Tải bản đầy đủ

2. Axit Cacboxylic và dẫn xuất

CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

A. AXÍT CACBOXYLIC

I. Các khái niệm cơ bản

1. Định nghĩa


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

2. Cách gọi tên


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

3. Cấu trúc và liên kếtCHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

4. Cấu trúc phổ cộng hưởng từ hạt nhân


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

II. Tính chất vật lý


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

III. Tính chất hóa học
1. Quá trình điện li

Axit cacboxylic là các axit yếu, trong nước điện li một phần (dd 0,1M α ≈ 1,3%)

2. Phản ứng tạo muối

Axit cacboxylic phản ứng hoàn toàn với các bazơ mạnh như NaOH để tạo muối


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

Cách gọi tên muối: thay đuôi –ic của axit tương ứng thành đuôi –at

Các muối natri, kali của các axit no có mạch cacbon C12-C18 được ứng dụng làm xà phòng


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

3. Phản ứng este hóa

Cơ chế phản ứngCHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

Phản ứng este hóa nội phân tử

Hợp chất hidroxyl axit có thể thực hiện phản ứng este hóa nội phân tử để tạo thành este vòng gọi là lacton: vòng 5 = γ-lacton, vòng 6 = δ-lacton


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

4. Phản ứng thế ở gốc hidrocacbon

Brom hóa axit cacboxylic thu đươc α-bromcacboxylic gọi là phản ứng Hell–Volhard–
Zelinsky. Phản ứng xảy ra trong điều kiện có mặt của PCl3 hoặc lượng nhỏ photpho


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

5. Phản ứng khử nhóm cacboxyl

Axit cacboxylic bị khử bởi tác nhân hidrua mạnh như LiAlH4 tạo thành rượu bậc 1

Trong một số trường hợp, chuyển axit về este thì phản ứng khử xảy ra dễ dàng hơn


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

6. Phản ứng tạo axyl halogenua

Axit cacboxylic phản ứng với thionyl clorua tạo thành axyl clorua


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT
7. Phản ứng decacboxyl hóa
Axit malonic và các axit dẫn xuất của nó bị decacboxyl tạo thành axit monocacboxylic

Cơ chế


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

Các β-xeton axit cũng tham gia phản ứng này


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

IV. Phương pháp điều chế

Hai axit được sử dụng phổ biến trong công nghiệp là axit axetic và 1,4-benzendicacboxylic: Axit axetic là chất trung gian dùng để điều chế vinylaxetat dùng
làm chất kết dính và sơn được điều chế theo sơ đồ:

Axit 1,4-benzendicacboxylic dùng điều chế sợi polieste được điều chế từ p-xilen và HNO 3


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT

1. Từ hợp chất Grignard

Hợp chất Grignard tác dụng với CO2, sau đó thủy phân


CHƯƠNG II: AXIT CACBOXYLIC VÀ DẪN XUẤT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×