Tải bản đầy đủ

Chất lượng đào tạo đại học và hội nhập quốc tế

PGS. TS. Lê Thế Vinh
PGS.TS. Lê Thế Vinh, tác giả bài viết "Chất lượng đào tạo đại học và hội nhập quốc tế", Ông tốt
nghiệp ngành Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2000. Là một thành viên của
nhóm tác giả xây dựng Thư viện phần mềm ứng dụng trong giảng dạy Vật lý, đạt Giải nhì Tài năng tin
học trẻ năm 1998. Trong thời gian học thạc sĩ, 2000-2002, Ông đã tham gia xây dựng một số bài thí
nghiệm Vật lý có kết nối thiết bị đo với máy tính, tiếp tục xây dựng thêm một số thư viện phần mềm
phục vụ giảng dạy Vật lý như Phòng thí nghiệm chứng minh ảo, Phòng thí nghiệm hiện thực ảo, Thư
viện Bài giảng điện tử; Tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho các trường
ĐH, CĐ và THPT. Tốt nghiệp thạc sĩ trường ĐHBK Hà Nội, Ông về Nghệ An công tác, và trở thành
giảng viên Trường CĐSP Kỹ thuật Vinh (nay là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) năm 2004.
Cùng thời gian này Ông làm Luận án tiến sĩ tại Trường ĐHBK HN. Tháng 9 năm 2006, ông được bổ
nhiệm làm Phó xưởng trưởng Xưởng thực hành điện tử; Năm 2008, sau khi bảo vệ thành công Luận
án tiến sĩ trở về, Ông làm Phó trưởng Phòng Đào tạo và từ tháng 3 năm 2011 đến nay Ông phụ trách
Phòng và nay là Trưởng phòng Đào tạo. Sau 10 năm làm giảng viên, cán bộ nghiên cứu và đặc biệt
thực hiện công tác tổ chức quản lý đào tạo ở Trường đại học, Ông đã công bố 37 bài báo khoa học,
trong đó có 16 bài công bố trên các tạp chí quốc tế. Tháng 11 năm 2013 ông được Hội đồng chức danh
Giáo sư Nhà nước công nhận Ông đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư.


Đại học Quốc Gia


HỘI ĐỒNG QUỐC GIA GIÁO DỤC

Thành phố Hồ Chí Minh

VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Hội thảo
“Hội nhập quốc tế trong quá trình đổi mới giáo dục đại học
Việt Nam”, Tp. Hồ Chí Minh, 08/6/2014

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
TS. Nguuyễn Hồng Minh,
PGS. TS. Lê Thế Vinh


Nội dung báo cáo
 Giới thiệu
 Một số mô hình HTQT đào tạo ĐH
 Chất lượng đào tạo ĐH & HTQT
 Đề xuất & kiến nghị

2


Giới thiệu
• Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố

quan trọng thể hiện nội lực của Quốc gia,
góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền
vững, nâng cao vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế.
• Nâng cao chất lượng giáo dục đại học và
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo
góp phần thực hiện đổi mới căn bản toàn
diện giáo dục và đào tạo là một yêu cầu
cấp thiết đặt ra đối với các cơ sở giáo dục
đại học hiện nay.
3Một số mô hình
Hợp tác quốc tế đào tạo đại học

• Chương trình hợp tác phi lợi

nhuận (Mô hình của UNESCO)

• Chương trình dịch vụ giáo dục
(Mô hình của GATS, WTO)

4


Chất lượng đào tạo đại học
và hợp tác quốc tế

• Chương trình đào tạo
• Tổ chức quản lý đào tạo

5


Chất lượng đào tạo đại học
và hợp tác quốc tế

• Chương trình đào tạo

Giảm tải, hình thành năng lực cho SV, gắn với thực tiễn, coi trọng
tự chủ của SV, hiểu đến vận dụng, chương trình có tính mở.
6


Chất lượng đào tạo đại học
và hợp tác quốc tế

• Chương trình đào tạo

Thực hiện mục tiêu đào tạo người lao động Việt Nam mới có tư
tưởng toàn cầu và hiểu rất rõ địa phương, với khả năng hội nhập
quốc tế tốt.

7


Chất lượng đào tạo đại học
và hợp tác quốc tế

• Chương trình đào tạo
Một số lưu ý đối với chương trình liên kết, hợp tác quốc
tế đào tạo trình độ đại học
Điều chỉnh chương trình cho phù hợp với mục tiêu
đào tạo nguồn nhân lực quốc gia cũng như nguồn lực
tại địa phương. Đặc biệt khối kiến thức về văn hoá
Việt Nam và hội nhập quốc tế cần được chú trọng,
đảm bảo việc gìn giữ và phát triển bản sắc văn hoá
dân tộc, những giá trị văn hoá truyền thống và lợi ích
của người học.
8


Chất lượng đào tạo đại học
và hợp tác quốc tế

• Tổ chức quản lý đào tạo
Nếu như chương trình đào tạo được ví như một bản kế
hoạch chi tiết với mục tiêu, nội dung và các tiêu
chuẩn đánh giá cụ thể thì khâu tổ chức quản lý đào
tạo là đảm bảo việc thực hiện thành công mục tiêu
đã đề ra.

a) Kiểm soát quá trình dạy và học
b) Xây dựng mô hình giáo dục đại học hội nhập quốc
tế kiểu mẫu

9


Đề xuất, kiến nghị
1. Thành lập đơn vị quản lý, đánh giá xếp
hạng các trường đại học Việt Nam.
2. Xây dựng có chương trình hành động dựa
trên bộ tiêu chí đánh giá trường đại học,
đặc biệt là các tiêu chí về đảm bảo chất
lượng đào tạo đại học và hội nhập quốc tế.
3. Xây dựng mô hình đại học đạt chuẩn quốc
tế dựa trên một trường đại học mạnh hiện
có.
10


Đề xuất, kiến nghị
4. Tăng cường hội nhập quốc tế trong đào
tạo đại học theo đó chú trọng mô hình giáo
dục phi lợi nhuận, quản lý tốt mô hình dịch
vụ giáo dục.
5. Xây dựng chính sách ưu đãi đối với giảng
viên đại học, cơ chế quản lý tốt để phát
huy năng lực của cán bộ quản lý giáo dục,
đặc biệt là đội ngũ giảng viên, thực sự tạo
ra động lực để họ vươn lên thực hiện tốt
nhiệm vụ.
11


Xin chân thành cảm ơn
sự quan tâm của Quý vị!

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×