Tải bản đầy đủ

Form giay gioi thieu doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công ty ………………………….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………………………………..

-------------………., ngày ….. tháng ….. năm 201..

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ………………………………………………………………………………….
Công ty …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………..………………………………………………………………………….
Giới thiệu ông, bà: ……………………………………………CMT: …………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………
Được cử đến: …………………………………………………………………………………….
Về việc: ………………………………………………………………………………………….
Mong quý cơ quan giúp đỡ để ông/bà …………………………………….hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
…../…../201…..


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×