Tải bản đầy đủ

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

Em đã tham gia chế độ bảo hiểm thất nghiệp đươc 3 năm và em vừa mới thôi việc hồi tháng 7
năm 2014. Sau đó em có cơ hội làm việc ở một công ty mới, nhưng công ty này do lao động ít
nên không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (chỉ đóng BHXH). Em không muốn bỏ qua cơ
hội, nhưng nếu em làm chỗ mới (tiếp tục đóng BHXH không đóng BHTN) chỉ được vài tháng
chưa đến 1 năm thì em có thể lĩnh chế độ BHTN của cty cũ đã đóng đươc không? Em rất do dự,
rất mong được tư vấn giúp.
Em xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: Huỳnh Thị Tuyết Thu
Trả lời
Cơ sở pháp luật:
Luật bảo hiểm xã hội 2006
Nội dung phân tích:
Để biết được bạn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở công ty hay không? Bạn phải xác định
điều kiện để bạn được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội 2006:
“Điều 81. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng
trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại

khoản 2 Điều này’’.
Theo đó, dựa vào điều kiện này mà bạn có thể xác định được bạn có hưởng bảo hiểm thất nghiệp
hay không.
Ngoài ra, về thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bạn có thể căn cứ Luật bảo hiểm 2006:
“Điều 125. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định.
2. Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng
lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật”.
Vấn đề giải quyết hưởng bảo hiểm sẽ được quy định như sau:
“Điều 126. Giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp
1. Người lao động nộp hồ sơ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 125 của Luật
này.
2. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý
do”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×