Tải bản đầy đủ

Cách tính chế độ thai sản

Cách tính chế độ thai sản
Chế độ khi sinh con
Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về
thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưởng chế
độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.
Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; mức hưởng chế độ thai sản; chế độ dưỡng sức phục
hồi sức khỏe sau khi sinh quy định tại Điều 34 và Điều 37 Luật BHXH như sau:
- Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung
cho mỗi con.
- Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức
bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ
việc.
- Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời
gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.
- Trường hợp lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu
thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.
Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình mức hưởng một ngày bằng 25%
mức lương tối thiểu chung; phải nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung
mức hưởng một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung.

Trợ cấp được tính theo mức lương tối thiểu chung

Khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội, được hướng dẫn tại Điều 16 Nghị định
152/2006/NĐ-CP quy định, mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm
cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng
BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH quy định, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế
độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo


ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp
thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu
chung.
Theo hướng dẫn tại Mục 3, Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008, bổ
sung khoản 8, khoản 9 vào Mục II chế độ thai sản, Phần B, Thông tư số 03/2007/TTBLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì:
- Trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH được tính theo mức
lương tối thiểu chung tại tháng người lao động sinh con.
- Tiền lương tháng đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản quy định tại
Điều 16 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP đối với người lao động thuộc đối tượng thực
hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, được tính theo mức lương tối thiểu
chung tại tháng hưởng chế độ.
Theo Điều 3 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, mức lương
cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực
hiện các chế độ khác từ ngày 1/7/2013 là 1.150.000 đồng/tháng.
Trường hợp bà Trần Thị Thu, do bà không nêu bà có được hưởng phụ cấp thâm niên
nhà giáo không, có được hưởng phụ cấp chức vụ không? Bởi, hệ số phụ cấp thâm
niên nhà giáo và hệ số phụ cấp chức vụ được cộng với hệ số lương để tính đóng
BHXH và làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản, do thiếu dữ liệu này nên không thể
tính chính xác mức hưởng khi bà nghỉ việc sinh con.
Bà Thu có nêu bà được hưởng phụ cấp khu vực và phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Nhưng
theo khoản 1 Điều 94 Luật BHXH, hai khoản phụ cấp này không dùng để tính đóng
BHXH, nên không được dùng làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản.
Căn cứ tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm bà Thu sinh con và hưởng chế độ là
1.150.000 đồng/tháng.
Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, nếu bà Thu đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng
trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, thì bà được BHXH thanh toán chế
độ thai sản bao gồm:
- Trợ cấp một lần khi sinh con: 1.150.000 đồng x 2 tháng = 2.300.000 đồng.


- Mức hưởng 6 tháng nghỉ việc sinh con = ( 2,72 + hệ số phụ cấp chức vụ, nếu có + hệ
số phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu có) x 1.150.000 đồng x 6 tháng nghỉ sinh con.

Nếu sau thời gian 6 tháng hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì bà Thu
được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong
một năm. Mức hưởng phục hồi sức khoẻ tại gia đình một ngày bằng 25% mức lương
tối thiểu chung; mức hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung một
ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×