Tải bản đầy đủ

sơ đò dây thần kinh

Thần kinh TW
Ơ

Thần kinh TV

Thần kinh ĐV

THần kinh
TW
Não
bộ

Thần kinh
ngoại biên
Tủy
sống

Cơ vân

Dây
thần

kinh
não

TK giao
cảm
Dây
thần
kinh
tủy
sống

TK phó giao
cảm

Cơ tim, cơ trơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×