Tải bản đầy đủ

Xử lý rác thải sinh hoạt

Trường Đại Học Vinh
Khoa Địa Lý- QLTN

BÀI THẢO LUẬN
NHÓM 3, Lớp Thứ 3, Tiết 1,2,3


Đề tài: Xử lý chất thải rắn
bằng biện pháp chôn lấp hợp
vệ sinh


1. Khái niệm
2. Thiết kế bãi chôn lấp
3. Việc chôn lấp rác thải ở Hà
Nội


1. Tổng quan về bãi chôn lấp hợp vệ
sinhChôn lấp chất thải dưới đất cho đến nay là
cách xử lý phổ biến nhất.Bãi chôn lấp là một diện tích hoặc một khu
đất được quy hoạch, lựa chọn, thiết kế để
thải bỏ chất thải rắn. Bãi chôn lấp bao gồm
các ô chôn lấp chất thải, vùng đệm và các
công trình phụ trợ khác nhau như trạm xử
lý nước rác, khí thải, cung cấp điện...
Theo quy định của TCVN 6696-2000,
bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh là: bãi
chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt được
thiết kế và vận hành sao cho giảm đến
mức thấp nhất các tác động đến sức
khỏe cộng đồng, con người và môi
trường.


Để trở thành bãi chôn lấp
hợp vệ sinh, bãi rác phải thoã
mãn 3 điều kiện cơ bản sau:
- Rác trong bãi phải được đầm nén
- Hằng ngày rác phải được che phủ
(bằng đất hoặc các vật liệu khác) để
tránh không bị môi trường bên
ngoài ảnh hưởng.
- Kiểm soát và ngăn ngừa những
tác động xấu đến sức khoẻ cộng
đồng và môi trường (chẳng hạn
như mùi, làm nguồn nước cấp bị ô
nhiễm…)Ưu điểm
Môi trường

• Xử lý một lượng
lớn rác thải
• Giảm mùi hôi thối
• Hạn chế côn trùng

Kinh tế
• Chi phí đầu tư và
hoạt động thấp
• Thu hồi khí gas làm
nhiên liệu
• Khi BCL đóng cửa có
thể dùng làm công
viên, nhà ở...


Nhược điểm

• Cần diện tích đất lớn
• Lớp đất phủ thường bị gió thổi phát tán
• Sinh ra khí CH4, H2S


2. Yêu cầu kỹ thuật lựa chọn địa điểm
2.1. Quy trình lựa chọn bãi chôn lấp
Nguyên


Phân loại bãi chôn lấp
Theo

Quy mô diện tích bãi chôn lấp


Cơ sở xác định :
Dân


Bảng 1: phân loại quy mô bãi chôn lấp :
TT

Quy mô
bãi chôn
lấp

Dân số
(nghìn
người)

Lượng chất Diện tích
thải rắn
bãi (ha)
(tấn/ năm)

Thời hạn
sử dụng
( năm)

1

Loại nhỏ

5- 10

20.000

5

< 10

2

Loại vừa

100- 350

65.000

10- 30

10- 30

3

Loại lớn

350- 1000

200.000

30- 50

30- 50

4

Loại rất lớn >1000

>200.000

≥ 50

>50


3. Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh

Quy hoạch mặt bằng bãi chôn lấp


Nguyên tắc bố trí mặt bằng
1


Các công trình đơn vị trong BCL
Công trình chính
• Ô chôn lấp

Đường vào BCL
HT lót đáy và mặt
HT thu gom – xử lý rác
HT thu gom – xử lý khí

Công trình phụ
• Nhà bảo vệ, nhà xe

• HT hàng rào – cây xanh
• Giếng quan trắc
• Kho chứa phế liệu
• HT biển báo
• Sân phơi bùn
• HT ngăn nước mưa


Ô chôn lấp
Kích
Ô chôn lấp

Thành

phần cơ bản của ô chôn lấp:

Cấu tạo lớp lót đáyHệ thống thu gom, xử lý nước rác

Nước thải trong
BCL gồm: nước thải
sinh hoạt, nước thải
rửa các phương tiện
vận chuyển, thí
nghiệm, nước rỉ rác

Hệ thống thu gom
nước rỉ rác bao
gồm: tầng thu
nước rác, hệ thống
ống thu gom nước
rác và hố thu nước
rỉ rác


Hệ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×