Tải bản đầy đủ

quản trị các kênh tiếp thị và lực lượng bán hàng

UẢN TRỊ CÁC KÊNH TIẾP THỊ
VÀ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG
Managing Marketing Channels and Sales Force

Group Kamikaze


BẢN CHẤT CỦA CÁC KÊNH TIẾP
THỊ

CÁC CHỨC NĂNG CỦA KÊNH TIẾP
THỊ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH

HOẠCH ĐỊNH KÊNH PHÂN PHỐI

SƠ LƯỢC

I

II

III

IV

Group Kamikaze


VÌ SAO PHẢI SD KÊNH
TIẾP THỊ TRUNG GIAN?

CÁC LOẠI KÊNH
TIẾP THỊ

Group Kamikaze


VÌ SAO PHẢI SỬ DỤNG TRUNG GIAN TIẾP THỊ?
Sử Dụng
Trung Gian Tiếp Thị

Đem Lại Cho
Nhà SX Nhiều
Điều Lợi Hơn So
Với Việc Nhà SX
Tự Phân Phối.

Group Kamikaze

Có Thể Đem Lại
Những Sự Tiết
Kiệm Khá Lớn.


A

KÊNH TRỰC TIẾP
B

KÊNH 1 CẤP
C


KÊNH 2 CẤP
D

KÊNH 3 CẤP
Group Kamikaze


Điều
Nghiên

Tài Trợ

Các Chức Năng
Cổ Động

Chịu
May Rủi

Thương
Lượng

Tiếp Xúc

Phân Chia
Đóng Gói
Phân Loại

Group Kamikaze


Group Kamikaze

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH

Hoạt Động Của
Kênh Phân Phối.

Tổ Chức Kênh Phân
Phối.


Một
MộtKênh
KênhPhân
PhânPhối
PhốiLà
LàSự
SựLiên
LiênKết
KếtCác
CácCơ
CơSở
SởKhác
KhácNhau
NhauLại
Lại

VìLợi
LợiÍch
ÍchChung.
Chung.

Mỗi
MỗiThành
ThànhViên
ViênTrong
TrongĐường
ĐườngDây
DâyTrong
TrongKênh
KênhPhân
PhânPhối
PhốiGiữ
Giữ
Một
Vai
Trò
Riêng

Chuyên
Thực
Hiện
Một
Hay
Nhiều
Chức
Một Vai Trò Riêng Và Chuyên Thực Hiện Một Hay Nhiều Chức
Năng.
Năng.

Group Kamikaze


TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI

1
Sự Phát Triển Của
Hệ Thống Tiếp Thị
Dọc (Vertical
Marketing System).

2
Sự Phát Triển Của
Hệ Thống Tiếp Thị
Đa Kênh.

Group Kamikaze


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG TIẾP THỊ DỌC VMS
Thống
Nhất
Hợp Tác

Thống Trị

Kiểm Soát
Hoạt Động
Và Điều Giải
Xung Đột.

Vertical Marketing System

Group Kamikaze


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG TIẾP THỊ ĐA
KÊNH

Group Kamikaze


HOẠCH ĐỊNH KÊNH PHÂN PHỐI

Thiết Lập Các Mục Tiêu Và Các Ràng Buộc

Hoạch Định
Kênh Phân Phối

Xác Định Những Chọn Lựa Chủ Yếu

Đánh Giá Những Chọn Lựa Kênh

Group Kamikaze


Group Kamikaze


Group Kamikaze


ĐÁNH GIÁ NHỮNG CHỌN LỰA KÊNH

Tiêu Chuẩn
Kinh Tế

Tính Thích
Nghi

Tính Dễ
Kiểm Soát

Group Kamikazex

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×