Tải bản đầy đủ

Unit 5 Things I do A1-2


What time do you get up ?

What time do you go to school ?1.Listen and repeat.Then practice with a partner


Every day, I get
up at six .

Every day, Nga gets up at six
Every
afternoon , I
play games.

She plays games

Every morning ,

I go to school.

She goes to school
Every evening , I
do my
homework .

She does her homework


a. New words
- thing (n) : vật, đồ vật

- every day: hàng ngày
- play( v) : chơi
- games (n): trò chơi
- do (v) :
làm
- homework (n) : bài tập về nhà
b. Structure sentences (Review)
- What do you do every day ?
+ Everyday, I get up at six .
- What does Nga do every day ?
+ Every day, Nga gets up at six.


2. practice with a partner
Work in groups ( 3’ )

a.What do you do every day?
-……………………………………………..
b.What do you do every morning?
-……………………………………………..
c.What do you do every afternoon?
-……………………………………………..
d.What do you do every evening?
-…………………………………………….


3. Look at A1 . Ask and answer


a.What does Nga do every day?
- Every day, she gets up at six

b.What does she do every morning?
- Every morning, she goes to school
c.What does she do every afternoon?
- Every afternoon, she plays games.

d.What does she do every evening?
- Every evening, she does her homework


Choose the best answer
1.Mai ........ up at 6 every day
bb. gets
a. get
c. to get
2. What time ......... you go to school ?
a do
a.
b. does
c. to do
3. every evening, Nga ......... her homework
c does
a. plays
b. do
c.
4. What does Nga ........ every morning?
a do
a.
b. to do
c. does


- Học thuộc từ mới , viết mỗi chữ một dòng.
- Hãy kể lại hoạt động hàng ngày của Nga.
-Làm bài tập 1 sách bài tập
- Chuẩn bị phần A4-7 và bản đồ tư duy
phần A
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×