Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN lực TRONG CÔNG TY ĐÓNG tàu PHÀ RỪNG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY
ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG

GVHD
: Ths Hoàng Thúy Phương
Sinh viên : Nguyễn Duy Tiến
Mã SV
: 46706


Nội dung chính
1. Cơ sở lý luận về đào tạo và phát
triển nhân lực.
2. Thực trạng đào tạo và phát triển tại
công ty đóng tàu Phà Rừng
3. Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng
cao chất lượng đào tạo tại công ty
đóng tàu Phà RừngCơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nhân lực
Các khái niệm
- Nhân lực
- Nguồn nhân lực
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Nội dung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
- Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp.


Các hình thức và phương pháp đào tạo phát triển nhân lực:
Hình
thức
Đào tạo theo địa
điểm

PPhương
pháp

Đào tạo theo đối
tượng

Tại doanh
nghiệp

Đào tạo nhân
viên

Ngoài doanh
nghiệp

Đào tạo nhà
quản trị

Đào
tạo
ngoài
công
việc


Đào
tạo
trong
công
việc


Trình tự xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân lựcThực trạng đào tạo và phát triển nhân lực tại công
ty đóng tàu Phà Rừng
Giới thiệu về công ty Phà Rừng
- Lịch sử và quá trình hình thành phát triển của Phà
Rừng
- Những đóng góp của công ty Phà Rừng
Thực trạng đào tạo và phát triển tại công ty Phà Rừng


Cơ cấu lao động trực tiếp theo bậc thợ và giới tính
Bậc thợ

2013

Bậc Bậc 4 trở lên
thợ Bậc 3

2015

251

34.7%

320

45.9%

253

40.4%

298

38.1%

218

31.3%

201

32.1%

Bậc 2, 1, phổ thông

213

27.2%

159

22.8%

151

27.5%

Tổng

782

100%

697

100%

627

100%

Giới tính

Giới
tính

2014

2013

2014

2015

Lao động

Tỷ trọng

Lao động

Tỷ trọng

Lao động

Tỷ trọng

(Người)

(%)

(Người)

(%)

(Người)

(%)

Nam

707

90,4

629

90,2

568

90,6

Nữ

75

9,6

68

9,8

59

9,4

Tổng

782

100

697

100

627

100


Cơ cấu lao động trực tiếp theo độ tuổi

2013

Độ
tuổi

2014

2015

< 30 tuổi

501

63.3%

418

59.8%

358

57.1%

30 – 45 tuổi

218

27.9%

209

30%

189

30%

> 45 tuổi

63

8.8%

70

10.2%

80

12.9%

782

100%

697

100%

627

100%

Tổng số


Thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực tại công ty:
Số công nhân được đào tạo

2013

2014

2015

Ngoài doanh nghiệp(Kỹ sư tàu thủy)

3

4

3

Trong doanh nghiệp(CNSX)

310

223

207

Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
- Đào tạo trong công ty.
- Đào tạo ngoài công ty.


Thực trạng xây dựng các phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự
Phương pháp đào tạo

Ưu điểm

Đào tạo lao động Tại nơi làm việc Chi phí thấp
trực tiếp
Thời gian ngắn
Lớp học chuyên Hiệu quả cao
sâu

Nhược điểm
Phụ thuộc vào
đội ngũ hướng
dẫn
Thời gian dài
Chi phí cao

Nâng bậc
Đào tạo kỹ sư tàu thủy

Hiệu quả cao
Chi phí cao
Phát triển hết kỹ Thời gian dài
năng


Bảng kết quả đào tạo của doanh nghiệp trong giai đoạn
2013-2015
Năm

Năm 2013
Số

Năm 2014

Đạt Tỷ lệ

lượng

(%)

(Người)
Đào tạo học

211

Đạt Tỷ lệ

lượng

(%)

(Người)
204 96,6

nghề
Đào tạo

Số

140

85 95,51

134 95,7

Đạt Tỷ lệ

lượng

(%)

135

130

96,3

67

60

89,55

8

6

75

1
67

65

nâng bậc
Đào tạo lại

Số
(Người)

8
89

Năm 2015

97,0
1

13

9

69,2
3

10

8

80


Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và phát triển:
Xác
định
nhu
• Xác định vị trí còn thiếu
cầu đào
tạo
Lập kế
• Lập danh sách công việc
hoạch
• Xác định quỹ
đào tạo
Thực
• Tổ chức chương
hiện
trình đào tạo
chương
trình


Đánh giá kết quả thực hiện:
Sau mỗi khóa đào tạo, các học viên đều phải thực hiện bài kiểm tra
sát hạch mà công ty đề ra.
Kết quả đánh giá điểm kiểm tra
Mức

Không đạt

Trung bình

Khá

Giỏi

Điểm

<5

5-6

7-8

>8

Ưu điểm: 
­Đánh giá đúng kỹ năng của các học viên tham gia chương trình đào 
tạo.
­Tiết kiệm chi phí cho công ty.
Nhược điểm:
­Tốn kém thời gian.
­Quá phụ thuộc vào trình độ của công nhân lành nghề


GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢ NG ÐÀO TẠO 
VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY ĐÓNG 
TÀU 
Năm

Bảng kết quả đào tạo
củaRỪNG
doanh nghiệp trong giai đoạn
PHÀ
2013-2015
Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Số lượng Đạt

Tỷ lệ

Số lượng Đạt

Tỷ lệ

Số

(Người)

(%)

(Người)

(%)

lượng

Đạt

Tỷ lệ
(%)

(Người)
Đào tạo học

211

204

96,68

140

134

95,71

135

130

96,3

89

85

95,51

67

65

97,01

67

60

89,55

13

9

69,23

10

8

80

8

6

75

nghề
Đào tạo nâng
bậc
Đào tạo lại


Định hướng kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2016-2020:

Đào tạo

• Đào tạo tại chỗ
• Cử nhân viên đi tập
huấn
• Đào tạo bậc 3, tâng
tỷ lệ bậc 4 trở lên

Phát
triển

• Tăng tỷ lệ bậc 4 trở
lên
• Tinh giảm công
nhân dư thừa
• Tuyển dụng thêm
kỹ sư giỏi


Các giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo và
phát triển nhân lực:
Về phía công ty

Xác định đúng nhu cầu đào
tạo
Đa dạng chương trình đào
tạo và phát triển
Hoàn thiện hoạt động quản


Nhà nước và cơ quan quản


Hoàn thiện chính sách vi mô
Hỗ trợ kinh phí đào tạo và
phát triển
Đa dạng hóa hoạt động hỗ
trợ


Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô
đã lắng nghe bài thuyết trình của em!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×