Tải bản đầy đủ

Các chế độ bảo hiểm cho người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản

Các chế độ bảo hiểm của người lao động nữ trong thời gian nghỉ thai sản theo
quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 :
Thứ nhất, đối với chế độ Bảo hiểm xã hội, khoản 2 Điều 35 của Luật Bảo hiểm xã
hội năm 2006 có quy định về mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ như sau:
“Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã
hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo
hiểm xã hội”.
Thứ hai, đối với chế độ Bảo hiệm y tế, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 13 của
Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 về mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiệm y tế có quy
định: “Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con
hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng
vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm
y tế”.
Thứ ba, đối với chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, theo quy định tại khoản 2 Điều 8
của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp có quy định về đóng bảo
hiểm thất nghiệp như sau: “Trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai
sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền

lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thì cả người lao
động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp trong tháng đó.
Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc làm hoặc
chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, đối với trường hợp của bạn thì trong thời gian
nghỉ thai sản bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất
nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×