Tải bản đầy đủ

Giao trinh thiet ke mach in bang ALTIUM

TRANG
TUYÊN B

B N QUY N ..................................................................................I

L I GI I THI U .............................................................................................. II
......................................................................................................... III
1

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

2

....................................................................... 1
................................................................. 1
.................... 3
............................................................................... 3
....................................................... 4
................................................................................. 4
............................................................................... 4
....................................... 7
................................ 7
............................................................................ 8
...................................................................... 8
........................................ 9
........................................................ 9
.......................................................................... 10
............................................................................ 11
Project file ......................................................................................... 12
............................................... 13

2.1
2.2
2.3
2.4

................................................................................ 13
.................................. 16
............................................ 20
................................ 26
NÂNG CAO ...................................................... 29

3

LÝ (SCHEMATIC) ................................ 33

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4

........................................................... 33
.............................................................. 33
................................................. 33
.............................................................. 34
............................................................................. 34
.................................................................................. 36
........................................................... 36
................................................................... 37
..................... 38
........................... 38
................................................................... 41


NÂNG CAO ...................................................... 43
4

(PRINTED CIRCUIT BOARD)................ 46
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.7

..................................................... 46
............................................... 46
.................................... 46
....................................................... 47
........................................................... 47
.............................................................. 47
.................................................................. 48
................................................. 49
.................... 55
.............................................. 55
.................. 55
............................................................ 59
......................................... 65
.......................................................................... 65
........................................................ 66
.................................................................... 67
................ 69
.................................................................................. 70
............................................................... 71
....................................... 72
..... 76
............................................................... 77
......................... 81
........................................................................... 81
..................................................................................... 84
..................................................................................... 84
........................................... 88
................................... 89


1

in dùng

Altium Designer.

1.1

Designer
-

1.1.1

Multisim

ile cho máy CNC... Ngoài ra

Altium D

Altium Designer 16

Designer
5/5/2015
Page 1


a
Altium

5/5/2015
Page 2


1.1.2

Hình 1.1
1.1.3

dùng máy tính (CAD g 1.1 so

Trông chuyên nghi

u

c các yêu c u công su t

5/5/2015
Page 3


Nh g n, d dàng tháo r i và d ng l i
m ch theo b n m ch in có s n, phù h p
s n xu t hàng lo t

T n th i gian thi t k và làm m ch in,
giá c
ng m
i l i m ch

Yêu c u ph i bi t m t công c thi t k
SMD (surface mount devices)

m ch in

1.2
1.2.1

.
.

2 GByte RAM

1.2.2
5/5/2015
Page 4


trong hình.
. Hãy hoàn th
: Dùng License
patch.exe
DXP.exe
\Program
Files (x86)\Altium\
5/5/2015
Page 5


5/5/2015
Page 6


-1610001 (470Cpatch.

1.2.3

Hình 1.2
1.3

-

N

c c ch k

-

5/5/2015
Page 7


1.3.1

Hình 1.3 m
Hình 1.3

Altium Designer:
*.PrjPcb
*.SchDoc
*.PcbDoc

*.Pcb

(Printed circuit board)

PCB)
1.3.2
Windows Start
5/5/2015
Page 8


All Programs - Altium Designer
Altium Designer
1.3.3
ban

View
Desktop Layouts
Default

Startup

1.3.4
s).

không gian

5/5/2015
Page 9


1.3.5

5/5/2015
Page 10


1.3.6

proj

project
design workspace
project file

dàng.

Save Project
Save Project As

file

5/5/2015
Page 11


1.3.7

*.SchDoc
*.PcbDoc
*.SchLib

Project file là gì?
*.PCBLib
*.Prj* file
*.OutJob: file cài

Source Document, Settings:
là các file
Free Document
do bên ngoài project.

5/5/2015
Page 12


2
-

.

2.1
File

2.1

New

Hình 2.1
2.2):

Hình 2.2
5/5/2015
Page 13


Project Types
Name

Integrated Library)
t

Location
Project Folder

Create

Click OK

Hình 2.3
dotrungkien.LibPkg

Hình 2.4
dotrungkien

dotrungkien.LibPkg

Hình 2.5
dotrungkien.LibPkg
2.6
5/5/2015
Page 14

Add New to Project


Hình 2.6

Hình 2.7
Schlib1.SchLib
2.8

Pcblib1.PcbLib

Hình 2.8
dotrungkien.LibPkg

Save Project

Hình 2.9
.

5/5/2015
Page 15


2.2
d

Schlib1.SchLib

SCH Library

Hình 2.10

Hình 2.11
5/5/2015
Page 16


.
.
Click OK

Hình 2.12

5/5/2015
Page 17


Hình 2.13
) quay ra
ngoài xem hình 2.14

bên

Hình 2.14

5/5/2015
Page 18


2.15. Click OK.
Pin

Display name

Designator

IN

VIN

3

ADJ

ADJ

1

OUT

VOUT

2

Hình 2.15

5/5/2015
Page 19


Hình 2.16
2.3
hãy

Hình 2.17
Linh

-

-220
2.2.

5/5/2015
Page 20


Hình 2.18
2.29mm ÷ 2.79mm

TB = 2.54 mm (100mil)

0.69mm ÷ 0.94mm

Max = 0.94mm

10.16mm

TB = 10.16mm

4.45mm ÷ 4.7mm

TB = 4.575mm

1.22mm ÷ 1.32mm

TB = 1.27mm

2.67mm+0.38mm/2

TB = 2.86mm

Pcblib1.PcbLib

PCB Library

Hình 2.19

5/5/2015
Page 21


Hình 2.20

Hình 2.21
Click OK.
2.22

5/5/2015
Page 22


Hình 2.22
3

Hình 2.23

5/5/2015
Page 23


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×