quá trình th c hi n khóa lu n t t nghi p chuyên ngành Qu n tr kinh
doanh v i đ tài: “ Phân tích các t s tài chính ch y u và gi i pháp nâng cao hi u
qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n d t may Thái Hòa.”, ngoài
s c g ng n l c c a b n thân em đã nh n đ c s giúp đ đ ng viên t phía các th y
cô, các cô chú c a Công ty C ph n d t may Thái Hòa.
Em xin đ c g i l i c m n chân thành t i Th.s Lê Th H nh, giáo viên đã giúp
đ em r t nhi u trong quá trình làm và hoàn thành khóa lu n t t nghi p. Cùng l i các
cô chú trong Công ty đã t o đi u ki n cho em đ em có th hoàn thành khóa lu n t t
nghi p.
Do đi u ki n th i gian có h n và kinh nghi m còn ít nên khóa lu n t t nghi p
c a em không tránh kh i nh ng thi u sót nh t đ nh. Em r t mong nh n đ

c nh ng Ủ

ki n đóng góp c a các th y cô, các b n và các quỦ v quan tâm t i đ tài này.
Em xin chân thành c m n!
Hà N i, tháng 6 n m 2014.
Sinh viên

HoƠngăQu căVi t


L IăCAMă OAN.
Tôi xin cam đoan: Toàn b n i dung khóa lu n t t nghi p “ Phân tích các t s
tài chính ch y u và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a
Công ty C ph n d t may Thái Hòa.” Do tôi t nghiên c u, tham kh o các tài li u c a
Công ty và sách v có liên quan. Không sao chép hay s d ng bài làm c a ai khác.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan c a mình tr c quỦ th y cô
và nhà tr

ng.
Hà N i, tháng 6 n m 2014
Ng

i Cam oan

HoƠngăQu căVi t

Thang Long University Library


L IăM ă

U

1.Tínhăc păthi tăc aăđ ătƠi.
Trong đi u ki n h i nh p kinh t nh hi n nay, tính c nh tranh ngày càng gay
g t. Các doanh nghi p không ch ph i c nh tranh v i các doanh nghi p khác cùng
ngành trong n c mà còn ph i c nh tranh v i các doanh nghi p n c ngoài trên c th
tr ng trong n c l n th tr ng qu c t . Vì v y, đ đ ng v ng đ c trong môi tr ng
kinh doanh đ y tính c nh tranh này thì doanh nghi p ph i n l c h t mình không ch
nâng cao ch t l ng hàng hóa, d ch v đ nâng cao tính c nh tranh mà còn ph i có
chi n l

c kinh doanh đúng đ n, xây d ng m c tiêu trong đ u t , và các bi n pháp đ

phát huy ti m l c c a c a mình. Mu n v y, nhà qu n tr ph i n m đ c th c tr ng tình
hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty đang nh th nào, đâu là đi m m nh,
đâu là đi m y u, các nhân t nh h ng, m c đ và xu h ng tác đ ng c a t ng nhân
t đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ có chi n l

c phù h p. Và vi c phân tích

tình hình tài chính c a Công ty s giúp nhà qu n tr bi t đ c nh ng đi u đó.
Vi c th ng xuyên ti n hành phân tích tình hình tài chính s giúp cho các doanh
nghi p và các c quan ch qu n c p trên th y rõ th c tr ng ho t đ ng tài chính, k t
qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong k c a doanh nghi p c ng nh xác đ nh đ
m t cách đ y đ , đúng đ n nguyên nhân và m c đ

nh h

c

ng c a các nhân t thông

tin có th đánh giá ti m n ng, hi u qu s n xu t kinh doanh c ng nh r i ro và tri n
v ng trong t ng lai c a doanh nghi p đ lãnh đ o doanh nghi p đ a ra nh ng gi i
pháp h u hi u, nh ng quy t đ nh chính xác nh m nâng cao ch t l ng công tác qu n
lỦ kinh t , nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. K t qu c a phân
tích tài chính không ch có Ủ ngh a v i các nhà qu n tr doanh nghi p mà nó còn có Ủ
ngh a r t l n v i các đ i t ng khác nh các nhà cho vay, nhà đ u t , nhà cung c p,
c quan qu n lỦ c p trênầ Phân tích tài chính cung c p nh ng thông tin c n thi t giúp
cho ng i s d ng thông tin có th đánh giá đ c th c tr ng tài chính và ti m n ng
c a doanh nghi p. Trên c s đó l a ch n và đ a ra nh ng ph ng án kinh t t i u.
Nh n th c đ c t m quan tr ng c a phân tích tình hình tài chính đ i v i s
phát tri n c a doanh nghi p, k t h p v i các ki n th c lỦ lu n đã h c và s h ng d n
t n tình c a giáo viên Th.s Lê Th H nh, em đã quy t đ nh ch n đ tài “ Phân tích các
t s tài chính ch y u và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a Công ty C ph n d t may Thái Hòa.” làm khóa lu n t t nghi p cho mình.
2.ă

iăt
-

ngăvƠ ph măviănghiênăc uăc aăđ ătƠi.
i t ng nghiên c u: V n đ t ng quan v tài chính và phân tích ho t đ ng

tài chính doanh nghi p và Th c tr ng ho t đ ng kinh doanh s n xu t c a doanh
nghi p.


- Ph m vi nghiên c u: Các t s tài chính ch y u t i Công ty C ph n d t may
Thái Hòa.
3.ăK tăc uăc aălu năv n.
Ngoài ph n m đ u và k t lu n, Khóa lu n g m 3 ch ng chính sau:
Ch ng 1: T ng quan v tài chính và phân tích ho t đ ng tài chính doanh
nghi p
Ch ng 2: Th c tr ng ho t đ ng kinh doanh s n xu t c a công ty c ph n d t
may Thái Hòa.
Ch

ng 3: Gi i pháp đ phát tri n ho t đ ng s n xu t kinh doanh t i công ty

c ph n d t may Thái Hòa.

Thang Long University Library


CH

NGă1. T NG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHI P VÀ PHÂN TÍCH
HO Tă

1.1.

NG TÀI CHÍNH DOANH NGHI P.

Kháiăquátăv ătƠiăchínhăvƠăho tăđ ngăqu nălỦătƠiăchínhădoanhănghi p.

1.1.1. Khái ni m tài chính doanh nghi p và qu n lý tài chính.
- Tài chính doanh nghi p là h th ng các quan h kinh t có liên quan đ n viêc
hình thành và s d ng tài s n trong doanh nghi p. Tài chính đ

c bi u hi n d

i hình

th c ti n t và có liên quan tr c ti p t i hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p. Tài chính doanh nghi p là quá trình t o l p, phân ph i và s d ng các qu ti n
t phát sinh trong quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p nh m góp ph n đ t t i các
m c tiêu c a doanh nghi p
- Qu n lỦ tài chính là vi c s d ng các thông tin ph n ánh chính xác tình tr ng
tài chính c a m t doanh nghi p đ phân tích đi m m nh đi m y u c a nó và l p các k
ho ch kinh doanh.
1.1.2. B n ch t c a tài chính doanh nghi p.
Tài chính là m t b ph n c u thành trong các ho t đ ng kinh t c a doanh
nghi p. Nó có m i liên h h u c và tác đ ng qua l i v i các ho t đ ng kinh t khác.
M i quan h tác đ ng qua l i này ph n ánh và th hi n s tác đ ng g n bó th

ng

xuyên gi a phân ph i s n xu t v i tiêu th s n ph m. Phân ph i v a ph n ánh k t qu
c a s n xu t và trao đ i, l i v a là đi u ki n cho s n xu t và trao đ i có th ti n hành
bình th

ng và liên t c.

Tài chính doanh nghi p là tài chính c a các t ch c s n xu t kinh doanh có t cách
pháp nhân và là m t khâu tài chính c s trong h th ng tài chính. Vì t i đây di n ra
quá trình t o l p và chu chuy n v n g n li n v i qua trình s n xu t, đ u t , tiêu th và
phân ph i.
Tài chính - tho t nhìn chúng ta l i hi u là ti n t , nh m t doanh nghi p s ph i
trích m t kho n ti n l

ng đ tr cho cán b công nhân viên. Ti n l

ng đó đ

c phân

ph i gi a các lo i lao đ ng có trình đ ngh nghi p khác nhau và đi u ki n làm vi c
khác nhau. Tài chính tham gia phân ph i s n ph m qu c dân cho ng
qua quá trình hình thành và s d ng qu ti n l

i lao đ ng thông

ng và các qu phúc l i công c ng

khác. Do v y gi a tài chính và ti n là hai ph m trù kinh t khác nhau.
Tài chính c ng không ph i là ti n t , và c ng không ph i là qu ti n t . Nh ng
th c ch t ti n t và qu ti n t ch là hình th c bi u hi n bên ngoài c a tài chính, còn
bên trong nó là nh ng quan h kinh t đa d ng. Nhân lo i đã có nh ng phát minh v
1


đ i trong đó ph i k đ n vi c phát minh ra ti n, mà nh đó ng

i ta có th quy m i

ho t đ ng khác nhau v m t đ n v đo th ng nh t, và trên c s đó có th so sánh, tính
toán đ

c v i nhau. Nh v y ti n ch là ph

ng ti n cho ho t đ ng tài chính nói chung

và ho t đ ng tài chính doanh nghi p nói riêng. Thông qua ph

ng ti n này, các doanh

nghi p có th th c hi n nhi u ho t đ ng khác nhau trong m i l nh v c, n u nh chúng
ta ch nhìn b ngoài thì ch th y các ho t đ ng đó ho t đ ng tách riêng nhau, nh ng
th t ra l i g n bó v i nhau trong s v n đ ng và chu chuy n v n, chúng đ

c tính toán

và so sánh v i nhau b ng ti n.
Do v y toàn b các quan h kinh t đ

c bi u hi n b ng ti n phát sinh trong

doanh nghi p th hi n n i dung c a tài chính doanh nghi p. Nó bao g m các quan h
tài chính sau:
-Quan h trong n i b doanh nghi p.
Quan h tài chính trong n i b doanh nghi p: đó là nh ng quan h v phân
ph i, đi u hoà c c u thành ph n v n kinh doanh, phân ph i thu nh p gi a các thành
viên trong n i b doanh nghi p; các quan h v thanh toán h p đ ng lao đ ng gi a ch
doanh nghi p và công nhân viên ch c.
Các m i quan h này đ u thông qua vi c t o l p và s d ng các qu ti n t
doanh nghi p nh : v n c đ nh, v n l u đ ng, qu ti n l

ng, qu kh u hao, qu d

tr tài chính... nh m ph c v cho các m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p.
-Quan h tài chính gi a doanh nghi p v i nhà n

c.

Th hi n trong vi c các doanh nghi p n p thu cho chính ph và s tài tr c a
chính ph trong m t s tr

ng h p c n thi t đ th c hi n vai trò can thi p vào kinh t

c a mình.
n

c ta có thành ph n kinh t qu c doanh nên s tài tr c a nhà nc

th hi n rõ b ng vi c b o đ m m t ph n v n pháp đ nh cho các doanh nghi p.Trong
quá trình ho t đ ng các doanh nghi p nhà n

c làm n có hi u qu và nh t là các

doanh nghi p ho t đ ng trong các l nh v c then ch t c a n n kinh t đ t n
nhà n

cs đ

c

c chú tr ng đ u t v n nh m giúp doanh nghi p phát tri n t t h n. C ng trong

quá trình ho t đ ng kinh doanh này, các doanh nghi p nhà n

c ph i n p các kho n

thu , phí, l phí nh các doanh nghi p khác và còn ph i n p thu s d ng v n cho
ngân sách nhà n
n

c. Kho n thu này chi m t tr ng l n trong thu ngân sách giúp nhà

c có ngu n đ ph c v cho qu c k dân sinh nói chung và t o hành lang pháp lỦ đ

2

Thang Long University Library


b o v n n kinh t c ng nh xây d ng c s h t ng ph c v cho phát tri n kinh t và
h tr ho t đ ng c a doanh nghi p.
i v i các doanh nghi p làm n thua l ho c không ho t đ ng
ch t, nhà n

nh ng then

c s cho c ph n hoá. Ngh a là toàn b s v n c a doanh nghi p theo

d ng này s bao g m : C ph n c a nhà n

c, c ph n c a doanh nghi p và c ph n

c a ngân hàng. N u doanh nghi p bán c ph n c a mình cho cán b công nhân viên
trong doanh nghi p thì lúc đó s có các c ph n c a cán b công nhân viên.
ch ng m c nào đó, khi th tr
đ

ng ch ng khoán Vi t Nam v n hành thì c ph n đó s

c mua đi bán l i trên th tr

ng và n y sinh ra c ph n xã h i. Trong đi u ki n đó

m i quan h gi a ngân sách nhà n
Nhà n

m t

c v i doanh nghi p c ng có s thay đ i đáng k .

c còn tham gia vào n n kinh t v i t cách là m t c đông.
-Quan h gi a nhà n

c v i các t ch c tài chính trung gian.

Hi n nay các t ch c tài chính trung gian
ho t đ ng c a các ngân hàng th
n n kinh t th tr

n

c ta m i ch hi n rõ nét b ng

ng m i và c a công ty b o hi m. Nh ng đ có m t

ng phát tri n t t y u ph i có s thi t l p các hình th c phong phú,

đa d ng trong l nh v c môi gi i v v n. Nh m bi n nh ng ngu n v n t m th i nhàn
r i

các h gia đình, các doanh nghi p và các t ch c khác thành nh ng ngu n v n

dành đ đ u t cho kinh t .
-Quan h gi a doanh nghi p v i nhau.
M i quan h này phát sinh trong quá trình thanh toán các s n ph m và d ch v ,
trong vi c góp v n liên doanh, v n c ph n và chia l i nhu n do v n liên doanh c
ph n mang l i.
-Quan h gi a các doanh nghi p v i các t ch c kinh t n

c ngoài.

Phát sinh trong quá trình vay, cho vay, tr n và đ u t v i gi a doanh nghi p
v i các t ch c kinh t trên th gi i.
căđi m, ch căn ng,ăvaiătròăc a tài chính doanh nghi p.

1.1.3.
1.1.3.1.

c đi m c a tài chính doanh nghi p
c đi m c a tài chính doanh nghi p g n li n v i quá trình ho t đ ng kinh

doanh c a doanh nghi p có các quan h tài chính doanh nghi p đa d ng phát sinh:
quan h n p, c p phát gi a doanh nghi p và nhà n
th khác trong xã h i, v i ng
1.1.3.2.

c; quan h thanh toán v i các ch

i lao đ ng trong doanh nghi p.

Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p.

- Ch c n ng t o v n và luân chuy n v n.
3


m b o ngu n v n cho quá trình s n xu t kinh doanh đ có đ v n cho ho t
đ ng s n xu t kinh doanh, tài chính doanh nghi p ph i tính toán nhu c u v n, l a ch n
ngu n v n, t ch c huy đ ng và s d ng v n đúng đ n nh m duy trì và thúc đ y s
phát tri n có hi u qu quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
V phía Nhà n

c ph i h tr doanh nghi p là t o môi tr

ng ho t đ ng phong

phú, đa d ng đ t o v n và phát tri n các lo i hình tín d ng thu hút t i đa các ngu n
v n nhàn r i c a các t ch c kinh t xã h i và dân c , t o ngu n v n cho vay d i dào
đ i v i m i lo i hình doanh nghi p.
- Phân ph i thu nh p b ng ti n doanh nghi p
Thu nh p b ng ti n c a doanh nghi p đ
Phân ph i tài chính

doanh nghi p có th đ

c tài chính doanh nghiêp phân ph i.
c di n ra gi a 2 ch th khác nhau,

chuy n m t b giá tr t hình th c s h u này sang hình th c s h u khác. Thu nh p
b ng ti n mà doanh nghi p đ t đ

c do thu nh p bán hàng tr

c tiên ph i bù đ p cho

chi phí b ra trong quá trình s n xu t: bù đ p hao mòn máy móc thi t b , tr l
ng

ng cho

i lao đ ng và mua bán nguyên li u, v t li u đ ti p t c cho chu k s n xu t m i,

th c hi n ngh a v đ i v i Nhà n

c. Ph n còn l i doanh nghi p s d ng hình th c

các qu c a doanh nghi p, th c hi n b o toàn v n đã l i t c c ph n n u có. Ch c
n ng phân ph i tài chính c a doanh nghi p và quá trình phân ph i đó luôn g n li n v i
nh ng đ c đi m v n có c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh và hình th c s h u doanh
nghi p.
- Ch c n ng giám đ c (ho c ki m tra) b ng ti n đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p.
Tài chính doanh nghi p th

ng c n c vào tình hình thu chi ti n t và các ch

tiêu ph n ánh b ng ti n đ ki m soát tình hình đ m b o v n s n xu t kinh doanh, tình
hình s n xu t kinh doanh và hi u qu s n xu t kinh doanh. C th qua t tr ng, c c u
ngu n v n huy đ ng, vi c s d ng ngu n v n huy đ ng, vi c tính toán các y u t chi
phí vào giá thành và chi phí l u thông, vi c thanh toán các kho n công n v i ng

i

bán, v i tín d ng, v i công nhân viên và ki m tra vi c ch p hành k lu t tài chính, k
lu t thanh toán, k lu t tín d ng c a doanh nghi p. Trên c s đó giúp cho các ch th
qu n lỦ phát hi n nh ng khâu m t cân đ i, nh ng s h trong công tác đi u hành,
qu n lỦ kinh doanh đ có quy t đ nh ng n ch n k p th i kh n ng t n th t có th x y ra
nh m duy trì nâng cao quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì v y, ch c

4

Thang Long University Library


n ng này trong ph m vi doanh nghi p n i mà ho t đ ng h ng ngày, h ng gi th c hi n
vi c tiêu dùng s n xu t v t t và lao đ ng thì nó có Ủ ngh a h t s c quan tr ng.
Ba ch c n ng trên có m i quan h h u c ch t ch v i nhau. Ch c n ng t o v n
và phân ph i đ

c ti n hành đ ng th i qua trình th c hi n ch c n ng Giám đ c. Ch c

n ng Giám đ c th c hi n t t là c s quan tr ng cho nh ng đ nh h

ng phân ph i tài

chính đúng đ n, đ m b o các t l phù h p v i quy mô s n xu t, ph
xu t, t o đi u ki n cho s n xu t đ

ng h

ng s n

c ti n hành liên t c. Vi c t o v n và phân ph i t t

s khai thông các lu ng tài chính, thu hút m i ngu n v n khác nhau đ đáp ng nhu
c u v n cho các doanh nghi p và s d ng hi u qu đ ng v n, t o ra ngu n tài chính
d i dào là đi u thu n l i cho vi c th c hi n ch c n ng Giám đ c tài chính c a doanh
nghi p.
1.1.3.3.

Vai trò c a tài chính doanh nghi p

Vai trò c a tài chính doanh nghi p đ
t o, hay còn đ

c ví nh nh ng t bào có kh n ng tái

c coi nh “ cái g c c a n n tài chính”. S phát tri n hay suy thoái c a

s n xu t- kinh doanh g n li n v i s m r ng hay thu h p ngu n l c tài chính. Vì v y
vai trò c a tài chính doanh nghi p s tr nên tích c c hay th đ ng, th m chí có th là
tiêu c c đ i v i kinh doanh tr

c h t ph thu c vào kh n ng, trình đ c a ng

lỦ ; sau đó nó còn ph thu c vào môi tr
kinh t v mô c a nhà n

i qu n

ng kinh doanh, ph thu c vào c ch qu n lỦ

c.

Song song v i vi c chuy n sang n n kinh t th tr

ng, nhà n

c đã ho ch đ nh

hàng lo t chính sách đ i m i nh m xác l p c ch qu n lỦ n ng đ ng nh các chính
sách khuy n khích đ u t kinh doanh, m r ng khuy n khích giao l u v n. .. Trong
đi u ki n nh v y, tài chính doanh nghi p có vai trò sau:
- Tài chính doanh nghi p- m t công c khai thác, thu hút các ngu n tài chính
nh m đ m b o nhu c u v n cho đ u t kinh doanh.
th c hi n m i quá trình s n xu t kinh doanh, tr

c h t các doanh nghi p

ph i có m t y u t ti n đ - đó là v n kinh doanh. Trong c ch qu n lỦ hành chính
bao c p tr

c đây, v n c a các doanh nghi p nghi p nhà n

h u h t. Vì th vai trò khai thác, thu hút v n không đc nhà n

c tài tr

c đ t ra nh m t nhu c u c p

bách, có tính s ng còn v i doanh nghi p.
Chuy n sang n n kinh t th tr

ng đa thành ph n, các doanh nghi p nhà n

c

ch là m t b ph n cùng song song t n t i trong c nh tranh, cho vi c đ u t phát tri n
nh ng ngành ngh m i nh m thu hút đ

c l i nhu n cao... đã tr thành đ ng l c và là
5


m t đòi h i b c bách đ i v i t t c các doanh nghi p trong n n kinh t . Trong n n
kinh t th tr

ng, khi đã có nhu c u v v n, thì n y sinh v n đ cung ng v n. Trong

đi u ki n đó, các doanh nghi p có đ y đ đi u ki n và kh n ng đ ch đ ng khai thác
thu hút các ngu n v n trên th tr

ng nh m ph c v cho các m c tiêu kinh doanh và

phát tri n c a mình.
- Tài chính doanh nghi p có vai trò trong vi c s d ng v n m t cách ti t ki m
và hi u qu .
C ng nh đ m b o v n, vi c t ch c s d ng v n m t cách ti t ki m và có hi u
qu đ

c coi là đi u ki n t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Trong đi u ki n c a

n n kinh t th tr

ng, yêu c u c a các quy lu t kinh t đã đ t ra tr

c m i doanh

nghi p nh ng chu n m c h t s c khe kh t; s n xu t không ph i v i b t k giá nào.
Trong n n kinh t th tr
đ uđ

ng, m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p

c ph n ánh b ng các ch tiêu giá tr , ch tiêu tài chính, b ng các s li u c a k

toán và b ng t ng k t tài s n. V i đ c đi m này, ng

i cán b tài chính có kh n ng

phân tích, giám sát các ho t đ ng kinh doanh đ m t m t ph i b o toàn đ

c v n, m t

khác ph i s d ng các bi n pháp t ng nhanh vòng quay v n, nâng cao kh n ng sinh
l i c a v n kinh doanh.
-

Tài chính doanh nghi p có vai trò đòn b y kích thích và đi u ti t s n xu t

kinh doanh.
Khác v i n n kinh t t p trung, trong n n kinh t th tr
chính doanh nghi p đ
h th ng ngân hàng th
viên góp v n đ u t

c m ra trên m t ph m vi r ng l n.

ng các quan h tài

ó là nh ng quan h v i

ng m i, v i các t ch c tài chính trung gian khác, các thành
liên doanh và nh ng quan h tài chính trong n i b doanh

nghi p...Nh ng quan h tài chính trên đây ch có th đ

c di n ra khi c hai bên cùng

có l i và trong khuôn kh c a pháp lu t. D a vào kh n ng này, nhà qu n lỦ có th s
d ng các công c tài chính nh đ u t , xác đ nh lãi su t, ti n l

ng, ti n th

ng đ

kích thích t ng n ng su t lao đ ng, kích thích tiêu dùng, kích thích thu hút v n nh m
thúc đ y s t ng tr

ng trong ho t đ ng kinh doanh.

- Tài chính doanh nghi p là công c quan tr ng đ ki m tra các ho t đ ng s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Tình hình tài chính doanh nghi p là t m g

ng ph n ánh trung th c nh t m i

ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, Thông qua các ch tiêu tài chính
nh : h s n , hi u su t và hi u qu s d ng v n, c c u các thành ph n v n...có th
6

Thang Long University Library


d dàng nh n bi t chính xác th c tr ng t t, x u trong các khâu c a quá trình s n xu t
kinh doanh.
s d ng có hi u qu công c ki m tra tài chính, đòi h i nhà qu n lỦ doanh
nghi p c n t ch c t t công tác h ch toán k toán, h ch toán th ng kê, xây d ngh
th ng các ch tiêu phân tích tài chính và duy trì n n p ch đ phân tích ho t đ ng kinh
t c a doanh nghi p..

1.1.4. Các ho tăđ ng c a qu n lý tài chính doanh nghi p
1.1.4.1.

Qu n lý và s d ng v n kinh doanh c a doanh nghi p.

V n s d ng c a doanh nghi p là chênh l ch gi a tài s n hi n có c a công ty và
các kho n n ph i tr , th

ng đ

c g i là v n l u chuy n trong công ty. Các nhà qu n

tr ph i luôn chú Ủ đ n nh ng thay đ i trong v n l u chuy n, nguyên nhân d n đ n s
thay đ i và nh h

ng c a s thay đ i đó đ i v i tình hình ho t đ ng c a công ty. Khi

qu n lỦ ngu n v n l u chuy n trong công ty, hãy xem xét các b ph n c u thành sau
đây:
- Ti n m t và các kho n t

ng đ

ng ti n m t (các lo i ch ng khoán và ti n

g i ng n h n). Khi l p các k ho ch tài chính b n ph i tr l i đ
quan đ n ti n m t nh : l
M i quan h gi a l

c nh ng câu h i liên

ng ti n m t c a công ty có đáp ng nhu c u chi phí không?

ng ti n thu đ

c và chi phí nh th nào? Khi nào thì công ty c n

đ n các kho n vay ngân hàng?
- Các kho n ph i thu: ch y u bao g m các kho n tín d ng mua hàng cho khách
hàng. Nhà qu n tr ph i quan tâm đ n nh ng khách hàng nào th

ng hay tr ch m và

bi n pháp c n thi t đ đ i phó v i h .
- T n kho: kho n t n kho th

ng chi m t i 50% tài s n hi n có c a công ty do

đó nhà qu n tr ph i ki m soát t n kho th t c n th n thông qua vi c xem xét xem
l

ng t n kho có h p lỦ v i doanh thu, li u doanh s bán hàng có s t gi m n u không

có đ l

ng t n kho h p lỦ c ng nh các bi n pháp c n thi t đ nâng ho c gi m l

ng

hàng t n kho.
- Các kho n ph i tr và các tín phi u đ n h n ch y u là các kho n tín d ng mà
các nhà cung c p cho công ty h

ng.

- Các kho n vay ph i tr bao g m các kho n vay t ngân hàng và các nhà cho
vay khác. Nhà qu n tr ph i quan tâm đ n các v n đ nh : l

ng v n đi vay có phù

h p v i tình hình phát tri n c a công ty, khi nào thì lãi su t cho vay đ n h n tr ?

7


- Chi phí và thu đ n h n tr bao g m: các kho n tr l

ng, lãi ph i tr đ i v i

các tín phi u, phí b o hi mầ
1.1.4.2.

L p k ho ch tài chính c a doanh nghi p.

L p k ho ch tài chính g m l p k ho ch trong ng n h n và l p k ho ch trong
dài h n. K ho ch tài chính ng n h n là vi c l p k ho ch v l i nhu n và ngân qu
công ty trong khi k ho ch dài h n th
l p các m c tiêu t ng tr

ng mang tính chi n l

c và liên quan đ n vi c

ng doanh thu và l i nhu n trong vòng t 3 đ n 5 n m.

- K ho ch tài chính ng n h n.
Các công c dùng trong vi c l p k ho ch ng n h n th

ng dùng là: báo cáo

thu nh p chi u l , báo cáo l u chuy n ti n t , phân tích tình hình ngân qu và chi n
l

c giá c . K ho ch tài chính ng n h n nên đ

nhìn sát h n và đ a ra đ

c l p theo t ng tháng đ có đ

c cái

c bi n pháp nâng cao tình hình tài chính.

- L p k ho ch tài chính dài h n hay k ho ch tài chính chi n l
Các doanh nghi p th

c.

ng s d ng báo cáo thu nh p chi u l cho kho ng th i

gian t 3 đ n 5 n m. V n đ khó kh n đ t ra là làm sao có th d đoán h t đ

c nh ng

bi n đ ng s x y ra v i doanh nghi p trong vòng m y n m s p t i. Các nhà qu n lỦ s
d dàng làm đ

c đi u này theo quy trình sau:

+ Xác l p t c đ t ng tr

ng mong mu n mà công ty có th đ t đ

c.

+ Tính toán m c v n c n thi t đ trang tr i các kho n t n kho, trang thi t b ,
nhà x

ng và nhu c u nhân s c n thi t đ đ t đ
+ Nhà qu n tr ph i d tính đ

ho ch thu hút v n bên ngoài trong tr

c t c đ t ng doanh thu.

c chính xác và k p th i nhu c u v n đ có k
ng h p ngân qu t l i nhu n không chia

không đ đáp ng. Có 2 ngu n v n trang tr i cho nhu c u v n đ t ng tr

ng là: l i

nhu n và vay n .
N u công ty không có đ v n đ tài tr cho ch

ng trình m r ng công vi c

kinh doanh thông qua t ng t n kho, đ i m i trang thi t b và tài s n c đ nh và t ng chi
phí đi u hành công ty thì s phát tri n c a công ty s b ch m l i ho c d ng l i h n do
công ty không thanh toán đ

c các kho n n đ n h n.”

tránh tình tr ng này, nhà

qu n tr ph i tích c c l p k ho ch tài chính đ ki m soát đ
Mu n th b n ph i xác đ nh đ

c t c đ t ng tr

ng.

c chính xác các nhu c u c a doanh nghi p trong t

ng

lai b ng cách s d ng báo cáo thu nh p chi u l trong vòng t 3 đ n 5 n m.
Trong tr

ng h p l i nhu n làm ra không đ đ đáp ng nhu c u t ng tr

d báo c a công ty, ng

ng

i qu n tr ph i b trí vay n bên ngoài ho c gi m t c đ t ng
8

Thang Long University Library


tr

ng đ m c l i nhu n làm ra có th theo k p nhu c u t ng tr

ng và m r ng. Do

vi c thu hút v n đ u t và vay n m t r t nhi u th i gian nên đòi h i nhà qu n tr ph i
d báo chính xác và k p th i đ tránh tình tr ng gián đo n công vi c kinh doanh.
Trong quá trình l p k ho ch, nhà qu n tr nên t p trung vào các đi m m nh,
đi m y u c a doanh nghi p và các y u t thu c môi tr
h

ng đ n vi c đ t đ

l

c d a trên k t qu phân tích các y u t có liên quan (chi n l

th tr

nh

ng th i ph i phát tri n các chi n
c giá, ti m n ng v

ng, c nh tranh, so sánh chi phí s d ng v n đi vay và v n t cóầ) đ có th

đ a ra h
1.2.

c các m c tiêu đã đ ra.

ng v mô và vi mô có th

ng đi đúng đ n nh t cho s phát tri n c a công ty.

N iădungăc ăb năv ăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p.

1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p.
Phân tích tài chính là m t t p h p các khái ni m, ph

ng pháp và các công c

cho phép thu th p và x lỦ các thông tin k toán và các thông tin khác v qu n lỦ nh m
đánh giá tình hình tài chính c a m t doanh nghi p, đánh giá r i ro, m c đ và ch t
l

ng hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p đó, kh n ng và ti m l c c a doanh

nghi p, giúp ng

i s d ng thông tin đ a ra các quy t đ nh tài chính, quy t đ nh qu n

lỦ phù h p.
M i quan tâm hàng đ u c a các nhà phân tích tài chính là đánh giá r i ro phá
s n tác đ ng t i các doanh nghi p mà bi u hi n c a nó là kh n ng thanh toán, đánh
giá kh n ng cân đ i v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh lãi c a doanh
nghi p. Trên c s đó, các nhà phân tích tài chính ti p t c nghiên c u và đ a ra nh ng
d đoán v k t qu ho t đ ng nói chung và m c doanh l i nói riêng c a doanh nghi p
trong t

ng lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là c s đ d đoán tài chính – m t

trong các h
nhi u h

ng d đoán doanh nghi p. Phân tích tài chính có th đ

c ng d ng theo

ng khác nhau v i m c đích tác nghi p (chu n b các quy t đ nh n i b ), v i

m c đích nghiên c u, thông tin ho c theo v trí c a nhà phân tích( trong doanh nghi p
ho c ngoài doanh nghi p).
1.2.2. Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p.
Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p hay c th hoá là vi c phân tích
các báo cáo tài chính c a doanh nghi p là quá trình ki m tra, đ i chi u, so sánh các s
li u, tài li u v tình hình tài chính hi n hành và trong quá kh nh m m c đích đánh giá
ti m n ng, hi u qu kinh doanh c ng nh nh ng r i ro trong t

ng lai. Báo cáo tài

chính là nh ng báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài s n, v n và công n c ng nh
9


tình hình tài chính, k t qu kinh doanh trong k c a doanh nghi p. Báo cáo tài chính
r t h u ích đ i vi c qu n tr doanh nghi p, đ ng th i là ngu n thông tin tài chính ch
y u đ i v i nh ng ng

i bên ngoài doanh nghi p. Do đó, phân tích báo cáo tài chính

là m i quan tâm c a nhi u nhóm ng

i khác nhau nh nhà qu n lỦ doanh nghi p, các

nhà đ u t , các c đông, các ch n , các khách hàng, các nhà cho vay tín d ng, các c
quan chính ph , ng

i lao đ ngầ M i nhóm ng

i này có nh ng nhu c u thông tin

khác nhau.
Phân tích tài chính có vai trò đ c bi t quan tr ng trong công tác qu n lỦ tài
chính doanh nghi p. Trong ho t đ ng kinh doanh theo c ch th tr
c a Nhà n
tr

ng có s qu n lỦ

c, các doanh nghi p thu c các lo i hình s h u khác nhau đ u bình đ ng

c pháp lu t trong vi c l a ch n ngành ngh , l nh v c kinh doanh. Do v y s có

nhi u đ i t

ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p nh : ch doanh

nghi p, nhà tài tr , nhà cung c p, khách hàngầ k c các c quan Nhà n
làm công, m i đ i t

c và ng

i

ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p trên các

góc đ khác nhau.
1.2.3. M căđíchăvƠăỦăngh aăc a phân tích tài chính doanh nghi p.
1.2.3.1.

M c đích c a phân tích tài chính doanh nghi p.

Có hai m c đích ho c m c tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính,
đ ng th i là m i quan tâm cho m i nhà phân tích thông minh.
Th nh t, m c tiêu ban đ u c a vi c phân tích báo cáo tài chính là nh m đ
"hi u đ

c các con s " ho c đ "n m ch c các con s ", t c là s d ng các công c

phân tích tài chính nh là m t ph
báo cáo. Nh v y, ng

ng ti n h tr đ hi u rõ các s li u tài chính trong

i ta có th đ a ra nhi u bi n pháp phân tích khác nhau nh m đ

miêu t nh ng quan h có nhi u Ủ ngh a và ch t l c thông tin t các d li u ban đ u.
Th hai, do s đ nh h

ng c a công tác phân tích tài chính nh m vào vi c ra

quy t đ nh, m t m c tiêu quan tr ng khác là nh m đ a ra m t c s h p lỦ cho vi c d
đoán t

ng lai. Trên th c t , t t c các công vi c ra quy t đ nh, phân tích tài chính hay

t t c nh ng vi c t

ng t đ u nh m h

ng vào t

ng lai. Do đó, ng

i ta s d ng các

công c và k thu t phân tích báo cáo tài chính nh m c g ng đ a ra đánh giá có c n c
v tình hình tài chính t

ng lai c a công ty, d a trên phân tích tình hình tài chính trong

quá kh và hi n t i, và đ a ra
trong t

c tính t t nh t v kh n ng c a nh ng s c kinh t

ng lai.

10

Thang Long University Library


Ý ngh a c a vi c phân tích tài chính doanh nghi p.

1.2.3.2.

Ho t đ ng tài chính có m i quan h tr c ti p v i ho t đ ng s n xu t kinh
doanh. Do đó t t c các ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ u có nh h
c a doanh nghi p. Ng

ng đ n tài chính

c l i, tình hình tài chính t t hay x u đ u có tác đ ng thúc đ y

ho c kìm hãm đ i v i quá trình s n xu t kinh doanh. Chính vì v y, phân tích tình hình
tài chính có Ủ ngh a quan tr ng đ i v i b n thân ch doanh nghi p và các đ i t

ng

bên ngoài có liên quan đ n tài chính c a doanh nghi p.
-

i v i nhà qu n lỦ doanh nghi p: phân tích tài chính nh m tìm ra nh ng gi i

pháp tài chính đ xây d ng c c u tài s n, c c u ngu n v n thích h p nh m nâng cao
hi u qu , ti m l c tài chính cho doanh nghi p.
-

i v i ch s h u: phân tích tài chính giúp đánh giá đúng đ n thành qu c a

các nhà qu n lỦ v th c tr ng tài s n, ngu n v n, thu nh p, chi phí, l i nhu n c a
doanh nghi p; s an toàn và hi u qu c a đ ng v n đ u t vào doanh nghi p.
-

i v i khách hàng, ch n , phân tích tài chính s giúp đánh giá đúng đ n kh

n ng và th i h n thanh toán c a doanh nghi p.
1.2.4. Cácăph
Ph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchính.

ng pháp phân tích tài chính là k thu t , là cách th c đ đánh giá tình hình

tài chính c a công ty
đ it
t

quá kh , hi n t i và d đoán trong t

ng lai. T đó giúp các

ng đ a ra quy t đ nh kinh t phù h p v i m c tiêu mong mu n c a t ng đ i

ng, đ đáp ng m c tiêu c a phân tích có nhi u ph

s d ng m t s ph
Ph

1.2.4.1.

ng pháp, thông th

ng pháp sau:
ng pháp lo i tr .

Trong phân tích kinh doanh, nhi u tr
nhân t đ n k t qu kinh doanh nh ph
Lo i tr là m t ph

ng h p nghiên c u nh h

nh h

1.2.4.2.
Là ph

Ph

ng c a các

ng pháp lo i tr .

ng pháp nh m xác đ nh m c đ

t đ n k t qu kinh doanh, b ng cách khi xác đ nh m c đ
thì lo i tr

ng ta hay

nh h
nh h

ng c a t ng nhân
ng c a nhân t này,

ng c a các nhân t khác.
ng pháp so sánh.

ng pháp đ

c s d ng ph bi n trong phân tích ho t đ ng kinh doanh.

Có ba nguyên t c c b n khi s d ng ph

ng pháp này, đó là:

- L a ch n tiêu chu n đ so sánh.
Tiêu chu n đ so sánh là ch tiêu c a m t k đ
sánh, tiêu chu n đó có th là:Tài li u c a n m tr
11

c l a ch n làm c n c đ so

c (k tr

c), nh m đánh giá xu


h

ng phát tri n c a các ch tiêu. Các m c tiêu đã d ki n (k ho ch, d toán, đ nh

m c), nh m đành giá tình hình th c hi n so v i k ho ch, d toán, đ nh m c.
Các ch tiêu c a k đ

c so sánh v i k g c đ

qu mà doanh nghi p đã đ t đ
- i u ki n so sánh đ

c g i là ch tiêu k th c hi n và là k t

c.
c.

phép so sánh có Ủ ngh a thì đi u ki n tiên quy t là các ch tiêu đ
ph i đ ng nh t. Trong th c t , th
kinh t c n đ

ng đi u ki n có th so sánh đ

c s d ng

c gi a các ch tiêu

c quan tâm h n c là v th i gian và không gian.

- V m t th i gian: là các ch tiêu đ

c tính trong cùng m t kho ng th i gian

h ch toán ph i th ng nh t trên ba m t sau:
+ Ph i cùng ph n ánh n i dung kinh t .
+ Ph i cùng m t ph

ng pháp phân tích.

+ Ph i cùng m t đ n v đo l

ng

- V m t không gian: các ch tiêu c n ph i đ
đi u ki n kinh doanh t

ng t nhau.

Tuy nhiên, th c t ít có các ch tiêu đ ng nh t đ
th ng nh t ng

c quy đ i v cùng quy mô và

i ta c n ph i quan tâm t i ph

nh t có th ch p nh n đ

c v i nhau.

ng di n đ

đ m b o tính

c xem xét m c đ đ ng

c, đ chính xác c n ph i có, th i gian phân tích đ

c cho

phép.
- K thu t so sánh: Là m t y u t quan tr ng góp ph n làm t ng hi u qu c a
vi c phân tích tài chính doanh nghi p.Các k thu t so sánh c b n th

ng g p là:

+ So sánh b ng s tuy t đ i: là hi u s gi a tr s c a k phân tích so v i k
g c c a các ch tiêu kinh t , k t qu so sánh bi u hi n kh i l
c a các hi n t

ng quy mô t ng gi m

ng kinh t .

+ So sánh b ng s t

ng đ i: là th

ng s gi a tr s c a k phân tích so v i k

g c c a các ch tiêu kinh t , k t qu so sánh bi u hi n k t c u, m i quan h , t c đ
phát tri n, m c ph bi n c a các hi n t

ng kinh t .

+ So sánh b ng s bình quân: s bình quân là d ng đ c bi t c a s tuy t đ i,
bi u hi n tính ch t đ c tr ng chung v m t s l

ng, nh m ph n ánh đ c đi m chung

c a m t đ n v , m t b ph n hay m t t ng th chung, có cùng m t tính ch t.
+ So sánh m c bi n đ ng t

ng đ i đi u ch nh theo h

ch nh theo h s c a ch tiêu có liên quan theo h

ng quy mô đ

c đi u

ng quy t đ nh quy mô chung.

12

Thang Long University Library


Tu theo m c đích, yêu c u c a phân tích, tính ch t và n i dung phân tích c a
các ch tiêu kinh t mà ng
tích theo k thu t c a ph

i ta s d ng k thu t so sánh thích h p. Quá trình phân
ng pháp so sánh có th th c hi n theo ba hình th c:

+ So sánh theo chi u d c: là quá trình so sánh nh m xác đ nh t l quan h
t

ng quan gi a các ch tiêu t ng k c a các báo cáo k toán-tài chính, nó còn g i là

phân tích theo chi u d c (cùng c t c a báo cáo).
+ So sánh chi u ngang: là quá trình so sánh nh m xác đ nh t l và chi u h

ng

bi n đ ng các k trên báo cáo k toán tài chính, nó còn g i là phân tích theo chi u
ngang (cùng hàng trên báo cáo).
+ So sánh xác đ nh xu h

ng và tính liên h c a các ch tiêu: các ch tiêu riêng

bi t hay các ch tiêu t ng c ng trên báo cáo đ

c xem trên m i quan h v i các ch

tiêu ph n ánh quy mô chung và chúng có th đ

c xem xét nhi u k (t 3 đ n 5 n m

ho c lâu h n) đ cho ta th y rõ xu h

ng phát tri n c a các hi n t

Các hình th c s d ng k thu t so sánh trên th

ng đ

ng nghiên c u.

c phân tích trong các phân tích

báo cáo tài chính- k toán, nh t là b n báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, b ng cân
đ i k toán và b ng l u chuy n ti n t là các báo cáo tài chính đ nh k c a doanh
nghi p.
Ph

1.2.4.3.

ng pháp liên h .

M i k t qu kinh doanh đ u có liên h m t thi t v i nhau gi a các m t, các b
ph n.

l

ng hoá các m i liên h đó, ngoài các ph

ng pháp đã nêu, trong phân tích

kinh doanh còn s d ng ph bi n các cách nghiên c u liên h ph bi n nh liên h cân
đ i, liên h tuy n tính và liên h phi tuy n
Liên h cân đ i có c s là s cân b ng v l

ng gi a hai m t c a các y u t và

quá trình kinh doanh: gi a t ng s v n và t ng s ngu n, gi a ngu n thu, huy đ ng và
tình hình s d ng các qu , các lo i v n gi a nhu c u và kh n ng thanh toán, gi a
ngu n mua s m và tình hình s d ng các lo i v t t , gi a thu v i chi và k t qu kinh
doanhầm i liên h cân đ i v n có v l
m c bi n đ ng (chênh l ch) v l

ng c a các y u t d n đ n s cân b ng c v

ng gi a các m t c a các y u t và quá trình kinh

doanh. D a vào nguyên t c đó, c ng có th xác đ nh d

i d ng “t ng s ” ho c “hi u

s ” b ng liên h cân đ i, l y liên h gi a ngu n huy đ ng và s d ng m t lo i v t t
Liên h tr c ti p: là m i liên h theo m t h

ng xác đ nh gi a các ch tiêu phân tích.

Ch ng h n l i nhu n có quan h cùng chi u v i l
ng

ng hàng bán ra, giá bán có quan h

c chi u v i giá thành, ti n thu . Các m i liên h ch y u là:
13


- Liên h tr c ti p gi a các ch tiêu nh gi a l i nhu n v i giá bán, giá thành,
ti n thu . Trong nh ng tr

ng h p này, các m i quan h không qua m t ch tiêu liên

quan nào: giá bán t ng (ho c giá thành hay ti n thu gi m) s làm l i nhu n t ng.
- Liên h gián ti p là quan h gi a các ch tiêu trong đó m c đ ph thu c gi a
chúng đ

c xác đ nh b ng m t h s riêng.

- Liên h phi tuy n tính là m i liên h gi a các ch tiêu trong đó m c liên h
không đ
1.2.4.4.

c xác đ nh theo t l và chi u h
Ph

ng liên h luôn bi n đ i.

ng pháp phân tích t l .

Phân tích t l là m t công c th

ng đ

chính. Vi c s d ng các t l cho phép ng

c s d ng trong phân tích báo cáo tài

i phân tích đ a ra m t t p h p các con s

th ng kê đ v ch rõ nh ng đ c đi m ch y u v tài chính c a m t s t ch c đang
đ

c xem xét. Các nhà phân tích có th đ a ra m t tiêu chu n riêng c a h b ng cách

tính toán các t l trung bình cho các công ty ch đ o trong cùng m t ngành. Cho dù
ngu n g c c a các t l là nh th nào c ng đ u c n ph i th n tr ng trong vi c so sánh
công ty đang phân tích v i các tiêu chu n đ

c đ a ra cho các công ty trong cùng m t

ngành và có quy mô tài s n x p x . N u ta ch n ph

ng pháp này đ trình bày các k t

qu thì t t nh t là nên trình bày c tiêu chu n ngành và xu th trên cùng m t bi u đ .
Các t l tài chính then ch t th

ng đ

c nhóm l i thành b n lo i chính, tu theo khía

c nh c th v tình hình tài chính c a công ty mà các t l này mu n làm rõ. B n lo i
chính, xét theo th t mà chúng ta s đ

c xem xét

d

i đây là:

- Nhóm ch tiêu kh n ng sinh l i.
- Nhóm ch tiêu kh n ng thanh toán.
- Hi u qu ho t đ ng.
- C c u v n.
1.3.

Phơnătíchăcácăt ăs ătƠiăchínhăch ăy u.

1.3.1. Nhóm t s v kh n ngăsinhăl i.
T s sinh l i đo l

ng thu nh p c a công ty v i các nhân t khác t o ra l i nhu n nh

doanh thu, t ng tài s n, v n c ph n.
1.3.1.1.

T su t sinh l i trên doanh thu.

Ch tiêu này nói lên 1 đ ng doanh thu t o ra đ

c bao nhiêu đ ng l i nhu n.

T su t sinh l i trên doanh thu

L i nhu n ròng x100

=

`Doanh thu thu n

14

Thang Long University Library


Tuy nhiên, t s này ph thu c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành. Vì
th , khi theo dõi tình hình sinh l i c a công ty, ng

i ta so sánh t s này c a công ty

v i t s bình quân c a toàn ngành mà công ty đó tham gia. M t khác, t s này và
s vòng quay tài s n có xu h
phân tích tài chính th
1.3.1.2.

ng ng

c nhau. Do đó, khi đánh giá t s này, ng

i

ng tìm hi u nó trong s k t h p v i s vòng quay tài s n.

T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA).

Ch tiêu này đo l

ng kh n ng sinh l i trên m t đ ng v n đ u t vào công ty.
L i nhu n ròng x100

T su t sinh l i t ng tài s n =

T ng tài s n

ROA cung c p cho nhà đ u t thông tin v các kho n lãi đ
v n đ u t (hay l

c t o ra t l

ng

ng tài s n). ROA đ i v i các công ty c ph n có s khác bi t r t

l n và ph thu c nhi u vào ngành kinh doanh. ó là lỦ do t i sao khi s d ng ROA đ
so sánh các công ty, t t h n h t là nên so sánh ROA c a m i công ty qua các n m và
so gi a các công ty t

ng đ ng nhau.

Tài s n c a m t công ty đ
ngu n v n này đ

c hình thành t v n vay và v n ch s h u. C hai

c s d ng đ tài tr cho các ho t đ ng c a công ty. Hi u qu c a

vi c chuy n v n đ u t thành l i nhu n đ
càng t t vì công ty đang ki m đ
1.3.1.3.

c th hi n qua ROA. ROA càng cao thì

c nhi u ti n h n trên l

ng đ u t ít h n.

T su t sinh l i trên v n c ph n (ROE):
ây là ch tiêu mà nhà đ u t r t quan tâm vì nó cho th y kh n ng t o lãi c a

m t đ ng v n h b ra đ đ u t vào công ty. T s này đo tính hi u qu c a quá trình
s d ng v n góp c a các c đông.
L i nhu n ròng x100

T su t sinh l i trên v n c ph n =

V n c ph n

S khác nhau gi a ROA và ROE là do công ty có s d ng v n vay, n u công ty
không s d ng v n vay thì hai t s s b ng nhau.
Ch s này là th

c đo chính xác đ đánh giá m t đ ng v n b ra và tích l y t o

ra bao nhiêu đ ng l i. H s này th

ng đ

các c phi u cùng ngành trên th tr

ng, t đó tham kh o khi quy t đ nh mua c phi u

c a công ty nào.

15

c các nhà đ u t phân tích đ so sánh v i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x