Tải bản đầy đủ

ĐẠI học QUỐC GIA TP HCM hội NHẬP QUỐC tế để PHÁT TRIỂN – KINH NGHIỆM và đề XUẤT

PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa
Phó Giám đốc ĐHQG-HCM
 Tháng

3/1981: Tốt nghiệp Khoa Toán Trường ĐH Tổng hợp Tp.HCM

 Tháng

11/1991: Tiến sĩ Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Belorussia

 Từ

tháng 12/1991 đến 7/1993: Giảng viên Khoa Toán -Tin học Trường ĐH
Tổng hợp Tp.HCM

 Từ

tháng 8/1993 đến 05/1996: Phó Trường phòng Đào tạo, rồi Trưởng phòng
Sau đại học, Trường ĐH Tổng hợp Tp.HCM
Từ


tháng 6/1996 đến 3/2000: Phó Trưởng Ban Sau đại học, ĐHQG-HCM

 Từ

tháng 4/2000 -11/2012: Trưởng Ban Đại học và Sau đại học, ĐHQG-HCM

 Từ

tháng 11/2012 đến nay: Phó Giám đốc ĐHQG-HCM


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM:
HỘI NHẬP QUỐC TẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN
– KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT
PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa
PGĐ. ĐHQG-HCM


NỘI DUNG
1. Đặt vấn đề
2. Một số kết quả quá trình hội nhập quốc tế tại ĐHQG-HCM
3.Đề xuất và kiến nghị


1. Đặt vấn đề
 Hội nhập quốc tế:
 xu thế khách quan
 tác động mạnh mẽ đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo
dục, của từng quốc gia
 phát triển chính mình và góp phần vào sự phát triển của

cộng đồng
 Việt Nam: không thể không hòa mình vào xu thế chung của
thế giới
 Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996): “hội nhập”
 Đại hội IX (2001) và Đại hội X (2006): “hội nhập kinh tế
quốc tế”
 Đại hội XI (2011): “hội nhập quốc tế”
 Ngày 10/4/2013, Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế
6/12/2014


3


1. Đặt vấn đề
 Giáo dục đại học Việt Nam:
 ngày càng gắn kết với giáo dục quốc tế
 nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức
 Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI: hội
nhập quốc tế là một trong 09 nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 ĐHQG-HCM:
 sớm nhận thức được tầm quan trọng của hội nhập quốc
tế
 đã định hướng triển khai cụ thể trong các hoạt động: quản
trị, phát triển đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học –
chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế…
6/12/2014

4


2. Một số kết quả quá trình hội nhập quốc
tế tại ĐHQG-HCM
 Hoàn thiện mô hình hệ thống đại học đa ngành, đa lĩnh vực
với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm như các hệ thống đại
học lớn trên thế giới
 thành lập 2 ĐHQG – mô hình mới, sứ mạng mới
 hệ thống ĐHQG-HCM hiện bao gồm 33 đơn vị thành viên

và trực thuộc, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm trọng
điểm, các đơn vị hỗ trợ, phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa
học, phục vụ sinh viên, xây dựng CSVC và dịch vụ
 Quỹ phát triển ĐHQG-HCM và quỹ Khoa học công nghệ
 ĐHQG-HCM xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến
lược phát triển, 5 nhóm chiến lược thành phần, ... Tất cả
các đơn vị phát huy thế mạnh riêng của mình trong thế
tương tác, hỗ trợ nhau
6/12/2014

5


2. Một số kết quả quá trình hội nhập
quốc tế tại ĐHQG-HCM
 Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về đào tạo, phương pháp giảng
dạy/đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng
 chuẩn hóa các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn
chung của quốc tế: học chế tín chỉ, tăng cường liên thông,
tăng tính chủ động cho sinh viên, kiểm tra - đánh giá theo

quá trình.
 chương trình đào tạo chất lượng cao theo chuẩn mực
quốc tế: PFIEV, tiên tiến, kĩ sư cử nhân tài năng, CDIO,
chất lượng cao, liên kết, đề án tiếng Anh, ĐHQT, …
 kiểm định chất lượng quốc tế: AUN-QA, AUN và DAAD,
ABET, …
 đổi mới tuyển sinh: đã và sẽ tách công tác thi với công tác
tuyển sinh, đánh giá định chuẩn
6/12/2014

6


2. Một số kết quả quá trình hội nhập quốc
tế tại ĐHQG-HCM
 Từng bước đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, thu hút và
phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý
 Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG-HCM): một thí điểm mô hình tự
chủ tài chính đại học
 chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí tương ứng

 xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học,
quản lý trình độ cao: hàng năm cử đi đào tạo, tập huấn
trong và ngoài nước hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên
 thu hút các chuyên gia trong và ngoài nước

6/12/2014

7


2. Một số kết quả quá trình hội nhập quốc
tế tại ĐHQG-HCM
 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ
 phát triển tiềm lực KH&CN theo hướng hội nhập quốc tế
và gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương

 hệ thống 60 phòng thí nghiệm (PTN) phục vụ NCKH, CGCN
và đào tạo
 hình thành các nhóm nghiên cứu mũi nhọn, hợp tác
nghiên cứu khoa học với các đối tác trên thế giới (UCB,
UCLA, CSU, Intel, châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, …).
 gắn kết chặt chẽ đào tạo - NCKH - quan hệ doanh nghiệp
(WB, Intel, Boeing, Microsoft, NGO, …)
 Trung tâm SHTT – CGCN
6/12/2014

8


2. Một số kết quả quá trình hội nhập
quốc tế tại ĐHQG-HCM
 Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
 cộng đồng các cơ quan giáo dục đại học trên thế giới
quan tâm và đánh giá cao
 mạng lưới đối tác có quan hệ chặt chẽ, bền vững từ châu
Á, châu Âu đến Bắc Mỹ, Úc và New Zealand…

 quỹ học bổng ký kết tài trợ: hơn 2.300 suất học bổng với
tổng giá trị gần 8,3 triệu USD
 đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế
 xây dựng các dự án hợp tác quốc tế

6/12/2014

9


3. Một số đề xuất và kiến nghị
 Tổng kết các kinh nghiệm thực tiễn trong toàn ngành  đúc
kết và rút ra các mô hình
 học tập kinh nghiệm của quốc tế và vận dụng có hiệu quả
cao vào thực tiễn Việt Nam
 huy động tốt các nguồn lực quốc tếỦng hộ và bố trí nguồn tài lực để hỗ trợ cho các dự án, đề án
mang tính hội nhập, trên cơ sở cạnh tranh, thi đua lành mạnh

6/12/2014

10


3. Một số đề xuất và kiến nghị
 Cho phép thực hiện một số giải pháp cụ thể:
 Giao quyền tự chủ nhiều hơn, xây dựng cơ chế quản lý
phù hợp, đẩy mạnh phân cấp, phân tầng giữa các cơ sở
đào tạo
 Đổi mới phương thức tuyển sinh, CTĐT, đánh giá: chú

trọng năng lực toàn diện của thí sinh, chương trình mềm
dẻo, chuẩn đầu ra của sinh viên theo các mô hình quốc tế


Đổi mới cơ chế quản lý tài chính KH&CN theo phương
thức khoán dựa trên sản phẩm

 Thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển hệ thống kiểm
định độc lập về chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn
quốc tế
6/12/2014

11


Xin cảm ơn Quý vị đại biểu!x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×