Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN điện nước lắp máy hải PHÒNG năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRẦN THU HUYỀN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG NĂM 2015

HẢI PHÒNG - 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRẦN THU HUYỀN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG NĂM 2015

NGÀNH: Quản trị kinh doanh

MÃ SỐ: D340101

CHUYÊN NGÀNH: Tài chính kế toán

MÃ SỐ: D404

Người hướng dẫn: Vũ Lê Ninh

HẢI PHÒNG - 2016


LỜI CẢM ƠNx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×