Tải bản đầy đủ

Đề thi Tin học trẻ không chuyên thcs thành phố Pleiku năm 2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TIN HỌC TRẺ BẬC THCS CẤP THÀNH PHỐ

THÀNH PHỐ PLEIKU
-------------

ĐỀ THI THỰC HÀNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

Khóa ngày
tháng 3 năm 2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
-------------------------------

Yêu cầu chung: Em hãy tạo thư mục số báo danh của mình vào ổ đĩa D:\
Ví dụ: Em có số báo danh là B01 thì tạo thư mục D:\B01
Sử dụng ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal hoặc Free Pascal để lập trình cho các bài
toán sau và đặt tên tập tin chương trình là Bai1, Bai2, Bai3 lưu vào thư mục số báo
danh vừa tạo.

Câu 1 (30 điểm): Nhập 5 số nguyên bất kỳ. Yêu cầu in ra màn hình:
1/ Các số nguyên dương
2/ Các số nguyên dương chẵn
3/ Các số chính phương
Thông báo “Không có” ứng với mỗi yêu cầu nếu không có số thỏa mãn.
Dữ liệu vào
Dữ liệu ra
2
1/ Cac so nguyen duong: 2 3 5 10
3
2/ Cac so nguyen duong chan: 2 10
-4
3/ Cac so chinh phuong: Khong co
5
10
Câu 2 (20 điểm): Số hoàn hảo
Một số nguyên dương được gọi là số hoàn hảo khi nó bằng tổng tất cả các ước
nguyên dương của nó, trừ chính nó. Ví dụ: Số 6 là số hoàn hảo vì 6 có 3 ước khác nó là 1,
2, 3 và 6 = 1 + 2 + 3
a. Viết chương trình kiểm tra xem 1 số có phải là số hoàn hảo không?
b. Liệt kê ra màn hình tất cả số hoàn hảo từ 1..1000 và đếm xem có bao nhiêu số
Câu 3 (20 điểm): Bài toán tam giác số
7
3
8
2
4

8
1

7
5

0
4

2

4

6

5

Hình 1

Hình 1 là một ví dụ biểu diễn tam giác số. Hãy viết chương trình tính tổng lớn nhất các
số trên con đường bắt đầu từ đỉnh và kết thúc ở đáy. Biết rằng mỗi bước có thể đi chéo
xuống phía trái hoặc đi chéo xuống phía phải.
* Dữ liệu vào: Ghi trong tập tin văn bản cau3.txt đặt trong ô đĩa C: với cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên là giá trị N; 1≤ N ≤ 100.


- N dòng tiếp theo, dòng thứ N chứa N số nguyên M (0 ≤ M ≤ 100) cách nhau bởi ký
tự trắng.
* Dữ liệu ra: Đưa ra ổ đĩa C: tập tin tongtg.txt với nội dung gồm một số duy nhất là tổng
lớn nhất của các số trên con đường bắt đầu từ đỉnh và kết thúc đâu đó ở đáy.

Dữ liệu vào
5
7
3
8
2
4

Dữ liệu ra
30

8
1
7
5

0
4
2

4
6

5
---Hết---Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×