Tải bản đầy đủ

QD CONG BO TRUNG CU

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐINH TRANG HÒA
Số: 27 /QĐ-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đinh Trang Hòa, ngày 31 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đinh
Trang Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
ỦY BAN BẦU CỬ XÃ ĐINH TRANG HÒA
Căn cứ Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày
25/6/2015;
Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đinh Trang
Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 22/5/2016 của Ủy ban bầu cử xã Đinh Trang
Hòa;
Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã - Bộ phận thường trực Ủy ban bầu cử xã;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh sách 34 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đinh

Trang Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. (Có danh sách đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Ủy ban bầu cử xã, các tổ chức, cá nhân phụ trách bầu cử Đại biểu
Hội đồng nhân dân xã Đinh Trang Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông, bà
có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- UBBC huyện Di Linh;
- Thường trực HĐND huyện;
- UB MTTQVN huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND-UBND-MTTQ xã;
- Thành viên UBBC xã;
- Các ông, bà có tên tại điều 1.
- Đài truyền thanh xã (thông tin);
- Lưu UBBC.

TM.ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Hàng Dờng BồnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×